كارورزی ساختمانهاي بتني

مقدمه
بدرستي قدمت استفاده بشر از سرپناه يا بطوركلي به مفهوم امرروزي قدمت استفاده بشر از مسكن معلوم نيست ولي تقريبا آنرا مي توان همزمان با پيدايش بشريت دانست ، زيرا چنين گمان مي رود كه بشر از همان ابتدا براي مصون ماندن ا برف وباران وسرما وگرما وحمله حيوانات وهمچنين حمله ساير اقوام به غارها پناه برده واين غارها را مي توان اولين محل سكونت براي بشر دانست واز آن زمان تاكنون انسانها هميشه به فكر آن بوده اند كه مسكني راحت تر وبهتر براي براي خود تهيه نمايند .

در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري روبه ازدياد نهادوبشر از لحاظ علمي وفني مشكلات بسياري را حل نموده در ساختن مسكن نيز مانند ساير امورتحولات عمده اي بوجود آورد وديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع بشري نبوده وبه همين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده واستفاده از مصالح مقاوم نيز مانند فولاد وسيمان در ساختمان رايج گرديد ودراثر دسترسي به اين مصالح وامكانات ديگر گسترش شهرها از افقي به عمودي تبديل شد وامر آپارتمان سازي در ساختمانهاي چندين طبقه متداول گرديد .
ساختمانهاي بتني
ساختمانهاي بتني ساختماني است كه براي اسكلت اصلي آن از بتن آرمه ( سيمان ، شن ، ماسه ، وفولاد به صورت ميله گرد ساده يا آجردار ) استفاده شده باشد . در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تاوه (دال ) هاي بتني پوشيده مي شود ، ويا از سقفها تيرچه وبلوك وساير سقفهاي پيش ساخته استفاده مي گردد. وبراي ديوارهاي جدا كننده (پارتيشن ها) ممكن است از انواع آجر مانند سفال تيغه اي ، آجر ماشيني سوراخ دار ، آجر معمولي كوره اي ويا تيغه گچي وياچوب استفاده شده وممكن است از ديوار بتون آرمه هم استفاده شود.
در هرحال دراين ساختمانها شاه تير ها و ستونها از بتن آرمه (بتن مسلح ) ساخته مي شود .
قسمتهاي مختلف ساختمانهاي بتوني
اجزاء تشكيل دهنده يك ساختمان بتوني بشرح زير ميباشد :
۱٫ پي
۲٫ ستون

۳٫ تيرهاي اصلي
۴٫ سقف
۵٫ ديوار
براي اجراء ساختمانهاي بتوني به كارگاههاي زير نياز داريم .
۱٫ كارگاه قالب بندي يا كارگاه نجاري
۲٫ كارگاه آماتوربندي
۳٫ كارگاه تهيه بتون
۴٫ كارگاه تهيه شن و ماسه

كليات اجرا : مراحل مختلف ساختمان
قالب بندي
همانطوريكه مي دانيم در كارگاه هاي ساختمانهاي بتوني سه كارگاه وجود دارد كه هم زمان به كار خود ادامه ميدهند اين سه كارگاه عبارتند از كارگاه بتن سازي – آرماتور بندي و قالب بندي از آنجاي كه بتن قبل از سخت شدن روان مي باشد لذا براي شكل دادن به آن احتياج به قالب داريم . قالبهايي كه براي بتن ساخته ميشود اغلب چوبي مي باشد براي كارهاي سري سازي از قالبهاي فلزي نيز استفاده ميشود .
قالبها و داربستهاي زير علاوه بر شكل دادن به بتن وزن آنرا نيز تا زمان سخت شدن تحمل مي نمايند . بدين لحاظ اگر در اجراي آن دقت كافي نشود ممكن است در موقع بتن ريزي واژگون شده موجب خسارت شود در ساختمانهاي بزرگ براي قالب بندي نيز بايد محاسبه انجام گرفته شود و نقشه اجرايي تهيه گردد ولي در ساختمانهاي كوچك بعلت كمي حجم بتن احتياج به محاسبه و تهيه نقشه براي قالب بندي و داربست آن ندارد .
شكل قطعات بتوني با اندازه آنها كه بايد ريخته شود بايد بوسيله قالب تهيه شود . تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده و در برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل تيرها و ستونها و همچنين ممانهاي وارده بر آنها موثر ميباشد در ايران معمولا از تخته اي كه به نام چوب روسي معروف مي باشد براي قالب بندي استفاده مينمايند .
اين تخته بايد به اندازه كافي نرم باشد تا در موقع نجاري دچار مشكل نشويم و از طرفي بايد آنچنان محكم باشد كه بتوان وزن بتن و آرماتورها و كارگران بتن ريزي و وسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي – ويبراتور و غيره را بخوبي تحمل كند.
ضخامت تخته هاي مورد مصرف در مورد ستونها و كف تيرها حداقل ۳ سانتيمتر و ضخامت تخته هاي گونه تيرها و قالب دالها حداقل ۲ سانتيمتر مي باشد و پهناي تخته ها متناسب با ابعاد قطعهاي مي باشد كه قالب براي آن ساخته ميشود مثلا براي تيري به پهناي ۳۰ سانتيمتر بايد از دو عدد تخته به پهناي ۱۵ سانتيمتر استفاده نمود.
ولي معمولا در قالب بندي از تخته هايي به پهناي ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتري و طول ۴ متر استفاده مي نمايند معمولا سطح تماس بتون و تخته قالب بندي را بوسيله روغن هاي معدني خنثي شده ( بدون اسيد و قليا ) چرب مي نمايند در هر حال بايد از روغني استفاده نمود كه در واكنشهاي شيميايي سيمان دخالت نداشته باشد.

ماليدن روغن به روي قالب بدان علت است كه اولا تخته كه در ابتدا كاملا خشك است آب بتون مجاور خود را نمكيده و موجب فساد بتون نشود و در ثاني در موقع باز كردن قالب تخته ها به راحتي از بتن جدا شوند و در صورت مناسب بودن براي قالب بندي بعدي مورد استفاده قرار گيرند زيرا از يك قطعه تخته براي چيدين بار قالب بندي ميتوان استفاده نمود در برآورد هزينه ساختمان معمولا ۳/۱ قيمت تخته را براي هر بار قالب بندي منظور مي نماكيند.
ولي معمولا عملا از يك تخته بيش از ۵ الي ۶ بار نيز ميتوان استفاده كرد . در موقع ماليدن

روغن بايد كاملا دقت نمود كه آرماتورها به روغن آغشته نشود زيرا در اين صورت روغن مانع چسبيدن بتن به دور ميله گرد گرديده و جسم يكپارچه تشكيل نداده و بتن و آرماتور هر يك به تنهايي كار ميكنند و موجب ضعف در همگن بودن فولاد و بتن ميگردد .
زيرا فرض بر اين است كه فولاد و بتون يكپارچه بوده و تنشها و كرنشهاي آنها مساوي است . براي بهم بستن تخته ها به همديگر از چوبهايي كه در اصطلاح قالب بندي به آنها چهار تراش ميگويند استفاده ميشوند. كوچكترين بعد مقطع اين چهار تراشها كه به آن پشت بند هم ميگويند نبايد از ۸ سانتيمتر كمتر باشد.
انواع قالب
قالب پي :
معمولا براي قالب بندي پي ها ا زآجر استفاده ميكنند. بدين طريق كه بعد از خاكبرداري وتعيين محورها اندازه پي ها را با آجر چيده وبعد شناژ ها را نيز به آن متصل مي نمايند ضخامت اين آجر چيني حتي ميتواند ۱۰ سانتيمتر هم باشد بهتر است براي اين آجر چيني از ملات گل استفاده شود زيرا دراينصورت بعد از سخت شدن بتون ميتوان آجرهارا برداشته ومجددا استفاده نمود ولي در اين طريق (ديوار ۱۰ سانتيمتري وملات گل ) ممكن است در موقع بتن ريزي ديوارهاي قالب تحمل وزن بتون را ننموده واز همديگر متلاشي شود كه دراين صورت مي بايد قبل از بتون ريزي پشت كليه قالبها با خاك ويا آجر ويا مصالح ديگر بسته شود بطوريكه به خوبي بتواند وزن بتون را بنمايد . مشكل اساسي در اين نوع قالب بندي آنست كه آجر ، آب بتون مجاور خود را مكيده وآنرا خشك نموده وفعل وانفعالات شيميائي را در آن متوقف مي نمايد ودر نتيجه به ضخامت ۵ سانتيمتر بتون مجاور خود فاسد ميكند براي جلوگيري از اين كار بهتر است رويه آجر با يك ورقه نايلون پوشانيده شود تا آجر وبتون مستقيما در تماس نباشند مزيت ديگرا ين ورقه نايلون آنست كه بعد ا زسخت شدن بتون آجرها به راحتي از قالب جداشده ومي تواند در محلهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد . بهيچ وجه نبايد تصور نمود كه قبل از بتن ريزي مي توان ديوارهاي قالب آجري را با پاشيدن آب سيراب نمود بطوريكه آجرها آب بتن را نمكند زيرا اولا با پاشيدن آب آجر كاملا سيراب نميشود ودر ثاني مقدار زيادي آب در قالب جمع شده كه خارج كردن آن ا زقالب بسيار مشكل وحتي غير ممكن مي باشد واين آب داخل پي جاي بتون را گرفته وموجب پوكي قطعه ميشود .
قالب بندي ستونها
اغلب ستونها به صورت چهار ضلعي (مربع يا مستطيل ) ميباشد گاهي اوقات براي زيبايي از مقاطع ديگري را ا زجمله دايره ـ بيضي وغيره استفاده مي شد . براي قالب بندي ستونها ابتدا ابعاد ستون را از روي نقشه تعيين نموده ودو ضلع قالب را به همان ميزان از تخته هاي مناسب بريده وبه چوبهاي چهار تراش كه به آن پشت بند مي گويند ميخ مي نمايند .با توجه به اينكه در قالب ستونها دو ضلع مقابل داخل دو ضلع ديگر قرار مي گيرند در نتيجه پهناي دو ضلع ديگر قالب بايد به اندازه كلفتي تخته از ابعاد قيد شده در نقشه بيشتر باشد تا از داخل ابعاد مورد نظر را به ما بده

د .بايد توجه نمود كه پشت بندهاي اضلاع مقابل اولا در حدود ۱۰ الي ۱۵ سانتي متر از پهناي قالب بيشتر باشد در ثاني پشت بندهاي اضلاع مقابل درست مقابل همديگر قرار بگيرد تا در موقع اتصال چهار ضلع ستون به يكديكر با بستن سيم نجاري به اين زايده ها امكان اتصال آنها به يكديگر به سهولت انجام پذير باشد . حداكثر فاصله اين پشت بندها از همديگر نبايد از ۸۰ سانتي متر ت

جاوز نمايداين پشت بندها بايد به وسيله ميله گرد ومهره يا سيم نجاري بهم اتصال پيدا كند .
در مورد ستونها معمولا به محض آنكه بتن حالت رواني خود را از دست بدهد وبتواند شكل هندسي خود را حفظ كند قالب آنرا باز ميكنند واين در حدود ۴۸ ساعت بعد ا زبتون ريزي مي باشد در موقع باز كردن قالب بايد توجه شود كه قالب را با احتياط طوري جدا نمايند كه گوشه هاي تيز ستون

 

خراب نشود براي جلوگيري از اينكار بهتر است در گوشه هاي قالب فتيله هائي مثلثي شكل نصب نمايند تا درداخل قالب پخي هائي ايجادگردد تا بتون ريخته شده در قالب تيز گوشه نبوده ودر نتيجه شكننده نباشد . قالب ستون بايد حتما بعد از ۴۸ ساعت باز شود زيرا در غير اينصورت آب دادن به بتون به راحتي ميسر نيست وممكن است بتون خشك شده و بسوزد .
بايد توجه نمود كه در موقع نصب ، قالب ستونها بايدكاملا شاقولي نصب شود زيرا اگر ستون كاملا شاقول نباشد بارهاي وارده محوري نبوده وممانهاي محاسبه نشده در آن بوجود آمده وموجب تخريب ساختمان مي گردد . صفحات داخل قالب بايد كاملا صاف و بدون ناهمواري باشد تا ابعاد ستون در تمام طول آن يكنواخت باشد .

حداقل ضخامت تخته مورد استفاده براي قالب بندي ستونها ۳ سانتيمتر ميباشد بايد در پاي هر ستون سوراخي به ابعاد ۱۰‍× ۱۰ سانتيمتر تعبيه گردد تا تراشه هاي چوب و مواد اضافي را از آنجا نموده ودر موقع بتن ريزي آن سوراخ را مسدود نمود . تثبيت موقعيت ستون بايد تنها به وسيله تيرهاي چوبي كه در چهار جهت در پاي ستون روي كف قرار داده شده انجام گيرد وريختن بتن به ابعاد ستون براي تثبيت موقعيت آن بهيچوجه مجاز نيست قالب بندي هر ستون بايد مستقيما داراي ايستايي كافي باشد و تكيه دادن قالب بندي يا داربست آن به ستونها مجاور مجاز نيست .
قالب تيرهاي اصلي
دراغلب موارد بتون تيرهاي اصلي و سقف يكپارچه ريخته ميشود و آرماتورهاي سقف وتيرهاي اصلي بيكديگر متصل مي باشد . اگر ضخامت تيرهاي اصلي از سقف بيشتر باشد اغلب اين تفاوت ضخامت را از پائين منظور نموده وآنگاه آنرا با سقف كاذب اصلاح مي نمايند وگاهي نيز اين تفاوت ضخامت را از بالا منظور نموده براي همه سطح كردن كف و فرش نمودن اطاقها اين اختلاف ارتفاع را با بتون سبك پر مي نمايند .
در مورد اول تيرهاي اصلي از دو قسمت تشكيل ميشود كه اين دو قسمت عبارتند از كف وگونه هاي چپ وراست ولي اگر ضخامت تيرهاي اصلي وسقف مساوي باشد و يا اختلاف ضخامت در بالا منظور شود در نتيجه تيرهاي اصلي فقط احتياج به كف دارد وساختن قالب آن بدين طريق است كه پايه هائي با كلاهك به تعداد لازم بين دو ستون قرار داده وكف وتير اصلي را به پهناي تعيين شده در نقشه كه از قبل ساخته شده است روي اين پايه ها نصب مي نمايند وبه آن ميخ مي كنند تعدا

د اين پايه ها بايد آنقدر باشد كه بخوبي بتواند وزن آماتور وبتن و كارگران و وسائل بتن ريزي را تحمل نمايد .در مورد ايساتي قالب وباربري آن بهتر است در هر مورد از نظرات مهندس محاسب و مهندس ناظر كارگاه استفاده شود . در هرحال فاصله اين پايه ها نبايد از ۸۰ سانتيمتر تجاوز نمايد /.بايد

كاملا دقت شود كه كليه قسمتهاي تيردر يك تراز باشد در ساختمانهاي مهم و كارگاههاي بزرگ براي تراز كردن تيرها از دوربين نقشه برداري استفاده مي نمايند ودر هر مورد ابتدا وانتها ونقاط مختلف وسط تير را بوسيله دوربين قرائت نموده واختلاف را اصلاح مي نمايند ولي در ساختمانهاي

كوچك كه به دوربين دسترسي نيست به وسيله شلنگ تراز ارتفاع معيني را روي تمام ستونها علامت گذاري نموده وكليه ارتفاعات ابتدا وانتهاي تيررا با اين علامت مشخص نموده وبقيه نقاط را بوسيله ريسمان يا تراز بنائي در يك سطح قرار مي دهند . د رقالب بندي تيرهائي كه دهانه آنها

بيش از ۴ متر است بازاء هر متر طول دهانه ۳ مليمتر بطرف بالا در وسط دهانه خيز داده مي شود از دهانه ده متر به بالا مقدار خيز طبقه نقشه اجرائي بايد انجام شود حداقل ضخامت تخته كف تيرها ۳ سانتيمتر و حداقل ضخامت تخته دالها و گونه ها ۲ سانتيمتر است .

 

قالب بندي سقف
در مورد سقف ساختمانهاي بتوني آنچه كه در ايران معمول است اغلب تيرچه بلوك مي باشد . گاهي نيز از دال بتوني پيش ساخته ويا بتون ريخته شده در محل استفاده مينمايند در مورد دال بتوني پيش ساخته احتياج به قالب بندي نيست زيرا كارخانه سازنده با توجه به دهانه وبارهاي مرده وزنده دالهاي مورد لزوم را به عرض حدود يك متر ريخته وبا جرثقيل در محل روي تيرهاي اصلي كه قبلا ريخته شده وكاملا سخت گرديده است قرار مي دهند ولي در مورد سقفهاي بتوني ريخته شده در محل وسقفهاي تيرچه بلوك هر كدام احتياج به قالب بندي مفصل تر ومحكم تر دارد معمولا ا زبهم ميخ كردن تخته ها وتشكيل صفحه اي به ابعاد مورد نياز استفاده مي كنند كه اين تخته هارا روي داربست هاي چوبي قرار داده آنگاه شبكه فلزي ( آرماتوربندي ) را روي آن قرار مي دهند وبتن ريزي مي نمايند در مورد داربست سقف وتيرهاي اصلي در طبقه همكف كه پايه هاي چوبي روي زمين قرار مي گيرد وحتي ممكن است كه اين پايه ها روي خاك دستي واقع شود در اثر وزن بتن كه به پايه ها منتقل مي شود اين پايه ها نشت كرده وتير بتوني ويا سقف از جاي خود حركت نموده واز تراز خارج شده ودر نتيجه شكم برمي دارد براي جلوگيري از اين مطلب بايد حتما زير اين پايه ها تخته هائي به ضخامت ۴ تا ۵ سانتيمتر به عرض حدود ۲۰ سانتيمتر وطول حدود ۴ متر قرار دادتا فشار وارده از تير يا سقف در اثر وزن بتن نقطه اي نبوده وبه سطح منتقل شده وخطر نشت پايه ها راكمتر بنمايد به اين تخته ها تخته زير سري ميگوينمد براي تنظيم قالب بندي وسهولت د رقالب برداري ا زگوه استفاده مي نمايند بدين طريق كه دو عدد گوه زير هر پايه قرار مي دهند وبوسيله چكش آنرا در جاي خود محكم نموده وآنگاه آنرا بوسيله گچ در محل خود ثابت مي نمايند تا خطر هرگونه جابجائي پايه بحداقل برسد . بوسيله همين گوه ها تراز تير ويا سقف را نيز تكميل مي نمايند زيرا هر قدر گوه به داخل برود پايه ها در سطح بالاتري قرار مي گيرد گوه بايد از چوب سخت مانند بلوط يا گردو باشد وبوسيله يك عدد ميخ ۵/۷ سانتيمتري تثبيت شود حداكثر شيب گوه يك به چهار مي باشد وحداقل ضخامت انتهاي باريك آن يك سانتيمتر است وحداقل عرض آن مساوي تيري است كه روي آن قرار ميگيرد . گذاشتن پايه روي آجر خشكه مجاز نيست .
گوه قطعه چوب كلفت با سطح شيب دار است كه در قالب بندي ساختمانهاي بتوني زير تيرهالي چوبي قرار ميدهند .

براي پايه هاي داربست بعضي مواقع از لوله هاي فلزي استفاده مي كنند كه بوسيله اهرمي بالا وپائين ميرود وبه آن اصطلاحا جك مي گويند در ساختمانهاي سري سازي براي سقف ها از قالب فلزي استفاده مي نمايند وآن به صورت ميزي است كه بلندي پايه هاي آن به اندازه ارتفاع هر طبقه ميباشد وبعد از ريختن ستونها ميزها را در محل خود قرار داده وبه آرماتوربندي وبتون ريزي اقدام مي نمايند .
در مورد سقفهاي تيرچه بلوك احتياج به بستن تمام سقف با تخته فقط بايد كمر تيرچه ه

ا با فاصله هاي حدود ۵/۱ تا ۲ متر بسته شود تا از شكم دادن آنها جلوگيري شود براي داربست سقفهاي تيرچه بلوك نيز بايد همان مطالبي كه درمورد سقفهاي بتوني گفته شد رعايت گردد در قسمت سقف تيرچه بلوك در اين مورد توضيح داده خواهد شد .
آرماتور بندي

آرماتور بندي از حساس ترين و با دقت ترين قسمتهاي ساختماني بتوني ميباشد . زيرا همانطور كه مي دانيم كليه نيروهاي كششي درساختمان بوسيله ميله گردها تحمل ميشود بدين

لحاظ دراجراء آروماتوربندي ساختمانهاي بتوني بايد نهايت دقت بعمل آيد . براي تعيين قطر وتعداد ميله گردهاي هر قطعه بتوني دو منبع تعيين كننده وجود دارد اول محاسبه ـ دوم آئين نامه درمورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتوني قطر ميله گرد را تعيين نمود
كارگاه آرماتور بندي بايد در قسمتي جدا از كارگاه اصلي تشكيل گردد. در گاركاههاي كوچك آرماتورها را با دست ( آچارگوساله و كارگاه ) خم مينمايند ولي در كارگاه بزرگ خم كردن آرماتور بوسيله ماشين انجام ميشود مسئول كا رگاه آرماتور بندي بايد از روي نقشه تعداد و شكل هر آرماتور را تعيين نموده و به كارگران مربوطه داده و خم كردن هر سري را دقيقا زير نظر داشته باشد تا طول آرماتور ومحل خم كردن و زاويه خم كردن و طول قالابها طبق نقشه انجام شود . ميله گردها بايد از نوع ذكر شده در نقشه باشد .
در كارگاههاي بزرگ بايد حد رواني تاب كشش و ازدياد طول نسبي كسيختگي و غيره ميله گردها بوسيله آزمايشگاه تعيين و به اطلاع مهندس محاسب و مهندسين كارگاه برسد ولي در كارگاههاي كوچك كه مصرف كل آرماتور آن از ۵۰ تن بيشتر نيست اين كار لازم نمي باشد اگر ميله گرد خميدگي موضعي داشت ميبايد اين خميدگي ها قبلا صاف گرديده بعد اقدام به شكل دادن آرماتور بشود . براي صاف كردن ميله گردها چكش كاري مجاز نيست آرماتور ها تميز بوده و در موقع كار فاقد گل و مواد روغني و مواد رنگي باشد . ميله گردهاي نمره پايين مثلا ۸ و ۱۰ كه گاهي بصورت كلاف به كارگاه آورده ميشوداين ميله گرد ها را بايد قبلا بطول هاي مناسب بريده و بوسيله كشيدن صاف نموده و آنگاه مصرف نمائيم
آرمتورها بايد طوري بهم بسته شوند تا در موقع بتون ريزي از جاي خود تكان نخورد و جابجا نشود و فاصله آنها از يكديگر بايد طوري باشد كه بزرگترين دانه بتون براحتي از بين آنها رد شده و در جاي خود قرار گيرد .
.
ستون
بعد از بتن ريزي پي قفسهه آرماتورهاي ستون را كه از قبل بافته و آماده شده است به آرماتورهاي ريشه متصل مي نمايند اين كار بايد حداقل ۳-۴ روز بعد از بتون ريزي پي انجام شود زيرا در غير اينصورت با توجه بتون پي هنوز سخت نشده است در اثر لنگر آرماتورهاي ستو

ن ميله گردهاي ريشه از جاي خود تكان خورده و پي متلاشي مي شود . بعد از بستن آرماتورهاي ستون براي تثبيت موقعيت هر ستون ابعاد آنرا بوسيله تيرهاي چوبي در پاي ستون مشخص مي نمايند بايد توجه داشت كه هيچوقت نبايد براي تثبيت ابعاد ستون با ريختن بتون در پاي آن اقدام نمود .
آنگاه قالب هاي فلزي يا چوبي را كه از قبل اقدام نموده اند در اطراف ستون قرار داده و آنرا بوسيله سيم نجاري و ميخ و يا ميله گردهاي مخصوص بهم ديگر متصل مي نمايند آنگاه آنرا

شاقول كرده و بوسيله چهار عدد تير چوبي در جاي خود مستحكم مي نمايند بهتر است تيرهايي چوبي از بالا بوسيله ميخ به قالب متصل كرده و پاي آنرا در روي زمين بوسيله گچ محكم بنمايند هيچگاه نبايد براي تكيه گاه اين تيرهاي چوبي از ستون هاي بتوني ديگر كه تازه ريخته شده است استفاده نمود . بعد از تثبيت كامل موقعيت ستون محور آنرا با ستون هاي مجاور از بالا

ي ستون و پايين ستون اندازه مي گيرند در صورت درست بودن اقدام به بتون ريزي مي نمايند اگر ارتفاع ستون زياد باشد پرتاب بتون از بالا و سقوط آن به ته قالب موجب جدا شدن دانه ها از يكديگر مي شود كه اين خود موجب ضعف قطعه بتوني مي باشد دراين مواد بهتر است به طرق مختلف از سقوط بتون از ارتفاع زياد جلوگيري بعمل آيد مثلا مي توان يكي از اضلاع قالب ستون را تا نيمه كار گذاشته بعد از بتن ريزي تا آن سطح قالب را تكميل نمايند . در كارگاههاي كوچك

كه بتون ستونهاي دستي ريخته مي شود