كدينگ در سيستمهاي حسابداري

كدينگ در سيستمهاي حسابداري كليد حل مشكلات و رمز موفقيت در ارائه گزارشات مورد نياز مديريت و ديگران مي باشد. در سيستمهاي حسابداري چهار كد بصورت پله اي براي شناسايي حسابها طراحي شده است كه اين پله اي بودن كدها امكان گسترده نمودن گزارشات و دريافت سريع و دقيق اطلاعات را باحجم عمليات بسيار كم مي دهد. اين كدها عبارتند از : كل‘ معين‘ تفصيلي و مركز . شما با يك معين مي توانيد بصورت تفكيك و مجموع ‘ اطلاعات حسابهاي مراكز و اشخاص مختلف را دريافت نمائيد

در ادامه مباحث مربوط به تهيه صورتهای مالی اين بار به بررسی مفاهيم اوليه حسابداری و تأثير آن بر صورتهای مالی خواهيم پرداخت .
مفاهيم اوليه حسابداری يا همان مفروضات ، اصول و ميثاقهای حسابداری نقش مهم و اساسی در تهيه صورتهای مالی ايفا می کنند . ابتدا اين مفاهيم را نام برده سپس تأثيرات آنها را بررسی می کنيم .
مفروضات : مفروضات اموری بديهی است که نيازی به اثبات ندارد . فروضات حسابداری عبارتند از :
۱ – فرض تداوم فعاليت

۲ – فرض تفکيک شخصيت

۳ – فرض دوره مالی
۴ – فرض تعهدی

۵ – فرض اندازه گيری بر حسب واحد پول
اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . اين اصول عبارتند از :
۱ – اصل بهای تمام شده ۲ – اصل تحقق درآمد ۳ – اصل تطابق
۴ – اصل افشاء کامل
ميثاقها : در بسياری از موارد بکارگيری اصول و مفروضات حسابداری با محدوديتهايی همراه است . اين محدوديتها که به آنها ميثاقها و محدوديتهای اجرايی نيز گفته می شود عبارتند از :
۱ – ميثاق اهميت ۲ – ميثاق فزونی منافع بر مخارج ۳ – ميثاق احتياط
۴ – ميثاق خصوصيات صنعت
البته ميثاقهای حسابداری به اين ۴ مورد محدود نمی شود . اما برای بحث ما اين ۴ نکته کفايت می کند .
حال به بررسی تأثير اين مفاهم بر روی صورت سود و زيان و ترازنامه خواهيم پرداخت .
مفاهيم حاکم بر ترازنامه :
۱- فرض تداوم فعاليت ۲- فرض واحد اندازه گيري ۳ – اصل افشاء
۴- اصل بهای تمام شده ۵ – ميثاق اهميت
ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه می شود . يعنی فرض بر اين است که يک موسسه برای دوره نا محدود فعاليت می کند . اين صورت حساب نيز مانند ساير صورت حسابها بر مبنای فرض واحد اندازه گيری بر حسب واحد پول استوار است . تمامی صورتهای مالی در ايران بايد بر اساس واحد پول ريال تهيه شود .
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسيار با اهميت است . زيرا ارقامی که در اين صورت مالی ذکر می شود بسيار با اهميت است و بايد تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود . ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاريخی ثبت می شوند . يعنی در طول چند سال هيچ گونه تجديد ارزيابی در اقلام ترازنامه صورت می گيرد .