برای هر نسخه ترجیح داده می شود. فتوکپی های تمیز و واضح برای نقاشی خطی ساده ممکن است .قابل پذیرش باشد. هر نسخه اصلی باید چاپ های اصلی تمام تصاویر را داشته باشد

 حذف یک یا دو کلمه در صفحات اصلی باید به طور واضح و مشخص در نسخه اصلی علامتگذاری شود. اگر پیش نویس اصلی در دورهٔ بازبینی مجدداً تایپ شد، نسخه اولیه باید به .همراه نسخه اصلی اصلاح شده آن به سردبیر مجله برگردانده شود

نوشته ها قبل از ویراستاری توسط سردبیر مجله به داور مورد تایید مجله ارسال می شود تا در مورد محتویات مقاله قضاوت نماید. داور یا. ویراستار ممکن است تغییرات کوچکی در نسخه اصلی ارائه شده به وجود آورد و آنرا در نسخه های فرستاده شده مشخص کند. در صورت تغییرات بیشتر یک نسخه جدید از مقاله بررسی شده را چاپ کنید. نسخه اصلی بررسی شده که برای شما فرستاده شده به همراه نسخه جدید برگردانید. اگر نویسنده به جای نرم افزار کامپیوتری از یک ماشین تایپ استفاده کرده است، باید صورت درست و ویرایش شده آن تعداد از کلمات را بین خطوط نسخه اصلی تایپ کند، اگرچه بهتر است نسخه تجدیدنظر شده دوباره تایپ و ارسال شود.

بنابراین توصیه می شود محقق قبل از ارسال مقاله به مجله، آنرا به یکی از همکاران خود که در زمینه تحقیق دارای احاطه و آگاهی مناسبی است ارائه تا ضعف نوشته خود را متوجه شود. محقق باید از دوستان خود انتظار انتقاد داشته باشد نه تعریف. ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان موجب ارتقا مقاله و امکان بتواند نوشته خود را به بهترین داور دهد. نویسنده همچنین باید از دسترسی به مقالات مرجع مقاله به ویژه مقالات جدید اطمینان ییدا کند. مربوط به موضوع معانه به ویژه معالات جدید اطمینان پیدا کند.

 عنوان ها خواننده را راهنمایی می کند ولی اگر تعداد عنوان ها زیاد باشد خواننده را گیج می کند. عنوان ها باید کوتاه انتخاب شوند. در مورد سبک نگارش، موارد اخیر را در نسخه اصلی که ارائه خواهید کرد به کار برید. در بیشتر مجلات اجتماعی، عنوان های درجه اول (عنوان های اصلی، نظیر مواد و روش ها یا نتایج) تماماً با حروف بزرگ و در وسط نوشته می شوند. عنوان های درجه دوم نیز در وسط نوشته میشوند ولی فقط حرف اول بزرگ نوشته می شود. عنوان های درجه سوم در سمت چپ فرورفتگی داشته و با حرف اول بزرگ شروع می شوند. عنوان های درجه چهارم در سرخط قرار گرفته و در موقعیت یک پاراگراف معمولی تایپ می شوند فقط حرف اول بزرگ نوشته میشود، نظیر شروع یک جمله و در نقطه پایان جمله تمام می شود.