مباني نظري تحقيق

 امروزه پديده گردشگري واکوتوريسم ، به لحاظ درآمد زايي فراوان آن ، بسياري ازکشور هاي جهان را برآن داشته است که سرمايه گذاري زيادي را به اين بخش اختصاص دهند[١٦] . اما دراين ميان از بين انواع مختلف گردشگري، اکوتوريسم وجذب گردشگراني که به منظور ديدن مناظرطبيعي به منطقه مسافرت مي کنند، با کمترين سرمايه گذاري نسبت به ساير انواع گردشگري مواجه شده است [١٢]. طبيعت گردان به دليل دلبستگي به طبيعت با حداقل امکانات وتجهيزات به گشت وگذار وتفرج در طبيعت مي پردازند . واژه اکوتوريسم کوتاه شده ي اصطلاح Ecological  Tourism است که در ادبيات فارسي طبيعت گردي نام گرفته وپديده اي نسبتا تازه در صنعت گردشگري است که تنها بخشي از کل اين صنعت را تشکيل مي دهد[١٤].

طبيعت گردي از نظر فنل حرکتي همگراست به طوري که افراد ومناطق بسياري درکنار هم و به طور مستقل تلاش مي نمايند تا به نياز انسان ها جهت دستيابي به فرصت ها وموقعيت هايي که بتوانند درکنار طبيعت ، همگام وسازگار با آن به سير وسفر بپردازند، پاسخ دهند[٢].  والارس ١وپيرس ٢معتقدند که فعاليت هاي گردشگري درصورت رعايت شش ،اصل زير،مصاديق اکوتوريسم به حساب ميآيند[٤] :

التزام به انجام فعاليت هاييکه کمترين پيامدمنفي زيست محيط يراداشته باشند؛

زمينه سازي به منظور افزايش آگاهي ودرکطبيعت وويژگ ي هاي فرهنگي، که موجب مي شود بازديد کنندگان ، دربرابرحفظ عناصرطبيعيوخصوصيات فرهنگي،بيشتراحساس مسئوليت کنند؛

مشارکت درحفظ ومديريت مناطقي که به طور قانوني مورد حفاظت قرار مي گيرند وهمچنين ديگر نواحي طبيعي؛

تقويت مشارکت جوامع محليدرفرايندتصميم گيري مربوط به تعيين نوع وميزان فعاليت هاي گردشگري؛

ايجادمنافع مستقيم اقتصاديونيزدرآمدهاي مکمل براي جوامع محلي؛

و آگاه سازي جوامع محلي(ازطريق آموزش )ازارزش هاي طبيعيزندگيآنها .