اشاره به واژه متروک، مانند ………یه شهرداری…… نظمیه شھر بانی یه  شهربانی :اشاره به شهرت پیشین، مانند -وفا جو (جوکار)

گلستان آرا (باغبان) )جهان آرا (علی وند)

اشاره به واژه هایی که هنوز متداول نشده است، مانند -با است: کاغذ مومه

ترجمه  کلمات در داخل پرانتز قرار می گیرند، مانند – پروگرام (برنامه)

جمله های مبین دعا و نفرین نوشته، در داخلی علامت کریزنما نوشته می شود، مانند

– پدرش (خدا او را بیامرزدا) مرد مهربان و خوبی بود.

یزید ( لعنت خدا بر او بادا) نامردی ستمگر بود

علامت یا اشاره های اختصاری را در داخل نشان گریزنما مینویسند، مانند: : حضرت محمد (ص )– حضرت امام حسین

توجه

اغلب مطالب نوشته شده در داخل پرانتز بر اساس سیاق نوشته نیستند. به همین دلیل برای خواندن اینگونه جملات نخست باید با نادیده گرفتن پرانتز جمله را از اول خواند و سپس نه شته های ، داخ انتز را مطالعه نمود. به این ترتیب به دلیل تغییر روال و سیاق نوشته، رشته نوشته های داخل پرانتر را مطالعه نمو  ليل تغيير بور ۱۶۳۱ گسسته شد .سورت سمی  افزوده نما , قلاب. نشان الحاق. دونبش Brackets و در زبان انگلیسی با واژه Les Crochets این نشان در زبان فرانسه با عنوان مطرح گردیده است. در زبان پارسی با عناوین افزوده نما، قلاب، دو نبش و نشان الحاق مورد استفاده قرار گرفته است

موارد استفاده به هنگام :تصحیح متون کهن به جملاتی برخورد می نمایی که ك یا دو واژه داشته بیم ده یحت با دو وار کم داشت. قلم افتاده است. این کمبود باعث نارسایی در جمله می شود. رفع این نارسایی ها ایجاب می کند که آن جمله با افزودن واژه مورد نظر تکمیل گردد. واژه افزوده شده را با :نوشتن در داخل قلاب مشخصر می کنیم، مانند با او را یا این خود نباید به نبشتن که به هیچ ناگفته که بعد از تصحیح به صورت زیر در می آید: ایران – این خود نباید به نبشتن که به هیچ [ حال ] ناگفته به« به این ترتیب خواننده میداند که نوشته داخل قلاب به نویسنده اصلی مربوط نیست و به وسیله تصحیح کننده برای ایجاد سهولت در امر مطالعه، به متن اصلی افزوده شده است.