محتوای فصل چهارم-تحلیل نتایج تحقیق یافته ها:

معمولا فصل چهارم (یافته ها) باید محدود به ارائه دادهها باشد. و هرگونه تعبیر و تفسیر داده های گردآوری شده به فصل پنجم واگذار شود. این فصل در صورتی خوب ارزیابی می شود که به آسانی بتوان دریافت که آیا یافته ها، فرضیه ها و یا سوال پژوهشی را تایید می کند یا خیر.( وزیری و همکاران ، ۱۳۸۳)

در این فصلی دادههای تجربی به داده های آماری تبدیل شده در مورد هر پرسشی، هدف یا فرضیه، توصیف و یا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای نشان دادن روابط مهم میان دادهها از جداول و نمودارها بهره می گیرند. هر کدام از پرسشها یا فرضیه های پژوهشی مطرح و با توصیف و تحلیل دادهها پاسخ مثبت یا منفی اما حقیقی داده میشود. مهمترین قسمت یک، فصل تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق است. در این فصلی، اطلاعات بدست آمدهای وجود دارد که احتمالا می تواند به قبول فرضیه ها و یا سؤالات مطرح شده در تحقیقی پاسخ دهد. بایستی در این قسمت حتی الامکان از تفسیر خودداری کرد. این فصل تدوین و دستهبندی یافته ها، تشریح روش آماری بکار رفته، مشخص کردن سطح معنی داری و میزان ارتباط متغیرها بیان میگردد.

در تدوین و دسته بندی یافته ها، نتایج و یافته های بدست آمده برای راحتی فهم خواننده دسته بندی و طبقه بندی می شوند. برای تنظیم مناسب فصل میتوان مسائل،فرضیات و یا سؤالات تحقیق را مجدد بیان کرده و سپس نتایجی که به آن سؤال یا فرضیه خاص ارتباط دارد را به دنبال آن ذکر کرد. در این فصل می توان از تصاویر، نمودارها و جلد اول استفاده کرد ولی باید قبل و بعد از هرکدام به شماره و عنوان آنها

اشاره شود. برای جل ولی ها شماره و عنوان در قسمت بالای جدول و برای نمودارها شماره و عنوان نمودار در پایین آن قرار داده شود. البته باید توجه داشت که جدول ها تکرار مطالب ارائه شده در متن نباشد، اما استفاده از جدول روشی مناسبی برای جمع بندی اطلاعات با حجم زیاد است. یافته های تحقیق باید طوری تدوین شود که تمام تحلیل های مربوط به فرضیه ها و یا سؤالات تحقیق در آن ذکر شده باشد. در نوشتن گزارش بایستی بدون هرگونه دخل و تصرفی داده ها ارائه شود. در واقع، پژوهشگر -حقی حذفی داده هایی که مغایر فرضیه تحقیقی است. را ندارد.