مختصری در مورد چکیده های کوتاه  و تلگرافی 

کاربرد چکیده های کوتاه:

اصطلاح چکیده کوتاه کمی مبهم است. این اصطلاح صرفاً به معنی یک چکیده موجز است. به هرحال، همانطور که لیونین ” (۱۹۶۷) متذکر شده است، این اصطلاح به یک چکیده بسیار ساخت یافته اشاره دارد که اساسا برای جستجو از طریق رایانه طراحی شده است. درحقیقت، این نوع چکیده آمیزهای از یک چکیده و یک مدخل نمایه ای است و لیونین ان را نمایه – چکیدهٔ ماشین خوان” نامیده است. اصطلاحات مورد استفاده در چکیده از یک واژگان کنترل شده استخراج شده و، در یک توالی معین، در کنار یکدیگر قرار میگیرند. مثلاً گزارهٔ در خون انسان ها مقدار کاهش یابنده ای از روی و سیروز کبدی وجود دارد به صورت زیر نوشته خواهد شد:

DECR/ZINCBLOODHUMAN/CRRHOSIS/LIVER

/خون /انسان ها /کاهش یابنده/روی/سیروز ۷کبدی]

توجه کنید که چکیده نویس میکوشد تا حد ممکن توالی اصطلاحات را به ساختار طبیعی جمله نزدیک کند. ممکن است با استفاده از مجموعه ای از چنین گزاره هایی تصنعی بتوان محتوای مدرک را با جزئیات بیشتری ارائه کرد. هرچند این نوع نمایه اساساً برای تسهیل جستجو از طریق رایانه ایجاد شد، اما چکیده های کوتاو لیونین می توانند برای خواننده هوشمند نیز بامعنا باشند. شکل ۴۶ که از لیونین گرفته شده است، نتایج روش چکیده کوتاه را با چکیده های چکیده نامه های زیست شناسی، چکیده نامه های شیمی و خلاصه نویسندگان مقایسه میکند.

چکیده های تلگرافی:

اصطلاح چکیده های تلگرافی نیز مبهم است. این اصطلاح به بازنموده ایی از مدارک اشاره دارد که بسیار با خشت ارائه شده اند؛ در جملاتی ناقص و شبیه به تلگراف. بعلاوه، این چکیده، زنجیره ای از اصطلاحات بدون استفاده از نحو است. چکیده های کوتاه  لیونین ازنظر سبک به چکیدهٔ تلگرافی شباهت دارند. اصطلاح چکیده تلگرافی” برای اشاره به یک بخش اصلی از اولین نظام بازیابی رایانه ای مورد استفاده قرار گرفت که در دانشگاه وسترن رزرو (به فصل ۱۱ نگاه کنید) توسعه یافته بود.