مقدمه:
از دير باز تا کنون تأمين نياز و احتياجات يکي از دغدغه هاي اساسي يک سازمان تلقي شده و ذهن مديران و کارشناسان بخش خريد و تدارکات را به خود مشغول داشته است . سئوالاتي اين چنين ؛ يک درخواست از چه کسي و چطور تهيه شود ؟ آيا جنس يا کالاي خريداري شده با قيمت مناسب و با کيفيت دلخواه تهيه شده ؟ نحوه حمل و پرداخت چگونه است ؟ همه اين سئوالات يا برخي از پرسشها در هر خريد پيش مي آيد که البته اوضاع سياسي و اقتصادي کشور هم بايد به موارد فوق اضافه کرد . اما هميشه تجربه , رابطه و شانس ابزارهايي بودند که يک سازمان را در مواجه شدن با شرائط و سئوالات بالا ياري نموده است. تجربه و رابطه که دو رکن اساسي در امر تدارکات و خريد يک سازمان محسوب مي شود متکي به فرد است و درصورتي که سازمان شخص مورد نظر را از دست بدهد، امر خريد و تدارکات يک سازمان دچار خلل و کندي مي شود. لذا به منظور اجتناب از بروز چنين موضوع خطرناكي بايد از ابزاري استفاده کرد که منحصر بفرد خاصي نباشد بلکه منحصر به عمليات شرکت باشد .
سيستم مديريت خريد و تدارکات ابزاري است که به کمک سازمان آمده و با ساختار فراِيندي که دارد، کليه عمليات خريد را از ابتدائي ترين مرحله يعني درخواست کالا توسط کاربر تا آخرين مرحله خريد، تحويل کالا و تسويه حساب با تأمين کننده را مديريت مي کند .
مديريت درخواستهاي کالا و تبديل درخواست کالا به درخواست خريد درصورت عدم وجود کالا در انبار و استعلام از تأمين کنندگان کالا و بررسي استعلامات به همراه ارزيابي تأمين کنندگان کالا و خدمات، شکستن يک درخواست خريد به چندين مرحله خريد و تعيين زمانبندي تحويل کالا و تغيير زمانبندي، تخصيص درخواست خريد به يک يا چند کارپرداز با توجه به سقف تعيين شده هر کارپرداز ، اعمال آيين نامه ها و کميسيونهاي معاملات، پيش پرداخت به تأمين کننده و کسر پيش پرداخت براساس ميزان تحويل کالا نمونه اي از امکانات سيستم مديريت خريد و تدارکات مي باشد .

دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

اهداف دوره :
انتظار مي رود شركت كنندگان در پايان دوره آموزشي با مفاهيم زير آشنا شوند:

– شناخت اموال و روشهاي تهيه
– نگهداري و توزيع آنها در سازمان بر اساس قوانين و مقررات موجود
– مراحل انبارداري را بدانند
– انواع انبار را بشناسند
– دستورالعمل هاي اجرايي صدور كالا را بدانند
– تعريف و شرايط مناقصه را بدانند
– تعريف استهلاك را بدانند
– شرايط خريد كالا را بدانند
– ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم تداركات و خرِيد را بدانند
شرايط شركت كنندگان:
– اشتغال در رشته شغلي مسئول خدمات و امور مالي
– دارا بودن حداقل مدرك ديپلم
معيارهاي ارزشيابي
– حضور منظم و مستمر در طول دوره
– انجام آزمون كتبي در پايان دوره
– فعاليتهاي كلاسي در طول دوره
مدت دوره :
۱۶ ساعت(معادل يك واحد درسي)
عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول – مفاهيم پشتيباني و لجستيك
– تعريف مديريت
– مديريت پشتيباني و لجستيك
– انواع مديريت پشتيباني
– مدل هايميريت پشتيباني
– نقش مديريت پشتيباني
بخش دوم-مديريت تداركات
-تعريف مديريت تداركات
-تاريخچه تشكيل مديريت خريد و تداركات در انشگاه آزاد اسلامي
– تعريف ذيحسابي و وظايف آن
– تعريف اموال منقول وغير منقول
– تعريف اموال استهلاكي وغير استهلاكي
– تعريف كارپرداز و وظايف آن
– تعريف جمعدار اموال
– تعريف كمك انباردار
– تعريف جابجايي
– تعريف سيستم اطلاعاتي انبار
– تعريف استعلام بها
بخش سوم- تداركات
-انواع كلي تداركات
-برنامه ريزي براي انجام تداركات
-معرفي ادارات وابسته به مديريت تداركات
-تداركات پروژه
-برنامه ريزي براي درخواست ها
-جنبه هاي حقوقي مديريت تداركات
بخش چهارم – انبار
– بهترين عوامل مؤثر در چيدمان كالا در انبار
– مراحل انبار داري
– وظايف انباردار
– انواع انبار ها
– حسابداري انبار
– بازرسي انبار
– انبار گرداني
بخش پنجم – استهلاك
– تعريف استهلاک
– ماهيت استهلاک
– انواع استهلاک
– علل استهلاک
– عوامل تعيين هزينه استهلاک
– ثبت استهلاک
بخش ششم – خريد
– اقسام خريد
– انواع خريدها از نظر كميت(مبلغ)
– اصل هاي مهم در خريد
– دستورالعمل هاي اجرايي صدور كالا
– اهم مراحل سيستم تداركات مواد
– ابزارها و شيوه هاي پرداخت بهاي كالا و خدمات به فروشندگان خارجي
بخش هفتم – مناقصه و مزايده
-تعريف مناقصه و مزايده
-معرفي انواع مناقصه
-مواردي كه مزايده و مناقصه صورت مي گيرد
-تعريف پيمان ها و موافقت نامه ها

-انتخاب نوع مناسب پيمان
-خاتمه پيمان و مديريت تداركات
-قوانين و مقررات دانشگاه آزاد اسلامي درخصوص مناقصه ها و پيمان ها

منابع :
– حسابداري ، تأليف سيد محمد بهبهاني ( سال انتشار ۱۳۷۹ )
– حسابداري در مديريت ، مرحوم عرفاني ( اسمعيل ) . ( سال انتشار ۱۳۷۵ )
– هزينه يابي و حسابداري صنعتي ، استاد حسن سجادي نژاد . ( سال انتشار ۱۳۷۷ . )
– انبارداري ، بخشي در شماره ۱۲۶- سيستم حسابداري انبارها
– جزوه اداره آب و فاضلاب ( سال انتشار ۸۱ )
– ماده ۵ مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳٫ط مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۱ شوراِي عالي اداري موضو

ع ايجاد هماهنگي در استقرار سيستم‏هاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاه‏هاي اجرايي، به پيوست ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم تداركات و خريد .
– مديرِيت خرِيد واصول انبار داري ، نادر ديبايي(سال انتشار ۱۳۸۳)
– سيستمهاي خريد و انبارداري ، دكتر علي‌اصغر انواري رستمي(سال انتشار ۱۳۷۹)
– طراحي انبار ، گروه مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف (سال انتشار ۱۳۸۳)