به طور معمول در هر جلسه ای یک نفر به عنوان رئیس، چند نفر به عنوان اعضاء و یک صبر نفر هم به عنوان دبیر جلسه شرکت دارند. اینگونه سازمان جلسه عمومیت داشته و در کلیه جلسات رسمی می تواند صادق باشد. اداره امور جلسه با رئیس جلسه است. رئیس ممکن است در همان جلسه به وسیله شرکت کنندگان انتخاب گردیده باشد. یا اینکه به موجب مقررات و قو اعدخاص … از قا. تعس، گردیده باشد. مقررات و قوانین خاص از قبل تعیین گردیده باشد. در هدایت و رهبری جلسه با رئیس است. وظایف دیگر او تعیین وقت صحبت برای اعضای جلسه میباشد. موظف است مراقبت نماید که جلسه از مسیر اصلی خود تجارت نشود و با صحبت های متفرقه موجبات اتلاف وقت فراهم نگردد. رئیس جلسه مانند سایر اعضا دارای یک رأی است و به دلیل رئیس بودن امتیاز ویژه ای به وی تعلق نمی گیرد. در برخی از جلسات ممکن است به موجب مقررات و قوانین، امتیاز ویژه ای برای رئیس جلسه در نظر گرفته باشند. برای مثال هنگامی که آرای موافق و مخالف مساوی باشد، ملاک تصمیم در تصویب یا عدم تصویب موضوع، وجود رای رئیس در هر یک از طرفین موافق .مخالف خواهد بود

هر کدام اعضای جلسه دارای وظایفی از جمله مطالعه کافی و کسب اطلاعات لازم پیرامون دستور جلسه، بررسی مسایل و استنتاج منطقی، رعایت بی نظری و بی طرفی در امور صبر و ارائه نظرات لازم و اجتناب از پراکنده گویی و خارج نشدن از موضوع هستند. هر یک از .اعضای جلسه به طور معمول دارای یک رأی میباشند ممکن است از بین اعضای جلسه فردی به عنوان دبیر در همان جلسه انتخاب شود.

 درعمل این نوع انتخاب نتیجه مناسبی ندارد. چون اغلب مشاهده گردیده است، دبیری که سمت عضویت داشته است، نتوانسته در انجام وظایف محوله بیطرفی خود را حفظ نماید. بنابراین بهتر است که دبیر جلسه از بین اعضای جلسه نباشد و حق رأی هم نداشته باشد.