* از چاپ مقاله به بیش از یک مجله خودداری شود

*واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی عنوان ها خواننده را راهنمایی می کند ولی اگر تعداد عنوان ها زیاد باشد خواننده را گیج می کند. عنوان ها باید کوتاه انتخاب شوند. در مورد سبک نگارش، موارد اخیر را در نسخه اصلی که ارائه خواهید کرد به کار برید. در بیشتر مجلات اجتماعی، عنوان های درجه اول (عنوان های اصلی، نظیر مواد و روش ها یا نتایج) تماماً با حروف بزرگ و در وسط نوشته می شوند.

عنوان های درجه دوم نیز در وسط نوشته میشوند ولی فقط حرف اول بزرگ نوشته می شود. عنوان های درجه سوم در سمت چپ فرورفتگی داشته و با حرف اول بزرگ شروع می شوند. عنوان های درجه چهارم در سرخط قرار گرفته و در موقعیت یک پاراگراف معمولی تایپ می شوند فقط حرف اول بزرگ نوشته میشود، نظیر شروع یک جمله و در نقطه پایان جمله تمام می شود. بااز چاپ مقاله به بیش از یک مجله خودداری شود

*واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نمودهاند. مقاله نزد سردبیر مجله پیسری از رسیدن مقالات به دفترمجله، به هر یکی از مقاله ها، یک شماره ثبت مخصو داده می .شه د که نسخه سال را هم مشخص میکند). شماره دبستا E: Gemany O. A. مربوط به نسخه اصلى یک مجله خاصی به میباشد که در آن حرف مشخص کننده مجله  شماره یک مقاله نشان دهنده سال و خاصں می باشد. برای مثال هفتاد و پنجمین نسخهای است که توسط مجله Environmental Quality در سال ۱۹۹۸ به دفتر مجله رسیده و ثبت شده است به صورت ۰۷۵-Q۹۸ شماره داده میشود.

این شماره ای است که همواره با نسخه تأئید شده نویسنده همراه میباشد وبرای تمام ارتباطات ہعلی می توان به این شماره ثبت استناد را کرد. در طی مراحل مختلف بازبینی، داوری، پذیرش و تأئید و تولید دست نوشته، سردبیر مؤلفان در جریان امور قرار داده و معمولاً اطلاعات اضافه تری از آنها درخواست می شود. بعد از اینکه نسخه اصلی توسط اعضای علمی تعیین شده در هیآت تحریریه پذیرفته شد، سپس برای بررسی نگارش مقاله از نظر اعمال صحیح اصول دستور زبان به افراد متخصص در ویراستاری در اداره مرکزی، ارسال می شود و سپس برای چاپ آماده می شود.