مفهوم پرتفوليو يا پرتفوي (سبد سرمايه‌گذاري)

معني‌ ساده ‌واژه ‌پرتفوليو ‌سبد ‌سرمايه‌گذاري‌ بطور‌ عام ‌و سبد‌ سهام‌ بطور‌ خاص عبارت از ‌تركيب‌ دارايي‌‌‌‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ ‌شده‌ توسط‌ يك سرمايه‌‌گذار‌، اعم از فرد ‌يا‌ نهاد ‌است. به لحاظ‌ فني‌، يك‌ سبد ‌سرمايه‌‌گذاري‌‌، مجموعه‌ ‌كامل دارايي‌هاي‌ حقيقي‌ و مالي ‌‌سرمايه‌گذار را ‌در بر‌مي‌گيرد. در اينجا ما دارايي‌هاي مالي را مورد نظر داريم. اغلب مردم، از روي برنامه و علم، يا از روي تصميم‌هاي غيرمرتبط به هم، سبد از دارايي‌ها (هم حقيقي و هم مالي) دارند. مطالعه همه جوانب پرتفوليو، را مي‌توان «مديريت پرتفوليو» توصيف نمود.
ماركويتز

ماركويتز نخستين كسي بود كه يك معيار خاص براي ريسك سبد سهام تدوين نمود و بازده منتظره و ريسك يك سبد سهام را استخراج نمود. مدل او برپايه‌ي مشخصه‌هاي بازده منتظره و ريسك اوراق بهادار بنا شده و در اصل، يك چارچوب نظري براي تحليل گزينه‌هاي «ريسك و بازده» است. سبد سرمايه‌گذاري كارا سبدي است كه در يك سطح معين ريسك، داراي بيشترين بازده است؛ يا داراي كمترين ريسك به ازاي يك سطح معين بازده است.

بازده منتظره سبد سهام (سبد سرمايه‌گذاري)
بازده منتظره يك سبد سهام، به صورت ميانگين موزون بازده منتظرة سهام منفرد به سادگي محاسبه مي‌شود. مقدار وزن‌ها براساس نسبت مبالغ سرمايه‌گذاري شده در مورد هر سهم به كل مبلغ قابل سرمايه‌گذاري، بدست مي‌آيد. و مجموع اوزان، يك فرض مي‌شود.
ريسك سبد سهام (سبد سرمايه‌گذاري)
ديگر محاسبه مدل پايه‌اي سبد سهام، عبارتست از ريسك سبد سهام؛ در مدل ماركويتز، ريسك سبد سرمايه‌گذاري با واريانس (يا انحراف معيار) بازده سبد سرمايه‌گذاري اندازه گرفته مي‌شود.
در اين نقطه است كه بنياد نظريه نوين پرتفوليو، پديدار مي‌شود و به اين شكل قابل بيان است:
اگر چه بازده منتظره يك سبد، ميانگين موزون بازده سهام منفرد درون آن است، ليكن ريسك سبد سهام (كه بوسيله واريانس يا انحراف معيار اندازه‌گيري مي‌شود) ميانگين موزون ريسك‌هاي سهام منفرد درون آن «نيست» به زبان رياضي،

عوامل ديگر بر سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاران بايد الزامات و پيامدهاي بازار كارا EMH را در تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري ملحوظ قرار دهند.
يك بازار كارا چنين تعريف مي‌شود: بازاري كه در آن قيمت اوراق بهادار بطور تمام و كمال همه اطلاعات معلوم را سريعاً و دقيقاً منعكس مي‌نمايد.
شرايطي كه يك بازار كارا را تضمين مي‌نمايند به اين صورت قابل بيان است: سرمايه‌گذاران زيادي در رقابتند. اطلاعات وسيعاً در در دسترس بوده و بطور كم و بيش تصادفي توليد و انتشار مي‌يابد و سرمايه‌گذاران سريعاً به اين اطلاعات واكنش نشان مي‌دهند.
در زمينه سنجش كارايي بازار، سه شكل (يا درجه) تجمعي مورد بحث قرار دارند: شكل ضعيف، شكل نيمه قوي، و شكل قوي: شكل ضعيف شامل جذب و ادغام داده‌هاي بازار است. شكل ني

مه قوي، جذب و ادغام همه اطلاعات عمومي و شكل قوي جذب و ادغام همه اطلاعات خصوصي را در برمي‌گيرد.
شواهد دال بر كارايي ضعيف، اعم از آزمون‌هاي آماري يا قواعد داد و ستدي، فرضيه را قوياً مورد تأييد قرار مي‌دهند.
در زمينه كارايي نيمه قوي، آزمون‌هاي زيادي انجام گرفته كه از آن ميان، تقسيم سهام، تغييرات در عرضه پول، تغييرات حسابداري، اعلاميه‌هاي سود نقدي و واكنش به ساير اعلاميه‌هاي شركتي را مي‌توان نام برد. اگر چه همه مطالعات انجام گرفته متفق القول نمي‌باشند اما اكثر آنها كارايي نيمه قوي را تأييد مي‌كنند.
شواهد دال بر شكل قوي، در چارچوب آزمون عملكرد گروههايي قرار مي‌گيرد كه به اطلاعات «خصوصي» دسترسي داشته و از توانايي مديران حرفه‌اي براي برتري بر عملكرد بازار برخوردارند. افراد داخلي يا خودي‌ها به وضوح عملكرد خوبي دارند، اگر چه بررسي تصميمات مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، نيل به ارزش اضافي را تأييد نكرده است.
اغلب مشاهده‌گران آگاه، شكل ضعيف را پذيرفته و شكل قوي را رد مي‌كنند و احساس مي‌ك

نند كه بازار به ميزان زيادي، از كارايي نيمه قوي برخوردار است. و اين، ارزش تحليل تكنيكي و تحليل بنيادي سنتي را مورد ترديد قرار مي‌دهد. اگر چه EMH، مانع سرمايه‌گذار براي عملكرد برتر از بازار نمي‌شود، اما دلالت بر اين مي‌كند كه انجام آن، كاري بسيار دشوار است و سرمايه‌گذار بايد كاري بيش از حد معمول انجام دهد.
حتي اگر بازار كارا باشد، مديران پولي كارهايي در پيش رو دارند كه از آن جمله، پر گونه‌سازي

سبد سهام، گزينش و بر عهده‌گيري درجاتي از ريسك، برآورد ماليات و هزينه‌هاي معاملاتي، را مي‌توان نام برد.
– نسبتهاي : بنظر مي‌رسد كه سهام داراي پايين از عملكردي برتر نسبت به سهام داراي بالا در دوره‌هاي سالانه برخوردارند و اين برتري پس از تعديل، براساس ريسك و اندازه حفظ مي‌شود.

سطوح تجمع كارايي بازار كارا و اطلاعات همراه با هر يك
EMH، پيامدها و الزاماتي نيز براي تحليل بنيادي دارد كه در پي تخمين ارزش ذاتي يك سهم و اتخاذ تصميم‌هاي خريد/ فروش بر مبناي پايينتر بودن/ بالاتر بودن قيمت جاري بازار نسبت به ارزش ذاتي سه مي‌باشد.
وظايف شخص سرمايه‌گذار
شخص سرمايه‌گذار پرتفوليو هنوز وظايفي براي انجام در بازار كارا در پيش رو خواهد داشت. اين وظايف به صورت حدأقل عبارت خواهند بود از:
۱- درجه پرگونه‌سازي (متنوع سازي): اصل بنيادي مديريت بهينه پرتفوليوي عبارت از متنوع‌سازي يا پر گونه‌سازي پرتفوليو است. شخص بايد مطمئن شود كه به اندازه صحيح (بهينه) پرگونه‌سازي دست يافته است.
۲- تغييرآميز بودن يا ريسكي بودن پرتفوليو: شخص بايد به فراخور نوع و اهداف پرتفوليوي مورد مديريت به سطح ريسك متناسب با آن پرتفوليو دست يابد، به اين معني كه ريسك را بسنجد و جايگاه مناسب را تعيين نمايد.

۳- نگهداري ريسك در سطح مطلوب: ممكن است ايجاد تغييراتي در پرتفوليو كه سطح ريسك را در ميزان مورد نظر حفظ نمايد ضروري باشد.
۴- وضعيت مالياتي سرمايه‌گذار: سرمايه‌گذاران به ميزان بازده دريافتي پس از كسر ماليات علاقمندند. در اين رابطه، به موازات در نظر گرفتن گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، وضعيت مالياتي ايش

ان نيز در نظر گرفته شود، پرتفوليوهاي معاف از ماليات نيازها و علايق خاص خود را دارند.
۵- هزينه‌هاي معاملاتي: هزينه‌هاي داد و ستدي (مي‌توانند) تأثير عظيمي بر عملكرد نهايي پرتفوليو داشته باشند. مديران بايد در پي كاهش اين هزينه‌ها تا حد عملاً ممكن باشند.
– نسبت‌هاي پايين
يكي از مفاهيم ماندگار سرمايه‌گذاري، نسبت قيمت به درآمد ( ) مي‌باشد. شماري از سرمايه‌گذارا بر اين باورند كه سهم‌هاي داراي پايين، بطور ميانگين، بهتر از سهم‌هاي داراي بالا عمل مي‌كنند. پايه عقلاني اين مفهوم شفاف نيست اما باوري پايدار است. «باسو» اين موضوع را از طريق رتبه‌بندي سهم‌ها براساس نسبت‌هاي آنها و مقايسه عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت بالا، با عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت پايين در پايان دوره يكساله (۱۲ ماهه) پس از خريد، بررسي نمود به دليل اينكه ، در زمره اطلاعات معلوم قرار داشته و احتمالاً در قيمت منعكس شده است، در صورت كارا بودن بازار، نبايد رابطه‌اي بين سهم و بازده بعدي آن وجود داشته باشد. نتايج بررسي باسو نشان داد كه سهم‌هاي با نسبت پايين، عملكردي بهتر از سهم‌هاي با نسبت بالا داشتند. به علاوه، ريسك به عنوان يك عامل ملحوظ نگرديده بود، پس از تعديلات مختلف براساس ريسك، باز هم سهم‌هاي با پايين عملكردي برتر داشتند. نتايج بدست آمده حاكي از اين بود كه تأثير منحصر به اوراق بهادار داراي «بتاريسك» پايين نيست. سهام داراي پايين، بدون توجه به مقياس ريسك مورد استفاده، به ازاي كليه سطوح ريسك، بازده اضافي مثبت معني‌دار فراهم نمودند. بي‌قاعدگي (و را هنجاري) ، به صورت تببين نشده باقي مي‌ماند. هر چند، چنين بنظر مي‌رسد تا زماني كه مورد رد واقع نشود، يك استراتژي بالقوه سرمايه‌گذاري كه مي‌تواند بازدهي برتر از بسياري از راهكارها فراهم كند، پيشنهاد مي‌نمايد. برخي مفسرين مشهور، همچنان سرمايه‌گذاري در سهام داراي پايين را ترويج مي‌كنند.
بطور مثال، ديويد در من به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌نمايد كه اندرز سرمايه‌گذاران حرفه‌اي را ناديده انگارند و سهام‌‌هاي داراي پايين را انتخاب كنند. فرضيه او بر آن است كه سهم‌هاي داراي پايين ممكن است در حال بدون خواهان باشند. اما اگر از پشتوانه مالي قوي، عوايد بالا برخوردار بوده و درآمدهاي خود را بهبود بخشند، همواره از عملكرد نهايي خوبي برخوردار خواهند بود.
سرمايه‌گذاران لازم است در پيروي از استراتژي پايين هشير باشند. اگر چه يك پرتفوي پرگونه (متنوع)، همچنان كه هميشه، انتقادآميز (بحراني) است، هواداري سرسختانه از استراتژي پايين ممكن است به پرگونه سازي غيرمكفي (كاستي در پر گونه سازي) پرتفوي منجر شود. در من همچنين تأكيد بر سهام واحدهاي بزرگ را در مقابل سهام شركت‌هاي كوچك پيشنهاد مي‌نمايد.
با توجه به برخي شواهدموجود، استراتژي پايين چه در بازارهاي متلاطم و چه در دوره‌هاي رشد ضعيف اقتصادي بخوبي عمل نمي‌كند. هر چند اين سهام ممكن است به دليل سود نقدي بالاترشان در دوره افول كامل بازار به خوبي عمل نمايند. بطور كلي، استراتژي پايين بايد به عنوان

 

يك استراتژي دراز مدت نگريسته شود كه هم در بازارهاي خوب و هم در بازارهاي بد قابل تعقيب است.
نسبتهاي : بنظر مي‌رسد كه سهام داراي پايين از عملكردي برتر نسبت به سهام داراي بالا در دوره‌هاي سالانه برخوردارند و اين برتري پس از تعديل براساس ريسك و اندازه حفظ مي‌شود.
چكيده و توضيح مختصري بر انتخاب پرتفوي و شاخصها و قيمت پايه و قيمت پايه شاخص بوده است.
نحوة انتخاب پرتفوي
براي انتخاب نمودن يك سبد سرمايه‌گذاري كار را به اطلاعاتي كمكي زياد نيازمند بودم لذا با استفاده از يك روزنامه در مورخ يكشنبه ۲۶/۳/۸۷ خرداد ماه قيمت‌هاي پاياني (آخريت قيمت) و EPS پيشبيني شده براي سال جاري و EPS سال مالي قبل و P/E را به عنوان اطلاعات لازم در آوردم و در پرتفوي و شاخص از آن استفاده نموده‌ام و مبلغ سرمايه‌گذاري بر مبناي ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال معادل ۲۰ ميليون تومان مي‌باشد.
در مورد شاخصها: براي بدست آوردن شاخصها از اطلاعات كمكي مالي ديگر نيازمنديم كه با توجه به نبودن اطلاعات مالي تك تك شركت‌هاي انتخاب شده در پرتفوي و نبودن اطلاعات مالي در سايت‌هاي بررسي كشور توانستم از يك روزنامه ديگر به مورخ چهارشنب ۱۸/۲/۸۷ ارديبهشت ماه قبلي استفاده كنم و به عنوان يك مبنا و پايه از آن بهره ببرم.
در مورد قيمت پایه
از انجا كه شركتهاي بورسي در زمان انتشار سهام يك قيمت اسمي دارند و در زمان ورود به بورس در تالارها (اصلي- فرعي) يك قيمت پايه همان سال ورود را اعلام مي‌نمايند. لذا بدست آوردن قيمت‌هاي پايه ۱۵ شركت انتخاب شده پرتفوي كار نه چندان آساني نبود در حقيقت قيمت‌هاي پايه در روزنامه‌ها مي‌نويسند و در سايت‌ها بورسي موجود نبود و نمي‌دانستم كه قيمت‌هاي پايه فرضاً شركت ايران خودرو در كدام سال است؟ لذا روزنامه مورخ ۱۸/۲/۸۷ را به عنوان قيمت پايه در نظر گرفتم براي بدست آوردن شاخصهاي از آن كمك كنم؟
استاد گرامي: در پايان هر دو روزنامه ضميمه پروژه گرديده شده است.
Pib= شاخص TEPIX
براي b= همان طور كه در جزو ارائه شد سال پايه براي اين شاخص ۶۹ مي‌باشد و pi = 1000 ريال بر مبناي ورود به شركتهاي بورسي به بورس ايران و =۹% براساس ميزان ريسك شركتهاي بورسي با توجه به اطلاعات موجود در بورس برآورد مي‌كنيم.

(جدول ۱) ۵۰ شرکت فعال بورس ايران
نماد نام شركت سرمايه تالار
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد ۱۵۴۰۰۰۰۰ فرعي
بموتو موتوژن ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ اصلي
پلوله شركت گاز لوله ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ فرعي
تايرا تراكتورسازي ايان ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
تپكو توليد تجهيزات سنگين هپكو ۳۹۷۸۰۰۰۰۰ اصلي
تكنو تكنوتار ۳۳۰۰۰۰۰۰ فرعي

ثمسكن سرمايه‌گذاري مسكن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خاور ايران خودرو ديزل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
خبهمن گروه بهمن ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خپارس پارس خودرو ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خزاميا زاوياد ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خساپا سايپا ۹۶۵۴۰۰۰۰۰۰ اصلي
خشرق الكتريك خودرو شرق ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ اصلي
حصدرا صنعتي دريايي ايران ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
خكاوه سايپا ديزل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
خودرو ايران خودرو ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
خوسار محورسازان ايران خودرو ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
دپارس پارس دارو ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
ستران سيمان تهران ۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰ اصلي
سفا رود كارخانه فارسيت درود ۸۰۶۴۰۰۰۰ فرعي
شاراك پتروشيمي اراك ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
شبهرن نفت بهران ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
شزنگ تجهيز نيروي زنگان ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
شسم توليد سموم علف‌كش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فاذر صنايع آذر آب ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فاراك ماشين سازي اراك ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فاسمين كالسيمين ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
فالوم آلومتك ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
فسرب صنايع مس شهيد باهنر ۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

كاذر فرآورده‌هاي نسور آذر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
كروي توسعه معادن روي ايران ۸۷۷۸۸۰۰۰۰۰ اصلي
وبشهر توسعه صنايع بهشهر هلدينگ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وپارس بانك پارسيان ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وتوس سرمايه‌گذاري توسعه شهري توس گستر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
وليز ليزينگ ايران ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي

ونوين بانك اقتصاد نوين ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
جدول ۲
رديف شركت قيمت سهام
شركت سهام تعداد سهام خريداري شده ارزش كل بازار لك پرتفوي
t EPS پيش‌بيني EPS سال مالي قبل
۱ ايران خودرو ۱۲۰۷ ۲۲۰۰ ۲۶۵۵۴۰۰
۸۷ ۵۱۸ ۴۶۳
۲ ايران خودرو ديزل ۱۳۹۹ ۵۰۰۰ ۶۹۹۵۰۰۰۰
۸۷ ۶۶۸ ۷۲۹
۳ فولاد خوزستان ۱۰۶۷۰ ۱۷۰۰ ۱۸۱۳۹۰۰۰
۸۷ ۱۸۲۱ ۷۹۷
۴ الكتريك شرق ۱۶۶۸ ۷۰۰۰ ۱۱۶۷۶۰۰۰
۸۷ ۸۲۹ ۸۴۵
۵ پارس دارو ۱۲۸۷۸ ۹۰۰ ۱۱۵۹۰۲۰۰
۸۷ ۲۱۹۴ ۲۱۱۵
۶ هپكو ۱۱۳۶ ۱۵۰۰ ۱۱۳۶۰۰۰۰
۸۷ ۴۰۹ ۳۷

۷ سيمان تهران ۴۶۲۵ ۲۰۰۰ ۹۲۵۰۰۰۰
۸۷ ۵۸۲ ۵۱۰
۸ بانك كارآفرين ۴۲۷۱ ۸۰۰۰ ۳۴۱۶۸۰۰۰
۸۷ ۶۲۹ ۷۰۰
۹ نفت بهران ۱۴۰۴۰ ۵۰۰ ۷۰۲۰۰۰۰
۸۷ ۳۴۴۴ ۳۳۴۶
۱۰ مس شهيد باهنر ۱۳۹۳ ۱۲۰۰۰ ۱۶۷۱۶۰۰۰
۸۷ ۳۸۷ ۳۰۳
۱۱ سرمايه‌گذاري مسكن ۲۸۱۳ ۱۰۰۰۰ ۲۸۱۳۰۰۰۰
۸۷ ۴۸۰ ۴۰۱
۱۲ موتوژن ۲۸۳۹ ۴۰۰۰ ۱۱۳۵۶۰۰۰۰
۸۷ ۶۰۳ ۶۹۱
۱۳ پتروشيمي اراك ۴۹۱۴ ۲۵۰۰ ۱۲۲۸۵۰۰۰
۸۷ ۱۳۸۳ ۱۰۹۵
۱۴ تراكتورسازي ۱۸۰۰ ۵۱۰۰ ۹۱۸۰۰۰۰
۸۷ ۶۰۰ ۵۵۰

۱۵ چادرملو ۱۱۸۳۳ ۸۰۱ ۹۴۷۹۴۰۰
۸۷ ۱۲۶۴ ۸۷۶

P/E Pi CI تعداد سهام منتشر شده شاخص TEPIX
نوع مدت سرمايه‌گذاري
pib

b Pi
33/2 1574 6300000000 69 1000 09/0 بلند مدت
۰۹/۲ ۱۴۴۴ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت
۸۶/۵ ۵۹۴۲ ۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ كوتاه مدت بلند مدت
۰۱/۲ ۲۳۸۲ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت
۸۷/۵ ۱۳۳۱۴ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ كوتاه مدت
۷۸/۲ ۱۱۲۷ ۳۹۷۸۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ كوتاه مدت
۹۵/۷ ۴۲۰۸ ۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت
۷۹/۶ ۴۴۴۹ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت
۰۸/۴ ۱۴۸۸۱ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ كوتاه مدت
۶۰/۳ ۱۳۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۸۶/۵ ۲۷۱۱ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۷۱/۴ ۲۲۴۲ ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۵۵/۳ ۴۹۲۳ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ بلند مدت
۰۰/۳ ۱۸۹۷ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت
۳۶/۹ ۱۰۵۲۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۹ ۱۰۰۰ ۰۹/۰ ميان مدت

 

(جدول ۳) ميانگين حسابي
نام شركت شاخص قيمتي بي‌وزن شاخص قيمتي با وزن برابر ارزش بازار سهام شاخص قيمتي با وزن برابر

ايران خودرو ۶۶/۸۴=۱۵÷۱۲۷۰ ۹۷/۳۶= (۱۵۷۴+۱۲۷۰) ۰۱۳/۰

ايران خودرو ديزل ۲۶/۹۳=۱۵÷۱۳۹۹ ۶۶/۹۶=(۱۴۴۴+۱۳۹۹)۰۳۴/۰
فولاد خوزستان ۳۳/۷۱۱=۱۵÷۱۰۶۷۰ ۰۸/۱۴۹۵۰=(۵۹۴۲+۱۰۶۷۰)۰۹۰/
الكتريك شرق ۲/۱۱۱=۱۵÷۱۶۶۸ ۲۵/۳۴۴=(۲۳۸۲+۱۶۶۸)۰۵۸/۰
پارس دارو ۵۳/۸۵۸=۱۵÷۱۲۸۷۸ ۹۴/۱۴۹۲=(۱۳۳۱۴+۱۲۸۷۸)۰۵۷/۰
هپكو ۷۳/۷۵=۱۵÷۱۱۳۶ ۱۵/۱۱۳=(۱۱۲۷+۱۱۳۶)۰۵/۰
سيمان تهران ۳۳/۳۰۸=۱۵÷۴۶۲۵ ۱۵/۴۱۵=(۴۲۰۸+۴۶۲۵)۰۴۷/۰
بانك كار آفرين ۷۳/۳۸۴=۱۵÷۴۲۷۱ ۴/۱۴۸۲=(۴۴۴۹+۴۲۷۱)۱۷/۰
نفت بهران ۹۶=۱۵÷۱۴۴۰ ۲۳/۵۷۱=(۱۴۸۸۱+۱۴۰۴۰)۰۵۳/۰
مس شهيد باهنر ۸۶/۹۲=۱۵÷۱۳۹۳ ۴۱/۲۳۰=(۱۳۵+۱۳۹۳)۰۸۴/۰
سرمايه‌گذاري مسكن ۵۳/۱۸۷=۱۵÷۲۸۱۳ ۳۶/۷۷۳=(۲۷۱۱+۲۸۱۳)۱۴/۰
موتوژن ۲۶/۱۸۹=۱۵÷۲۸۳۹ ۰۵/۲۵۴=(۲۲۴۲+۲۸۳۹)۰۵/۰
پتروشيني اراك ۶/۳۲۷=۱۵÷۴۹۱۴ ۰۵/۶۰۰=(۴۹۲۳+۴۹۱۴)۰۶۱/۰
تراكتورسازي ۱۲۰=۱۵÷۱۸۰۰ ۳۶/۱۶۶=(۱۸۹۷+۱۸۰۰)۰۴۵/۰
چاورملو ۸۶/۷۸۸=۱۵÷۱۱۸۳۳ ۶۳/۱۰۵۰=(۱۰۵۲+۱۱۸۳)۰۴۷/۰
جمع ۸۸/۴۴۲۹ ۶۹/۹۱۲۲ ۲۷/۹۲۱۰

(جدول ۴) ميانگين هندسی
نام شركت شاخص قيمتي بي‌وزن شاخص قيمتي با وزن برابر ارزش بازار سهام شاخص قيمتي با وزن برابر
(pit) 1/n Pib)1/wi÷ (pit Pib)1/n÷(piit
ايران خودرو ۶۰/۱=۱۵/۱(۱۲۰۷) ۱۲/۰=(۱۳%)(۱۵۷۴÷۱۲۰۷) ۹۸/۰=۱۵/۱(۱۵۷۴÷۱۲۰۷)
ايران خودرو ديزل ۶۲/۱=۱۵/۱(۱۳۹۹) ۹۱/۰=(۱۴۴۴÷۱۳۹۹) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۴۴۴÷۱۳۹۹)
فولاد خوزستان ۸۵/۱=۱۵/۱(۱۰۶۷۰) ۹۱/۱=(۵۹۴۲÷۱۰۶۷۰) ۰۳/۱=۱۵/۱(۵۹۴۲÷۱۰۶۷۰۹
الكتريك شرق ۶۳/۱=۱۵/۱(۱۶۶۸) ۵۴/۰=(۲۳۸۲÷۱۶۶۸) ۹۷/۰=۱۵/۱(۲۳۸۲÷۱۶۶۸)
پارس دارو ۸۷/۱=۱۵/۱(۱۲۸۷۸) ۹۴/۰=(۱۳۳۱۴÷۱۲۸۷۸) ۹۷/۰=۱۵/۱(۱۳۳۱۴÷۱۲۸۷۸)
هپكو ۵۹/۱=۱۵/۱(۱۱۳۶) ۱۷/۱=(۱۱۲۷÷۱۱۳۶) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۱۲۷÷۱۱۳۶)
سيمان تهران ۷۵/۱=۱۵/۱(۴۶۲۵) ۴۶/۷=(۴۲۰۸÷۴۶۲۵) ۰۰/۱=۱۵/۱(۴۲۰۸÷۴۶۲۵)
بانك كار آفرين ۷۴/۱=۱۵/۱(۴۲۷۱) ۰۹۰/۰=(۴۴۴۹÷۴۲۷۱) ۹۹/۰=۱۵/۱(۴۴۴۹÷۴۲۷۱)
نفت بهران ۸۹/۱=۱۵/۱(۱۴۰۴۰) ۱۸/۰=(۱۴۸۸۱÷۱۴۰۴۰) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۴۸۸۱÷۱۴۰۴۰)
مس شهيد باهنر ۶۲/۱=۱۵/۱(۱۳۹۳) ۴۵/۱=(۱۳۵۰÷۱۳۹۳) ۹۰/۱=۱۵/۱(۱۳۵۰÷۱۳۹۳)
سرمايه‌گذاري مسكن ۶۹/۱=۱۵/۱(۲۸۱۳) ۳۰/۱=(۲۷۱۱÷۲۸۱۳) ۰۰/۱=۱۵/۱(۲۷۱۱÷۲۸۱۳)
موتوژن ۶۹/۱=۱۵/۱(۲۸۳۹) ۲۵/۱۱۲=(۲۲۴۲÷۲۸۳۹) ۰۱/۱=۱۵/۱(۲۴۴۲÷۲۸۳۹)
پتروشيمي اراك ۷۶/۱=۱۵/۱(۴۹۱۴) ۹۷/۰=(۴۹۲۳÷۴۹۱۴) ۹۹/۰=۱۵/۱(۴۹۲۳÷۴۹۱۴)
تراكتورسازي ۶۴/۱=۱۵/۱(۱۸۰۰) ۵۶/۲=(۱۸۹۷÷۱۸۰۰) ۹۹/۰=۱۵/۱(۱۸۹۷÷۱۸۰)
چادرملو ۸۶/۱=۱۵/۱(۱۱۸۳۳) ۰۸/۱۲=(۱۰۵۲۱÷۱۱۸۳۳) ۰۰/۱=۱۵/۱۴(۱۰۵۲۱‍÷۱۱۸۳۳)

(جدول ۵) شاحص TEPIX بورس اوراق بهادار معادله تهران
نام شركت
ايران خودرو ۲۰۷/۱=(۱۰۰*۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۲۰۷*۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰)
ايران خودرو ديزل ۳۹۹/۱(۱۰۰۰*۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۳۹۹*۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰)
فولاد خوزستان ۶۷/۱۰(۱۰۰۰*۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰)÷(۱۰۶۷۰*۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰)
الكتريك شرق ۶۶۸/۱(۱۰۰۰*۱۰۵۰۰۰۰۰۰)÷(۱۶۶۸*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
پارس خودرو ۸۷۸/۱۲(۱۰۰۰*۷۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۲۸۷۸*۷۰۰۰۰۰۰۰)
هپكو ۱۳۶۱/(۱۰۰۰*۳۹۷۸۰۰۰۰۰)÷(۱۱۱۶۳*۳۹۷۸۰۰۰۰۰)
سيمان تهران ۶۲۵/۴(۱۰۰۰*۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰)÷(۴۶۲۵*۱۰۹۳۷۴۳۰۰۰)
بانك كارآفرين ۲۷۱/۴(۱۰۰۰*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)÷(۴۲۷۱*۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
نفت بهران ۰۴۰/۱۴(۱۰۰۰*۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۴۰۴۰*۱۸۰۰۰۰۰۰۰)

 

مس‌‌شهيد‌با‌هنر ۳۹۳/۱(۱۰۰*۴۵۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۳۹۳*۴۵۰۰۰۰۰۰۰))
سرمايه‌گذاري مسكن ۸۱۳/۲(۱۰۰*۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۲۸۱۳*۱۰۰۰۰۰۰۰۰)
موتوژن ۸۳۹/۲(۱۰۰۰*۱۱۳۴۰۰۰۰۰)÷(۲۸۳۹*۱۱۳۴۰۰۰۰۰)
پتروشیمی اراک ۹۱۴۴(۱۰۰۰*۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۴۹۱۴*۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰)
تراكتورسازي ۸۰۰/۱(۱۰۰۰*۹۰۰۰۰۰۰۰۰)÷(۱۸۰۰*۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
چادرملو ۸۳۳/۱۱=(۱۰۰*۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ÷ (۱۱۸۳۳*۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
جمع

۱- ایران خودرو
الف) دلايل انتخاب ايران خودرو از بعد زماني و عوامل محيطي

صنعت خودروسازي در ايران به شكل مشخص، صنعتي انحصاري است. چند توليد كننده بزرگ و عمده كه نقش قابل توجهي در شكل‌گيري عرضه و ساختار توليدات دارند با استفاده از حمايتهاي دولتي و فضائي كاملا غيررقابتي به توليد كنندگاني بدون رقيب تبديل شده‌اند. تحول در ساتار سرمايه‌گذاري بين‌المللي، وجود شرايط رقابتي در جهان، پيوستن اكثر كشورها به سازمان تجارت جهاني و تن دادن به شرايط آن در جهت كاستن از تعرفه‌ها و لغو عوارض گمركي از يك سو و حركت شركتهاي اتومبيل سازي بزرگ دنيا به سمت توسعه بازار محصولات خود از سوي ديگر وقايعي است كه به حتم در آينده صنعت خودرو سازي در ايران را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. در صنعت خودروهاي سبك در ايران، شركت ايران خودرو جزء قديمي‌ترين شركتها در ايران مي‌باشد. پويائي صنعت خودرو و تحولات سريع و تغييرات پي در پي خطوط توليد موجب شده تا شركتهاي اين گ

روه صنعتي خصوصاً در سالهاي اخير خود را به روز نگهداشته و همگام با نياز بازار داخلي حركت نمايند. از جنبه داخلي نيز بزرگترين چالپ پيش روي اين شركت آمادگي براي رويارويي با رقابتي شدن سريع و بي‌سابقه كشور مي‌باشد. به همين دليل نيز ساختار كلي توليد به طرز چشم‌گيري از محصولات قديم به محصولات نسل جديد جهت داده است.

ب) دلايل انتخاب از نظر قيمت هر سهم و عايدي هر سهم و P/E

با توجه به اينكه ps شركت در وضعيت مناسبي قرار دارد و EPS پيشبيني شده روند رو به افزايش دارد و از نظر عواملي محيطي و انحصاري شركت روند نسبتاً خوبي دارد لذا انتخاب ايران خودرو به يك انتخاب سنجيده مي‌باشد. و پائين بودن P/E پائين براي فعاليت‌هاي كوتاه مدت بهتر از سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي P/E بالا هست.
۲- ایران خودرو دیزل
ايران خودرو و ديزل: انتخاب از نظر عواملي همچون:
الف) عوامل محيطي و زماني
سهام شركت ايران خودرو ديزل در حال حاضر پائين‌تر از ارزش ذاتي خود قرار دارد و همين امر سهام اين شركت را در موقعيت خريداري قرار داده است. خريد سهم اين شركت در محدوده ۱۴۰۰ ريال با فرض دوره نگهداري يك ساله و بلند مدت شركت در مجمع آينده مي‌تواند تا ۴۰ درصد بازده نصيب سهامداران خود كند حجم مبنا و درجه نقد شوندگي بالاي شركت از ديگر نكاتي است كه

سرمايه‌گذاري در اين سهم را مطمئن‌تر مي‌سازد. درصد بالاي تقسيم سود شركت و توانائي فروش بالا در كنار انحراف مثبت پيش‌بيني‌هاي ايران خودرو ديزل را مي‌توان از جمله عواملي دانست كه خاور را به عنوان سهمي مناسب براي سرمايه‌گذاران با ديد بلند مدت مطرح مي‌كند.