اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ……

سند حسابداري:
برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.

دفاتر حسابداري:
كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.

۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.
مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره ۳۵۲۰ بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز ۳۲۰۰۰۰۰۰ ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.

۶ آبان ماه – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال در قبال تحويل چك شماره ۲۱۵۰۱ مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۶ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.

۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي ۳۵۰۰۰۰۰ ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره ۱۷۰۳ مورخ ۷۶/۷/۸ را به مؤسسه دانا تحويل داد.

۸ آبان ماه – آقاي فرشاد، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز ۱۰۰۰۰۰۰۰ به حساب ۳۵۲۰ مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.

۱۱ آبان ماه – خريد نسيه ۷۵۰۰۰۰۰ ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره ۲۲۱۱ مورخ ۷۶/۸/۱۱ براي مؤسسه دانا ارسال كرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره ۲۱۵۰۲ مورخ ۷۶/۸/۱۴ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.

۱۸ آبان ماه – خريدي نقدي۵۵۰/۰۰۰ ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.

### این مقاله شامل جداول مالی مختلفی است ###