حساسيت نسبي محصول دانه گندم بهاري و پارامترهاي كيفيت در كاهش رطوبت

خلاصه : فشار رطوبت بر محصول و كيفيت كاربر نهايي گندم atricum aestivum L تاثير ميگذارد.مطالعات قبلي ثبات محصول و اركيبات محصول را در فشار رطوبت ارزيابي كردند. اين بررسي ثبات پارامترهاي با كيفيت گندم بهاري را نسبت به ثبات محصول و تركيباتش تحت فشار رطوبت ارزيابي كرد. در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ جهت تعيين كردن اثرات شدت كاهش رطوبت در مورد محصول دانه و تركيبات آن، وزن آزمايشي ،پروتئين آرد ، عصاره آرد و ويژگيهاي مخلوط خمير و رنگ رشته فرنگي قليايي۱۶ موجود پرورشي گندم بهاري تحت رژيمهاي كاهش رطوبت توليد شدند.

كاهش رطوبت به طور متفاوت و مهمي بر وزن آزمايشي موجود پرورشي و محصول تاثير ميگذارد. كاهش كلي رطوبت در محصول به طور ابتدايي به علت كاهش در وزن هسته بود. و اثرات كاهش رطوبت در محصول موجود هاي پرورشي خاص به طور گسترده اي به علت اثرات در هسته هاي جوانه بوده است. شاخص هاي حساسيت به خشكي براي محصول با نيروي بالقوه محصول موجود پرورشي ارتباط دارد . كمبود محصول با كاهش ميانه رطوبت پيش بيني كننده كمبود محصول باكاهش شديد رطوبت نيست. اثرات شدت كاهش رطوبت در عصاره آرد زمان اوج ميكسوگراف با موجود پرورشي تغيير ميكند. كاهش رطوبت درخشندگي اوليه رشته فرنگي را كاهش مي دهد و زردي رشته فرنگي را افزايش مي دهد. هرچند رنگ رشته فرنگيهاي توليد شده با موجودات پرورشي گنجانده شده در اين بررسي به طور مشابهي به كاهش رطوبت عكس العمل نشان ميدهد. و حاكي ازاين مطلب است كه ارزيابي رنگ رشته فرنگي ممكن نيست در سرتاسر محيط هاي كاهش دهنده رطوبت به ازمايش نياز داشته باشد . وزن آزمايشي و عصاره آرد جهت محصول دانه با DSIs ارتباط دارند. ازاينرو شناسايي كردن ژنوتيپ هاي تحمل كننده خشكي بر اساس ثبات محصول تحت فشار رطوبت نيز با داشتن وزن آزمايشي و عصاره آرد ژنوتيپ ها را تعيين ميكند.

فشار آب در گندم الگوهاي رشد و توسعه را تغيير ميدهد. نيروي بالقوه كاهش يافته آب جلوي تقسيم سلولي ، رشد اندام و فوتوسنتز خالص و سنتز پروتئين را ميگيرد و تعادلات هورموني بافتهاي اصلي گياه را تغيير ميدهد. در انتخاب كردن موجودات پرورشي اصلاح شده ، پرورش دهندگان گياه سعي ميكنند حد مجاز را با سطوح ميانه فشار آب يكي كنند.حد مجاز نشان دهنده ثبات نسبي محصول اقتصادي حاصل از محصول گندم در حضور سطوح متغير فشار آب ميباشد. اگرچه فشار مقدار ديگر تركيبات محصول اقتصادي را افزايش ميدهد از جمله كميت دانه پروتئين دار. ژنوتيپها با مقدار ثابت اقتصادي به عنوان موجودات پرورشي و والدين پرورشي مطلوب ميباشند. بسياري از

مطالعات فعل و انفعالات متقابل ژنوتيپ و محيط توليد را در مورد پارارمترهاي كيفيت نهايي گندم ارزيابي كردند. اين بررسيها جهت ارزيابي ثبات ژنوتيپي از روش شناسي هاي آماري با درجه هاي مختلف مهارت استفاده كردند. يك نتيجه گيري كلي از اين مطالعات اين است كه ژنوتيپ ، محيط و فعل و انفعالات متقابل با محيط به طور مهمي بر روي دامنه وسيعي از پارارمترهاي با كيفيت ك

اربر نهايي تاثير ميگذارد .اما نسبت به اثرات اصلي ژنوتيپ بزرگي اثرات فعل و انفعالي ژنوتيپ در محيط غالبا جزئي است. هرچند اين بررسيها اثرات فشار رطوبت را از ديگر عوامل محيطي چون درجه حرارت ، باروري ، شيوع بيماري و نوع خاك جدا نمي سازد. مطالعات كنترل شده تغيير ژنوتيپي را در واكنش تركيبات محصول با شدت فشار رطوبت بررسي كردند. اما اين نوع بررسيها جهت ارزيابي هاي كيفيت كاربر نهايي گسترش نيافته اند. بعلاوه يك سئوال مهم كه در اين تحقيق بي پاسخ باقي مي ماند اين است كه آيا ثبا ت تحت فشار رطوبت به ثبات كيفيت مربوط ميباشد يا خير ؟ اراينرو هدف از اين مطالعه مشخص كردن واكنش محصول ژنوتيپي و واكنش كيفيت جهت فشار رطوبت كاربردي نحت شرا يط نسبتا كنترل شده ميباشد. در توضيح دادن رابطه بين نيروي بالقوه محصول و مقاومت در برابر خشكي بلام متوجه شد كه تحت شرايط فار ميانه و غير محدود شده انواعي از محصولات yp وجوددارد. هرچند تحت شرايط فشار شديد رطوبت ، yp و محصول به طور منفي با هم ارتباط دارند. فيشر و مارر تحت فشار خشكي به عنوان تابعي از yp موجود پرورشي ، شدت فشاررطوبت ( شدت خشكي ) و شاخص حساسيت پذيري به خشكي محصول يك موجود پرورش يافته را توصيف كردند. شدت خشكي به عنوان DI =1-(X/XP) محاسبه ميگردد كهx محصول متوسط جمعيتي از موجود پرورشي تحت فشار خشكي ميباشد و XP محصول بالقوه جمعيتي از موجودات پرورشي تحت شرايط رطوبت نامحدود ميباشد. شدت خشكي بر عكس شاخص هاي فيزيكي چون كمبود آب خاك شاخص زيستي با فشار رطوبت ميباشد. شاخص حساسيت پذيري به خشكي يك موجود پرورشي شيب، d( Y/YP) / d (X/XP) ميباشد. كه تغييردرمحصول موجود پرورشي را نسبت به تغييير در شاخص زيستي فشار و محصول دانه جمعيتي از موجودات پرورشي اندازه گيري ميكند. فيشر و مارر در سال ۱۹۷۸ شاخص حساسيت پذيري به خشكي را با محصولموجود پرورشي به كار گرفتند و ديگر پارامترهاي عملكرد موجود پرورشي از قبيل كيفيت كاربر نهايي با به كارگيري همان تحليل ارزيابي ميگردد. گندم هاي بهاري سفيد نرم و سفيد سخت و قرمز سفت تحت شرايط آبياري شده و تغذيه باراني در شمال غربي آرام ايالات متحده توليد شده

اند . اين گندم ها نياز هاي كيفيتي و كار بردهاي نهايي متنوعي دارند . ويژگيهاي مهم كيفي براي گندم بهاري سفت در نان سازيشامل عصاره آرد ، غلظت پروتئين آرد و تركيب و ويژگيهاي درست كردن خمير(ويژگيهاي سيال شناسي ). اگرچه تركيب پروتئين آرد به طور ابتدايي به ژنوتيپ بستگي دارد و فعل و انفعالات متقابل مهم با محيط توليد گزارش شده است. كيفيت گندم نرم به طور گسترده اي با ويژگيهاي نشاسته ، غلظت پنتوزان و غلظت و تركيب پروتئين تعيين ميشود. افزايش آسيب ديدن نشاسته و غلظت پنتوزان آب دوستي را افزايش ميدهد و ازاينرو حفظ و نگه داري آب آرد را افزايش ميدهد. گنجايش حفظ آب قليايي يك اندازه گيري غير مستقيمي از آسيب ديدن نشاسته و غلظت پنتوزان ميباشد. در يك بررسي ژنوتيپي با اثرات فعل و انفعالي محيطي بر روي كيفيت گندم ظرفيت نگه داري آب قليايي به طور شديدي بر سال توليد تاثير ميگذارد. تنش محيطي در طول پر كردن دانه ميتواند منجر به چروك شدن دانه گردد كه عصاره آردرا كاهش ميدهد و ظرفيت حفظ آب قليايي را افزايش ميدهد. اگرچه تركيب و غلظت پروتئين ميتواند بر كيفيت گندم نرم تاثير داشته باشد. و غلظت پروتئين تاثير بيشتري نسبت به تركيب پروتئين دارد .ازاينرو متغيرهاي توليد ازجمله فشار رطوبت كه غلظت پروتئين را افزايش ميدهد ميتواند كيفيت گندم نرم را كاهش دهد. ويژگيهاي كيفيت رشته فرنگي شرقي بخصوص براي موجودات پرورشي سفيد سخت مهم ميباشد. هرچند ويژگيهاي كيفيت رشته فرنگي نيز در موجودات پرورشي قرمز سفت و سفيد نرم اهميت دارند زيرا آردهاي اين نوع جهت رسيدن به اهداف بافتي با آردهاي سفيد سفت ممكن است تركيب شوند . ميسكلي تركيباتي را مشخص ميكند كه بر زردي و درخشندگي رشته فرنگي هاي به سبك چيني و ژاپني تاثير ميگذارد. اختلافات در درخشندگي و زردي به موجود پرورشي ، عصاره آرد ،

غلظت پروتئين ، آسيب ديدن نشاسته و رنگدانه قهوه اي و زرد نسبت داده ميشود. انواع سفيد در اين نسبت ها به طور گسترده اي با اختلافات موجود پرورشي توضيح داده ميشوند و محيط توليد نيز بر روي رنگ رشته فرنگي تاثير گذاشت. هرچند عوامل محيطي خاصي كه بر روي كيفيت رشته فرنگي تاثير ميگذارد شناسايي نشده بودند. كيفيت رشته فرنگي خوراكي با سفتي و حالت كشساني فراورده پخته شده تعيين ميگردد. غلظت پروتئين ، قدرت خمير و چسبندگي خمير نشاسته بر كيفيت خوراكي رشته فرنگي هاي چيني تاثير ميگذارد. يك بررسي قبلي از ژنوتيپ هاي گندم بهاري قرمز سفت كه تحت سطوح مختلف آبياري توليد ميشوند براي غلظت پروتئين و قدرت خمير فعل و انفعالات سطح آبياري و موجود پرورشي را شناسايي كردند. هدف اوليه ما مقايسه كردن واكنش محصول و پارامترهاي كيفي ژنوتيپ هاي گندم بهاري متنوع با درمانهاي كمبود رطوبت در توسعه دادن يك راهبرد آزمايشي جامع براي ثبات كيفيت بود. هدف ثانويه ارزيابي كردن واكنش پارمترهاي كيفي نسبتا جديد رشته فرنگي با درمانهاي كمبود رطوبت و قرار دادن آن واكنشها در

زمينه صفات اقتصادي بهتر ، محصول ، وزن آزمايشي ، عصاره آرد ، غلظت پروتئين و سيال شناسي خمير بود. مواد و روشها : طرح آزمايشي : آزمايش در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ در دانشگاه مركز تحقيق و توسعه ايداهو ابردين نزديك ابردين انجام شد. طرح آزمايشي يك تغييري از يك ترتيب تصادفي يك طرح زمين شكافدار با ۴ نسخه ميباشد. زمينهاي اصلي به عنوان زمينهاي با شدت فشار رطوبت و زمينهايي با فشار شديد رطوبت تعيين شده اند. قطعات اصلي به قطعات فرعي ۱۲ تا ۲۴ متري تقسيم ميشوند. درمانهاي كمبود رطوبت با عملكرد كاملا آب داده شده جهت ارزيابي كردن هر سطح از كمبود رطوبت نسبت به يك كنترل با يك قطعه اصلي جفت ميشوند . قطعات فرعي فاصله دار با ترشح كننده هاي بالاسري براي آبياري تفاضلي فراهم ميشوند. نمودار هاي فرعي به نمودار هاي فرعي يك و نيم تا ۶ متري با ۱۶ موجود پرورشي تقسيم ميشوند. ما درPNW يك نمونه لايه بندي شده موجودات پرورشي گندم بهاري را شامل كرده ايم . . كريس و سري در pnw توليد نشده اند با اين وجود به عنوان ژنوتيپهاي مبنا در نظر گرفته شده اند. كريس كه يك ژنوتيپ با محصول نسبتا ثابتي است در مطالعات كيفي محيط و ژنوتيپ قبلي شامل شده اند. سري تحت شرايط فشار نا محدود و فشار ميانه به بلام نوع ثابت پر محصول را نشان ميدهند .
شرايط آزمايشي كلي : نوع خاك خاك گلداني ماسه اي Declo بود ( هاپلو كلسيدهاي اگزريك نمناك بيش از حد فعال تركيب شده و چسبناك درشت ) . گندم در ۱۱۰ kg ha-1 در رديف هاي

فاصله بندي شده ۱۸ سانتي متر جدا كاشته شدند. مناطق آزمايشي بر اساس سفارش هاي تست خاك دانشگاه ايداهو به عنوان نيترات آمونياك قبل از كاشت برنامه هاي پخش ۱۴۶ kg ha-1 از نيتروژن در سال ۱۹۹۵و ۴۵ kg ha –۱ از نيتروژن را دريافت ميكنند. بروموكسينيل بعلاوه ۴ كلرو ۲

متيل فنوكسي استيك اسيد براي كنترل علف هرزه برگ پهن در ۳۱ مام مي۱۹۹۵ و ۴ ژوئن ۱۹۹۶ به كار گرفته شدند. منطقه آزمايش با يك سيستم آب پاش ثابت آبياري شده است. آبياري افتراقي با بلوكه كردن افشانك هاي آب پاش صورت ميگيرد. در ۲۸ مي ۱۹۹۵ و ۴ ژوئن ۱۹۹۶ كل منطقه آزمايشي بر اساس ظرفيت تخمين زده شده نگه داري آب خاك يك خاك گلداني ماسه اي تا ۱۰۰ در صد از گنجايش زمين آبياري شد. آبياري افتراقي از ۱۲ ژوئن تا ۳۱ ژوئيه ۱۹۹۵ و از ۲۳ ژوئن تا ۲۹ ژوئيه ۱۹۹۶ انجام پذيرفت. شروع آبياري افتراقي با مرحله Feekes زمان بندي شد كه بستگي به موجود پرورشي دارد و از طريق رسيدن محصول ادامه مي يابد. زمين هاي فرعي كنترل شده كاملا آب داده شده به طور هفتگي جهت جايگزين شدن تبخير با تعرق محصول تخمين زده شده آبياري شدند طرح هاي فرعي با كمبود رطوبت ميانه معادل با كنترل زياد آب داده شده تنها در هفته هاي متناوب آبياري شدند. طرح هاي فرعي با شدت كمبود رطوبت بعد از ۱۹ ژوئن ۱۹۹۵ و ۱۴ ژوئن ۱۹۹۶ آبياري نشدند. تخمينات ET محصول از سيستم منطقه اي كشاورزي شمال غربي pacific اداره احياء ايالات متحده به دست آمدند كه در مركز توسعه و تحقيق ابردين يك ايستگاه هوايي را حفظ كردند. با به كار گيري اندازه گيرهاي باراني قرار گرفته در محصول ميزا نهاي آبياري اندازه گيري شدند. در سال ۱۹۹۵ بيش از دوره آبياري افتراقي ، طرح –هاي فرعي كنترلي ، طرح هاي فرعي ميانه با كمبود رطوبت و طرح هاي فرعي شديد با كمبود رطوبت معادل با ۱۰۹ – ۵۳ و ۳۱ درصد از

ET تخمين زده شده بارندگي و بعلاوه ميزانهاي آبياري را دريافت كردند. در سال ۱۹۹۶ بيش از دوره آبياري افتراقي ، طرح هاي فرعي كنترلي ، طرح هاي فرعي ميانه با كمبود رطوبت معادل با ۱۰۷ – ۵۹ و ۲۵ درصد از ET تخمين زده شده بارندگي و بعلاوه ميزانهاي آبياري را دريافت كردند. در هنگا

م رسيدن ارتفاع گياه اندازه گيري شد. جوانه هاي ته ساقه اصلي در هر طرح فرعي در دو قسمت يك متري از رديف شمارش شدند. ۱۵ نوك از هر طرح فرعي نمونه برداري شد و تعداد هسته –ها در هر نوك تعيين شدند. وزن هسته ازوزن هسته هاي شمرده شده از هر طرح فرعي مشتق ميشود. جهت فراهم كردن قطعات ۴٫۳ متر مربع انتهاي قطعه قبل از درو شدن مرتب شدند. در نيمه سپتامبر قطعات زمين با يك كمباين قطعه كوچك زمين در هر دو سال درو شدند. تحليل هاي كيفي با كاربرد نهايي : تحليل هاي كيفيت كاربرد نهايي در ازمايشگاه كيفيت دانشگاه ابردين ايداهو صورت گرفتند. روشهاي آب دادن ، اندازه گيري عصاره آرد و تحليل هاي مخلوط نگار توضيح داده شدند و مطابق با آنهايي بودند كه به وسيله AACC توضيح داده شد. رشته فرنگي هاي قليايي با ۹ ميلي ليتر از محلول نمك قليايي در يك ميكسر سنجاقي ملي ۳۵ گرمي به مدت ۴۵ ثانيه از ۵۰ گرم آرد مخلوط شده با يك آرد شكننده آماده شدند. سپس خمير را خراش ميدهند و براي ۴۵ ثا نيه اضافي مخلوط كردند. توپ خمير از طريق يك خمير درست كن با چرخش دستي atlas / marcato در محيط صفر از طريق اولين عبور گردانده ميشود. خمير دو بار تا ميشود و دوباره از طريق محيط صفر گردانده ميشود. .سپس ورقه خمير به طور موفقيت آميزي براي ضخامت نهايي ورقه رشته فرنگي تقريبا ۱٫۵ mm از ميان باريك كننده ۴و۵ و ۶ عبور ميكند. ورقه خمير به سه باريكه بريده ميشود كه جهت اندازه گيري رنگ اوليه بر روي يك كاشي سراميك سفيد رنگ انباشته ميشوند. رنگ ورقه رشته فرنگي با به كار گيري اسپكترو فوتومتر با يك روزنه اندازه گيري ۵۰ ميلي متري در فضاي رنگي tristimulus اندازه گيري شد. رنگ خمير رشته فرنگي بعد از ورقه شدن و بعد از ۲۴ ساعت دوره نهفتگي در يك كيسه پلاستيكي قابل مهر و موم شدن در دماي اتاق اندازه گيري شدند. يك ميانگيني از ۳ خواند بر روي يك دسته از ۳ باريكه ثبت شد. CIE-L روشني رشته فرنگي را اندازه گيري ميكند و CIE-a سبزي و قرمزي را اندازه گيري ميكند و CIE-b آبي و زرد بودن را اندازه گيري ميكند. تحليل آماري : با داشتن فعل و انفعالات مهم عملكرد و موجود پرورشي محاسبه DSI موجود پرورشي تنها براي پارامترها مناسب است. جهت آزمايش كردن اهميت فعل و انفعالات عمليات آبياري و موجود پرورشي اطلاعا ت به طور اوليه به عنوان يك قطعه زمين شكافدار تحليل ميشوند. قطعات زمين اصلي عمليات آبياري بودند ( ۲ بلوك زيد آب داده شده و يك بلوك ميانه با كمبود شديد در هر همتا سازي ) و قطعات فرعي موجودات پرورشي بودند. تحليل واريانس PROC

MIXED استفاده شده با سالها و همتا سازي ها به عنوان اثرات اتفاقي تلقي شدند . مقايسات خاص قابل توجه در متن و جداول با به كار گيري تخمين در proc mixed مورد آزمايش قرار گرفتند. شدت هاي خشكي در هر دو سال مطالعه براي هر پارامتر محاسبه شد كه به طور مهمي تحت

تاثير عمليات كمبود رطوبت قرار ميگيرند. تعريف فيشر و مائر از پارامترهاي فرضي DI با فشار رطوبت كاسته ميشود. پارامترهايي كه تحت فشار رطوبت افزايش مي يابند مقادير منفي DI را دارند. ازاينرو ما جهت به گار گيري يك مقدار مطلق فرمول اصلي فيشر و مائر را تغيير داديم. كه X ميانگين جمعيت موجودات پرورشي و XP ميانگين كليه موجودات پرورشي تحت شرايط زياد آب داده شده است. شدت هاي خشكي براي هر سطح كاهش رطوبت ( ميانه و شديد ) در هر همتا سازي محاسبه ميشود و با تحليل واريانس تحليل شدند. DSI براي هر موجود پرورشي وهر پارامتر محاسبه شدند كه فعل و انفعالات عمليات آبياري و موجود پرورشي با به كارگيري PROC REG IN SAS با NOINT مهم بودند. واكنش موجود پرورشي در هر قطعه زمين اصلي در هر همتا سازي در DI بر ميگردد كه براي قطعه زمين اصلي در همتا سازي محاسبه شدند. اطلاعات بيش از سالها با محاسبه DSI تركيب شدند زيرا در عرض دو سال مطالعه دو عمليات خمير سازي DSI مشابهي را ايجاد كردند . آزمايش هاي اهميت دار براي فرضيه هاي DSI<1 يا DSI > 1 بر اساس آزمونهاي t يك دامنه با فاصله اعتماد ۹۵ درصد با به كار گيري تخمينات پارامتري و خطاهاي استاندارد ايجاد

شده با PROC REG بودند. نتايج و بحث : عمليات كاهش رطوبت به طور مهمي به استثناء تراكم جوانه بر كليه پارامتر-هاي كشاورزي اندازه گيري شده تاثير ميگذارد. چون عمليات كاهش رطوبت بعد از آغاز جوانه زدن تحميل شده اند تراكم يكنواخت جوانه مورد انتظار است. اختلافات موجود پرورشي براي كليه پارمترهاي كشاورزي به جز وزن هسته شناسايي شدند. محصولات دانه با

قطعات فرعي كاهش رطوبت شديد و ميانه به طور ميانگين ۱۶ و ۴۸ درصد نسبت به كنترل هاي زياد آب داده شده كاهش مي يابد. عمليات شديد با كاهش رطوبت براي وزن هسته و وزن آزمايشي و محصول به طور مهمي نسبت به عمليات كاهش رطوبت ميانه I بيشتري را توليد كردند. هر چند عمليات كاهش دهنده رطوبت شديد و ميانه مقادير DI مشابهي را براي ارتفاع و هسته

ها در جوانه توليد كردند. فعل و انفعالات متقابل عمليات موجود پرورشي و رطوبت به طور كلي براي وزن آزمايشي و محصول مهم بودند. اثرات كاهش رطوبت برروي تركيبات محصول دانه در وزن هسته ظاهري بود . وزن هسته با عمليات كاهش رطوبت ميانه كاهش نمي يابد. هر چند وزن هسته با

عمليا ت كاهش رطوبت شديد تا ۱۸ درصد كاهش يافت. اثر كمبود رطوبت بر روي وزن هسته نيز در وزن آزمايشي كاهش يافته منعكس ميگردد. وزن آزمايشي تحت تاثير عمليات كاهش دهنده رطوبت ميانه قرار نگرفت. اما وزن آزمايشي با عمليات كاهش دهنده رطوبت تا ۹ % كاهش يافت. موجودات پرورشي براي وزن هسته تفاوتي نكردند اما به طور مهمي در تعداد هسته ها در جوانه تفاوت

كردند . ازاينرو اطلاعات حاكي از اين است كه كاهش كلي كمبود رطوبت القاء شده در محصول به طور ابتدايي به علت كاهش در وزن هسته بود درحاليكه اثر افتراقي كاهش رطوبت در موجودات پرورشي بايد به علت كاهش در هسته ها در جوانه ميباشد. در يك بررسي از تركيبات محصول گندم آردي سيمان و ديگران با به كارگيري تحليل مسير دريافتند كه تعداد هسته ها در جوانه و وزن هسته اثرات مستقيم مثبتي برروي محصول دانه تحت شرايط فشار رطوبت و نيز تحت شرايط زياد آب داده شده مهمي داشتند . محققان تعداد دانه ها را با داشتن مهمترين اثر بر روي محصول تعيين كردند . نتايج مشابه تحت دو رژيم رطوبتي در يك بررسي از موجودات پرورشي گندم و landrace توسط دنسيس به دست آمد. جهت مشخص كردن اختلافات در واكنش موجود پرورشي به خشكي DSIS براي هر موجود پرورشي براي وزن آزمايشي و محصول با تحليل برگشتي تعيين شدند. ۳ موجود پرورشي penawawa و pomerelle و seri به طور مهمي DSI s محصول بزرگتر از يك داشتند و حساسيت پذيري مافوق ميانگين به خشكي را نشان ميدهند . ۳ موجود پرورشي Amidon و Treasure و Yecora Rojo به طور مهمي DSIS محصول كوچكتزاز يك داشتند و حساسيت پذيري زير حد ميانگين به خشكي را نشان دادند . حساسيت پذيري همسان خشك

ي موجودات پرورشي در يك قامت گياه و رده بازار يا گروه انطباقي مشاهده نشدند . ۲ موجود

 

پرورشي گندم بهاري قرمز سفت نيمه كوتوله Vandal و Westbred 926 به طور مهمي dsis وزن آزمايشي بزرگتر از يك داشتند . بر عكس ، ۲ موجود پرورشي گندم بهاري سفت قرمز قد بلند

آميدون و كريس به طور مهمي dsis وزن آزمايشي كوچكتر از يك داشتند. اين موجودات پرورشي قد بلند توانايي بهتري جهت پركردن هسته ها به علت داشتن جرم زيستي بيشتر گياه دارند كه در

طول پر كردن دانه دوباره كربن را تعيين ميكنند . به طور اصولي محاسبه DSI بايد اثرموجود پرورشي Yp را در ارزيابي تحمل خشكي موجود پرورشي كاهش دهند . با اين وجودفيشر و مائر مشاهده كردند كه عليرغم به كار گيري شيب يا DSI جهت حذف كردن اثرات تغيير موجود پرورشي در Yp ، DSI موجود پرورشي و Yp هنوز به طور مثبت با هم ارتباط دارند. رابطه dsi موجود پرورش محصول با Yp موجود پرورشي دراين آزمايش با تحليل برگشتي ارزيابي شدند . همسان با مشاهده فيشر و مائر برگشت DSI محصول موجود پرورشي در Yp موجود پرورشي به طور كلي مهم بود. فيشر و مائر اين رابطه را به عنوان نتيجه اي از صفات ممتاز براي YP حد اكثر كه به طور ذاتي براي تحمل خشكي بدون مزيت بود توضيح دادند . فيشر و مائر نيز پيشنهاد كردند كه رابطه مثبت بين Yp و DSI وجود صفات مطلوب را تحت خشكي نشان دادند كه تحت رطوبت كافي نا مطلوب بودند. بلام با انطباق بهتري با فشار خشكي احتمال يك جريمه را در Yp براي ژنوتيپ ها بالا برد. بلام متوجه شد كه تحت بعضي از شرايط فشار خشكي YP بالا ميتواند با مزيت باشد. اما با شدت فشار پتانسيل بالاي محصول و مقاومت خشكي به طور دو جانبه اي منحصر به فرد شدند . بلام متوجه شد كه درك پايه زيستي اين روابط خيلي محدود است . و انتقال دهاني بالاتر به طور تصادفي به مقادير بيشتر DSI با ژنوتيپ هاي بالاي YP مربوط ميباشند. در مجموعه اي از موجودات پرورشي گندم CIMMYT انتقال دهاني كاملا محصول دانه ارتباط دارد. كاهش دماي سايبان با افزايش انتقال دهاني افزايش مي يابد. رينولد و ديگران رابطه نزديكي را بين كاهش دماي سايبان گزارش كردند و تحت آبياري محصولات گندم بهاري را ارتقاء دادند . ژنوتيپ هايي با انتقال دهاني بالا كمتر قادر بودند تا درسر تا سر فصل رشد نسبت به ژنوتيپ هايي با انتقال دهاني پايين تر رطوبت را حفظ كنند. اثرات فشار رطوبت برروي ويژگيهاي كيفي آرد : كاهش رطوبت به طور مهمي بر عصاره آرد و زمان بالا رفتن مقاومت مخلوط نگار تاثير گذاشت. اما به طور مهمي بر روي غلظت پروتئين آرد يا ارتفاع اوج مخلوط نگار يا تولرانس تاثير نميگذارد. زمان اوج به طور مهمي در آرد هاي دانه توليد شده تحت كاهش رطوبت شديد نسبت به دانه اي كه تحت شرايط زياد آب داده شده توليد شده اند طولا ني تر بود . موجود هاي پرورشي به طور مهمي براي پروتئين آرد ، عصاره آرد ، زمان اوج مخلوط نگار ،

ارتفاع حد اكثر مخلوط نگار و تولرانس مخلوط نگار تفاوت داشتند. عمليات كاهش دهنده رطوبت

شديد نسبت به عمليات كاهش رطوبت ميانه به طور مهمي DI بيشتري را براي عصاره آرد و زمان اوج مخلوط نگار توليد كردند . فعل و انفعالات عمليات موجود پرورشي و رطوبت به طور كلي براي عصاره آرد و و زمان اوج مخلوط نگار مهم بودند. به طور مثال عصاره آرد آميدون به طور مهمي با

كاهش رطوبت شديد يا ميانه كاهش پيدا نكرد . با اين وجود عصاره آرد Westberd به طور مهمي با كاهش شديد رطوبت شديد و ميانه كاهش پيدا كرد. وزن آزمايشي پيش بيني كننده عصاره آرد رد PENAWAWA توليد شده تحت فشار رطوبت به طور مهمي طولاني تر از آرد توليد شده PENAWAWA تحت شرايط زياد آب داده شده ميباشد. با اين وجود زمانهاي اوج مخلوط نگار آرد هاي ديگر موجودات پرورشي سفيد نرم ديگر centenial- fieldwin – pomerelle و Treasure به طور مهمي تحت تاثير كاهش رطوبت قرار نميگيرد. شاخص هاي حساسيت در برابر خشكي كه براي عصاره آرد و زمان اوج مخلوط نگار محاسبه شدند با واكنش هاي محصول دانه موجود پرورشي با كاهش رطوبت همسان بودند. به طور مثال عصاره آرد pomerelle كه يك ژنوتيپ حساس در برابر خشكي است به طور خاصي به فشار خشكي حساس بود در حاليكه عصاره آرد ژنوتيپ هاي تحمل كننده خشكي آميدون و كريس به طور قابل توجهي به فشار خشكي حساسيت كمتري نشان دادند. اختلافات ژنوتيپي با ثبات عصاره آرد گندم سفيد قرمز نرم در سرتاسر محيط هاي توليد ازقبل به وسيله بائنزيگر مشاهده شدند. Mikhaylenko و peterson و ديگران براي زمان اوج مخلوط نگار فعل و انفعالات مهم محيط و ژنوتيپ را گزارش كردند. مك گير و مك نيل نيز براي پارامتر مربوطه زمان اوج فارينوگراف فعل و انفعالات مهم محيط و ژنوتيپ را گزارش كردند. زمان اوج مخلوط نگار DSI كريس مشابه با زمان اوج متوسط مخلوط نگار DSI موجود هاي پرورشي بهاره قرمز سفت گنجانده شده در اين بررسي بود. برعكس در ارتباط با ژنوتيپ هاي بهاري قرمز سفت گنجانده شده در مطالعه قبلي پارمترهاي مخلوط نگار كريس كاملا به محيط توليد واكنش نشان ندادند . اين امر ممكن است اختلافاتي را در موجودات پرورشي گنجانده شده در بررسيها و اختلافاتي را در فشار هاي محيطي منعكس سازد. واكنش افتراقي زمان اوج مخلوط نگار آرد موجود پرورشي به فشار خشكي ممكن است با ژن هاي گلوتنين با وزن مولكولي زياد موجود پرورشي ارتباط داشته باشد. به طور مثال penawawa يك موجود پرورشي سفيد نرم با گلوتني قوي است كه براي محل HMW-Gluid آلل هاي نان ۵+ ۱۰ دارد . برعكس pomerelle آلل ضعيفتر ۲ + ۱۲ دارد . به عنوان يك گروه، موجودات

پرورشي كه آلل ۲+ ۱۲ دارند براي زمان اوج مخلوط نگار ۰٫۲۰ يك DSI ميانگين دارند.DSI براي زمان اوج مخلوط نگار penawawa مشابه با DSI گندم هاي نان بهاري قرمز سفت ميباشند كه داراي آلل ۵+ ۱۰ ميباشند مثل Westbred 926 و Yecora Rojo . سابقه اين نوع فعل و انفعالات در فعل و

انفعال آلل هاي HMW-Glu با فشار درجه شوري آب آبياري براي زمان مخلوط كردن رديف هاي نسلي باز تركيب يافت ميشود. فعل و انفعالات عمليات موجود پرورشي و رطوبت براي غلظت پروتئين آرد و زمان اوج مخلوط نگار يا تولرانس مخلوط نگار مهم نبودند