پروژة آماري متغير تصادفي -درصد شركت كنندگان در آزمون شيمي

جامعه :كليه شركت كنندگان در آزمون شيمي

نمونه : ۲۵۰ نفر از شركت كنندگان كه به طورتصادفي انتخاب شده اند
موضوع مورد مطالعه (متغير تصادفي ) :
درصد شركت كنندگان در آزمون شيمي
روش جمع آوري داده : استفاده از داده هاي از پيش تهيه شده .
نوع متغير : كمي پيوسته
اندازه جامعه : كليه شركت كنندگان در آزمون شمي (۱۰۰۰ نفر )

جدول فراواني :
F تجمعي درصد F نسبي F نسبي xi fi حدود دسته
۵۰

۵۰

۳۷

۸۰

۴۲

۳۰

۱۱
N=250

نمودار مستطيلي

نمودار چند بر با استفاده از نمودار مستطيلي :

 

نمودار دايره اي :
براي سهولت كار دسته ها را نا گذاري مي كنيم .

نمودار دايره اي بر حسب درصد

نمودار دايره اي بر حسب درجه