آمار تولیدات ادوات کشاورزی

مقدمه :
با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟
– انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :
۱- گاو آهن
۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
۳- زیر شکن
۴- دیسک
۵- شیار کش
آدرس : مشهد – ۱۱ کیلومتری جاده قوچان – کارگاه محمد زاده
– تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه:
– گاو آهن نوع برگردان
فروردین ۳۵۰ قطعه
اردیبهشت ۴۰۰ قطعه
خرداد ۲۵۰ قطعه
تیر ۳۰۰ قطعه
مرداد ۴۰۰ قطعه
شهریور ۴۰۰ قطعه
مهر ۳۵۰ قطعه
آبان ۲۰۰ قطعه
آذر ۳۰۰ قطعه
دی ۵۰۰ قطعه
بهمن ۴۰۰ قطعه
اسفند ۲۰۰ قطعه
– تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :
فروردین ۴۰۰ قطعه
اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
خرداد ۵۰۰ قطعه
تیر ۳۵۰ قطعه
مرداد ۳۰۰ قطعه
شهریور ۳۵۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۵۰ قطعه
آذر ۳۰۰ قطعه
دی ۳۵۰ قطعه
بهمن ۳۰۰ قطعه
اسفند ۴۵۰ قطعه
– تولیدی زیر شکن :
فروردین ۳۵۰ قطعه
اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
خرداد ۲۰۰ قطعه
تیر ۵۰۰ قطعه
مرداد ۴۰۰ قطعه
شهریور ۴۵۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۰۰ قطعه
آذر ۳۵۰ قطعه
دی ۴۵۰ قطعه
بهمن ۳۰۰ قطعه
اسفند ۲۵۰ قطعه

– تولیدی دیسک :
فروردین ۲۵۰ قطعه
اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
خرداد ۳۵۰ قطعه
تیر ۴۰۰ قطعه
مرداد ۴۵۰ قطعه
شهریور ۵۰۰ قطعه
مهر ۲۰۰ قطعه
آبان ۳۰۰ قطعه
آذر ۵۰۰ قطعه
دی ۳۵۰ قطعه
بهمن ۴۰۰ قطعه
اسفند ۳۰۰ قطعه
تولیدی شیار کش :
فروردین ۲۰۰ قطعه
اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
خرداد ۳۰۰ قطعه
تیر ۴۰۰ قطعه
مرداد ۳۵۰ قطعه
شهریور ۳۰۰ قطعه
مهر ۵۰۰ قطعه
آبان ۴۰۰ قطعه
آذر ۴۰۰ قطعه
دی ۳۰۰ قطعه
بهمن ۴۵۰ قطعه
اسفند ۳۵۰ قطعه

فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نسبی فراوانی F داده ها
۷
۱۲
۲۵
۳۷
۴۸
۵۲
۵۸
۵۸ : N 12٪=۱۰۰×۱۲۰٪

۶۲/۸٪=۱۰۰×۸۶٪

۴۱/۲۲٪=۱۰۰×۲۲۴٪

۶۸/۲۰٪=۱۰۰×۲۰۶٪

۹۶/۱۸٪=۱۰۰×۱۸۹٪

۸۹/۶٪=۱۰۰×۶۸٪

۳۴/۱۰٪=۱۰۰×۱۰۲٪

۷

۵

۱۳

۱۲

۱۱

۴

۶
۵۸:N 200

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

۵۰۰

فراوانی F داده ها
۷
۵
۱۳
۱۲
۱۱
۴
۶

۵۸:N 200
250
300
350
400
450
500

نمودار میله ای

فراوانی F داده ها
۷
۵
۱۳
۱۲
۱۱
۴
۶
۵۸:N 200
250
300
350
400
450
500

نمودار چند ضلعی

داده ها ۲۰۰
داده ها ۲۵۰
داده ها ۳۰۰
داده ها ۳۵۰
داده ها ۴۰۰
داده ها ۴۵۰
داده ها ۵۰۰

نمودار دایره ای

فراوانی F داده ها
۱۲
۱۸
۲۵
۲۳
۱۵
۱۰
۲۵۰-۲۰۰
۳۰۰-۲۵۰
۳۵۰-۳۰۰
۴۰۰-۳۵۰
۴۵۰-۴۰۰
۵۰۰-۴۵۰

نمودار مستطیلی

فروردین ۱۵۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
اردیبهشت ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
خرداد ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
تیر ۱۹۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
مرداد ۱۹۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

شهریور ۲۰۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
مهر ۱۲۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
آبان ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
آذر ۱۸۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
دی ۱۹۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
بهمن ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

اسفند ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

نتیجه :

از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته ۱۲۵۰ قطعه
که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .