آموزش قراردادي

بيشتر مواقع، سازمانهاي بسياري توانايي براي توسعه مواد آموزشي خودشان ندارند . هنگاميكه آن اتفاق مي افتد ، توسعه براي آموزش دادن ويژه به صورت واگذاري مي شود، در حقيقت ، تجربه ما به ما مي گويد كه بيشتر كمپانيها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلكه تحويل همه احتياجات شش سيگما را واگذاركرده اند.به خاطر اين دلايل،سازمانها بايد هوشيار باشند بطوريكه خواسته ها و

توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . اين چيزي است كه اين فصل برآن تأكيد مي كند. ما سعي خواهيم كرد كه سؤالاتي كه چه بايد انجام شود هنگام آموزش جواب دهيم، شامل تحويل، از سومين بخش فروشنده خريداري شود، اين فرآيند را ويژه كردن مي ناميم ، زيرا آن برهمه فازهاي طراحي آموزش در فرآيند خريد متصل است. اين نگرش ، ما اميدواريم ، راهنمايي برچگونه حرفه ا

ي كردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزيه و تحليل ابتدا تا انتهاي مسائل از طريق ارزيابي نتايج برنامه ارائه دهد .

«ويژگي ها» يك طراحي از تحويل دادنيهايي هستند كه بايد از هر سازماني كه مواد آموزشي را مي خرد پيش بيني شود، بويژه روش شناسي شش سيگما. اگر جزئيات اضافي نياز باشد براي تكميل اين ويژگيها ، آن بايد از مديران پروژه فراهم شود. هر فاز در اين ويژگيها ممكن است به دقت تهيه شود براي تشريح بيشتر جزئيات مي تواند هر جنبه از نيازها را تعيين كند اينجا ، ما مقداري از بيشترين احتياجات ضروري براي موفقيت را ارائه مي دهيم.
تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها
حل مسئله تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها انجام دهد كه شامل موارد زير باشد.
 تشريح رويه هاومنابع استفاده شده در جمع آوري اطلاعات براي تجزيه وتحليل ابتدا تا انتها.
 تشريح سطوح عملكرد واقعي يا طراحي شده يا مشكل/ شكاف تعيين شده در بخشهاي واحد تجاري(كار مستقيم ، موجودي شناسايي غيبت و…)

 تشريح عوامل مجتمل مشكل كه در عوامل فني وجود داد(مواد، تجهيزات، محيط) عوامل سازماني (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انساني (مهارت و سطوح دانش)
 تشريح راه حل هاي بالقوه ، پوشش داده
 تشريح وبهترين راه حل مبتني بريك مورد تجاري شامل: شرح هزينه مشكل، راه حل هزينه ، چه طور راح حل به خوبي مشكل را حل خواهد كرد، حمايت سهامداران يا مشتري بالقوه: مطابق با فرهنگ سازماني،اهداف تجاري،سياست بهبود مداوم: اجراي موانع بالقوه و هزينه هاي مربوطه؛

و بازگشت سرمايه بالقوه
 گزارش اطلاعات به سازمان شامل يك شرحي از چگونگي و چرايي شروع فرآيندFEA ، شناسايي شكاف ، موارد، نتايج عمليات، پرسنل، شغلها و هزينه ها درگير شده ، راه حلهاي احتمالي ، راه حلهاي پيشنهادي ، چگونه راه حلهاي بهبود مداوم را حمايت مي كنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضميمه ها شامل: مكاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و غيره .
برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها كه شامل موارد زير است انجام دهد.
 پذيرش با روشهاي بهبود فرآيندهاي سازماني
تجزيه و تحليل وظيفه
تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل وظيفه كه شامل موارد زير است انجام دهد.
 تجزيه و تحليل در يافت حضار از يك آموزش يا اهداف شغلي شامل حضار اوليه و ثانويه. حضار اوليه شامل آنهايي كه مي روند از طريق آموزش يا استفاده كردن از هدف شغلي . حضار ثانويه شامل هركسي است كه براي عملكرد موفقيت آميز مورد حمايت بوسيله حضار اوليه مانند سرپرستان ، داده هاي افراديكه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسيها و غيره است و بايد شامل اطلاعات جميعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غيره) سطوح ظرفيت مانند (استعداد، حالت درك، توسعه رواني و غيره) سطوح شايستگي مانند (مهارتها و اموزش اوليه) پيشينه تجربي ، توانايي خواندن ، زبانهاي قابل صحبت ) و مهارتهاي عمومي و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشي جاري).
 تشريح اهداف پاياني
 تشريح گامهاي كار( شامل همه نتايج اصلي گامهاي كار و وظايف فرعي جزئي وغيره) براي رسيدن به اهداف پاياني به صورت كارشناسانه مورد نياز است. درباره هر گام وظيفه اصلي اطلاعات ضروري مطرح شده درجدول ۵-۲ قرار دهيد . اطلاعات گام وظيفه را از وظايف اجرا شده ،چك ليستهاي اجرايي ، نقشه هاي جاري، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسي ها و غيره جمع آوري كنيد.
 تشريح يك سلسله مراتب وظيفه ، مبتني بر شرح گامهاي وظيفه.
 تشريح اهداف آموزشي براي هرگام وظيفه اصلي ، گام وظيفه فرعي (اگر نياز باشد) و غيره. هر هدف آموزشي بايد شامل يك شرحي از ۱- انجام شدن يك كار قابل طراحي و قابل مشاهده.۲-استانداردها كه به وسيله اجراي كاري كه براي انجام موفقيت آميز ارزيابي و اندازه گيري خواهد شد. ۳- شرايط يا پيشامدهايي كه در تحت آن كار انجام خواهد شد.

 طبقه بندي هر هدف آموزشي بوسيله متوسط انبارداري (مانند، هم تعليم و هم هدف شغلي). براي مثال، برخي از اهداف آموزشي مورد نياز يك آموزنده نخواهدبود كه به يك برنامه آموزشي توجه كند. برخي اوقات همه نيازهاي آ‎موزش گيران يك هدف شغلي است .
 توسعه ارزيابي آموزشها، براي ارزيابي اوليه و بعدي استفاده مي شود موارد ارزيابي آموزشي بايد مطابق با اهداف آموزشي باشد .
بررسي محصول : تهيه كننده بايد يك بررسي محصولي كه شامل موارد زير است انج

ام دهد.
 بررسي برقراري محصولات آموزشي ، جاسازي آنها با نيازمنديهاي جلسات بالقوه كه در مكاتبات تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها طراحي شده است.
 حذف توليدات نامناسب ، شامل آن توليدات با شهرت ضعيف ، قيمت غير منطقي و كانال تحويل غير مناسب.
 ارزيابي محصولات مناسب باقيمانده در جدول ۱-۶٫
 يك تجزيه و تحليل سودوزيان براي تعديل محصولات موجود يا محصولاني كه شامل توضيح براي تغييرات ضروري است و مقايسه هزينه تصحيح (بوسيله شركت يا تهيه كننده) با آنهائيكه يك برنامه برمحور مشتري توسعه داده اند(بوسيله شركت يا يك تهيه كننده).
طراحي آموزش
تهيه كننده بايد طراحي كند آموزش را كه شامل موارد زير باشد:
 توسعه يك توالي منطقي ، طرح با محتواي صحيح و فني، مبتني بر سلسله مراتب وظيفه از تجزيه و تحليل تطابق وظيفه .
 توسعه يك استراتژي دوره، شامل عنوان دوره، شرح درسها، ميزان آنها و غيره.
 تشريح روشهاي آموزشي (مانند سخنراني، بحث گروهي، خود گام برداري تك به تك ، شبيه سازي ، بازي نقش ، مطالعه موردي، آموزش براي يك شغل ، رشته كاري و غيره ) براي هر هدف آموزشي . تصميمات روش آموزشي بايد مبتني باشد و بر طراحي و توسعه اصول ، (براي مثال ، جدول ۲-۶ را ببينيد) اهداف آموزشي، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس.
 تشريح رسانه آموزشي (براي مثال، پرينت، كمكهاي بصري ،… كامپيوتري شدن ، موضوع فيزيكي ، سيستم پاسخگويي حضوري و غيره ) مبتني بر طراحي و توسعه اصول، اهداف آموزشي ، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس است.
 تعيين «يك برنامه براي توسعه » محصول آموزشي ، با ملاحظه روش و رسانه انتخاب شده و طراحي و توسعه اصول، توسعه ويژگيها بايد شامل باشد هنگامي كه و جايي كه و چگونگي پيروي عناصر آموزشي كه بايد اضافه شود و به محصول آموزشي ، مثالها،مشق وتمرين درسها ، فعاليتها، توضيحها، جدولها و نمودارها، نمايشها، شبيه سازي ها، مرورها، خلاصه ها و چاره ها.

جدول ۱-۶ معيار براي ارزيابي محصولات
(A)
(M)
(NA) محصول ارزيابي مي شود
A- قابل پذيرش : M- نياز به تصحيح: NA: غير قابل پذيرش
معيارها شرح
حضار محصول بايد همه نيازهاي حضار اوليه و ثانويه را برآورد كند. امتحان خواندني، سطح رشد ، صلاحيت فرهنگي و غيره

اهداف اهداف محصول بايد به اهداف شما شبيه باشد. اگر اهداف بطور واضح معلوم نشود ، بازسازي هر مصرفي از محتوي توليد، آزمايش سؤالها، تمرينات و غيره انجام دهيد.

اطلاعات كار اگر مراحل كار به طورواضح تعيين نشود، محتواي محصول براطلاعات كاررا امتحان كنيد . مطمئن شويد مراحل كار توليد مطابق با مراحل تجزيه و تحليل وظيفه است.
متوسط انبار داري نيازهاي شما ممكن است براي كمكهاي شغلي ناميد، هنوز بسياري از محصولات فقط براي آموزش آماده مي شوند، تعيين كنيد سازگاري محصول را با نيازهاي متوسط انبارداري
تجزيه و تحليل عمومي فصل ۴ را مرور كنيد، توسعه مواد، براي يك خلاه ا ي از اصول آموزش .

ميزاني كه محصول اين اصول را استفاده مي كند تعيين كنيد.
ارزيابي آموزشها بسياري از محصولات ارزيابي آموزشها را به شما ارائه نخواهد داد. مطمئن شويد كه آزمايشها شامل شوندو موارد آزمايش مطابق با اهداف شما باشد
اعتبار اطلاعات نتايج ومنافع عملكرد واقعي و مستند هستند؟ آيا الگوبررسي مطابق با حضار شما است؟
ترجيحات مصرف كننده

ديگر شركتهايا افراد داخل سازمان شما درباره محصول چه فكر مي كنند؟
طراحي كمكهاي شغلي
تهيه كننده بايد به كمك شغلي طراحي كند كه شامل موارد زير باشد:
 توسعه يك توالي منطقي ، طرح محتوي درست و غني مبتني بر سلسله مراتب وظيفه از مطابقت تجزيه و تحليل وظيفه.
 تشريح رسانه آموزشي (مانند، پرينت ، كمكهاي بصري،…كامپيوتري شدن ، موضوعات فيزيكي ، سيستم پاسخ حضوري و غيره). مبتني برطراحي و توسعه اصول در جدول۲-۶، اهداف آموزشي، ويژگيهاي حضار و منابع در دسترس.
جدول۲-۶
اصول شرح
توالي مواد از توجهات آموزش گيرنده استفاده كنيد
اهداف آموزش گيرنده را اطلاع يابيد
فرآورده مورد تمايل آماده كنيد
فرآورده مورد توجه را شرح دهيد
عملكرد بخواهيد
به عملكرد بازخورد ارائه دهيد
آنراتعاملي كنيد سؤالها را در مواد تركيب كنيد
۷% از وقت اختصاص يافته را در بحث پيرامون شكلها ، جلسه هاي عملي فعال و بازخورد سريع استفاده كنيد
ساده نگه داريد در يك زمان ودر سطح مناسبي از شكل فقط يك ايده ارائه دهيد
از يك توالي منطقي استفاده كنيد
به احساسات مراجعه كنيد براي ترسيم توجهات فن هوش افزايي كه به حافظ و سيستم هاي ارائه چند گانه براي افزايش تنوع و علاقه كمك مي كند، استفاده كنيد
تجربيات آموزش دستي بوجود بياوريد
درك كردن و تقويت را ارتقاء دهيد از مثالها ، غير مثالها و قياسها استفاده كنيد
محتوي را به دقت درست كنيد

جزئيات بيشتر يا راههاي متفاوتي را دوباره سازي كنيد
از تصورات، قرينه ها و مقايسه ها استفاده كنيد
مفهوم جديدي را در شروع و رفتن بر جزئيات بعدي معرفي كنيد
طرحها يا گلهاي شغلي برتقويت كردن اصول ومفاهم آموزش شده توسعه دهيد
پذيرش را

ارتقاء دهيد آموزش را به شخصيت آموزش گيرندگان يا اهداف علايق، تجربيات يا شغل حرفه ا ي ارتباط دهيد
مواد جديد را با سطح دانش عمومي آموزش گيرنده تركيب كنيد
توانايي آموزش گيرنده را براي موفق شدن مورد فشار قرار دهيد
مقدار زيادي به صورت بصري استفاده كنيد
انتخابهاي آموزش گيرنده را با توجه به فعاليتها و مشي و غيره ارائه دهيد
عمل را ارتقاء دهيد مقداري فرصت به آموزش گيرنده براي عمل چيزي كه آنها ياد گرفته اند فراهم كنيد
راه حل فرصتها را فراهم كنيد
براي توسعه كمك شغلي بر مبناي طراحي و توسعه اصول در جدول ۲-۶ كه شامل قالب (مانند ، كتاب آشپزي ، نمودار جاري، جدول تصميم گير و غيره) ، وداخل شدن اجزاي آموزشي متنوع (مانند توضيح ، مثالها، نمودارها و جدولها) برنامه ريزي كنيد.
تعيين كردن بايد به صورتي درست شود كه، كي و كجا و چگونه هر عنصر آموزشي بايد به محتوي كمك شغلي اضافه شود.
توسعه مواد
تهيه كننده بايد توسعه دهد آموزش يا كمك شغلي را كه شامل موارد زير باشد:
جدول ۳-۶ اصول توسعه
اصول توسعه اصل توسعه
وسيله پرينت جاي شكلهاي نزديك به موضوع اشاره شده باشد
همه شكلها را توضيح و نشانه گذاري كنيد
اشاره ها(حروف برجسته سياه و غيره ) را به ۱۰% يا كمتر از متن نگه داريد
اطلاعات حياتي را يا دراول يا در آ÷ر جمله يا ليست قرار دهيد
براي دسترسي آسان از كد گذاري رنگي استفاده كنيد
نام روش را در بالاي هر صفحه بنويسيد
bullet ,(indent) و اسم را براي مراحل و مراحل فرعي انجام دهيد
در هر پاراگراف ۳ يا ۴ جمله استفاده كنيد
فاصله گذاري مابين را به صورت افقي و يا عمودي بطور مساوي استفاده كنيد
مقدار زيادي از فضاي سفيد استفاده كنيد
كمكهاي بصري ديدنيها را كوتاه و ساده نگه داريد و متن بزرگ و روشن بادادن جزديات جداگانه ا ي ارائه دهيد
براي ديدن بيشتر از ۸ خط و ۸ كلمه براي هر خط استفاده نكنيد
عنوان كوتاه ، حاشيه ها و فضاي سفيد استفاده كنيد

براي همه موارد بجز عنوان از يك فونت استفاده كنيد
رنگ و گرافيكها را تركيب كنيد
Audio از مكث كوتاه ، تغييرصدا، نمايش دادن و سريع كردن براي ساختن كلمات كليدي و عبارات برجسته يا حفظ سطح توجه استفاده كنيد.
از عبارات كوتاه استفاده كنيد و صداهاي ناخواسته را محدود كنيد
مطمئن شويد موزيك رقابت آفرين يا آشفته نيست
مطمئن شويد جكايت واضح است و مي تواند شنيده شود
Audio/Visual به بخشهاي شنيداري وديداري رجوع كنيد

اطلاعات كلي را بجاي برنامه درسي كامل روزانه در يك جلسه قرار دهيد
از مدل و دكور خنثي استفاده كنيد
از گرافيكهاي ويدئويي برجسته براي بيشتر به چشم آمدن استفاده كنيد
كامپيوتر مربوطه براي هردرس دسترسي آسان برنامه ريزي كنيد
براي هدايت توجهات از جعبه ها ، رنگ و روشنايي بيشتر استفاده كنيد
به آموزش گيرنده اجازه دهيد سرعت را كنترل كند
زمان پاسخ كافي براي آموزش گيرنده بدهيد
ميزان متن نمايش را محدود كنيد ، براي هر نمايش يك ايده ارائه دهيد ، يك يا دو جمله بلند

 يك قالب مصوبي از سهامداران مناسب بعد از يك الگوي كوچك محصول تمام شده براي برنامه هاي طراحي يا كمك شغلي دريافت كنيد. از اصول توسعه در جدول ۳-۶ هنگام ساهتن الگوي كوچك استفاده كنيد.
قالبهاي كوچك را براي كامل كردن پيش نويسهاي اجمالي بعد از گرفتن قالب مصوب توسعه دهيد.
از پيش نويسها براي نشان دادن چيزي كه درنظرگرفته شده است استفاده كنيد، اگر بعضي جنبه ها در پيش نويس اجمالي بسيار پرهزينه توليد شود . به جدول ۴-۶ هنگام ساخت پيش نويس ناقص رجوع كنيد.
 صحت فني وويرايش هر پيش نويس اجمالي را مشخص كنيد، با استفاده از الگويي از سهامداران، حمايت كنندگان كار شناسان موضوع و مشتريان بالقوه ، شامل پاسخ دهندگان به اطلاعات زير:

جدول ۴-۶ شكلهاي پيش نويسهاي اجمالي
وسيله مثالها شكلهاي از پيش نويسهاي اجمال
پرينت كتابهاي متني ، كتابهاي كاري، دستي ، موضوعات برنامه ريزي شده ، پلاكاردها و هرموادي براي شركت و تمرين، فعاليتها پيش نويس نوشته شده . از هرموضوع مواد
طرح هايي با همراهي
كمكهاي بصري نقشه ها ، نمودارها ، نمايش هندسه ا ي ، شكلها، خطها، عكسها ، نمايشها تصويريهاي نوري، اسلايدها و اورهدها موضوع
شنيداري راديو،كاستها، ديسكهاي چرخشي، ضبط ها عنوان موزيك يا اصلي
شنيداري ديداري فيلمها، تلويزيون، تصاوير محرك، ويدئو، كنفرانيس و ديگر نمايشها مجموعه داستاني ، عنوانها و سندها

رسانه كامپوتري آموزش ؟؟؟ كامپوتر، مديريت كامپيوتري آموزش، كمك آموزشهاي حمايت شده با كامپيوتر، ويدئو تعاملي ، سيستم پاسخ حضوري چهار چوبها، مجموعه داستاني
برنامه هاي كامپيوتري
شبيه سازيها
موضوعات فيزيكي محيطهاي شبيه سازي شده ، كمك شخصي و غيره شبيه سازيها و مدلهاي اجمالي

 

مشاركت بحث گروهي ، بازي نقش، مطالعات موردي، آموزش برمبناي شغل سفرهاي رشته ا ي، داخل كشتي، محيطهاي ساختارشده، ، آموزش نفر به نفر طرحي از رويه ها پيش نويس متن نوشته شده
 آيا محتوا با محتواي طرح مطابقت دارد؟
 آيا محتوا بطورقطعي مرتب شده است ؟
 آيا محتوا بطوور فني صحيح است ؟
 آيا محتوا واضح ، مختصر وقابل درك است ؟
 آيا محتوا امتحان را مي آموزد؟
 آيا محتوا با اهداف وويژگي هاي حضارمطابقت دارد؟
 اهداف FEM مي تواند حاصل شود با ارائه اين محتوا ؟
 آيا عناصر آموزشي (مثالهاي ، شرح ها وغيره ) درجاي مناسب قرارگرفته اند وبطور فني صحيح هستند ؟ آيا آنها ، مطابق ، پشتيبان وواضح كننده محتوا هستند؟

 ‌آيا راه كارها ارائه شده ومورد پذيرش است ؟
 آيا آموزش ها واضح است ؟
 آيا vdio / video واضح ، مناسب وقابل فهم است ؟
 آيا نقطه گذاري ، گرامر وغيره صحيح است ؟
 تعيين مرورهايي برطبق تمايلات گروهي كوچك نفربه نفر.
 توسعه محصولي نهايي برطبق پيشنهادات بازبيني وبرنامه هاي طراحي وتوسعه.
ارزيابي : آزمايش راهنما

تهيه كننده بايد تست راهنمايي آموزش با كمك شغلي كه شامل موارد زيراست انجام دهد.
ارزيابي محصولات آموزشي منطبق با سطوح ارزيابي (۱۹۹۶،۱۹۹۴ ) ، سطح ۱و۲ شامل اطلاعات تعاملات حضار(چگونه آموزش گيران درباره آموزش يا كمك شغلي احساس مي كنند) وآموزش ( چه فعاليت هايي تكنيكهايي ، مهارت ها يا طرز فكرهايي آموزش گيرندگان درك مي كنند ويا به ذهن مي سپارند) .
انتخاب يك گروه الگوي آزمايش راهنما به معناي يك يك جمع كردن انفاق ، الگوي آباد ازجمعيت كل حاضران.
اگريك نمونه انفاقي امكان پذيرنيست ، حاضراني انتخاب كنيد كه برابر مخلوط ازويژگي

هاي حاضران درخود داشته باشند.
ارزيابي سطوح اصلي دانش ومهارتهاي حاضران با استفاده ازابزارهاي ارزيابي توسعه شده درتحليل كار.
تحويل آموزش يا كمك شغلي برطبق برنامه تحويل (برابر مثال: اگرتحويل بصورت فردي برنامه ريزي شده است ، تحويل دهيد آموزش را بصورت فردي ). راهنماي حضاربايد آگاهي شودكه آنها درراهنما شريك هستند وبازخورآنها ضروري است. تهيه كننده بايد آموزش را براي تحويل محصول آموزشي اگرنيازاست آماده كند.
ارزيابي عكس العمل حاضرين به آموزش با استفاده ازسؤالهاي پاسخ حاضرين (به مفهوم عمومي پرسشنامه درجدول ۵-۶ نگاه كنيد.)

 ارزيابي عكس العمل حاضرين به كمك هاي شغلي با استفاده ازسؤالهايي مانند:
 آيا كمك درعملكرد شغل كمك كرد؟
 آيا كمك شغل شمارا تسهيل كرد،
 آيا كمك به حل همه مسائل شغلي شما كمك كرد؟
 چه بهبودهايي با كمك شغلي مي توانست انجام شود؟

 آيا كمك شامل اطلاعات كافي بود؟
 ارزيابي منافع آموزش با استفاده ازدانش ومهارت قبل وبعد ازآموزش – ارزيابي آموزشهاي توسعه شده با تحليل كاريك ارزيابي ۹۰/۹۰براي نتايج آزمايش راهنماي قابل قبول استفاده كنيد وبه اين معني كه ۹۰% ازحاضرين ۹۰%‌ ازمواد قابل انجام آموزش راياد گرفته اند ويا اينكه ۹۰% ازافراد با موفقيت يك مهارت آموزش داده شده جديد را در۹۰% دقت يادگرفته اند.
تحويل مواد
تهيه كنندگان بايد آموزش يا كمك شغلي كه شامل مواد زير است تحويل دهيد:
جدول ۵-۶
پرسشهاي پاسخهاي عمومي حاضران
نام دوره : نشان دهنده دوره ا ي كه شما توجه داريد
نام آموزش دهنده : نشان دهنده نام آموزش دهنده
تاريخ : تاريخ آموزش را بنويسيد
راهنماي پرسشنامه: چطور به پرسشها پاسخ دهيد
محتواي برنامه : چند سؤال درباره برنامه بصورت عمودي پرسيده مي شود: شامل محدودهاي نظير: اهداف طول دوره ، مواد، اطلاعات جديد ، كاربرد شغلي و فهم عمومي از دوره نمي شود

مواد آموزشي: چندين سؤال درباره واضح بودن و مفيد بودن مواد پرسيده مي شود
نحوه ارائه آموزش: چندين سؤال درباره آموزش دهنده كه شامل محدوده: سرعت، زمان داده شده براي تمرينها/ك دانش، پاسخ به نيازهاي همراه ، حالت حضور و وضوح ، حرارت جداست، آمادگي و سازمان و آيا آموزش دهنده حاضران را تشويق مي كند يا نه.