آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند

لا الله الا الله محمد رسول الله
بنام خداوند درهم كوبنده ستمگران
آيات مرتبط با كسانيكه «سد راه الهي » مي شوند

سوره نساء آيات ۱۵۹ الي ۱۶۱
و از اهل كتال ، كسي نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان‌ مي آورد ، و روز قيامت (عيسي نيز) بر آنان شاهد خواهد بود . پس به سزاي ستمي كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه (مردم) بسيار را از راه خدا باز داشتند ، چيزهاي پاكيزه‌اي را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم ؛ و به (سبب) ربا گرفتنشان – با آنكه از آن نهي شده بودند – و به ناروا مال خوردنشان ؛ و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده ايم .

 

 

سوره بقره آيه ۲۱۷
از تو درباره جنگ در ماه حرام مپرسند ، بگو : «جنگ در آن ، گناهي بزر گ و (بازداشتن از) راه خدا و كفر ورزيدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام ، و بيرون راندن اهل آن از آنجا ، نزد خدا (گناهي) بزرگتر ، و فتنه (=شرك) از كشتار بزرگتر است» . و آنان پيوسته با شما مي جنگند تا -اگر بتوانند- شما را از دينتان برگردانند . و كساني از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند ، آنان اعمالشان در دنيا و آخرت تباه مي شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود .

سوره رعد آيات ۳۳ الي ۳۴
آيا كسي كه بر هر شخصي بدانچه كرده است مراقب است (مانند كسي است كه از همه جا بي خبر است) ؟ و براي خدا شريكاني قرار دادند . بگو :«نامشان را ببريد» آيا او را به آنچه در زمين است و او نمي داند خبر دهيد ، يا سخني سطحي (و ميان تهي) مي گوييد ؟ (چنين نيست) بلكه براي كساني كه كافر شده اند نيرنگشان آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده اند و هر كه را خدا بيراه گذارد رهبري نخواهد داشت . براي آنان در زندگي دنيا عذابي است ، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است، و براي ايشان در برابر خدا هيچ نگهدارنده اي نيست .

سوره نحل آيه ۹۴
و زنهار ، سوگندهاي خود را دستاوير تقلب ميان خود قرار مي دهيد ، تا گامي بعد از استواريش بلغزد ، و شما به (سزاي) آنكه (مردم را ) از راه خدا بازداشت ايد دچار شكنجه شويد و براي شما عذابي بزرگ باشد .

سوره سباء آيات ۳۱ الي ۳۳
و كساني كه كافر شدند گفتند : «نه به اين قرآن ، و نه به آن (توراتي) كه پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد.» و اي كاش بيدادگران را هنگامي كه در پيشگاه خداوند بازداشت شده اند مي ديدي (كه چگونه) برخي از آنان با برخي (ديگر جدل) گفتگو مي كنند ؛ كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، مي گويند : اگر شما نبوديد قطعاً ما مومن بوديم .» كساني كه (رياست و) برتري داشتند ، به كساني كه زيردست بودند ، مي گويند :«مگر ما بوديم كه شما را از هدايت – پس از آنكه به سوي شما آمد – بازداشتيم ؟ (نه،) بله خودتان گناهكار

بوديد.» و كساني كه زيردست بودند به كساني كه (رياست و) برتري داشتن ، مي گويند : (نه ،) بلكه نيرنگ شب و روز (شما بود) آنگاه كه ما را وادار مي كرديد كه به خدا كافر شويم و براي او همتاياني قرار دهيم . «و هنگامي كه عذاي را ببينند پشيماني خود را آشكار كنند . و در گردنهاي كسانيكه كافر شده اند غلها مي نهيم ؛ آيا جز به سزاي آنچه انجام مي دادند مي رسند ؟

سوره نحل آيات۲۳ الي ۲۶
من (آنجا) زني را يافتم كه بر آنها سلطنت مي كرد و از هر چيزي به او داده شده بود و تختي بزرگ داشت . او و قومش را چنين يافتم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي كنند ، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه (راست) بازداشته بود ، در نتيجه (به حق) راه نيافته بودند .(آري ، شيطان چنين كرده بود) تا براي خدايي كه نهان را در آسمانها و زمين بيرون مي آورد و آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را آشكار مي نماييد مي داند ، سجده نكنند ؛ خداي يكتا كه هيچ خدايي جز او نيست ، پروردگار عرش بزرگ است .

سوره عنكبوت آيات ۳۶ الي ۳۸
و به سوي (مردم) مدين ، برادرشان شعيب را (فرستاديم) . گفت : اي قوم من ، خدا را بپرستيد و به روز آخرت اميد داشته باشيد و در زمين سر به فساد بر مداريد . پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه هايشان از پا در آمدند. و عاد و ثمود را (نيز هلاك نموديم) . قطعاً (فرجام آنان) از سراهايشان بر شما آشكار گرديده است ، و شيطان كارهايشان را در نظرشانبياراست و از راه بازشان داشت با آنكه (در كار دنيا) بينا بودند .

سوره نساء آيات ۱۶۷ الي ۱۶۹
بي ترد يد ، كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، به گمراهي دور و درازي افتاده اند . كساني كه كفر ورزيدند و ستم كردند ، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهي هدايت كند ، مگر راه جهنم ، كه هميشه در آن جاودانند ؛ و اين (كار) براي خدا آسان است .
سوره توبه آيات ۷ الي ۱۰

چگونه مشركان را نزد خداوند و نزد فرستاده او عهدي تواند بود؟ مگر با كسانيكه مسجدالحرام پيمان بسته ايد . پس تا با شما (بر سر عهد) پايدارند ، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مي دارد . چگونه (براي آنان عهدي است) با اينكه اگر بر شما دست يابند ، درباره شما نه خويشاوندي را مراعات مي كنند و نه تعهدي را ، شما را بازبانشان راضي مي كنند و حال آنكهت دلهايشان امتناع مي ورزد و بيشترشان منحرفند ، آيات خدا را به بهاي ناچيزي فروختند و (مردم را) از راه خدا (او) بازداشتند به راستي آنان چه بد اعمالي انجام مي دادند . درباره سح مومني مراعات خويشاوندي و پيماني را نمي كنند ، و ايشان همان تجاوزكارانند .

سوره نحل آيات ۸۵ الي ۸۸
و چون كسانيكه ستم كرده اند عذاب را ببينيد (شكنجه) آنان كاسته نمي گردد و مهلت نمي يابند . و چون كسانيكه شرك ورزيدند ، شريكان خود را ببينيد مي گويند : پروردگارا ، اينها بودند آن شريكاني كه ما به جاي تو مي خوانديم » . و(لي شريكاني) قول آنان را رد مي كنند كه :«شما جداً درغگويانيد . و آن روز در برابر خدا از در تسليم در آيند و آنچه را كه بر مي تافتند بر باد مي رود . كسانيكه كفر ورزيدند و از راه خدا بازداشتند به (سزاي) آنكه فساد مي كردند عذابي بر عذابشان مي افزاييم .

سوره محمد آيه ۱
كساني كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند ، (خدا) اعمال آنان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آيه ۳۲
كسانيكه كافر شدند و (مردم را) از راه خدا باداشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد ، پيامبر (خدا) در افتادند ، هرگز به خدا گزندي نمي رسانند ؛ به زودي (خدا) اعمالشان را تباه خواهد كرد .

سوره محمد آيه ۳۵
پس ستمي نورزيد و (كافران را) به آتشي مخوانيد (كه) شما برتريد و خدا با شماست و از (ارزش)كارهايتان هرگز نخواهد كاست .

سوره مجادله آيات ۱۴ الي ۱۹
آيا نديده اي كساني را كه قومي را كه مورد خشم خدايند به دوستي گرفته اند ؟ آنها نه از شمايند و نه از ايشان ، و به دروغ سوگند ياد مي كنند و خودشان (هم) مي دانند . خدا براي آنان عذابي سخت آماده كرده است . راستي كه چه بد مي كردند . سوگندهاي خود را (چون) سپري قرار داده بودند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و (در نتيجه) براي آنان عذابي خفت آور است .

در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز كاري ساخته نيست . آنها دوزخي اند (و) درآن جاودانه (مي مانند) . روزي كه خدا همه آنان را بر مي انگيزد ، همان گونه كه براي شما سوگند ياد مي‌كردند براي او (نيز) سوگند ياد مي كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست . آگاه باش كه آنان همان دروغگويانند . شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است ؟ آنان حزب شيطانند . آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند .

سوره منافقون آيات ۱ الي ۳
هنگاميكه منافقان نزد تو آيند گويند :«گواهي مي دهيم كه تو واقعاً پيامبر خدايي» و خدا(هم) مي داند كه تو واقعاً پيامبر هستي ، و خدا گواهي مي دهد كه مردم دو چهره سخت دروغگويند . سوگندهاي خود را (چون) سپري بر خود گرفته و(مردم را) از راه خدا بازداشته اند . راستي كه آنان چه بد مي كنند . اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده‌، سپس به انكار پرداخته اند و در نتيجه بر دلهايشان مهر زده شده و (ديگر) نمي‌فهمند .

سوره حج آيه ۲۵
بي گمان ، كساني كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام – كه آنان را براي مردم ، اعم از مقيم در آنجا و باديه نشين ، يكسان قرار داده ايم – جلوگيري مي كنند ، و (نيز)
هر كه بخواهد در آنجا به ستم (از حق)منحفر شود ، او را عذابي دردناك مي چشانيم .

سوره زخرف آيات ۳۶ الي ۴۰
و هركس از ساد (خداي) رحمان دل بگرداند ، بر او شيطاني مي گماريم تا براي وي دمسازي باشد . و مسلماً آنها ايشان را از راه باز مي دارند و (آنها) مي پندارند كه راه يافتگانند . تا آنگاه كه او(بادمسازش) به حضور ما آيد (خطاب به شيطان) گويد :«اي كاش ميان من و تو ، فاصله خكاور و باختر بود ، كه چه بد دمسازي هستي! و امروز هرگز (پشيماني) براي شما سود نمي بخشد ، چون ستم كرديد ؛ در حقيقت ، شما در عذاب ، مشترك خواهيد بود ، پس آيا تو مي تواني كران را شنوا كني ، يا نابينايان و كسي را كه همواره در گمراهي آشكاري است راه نمايي ؟

سوره آل عمران آيات ۹۸ الي ۱۰۲
بگو : «اي اهل كتاب ، چرا به آيات خدا كفر مي ورزيد ؟ با آنكه خدا بر آنچه مي كنيد گواه است . «بگو: «اي اهل كتاب ، چرا كسي را كه ايمان آورده است ، از راه خدا باز مي داريد ؛ و آن (راه) را كج مي شماريد ، با آنكه خود (به راستي آن) گواهيد ؟» و خدا از آنچه مي كنيد غافل نيست . اي كسانيكه ايمان‌اورده ايد ، اگر از فرقه اي از اهل كتاب فرمان بريد ، شما را پس از ايمانتان به حال كفر بر مي گردانند . و چگونه كفر مي ورزيد ، با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مي شود و پيامبر خدا (او) ميان شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جويد ، قطعاً به راه راست هدايت شده است . اي كساني كه ايمان آورده ايد ، از خدا آنگونه كه حق پروا كردن از اوست ، پروا كنيد ؛ و زينهار ، جز سلمانان نميريد .

سوره الاعراف آيات ۸۵ الي ۸۶
و بسوي (مردم) مدين برادرشان شعيب را (فرستاديم) ؛ گفت :«اي قوم من خدا را بپرستيد كه براي شما هيچ معبودي جز او نيست . در حقيقت ، شما را از جانب پروردگاتان دليلي روشن آمده است . پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد ، و اموال مردم را كم مدهيد ، و در زمين ، پس از اصلاح آن فساد مكنيد . تين (رهنمودها) اگر مومنيد براي شما بهتر است.» و بر سر هر راهي منشينيد كه (مردم را) بترسانيد و كسي را كه ايمان به خدا آورده از راه خدا بازداريد و راه او را كج بخواهيد ؛ و به ياد آوريد هنگامي را كه اندك بوديد ، پس شما را بسيار گردانيد ، و بدانيد كه فرجامن فسادكاران چگونه بوده است .»

سوره مائده آيات ۹۰ الي ۹۲
اي كسانيكه ايمان آورده ايد ، شراب و قمار و بتها و تيرهاي قرعه پليدند (و) از عمل شيطانند . پس ار آنها دوري گزينيد ، باشد كه رستگار شويد . همانا شيطان مي خواهد با شراب و قمار ، ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند ، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد . پس آيا شما دست بر مي داريد ؟ و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و (از گناهان) بر حذر باشيد ، پس اگر روي گردانيد ، بدانيد كه بر عهده پيامبر ، فقط رساندن (پيام) آشكار است .