اثرات عدم مطابقت نرخ ارز در صادرات

ساجادور رحمان ، آپاسدولوس سرلتیس
تاریخ مقاله : دریافته شده ۲۷ ص ۲۰۰۸ ، پذیرفته شده ۹ دسامبر ۲۰۰۸ ، در دسترس آنلاین ۹ ژانویه ۲۰۰۹ طبقه بندی JEL : 32C ،۳۲ E ، FC
واژه های کلیدی : نوسانات نرخ ارز ، متغییر (واریانس) ، متغییر چندگانه در مدل میانگین GRACH

چکیدۀ مطالب
ما در این مقاله به بررسی اثرات عدم قطعیت نرخ ارز در صادرات در زمینۀ چارچوب چند متغییره بردار یک ساختار اقتصادی باز که به صورت خود برگشت می باشد پرداختیم که همان طور که توسط اِلدر به تفسیر بیان شده است اصلاح کنندۀ تطبیق متغییرهای چندگانه با خطاهای میانگین CARCH می باشد . اندازه گیری ما از عدم قطعیت نرخ ارز مشروط بر انحراف معیار خطاهای پیش بینی شدۀ تغییر نرخ ارز می باشد . ما اثرات عدم قطعیت نرخ ارز بر صادرات را جدا نموده و به تجزیه و تحلیل

نحوۀ محاسبۀ عدم قطعیت نرخ ارز صادرات در پاسخ صادرات به شوک های ایجاد شده در نرخ ارز پرداختیم . ما به تخمین مدل با استفاده از داده های کلی ایالات متحده در دوره های انعطاف پذیری نرخ ارز پرداختیم (از سال ۱۹۷۳) . ما از بیشتر اطلاعات کلی همچون تخمین روش استفاده کردیم

و دریافتیم که عدم قطعیت نرخ ارز دارای تاثیرات منفی و قابل ملاحظه ای در صادرات ایالات متحده است . ما همچنین دریافتیم که محاسبه عدم قطعیت نرخ ارز متمایل به تقویت پاسخ های پویا صادرات در شوک های ناشی از عدم قطعیت نرخ ارز می باشد و صادرات پاسخ های نامناسبی به شوک مثبت و منفی ناشی از عدم ثبات نرخ ارز در برابر مقدار آن می دهد .

۱- مقدمه
براساس این فرضیه شرکت های مخالف ریسک بوده و ریسک عدم ثبات نرخ ارز باعث کاهش سود در تجارت بین الملل می باشد . Ethir (1973) نوسانات نرخ ارز که دارای تأثیرات منفی در تجارت بین الملل می شود را مورد بحث و بررسی قرار می دهد . مطمئنا ً وجود بازارهای مالی به عوامل

اقتصادی این اجازه را می دهند که ریسک نرخ ارز را مجددا ً تخصیص دهند تا به این وسیلۀ به طور بالقوه باعث تخفیف اثرات منفی نوسانات نرخ ارز در تجارت بین الملل گردند . علاوه براین همان طور که توسط Dominguez و Tesar (2001) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد بازارهای پیشرو یا کامل نیستند یا به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرند و اثرات منفی پایه در نوسانات نرخ ارز در تجارت جهان حتی در دنیایی با بازارهای کاملا ً سرمایه ای همان طور که توسط Demers (1991) مورد بحث قرار گرفته است وجود دارد . شمار زیادی از مطالعات تئوریکی انجام شده تلاش می کنند

که به اطلاعاتی د رزمینه ارتباط نوسانات نرخ ارز با تجارت دست یابند . برخی از این مقالات به بررسی فرضیات پرداخته و تلاش می کنند چگونگی واکنش شرکت های تجاری را به نوسانات نرخ ارز با توجه به بررسی برخی از مسائل از جمله مشخصه خاص اقتصاد یا عوامل اقتصادی ( همچون شرایط ریسک پذیری و بی اثری ریسک ) ، وجود شرکت هایی با تجارت چند ملیتی ماهیت بازار سرمایه و انتظار متفاوت مکانیزم تشکیل بپردازند . برای مرور و بررسی این مقالات (۱۹۸۳) Artus ، Brodsky (1984) ، Ethier (1973) ، Franke (1991) ، De Grauwe (1988) ، Broll (1994) ، Gognon (1993) ، Viane , devries (1992) ، Sercu (1992) را ببیند . گرچه اکثر این مقالات در بر گیرندۀ روش تعادل جزئی Kumar (1992) می باشد ولی به معرفی تعادل کلی مدل دو کشور می پردازد که هر یک از این کشورها دو نوع کالا را تولید می کنند ( مصنوعات و محصولات کشاورزی ) با تنها یک ورودی (کار) . این نوشته ها چگونگی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان تجارت بین المللی مرتبط با فرضیات به کار رفته را نشان می دهد . در سال های گذشته مطالعاات تجربی بسیاری در این زمینه انجام گرفته است به عنوان مثال ببینید Thursby و Thursby (1987) ، De Grauwe

(۱۹۸۸ و ۱۹۸۷) ، Kreinin و Warner (1982) ، Kenen و Rodrick (1986) گرچه به همان شکل توسط Rose (2000) مورد بررسی قرار گرفت گرچه این پژوهش تجربی در پایان دهه ۱۹۹۰ نسبتا ً متوقف شد . با این حال ، با بهبود کیفیت و میزان داده ها و پیشرفت جایگاه هنر در بررسی مسائل اقتصادی اخیرا ً رابطه میان نوسانات نرخ ارز و تجارت مورد ارزیابی محدود قرار گرفته است . به عنوان مثال مراجعه کنید به Romalis و Broda (2004) Clark و همکاران (۲۰۰۴) ، Baum و همکاران

(۲۰۰۴) ، Klein و Shambaugh (2006) ، Tenreyro (2007) و Byrne و همکاران (۲۰۰۸) . در اکثر مطالعات اخیر اغلب از داده های تجاری بخشی یا تجارت دوسویه استفاده می کنند به عنوان مثال ببینید Byrne و همکاران (۲۰۰۸) .
در این مقاله ها از Kroner و Lastrapes (1993) تبعیت کرده و از نوشته های تجربی اخیر در پیشرفتهای اخیر دولت در زمینۀ اقتصاد کلان استفاده می کنیم . با این حال از روش تجربی توسعه یافته توسط Elder (2004) در زمینۀ بررسی تأثیرات بی ثباتی تورم استفاده می کنیم . همان طور که Elder (2004 ص ۹۱۲) نشان می دهد چارچوب ادغام شناسایی بردار خود برگشت روشی از Sims (1980) و Bernanke (1986) با چند متغییر عمومی است که به طور مشروح توسط Engle و Kroner توضیح داده شده است .
این چارچوب بسیار کلی و به طور بالقوه در زمینه های متعدد دیگر از جمله بررسی رابطه میان نوسانات نرخ ارز و تجارت بین المللی دارای اهمیت می باشد .

ما در اندازه گیری عدم قطعیت نرخ ارز به وسیلۀ انحراف معیار مشروط به پیش بینی اشتباه تغییر در نرخ ارز و تحقیق در زمینۀ اثرات عدم ثبات نرخ ارز در صادرات پرداختیم . ما بر آورد کردیم که مدل مورد استفاده از مجموع داده های ماهانه در ایالات متحده ، بیش از مدت نرخ ارز انعطاف پذیر (از سال ۱۹۷۳) می باشد و همچنین به بررسی روابط نوسانات نرخ ارز و کل صادرات پرداختیم . ما از حداکثر اطلاعات کامل ناشی از احتمالات در این مقاله استفاده نمودیم . بنابراین برای اجتناب از مشکلات رگرسیون تولید در زمان ( چارچوب ما ) از تابع واریانس شرطی به طور جداگانه می توان

یم از تابع میانگین شرطی استفاده کنیم . به عنوان مثال ببینید Pagan (1994) . عمده ترین نتایج تجربی ما بر تاثیرات منفی بی ثباتی نرخ ارز در صادرات ایالات متحدۀ آمریکا تاکید دارد .
بخش های بعدی این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش ۲ به ارائه شرح مختصری از GARCH در میانگین واریانس و برآورد مسائل می پردازد . بخش ۳ به ارائه داده ها و نوشته های تجربه گسترده که با ساختار اقتصادی باز متغییرها سروکار دارد می پردازد . در بخش ۴ ما به ارزیابی تناسب روش اقتصادی و بحث و بررسی نتایج تجربی ارائه شده می پردازیم
ما از Elder (2004) تبعیت کرده و از یک ترتیب ساختاری واریانس برای توصیف ارتباط متقابل میان مجموعه ای از متغییرهای جمع شده در بردار ۱× n و yt به صورت زیر استفاده کردیم :
(۱)

در اینجا (j=1,…….,p) وB یک پارامتر از ماتریس n×n است . c یک پارامتر ۱× n از بردار ، در اینجا به مجموعه ای از اطلاعات موجود در دورۀ اختصاص دارد و یک واریانس شرطی – و ماتریس کوواریانس می باشد و یک ماتریس چند جمله ای در تاخیر زمانی عملگر L می باشد در این صورت

است . فرض بر این است قطر (که خطاهای ساختاری به طور همزمان ناهمبسته هستند) و

همان طور که در معادله (۱) وجود دارد به این شکل داده شده است :
(۲)

در اینجا یک بردار پارامتر ۱× n بوده و هر یک از FوG ماتریس های پارامتر قطری n×n هستند و عبارت د ربر گیرندۀ معادله (۱) می باشد و تاثیرات عدم ثبات نرخ ارز در میانگین شرطی مورد بررسی قرار می گیرد . در اینجا پارامترهای در معادلات (۱) و (۲) وجود دارد . ما فرض می کنیم ۱r=s= در معادله (۲) در بر گیرندۀ شواهد تجربی در خصوص برتری مدل های GARCH (1و۱) می باشد . به عنوان مثال Hansen و Lunde (2005) را ببینید . ما همچنین عناصر قطری B را که برابر با یک است تنظیم نموده و به وضع محدودیت های ۲/x(n-1) در B پرداختیم . این امر باعث کاهش شمار پارامترها در می گردد . برای برآورد چند متغییره (۱و۱) GARCH در میانگین واریانس معادلات (۱) و(۲) ما از استدلال Elder (2004) تبعیت کرده فرض می کنیم که اختلال ساختاری بردار به طور مشروط چند متغییره بوده و معمولا ً باعث ایجاد اختلال در کل t می گردد بدینگونه ما می توانیم تابع چگالی احتمال را به عنوان یک محصول از چگالی شرطی اظهار نماییم برای دستیابی به جزئیات بیشتر Hamilton (1994) را ببینید . پارامتر مدل توسط حداکثر اطلاعات کلی مشابه (FIML) همان طور که Elder ( در پیوست ۲۰۰۴) مورد بحث قرار داده تخمین زده شده است .
این ابزار عمده به بررسی واریانس هایی می پردازد که توابع پاسخ ضربه مشابه تاثیرات شوک یک متغییر در پیش بینی شرایط متغییر دیگر است می باشد . توابع پاسخ ضربه برای چند متغییره GARCH در میانگین واریانس می تواند در همان راه به عنوان پاسخ ضربه معمول در ساختار واریانس مورد محاسبه قرار گیرد . همان طور که Elder (2004) اشاره می کند تنها اختلاف تاثیر مستقیم شوک ساختاری در میانگین شرطی یک متغییر می باشد که دارای تاثیر غیرمستقیم در سراسر واریانس شرطی می باشد . برای کسب جزئیات بیشتر ببینید Elder (2004) .

۳- داده ها و مدل اقتصاد کلان
ما در این بخش از داده های (کلی) ایالات متحده که از اطلاعات اقتصادی بانک فدرال (FRED) توسط بانک فدرال سنت لوئیس و صندوق پول بین المللی در طول دوره های ۱۹۷۳:۱ تا ۲۰۰۷:۱ در هفت متغییر تولید صنعتی Y ، شاخص هزینه مشتری P ، نرخ اعتبارات فدرال R ، مجموع سهام پول M ، شاخص قیمت تولید کننده (برای به دست آوردن قیمت کالاها ، PC) ، شاخص وزن تجارت ارز ، E و صادرات حقیقی ( تقسیم صادرات توسط شاخص قیمت صادرات ) X ، متغییرهای M,R,P,Y وpc که پیش از این در مدل سازی اقتصاد بسته بکار رفته بود استفاده کردیم . ما نرخ ارزE و گزارشات حقیقی X را برای بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات اضافه کردیم .

همان طور که در بخش ۲ ذکر شد ، برای شناسایی واریانس برخی از محدودیت ها ما نیاز به تحلیل مالیات در B داریم . ما اجزا قطر B را به شکل معمول در آورده و فرض کردیم که خطاهای ساختاری ناهمبسته هستند و بدون مراجعه به صورت توضیح داده شده توسط Sims و Zha (2006) نوشتن معادله (۱) به شرح زیر است :
(۳)

به طور ویژه براساس عدم وجود داده های همزمان در سطح هزینه عمومی p ، سطح خروجی Y و صادرات x در تصمیمات اخذ شده بر اساس سیاست زمان ما فرض می کنیم که سیاست های پولی نمی تواند پاسخگوی اختلالات همزمان در این متغییرها گردد . با این حال داده های همزمان در عرصه پول M و قیمت کالا PC موجود می باشد که این امر به ما اجازه می دهد که به طور همزمان پاسخگوی سیاست های پولی در رابطه با پول و قیمت کالاها باشیم . بنابراین در تعیین صورت متغییرها فرض بر این است که سیاست های پولی باعث تعیین نرخ اعتبارات R ، به طور

همزمان پاسخگوی M ، PC و حتی X,P,Y می باشد . با به دست آوردن قیمت کالا PC در تابع واکنش سیاست پولی ما پاسخ های سیستماتیک به شوک های اخیر را از شوک های سیاست های پولی مستثنی کردیم . در نهایت ما فرض کردیم که نماینده دولت فدرال (Fed) نرخ ارز را در

تنظیم سیاست پولی مورد رسیدگی قرار دادن نمی گیرد و پیشنهاد می شود که واکنش به سیاست پولی در شوک های خارجی نسبتا ً کوچک است ( همان طور که در این مورد مدلی از اقتصاد بسته است ) .
معادلۀ تقاضای پولی ما ( چهارمین معادله ) دارای شکل معمول M-P=Y-BR بر اساس میزان واقعی پول یک تابع از محصول حقیقی Y و نرخ بهره اسمی R می باشد . این معادله با معادلۀ تقاضای پول (سومین معادله ) صورتی از بلوک تعادل بازار پول می باشد . معادلات بخش تولید معادلات X,P,Y می باشد . ما فرض می کنیم که صادرات دارای یک تاثیر همزمان در سطح فعالیت اقتصادی و سطوح قیمت است امّا متغییرهای پول و مالی به طور همزمان دارای تاثیر همزمان X,P,Y نمی باشد . ما همچنین فرض می کنیم که نرخ ارز بر دیگر متغییرها با تاخیر زمانی تاثیر می گذارد برای مثال ببینید Goldberg و Kxe Her (1997)

در نهایت اینکه معادلات E,PC معادلات مرتبط با بخش مالی هستند . معادله PC اجازه می دهد تا قیمت کالا به طور همزمان اطلاعات را به همۀ متغییرها در زمینه تولید و بخش های پولی منعکس کند . نرخ ارز برای دستیابی به تعادل در بازار مالی عمل می کند . ما فرض می کنیم که E به طور همزمان توسط همۀ متغییرهای دیگر در این بخش تاثیر پذیرفته است . بنابراین طرح فاکتورگیری غیر برگشتی بر ۲۵ محدودیت در B مالیات وضع می کند . همچنین مدل های ما وضعیت شرایط را ( ما تایید کردیم که واریانس های شرطی شوک های ساختاری مستقل هستند ) توجیه می کند . علاوه بر این همان طور که ذکر شد اجزا اریب B نرمال سازی شده و محدودیت در خطاهای ساختاری وجود دارد که هنوز تصحیح نشده است . تمام این فرضیات برای شناسایی سیستم

کافی است . اکثر متغییرهای مشابه در سطوح مختلف بر آورد شده اند . همان طور که Hamilton (1994) توضیح می دهد در مورد متغییرهای مشابه ، اگر فرآیند ایجاد داده های صحیح دارای تفاوتهایی در متغییرها باشد ، تفاوت متغییرها ویژگی نمادهای کوچک را در تخمین و حذف برخی از توزیع مجانب غیر استاندارد بهبود می بخشد . در این مقاله ما متغییر چندگانه GARCH را در مدل میانگین با استفاده از اولین تفاوتهای لگاریتمی متغییرها بر آورد می کنیم و ضوابط تصمیم خطا را نادیده می گیریم چون مشکلات انحراف به دلیل بعدیت اضافی می باشد .
سرانجام اندازه گیری ما از عدم ثبات نرخ ارز یک واریانس شرطی است که از پیش بینی خطای ناشی می شود که به اختصاص دارد . ما روابط غیر خطی را با استفاده مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین اجازه می دهیم که عدم قطعیت در نرخ ارز با تاخیر زمانی بر صادرات تاثیر بگذارد .

۴- شواهد تجربی
۱-۴ . آزمون ذکر خصوصیات و تشخیص آنها
برآورد چند متغییره ما (۱و۱) GARCH در میانگین متغییر در بر گیرنده معادلات (۳) و(۲) می باشد . در ابتدا ما کار خود را با ساده سازی نسخه های چند متغییره در واریانس ARCH و متغییرهای چندگانه در واریانس CARCH آغاز می کنیم . در انجام این کار ما قادر به دستیابی همگرایی برای

۲<P در معادله (۳) به دلیل درجه های آزادی و تخمین مشکلات در پارامترها در فضای گسترده نمی باشیم . بنابراین ما ۲=P را در معادله (۳) قرار می دهیم و در همین حال ۱۴۶ پارامتر را تخمین می زنیم . ما همچنین شمار تاخیرهای واریانس شرطی را در معادله (۳) تنظیم کردیم . شکل کاهش یافته متغییرها همیشه دقیقا ً تعیین شده است امّا متغییرهای ساختاری می تواند مجددا ً تصدیق گردد . با تعیین محدودیت های ما چند متغییره (۱و۱) GARCH در واریانس میانگین مدل است که پیش از این تائید شده بود و ما محدودیت های این متغییر را با استفاده از آزمون ضریب مشابهت کنترل می کنیم . آزمون آماری ضریب شباهت برای فرضیه صفر محدودیتهایی معتبری هستند که به صورت ۸٫۱۴۰X2= با مقدار p از ۰٫۰۸۶ می باشد .

در جدول (۱) ما تخمینی از پارامترهای تابع واریانس را ثبت نمودیم . شواهد GARCH در همۀ متغییرهای با فرآیند تغییر پذیری بالا وجود دارد . در بخش های پایین تر از جدول ذیل ما همچنین به ارزیابی پارامترهای ARCH و GARCH که مشترکا ً قابل توجه است پرداختیم . همزمان با آن ما آزمون های ضریب شباهت را بر اساس ارزش های لگاریتم شباهت از محدودیتها و نسخه های غیر محدود مدل اجرا کردیم . آمارهای به دست آمده از آزمون ضریب شباهت شدیدا ً فرضیه صفر بدون (۰=F) ARCH ، بدون GARCH (0=G=F) و بدون GARCH در میانگین (۰=۸=G=F) رد می کند .
ما همچنین آزمونی از مشخصات غلط با استفاده از بازمانده استانداردها

را برای انجام دادیم . علاوه بر این آزمون بهنجار بر چند متغییر (۱و۱) GARCH در میانگین واریانس اشاره دارد این نتایج در درخواست های فوق موجود است .
این پارامتر بر آوردی از عناصر آزاد (منفی) در ماتریس B می باشد که در جدول ۲ با متغییر P در پرانتز نشان داده شده است . گرچه بر آورد این پارامتر نشان دهندۀ سود اولیه در بررسی های ما نیست با این حال آنها مطابق با نتایج بررسی های قدیمی Keyxesian یا Monetarist می باشد . به طور ویژه تخمین های b17 و b27 نشان دهندۀ بهبود در صادرات می باشد که دارای تاثیرات مثبت در هر دو سطح قیمت و محصولات خواهد بود . تخمین b34 نشان دهندۀ ارتباط منفی میان عرضه پول و نرخ سود است نمادهای b41 وb43 بر افزایش در آمد و نرخ سود که برای تقاضای پول افزایش و کاهش پیدا می کند اشاره دارد . در نهایت ضریب b63 دارای یک نماد مثبت است که شوک مثبت در نرخ سود پیشنهاد می کند .

۲-۴ . اثرات شوک های سیاست پولی
برای بررسی متغییرهای چندگانه GARCH در واریانس میانگین ما پویایی بنیادی را با استفاده از تجزیه و تحلیل سنتی Keyxesian و Monetarist از اقتصاد کلان به دست آوردیم . ما به محاسبۀ واکنش ضربه ای ( با وسعت پیش از ۴۸ ماه ) و انحراف معیار شوک در نرخ سود مثبت (کاهش پول) پرداختیم واکنش ضربه ای در شکل (۱) با خط های تیره که تعیین کننده باندهای خطای استاندارد ۱± می باشد نشان داده شده که با استفاده از روش مونت کارلو که در Elder(2004) مورد بحث قرار گرفته است محاسبه می گردد .
به طور کلی الگوهای کیفی که به وسیله تولید است به نمایش گذاشته شده اند ، عرضه پول و نرخ ارز که از شوک مثبت در نرخ وجوده فدرال پیروی می کند در بر گیرنده سوابق قبلی ما می باشد که در آنجا تاثیرات چشمگیر آماری ، محتمل و قوی وجود دارد . به ویژه اینکه هیچ نشانه ای از پازل نرخ ارز ( استهلاک به جای ترق ارزش پول از پول رایج در سیاست پولی انقباض وجود دارد ) به این

صورت که شوک ناشی از سیاست پولی انقباض با ترقی ارزش دلار ایجاد می گردد . علاوه بر این واکنش به نرخ ارز شامل مدل هدف خطا است چون این باعث شوک در سیاست پولی انقباض و افزایش قیمت قبلی دلار می گردد . تنها یافته غیر عادی واکنش هر به شوک در سیاست پول انقباض می باشد . هر دوی آنها در ضربه کاهش می یابند امّا در واقع در دوره های متوالی افزایش می یابند . ما قادر به حل پازل قیمت حتی با تشخیص هویت جانشین در طرح های مدل خود م

ی باشیم . در نهایت با تعیین پاسخ پویا صادرات به شوک سیاست های پولی ، ما پاسخ ضربه صادرات به شوک سیاست پولی را در آخرین صفحه در تصویر۱ ثبت نمودیم .
همان طور که دیده می شود در کوتاه مدت واکنش صادرات به صورت غیر دقیق با استفاده از مدل ما بر آورد شده است امّا در دورۀ طولانی تر پاسخ صادرات به شوک در نرخ سود مثبت منفی خواهد بود (به دلیل افزایش ارزش پول رایج ) که از نظر آمدی قابل توجه و مداوم است .

۳-۴ . اثرات عدم ثبات در نرخ ارز
تصویر ۲ واریانس های شرطی را با نواحی سایه دار که بر رسم سیون NBER اشاره دارد را ترسیم می کند . نوسانات رشد خروجی در دهه هفتاد بالاتر و در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ در سازگاری با نوشته ( اعتدال عظیم ) کاهش یافت . نرخ تورم در P نشان دهندۀ بزرگترین نوسان در طول دهه ۱۹۷۰ می باشد سپس در سالهای اخیر نوع دیگری در عدم ثبات در نرخ تورم ایجاد شده است . واریان

س مشروط در نرخ وجوه فدرال R در طول کاهش تورم ولکر ( از اکتبر ۱۹۷۹ تا اکتبر ۱۹۸۳ ) بسیار بالا رفت امّا پس از آن در دوره ولکر- گرین اسپن افت نمود . در نهایت نرخ ارز دارای نوسان بالا در طول دورۀ انعطاف پذیری نرخ ارز بوده که این واقعیت به خوبی در تالیفات هستند است . ما در این مقاله به بررسی اثرات عدم ثبات نرخ ارز بر صادرات پرداختیم ، علاوه بر این سود اولیه وابسته به تاثیرات E در عدم ثبات صادرات می باشد .
نقاط تخمین زده شده در این ضرایب ( با مقدار p در پرانتز ) که در جدول ۳ ثبت شده است تحت

ستون های (۰)۸۷۶ ، (۱)۸۷۶ ، (۲)۸۷۶ می باشد . ما دریافتیم که عدم ثبات در E دارای تاثیرات منفی مضاعف در صادرات می گردد در واقع فرضیه صفر ۰=(۲)۸۷۶ =(۱)۸۷۶=(۰)۸۷۶: H0 مردود گردیده همان طور که توسط مقدار –P به طور مشابه در ضریب آزمون آماری در آخرین ستون جدول ۳ ثبت شده است .
ما می توانیم اهمیت اقتصادی اثرات عدم ثبات نرخ ارز در صادرات را با امتحان کردن اثرات برآورد شده عدم قطعیت نرخ ارز برای تغییرات حقیقی در انحراف معیار شرطی که باعث تغییر در نرخ است را به دست آوریم . ما نماد انحراف معیار در نوسانات نرخ ارز ( آنچه د رمدل ما ۰٫۳۰۵ است ) را می توانیم با شوک متوسط در نوسان نرخ ارز تغییر داده و تاثیرات عدم ثبات نرخ ارز در صادرات را با ضرب تاثیرات مضاعف بر صادرات ( با اضافه کردن سه در ضریب میانگین در جدول ۳) در حدود ۰٫۹۷۵ – بر آورد نماییم . با مقایسه این تاثیرات در هر سه ماه یکبار نرخ رشد صادرات % ۱٫۲۰۴ خواهد بود و ما می توانیم این اثرات را از نظر اقتصادی مهم قلمداد کنیم .
به طور کلی اگر ما نتایج خود را بامطالعات دیگر مقایسه کنیم به طور ویژه در این امر از شیوه اطلاعات کامل همچون Kroner و Lastrapes (1993) استفاده خواهیم کرد . ما به همان تاثیرات منفی یکسان در صادرات ایالات متحده دست یافتیم گرچه از یک مدل متفاوت در ساختار اقتصادی باز با خطاها چند متغییره GARCH در میانگین استفاده نمودیم .

۴-۴ . اثرات نا متقارن شوک نرخ ارز
برای ارزیابی اثر ترکیب تبادل عدم قطعیت در پاسخ پویا صادرات در نوسانات نرخ ارز ما به محاسبۀ توابع پاسخ ضربه شبیه سازی شده از FIML پرداخیتم . در انجام این کار ما به مقایسه پاسخ ضربه از صادرات به شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به عنوان بر آورد مدل خود پرداختیم که این امر نشان دهندۀ مدل ۰=(۲)۸۷۶ =(۱)۸۷۶=(۰)۸۷۶ است .

در تابلو A از شکل ۳ ما پاسخ صادرات را به شوک نرخ ارز مثبت را نشان دادیم . در این زمان عدم ثبات نرخ ارز را به معادلۀ صادرات وارد می کند . همچنین یک خطای استاندارد ( در خطوط تیره ) نشان داده خواهد شد . در تابلو C ما پاسخ صادرات را به شوک منفی نرخ ارز را همچون مدل مشابه نوسان مثبت نرخ ارز در تابلو A نشان دادیم . در همۀ این موارد پاسخ ضربه ها بر اساس یک نوسان در نرخ ارز معادل انحراف معیار غیر شرطی تغییر در نرخ ارز می باشد . در تابلو D,B ما به مقایسه پاسخ صادرات به نوسانات نرخ ارز مثبت ( در پانل B) و منفی ( در پانل D) همان طور توس

ط چند متغییره ما در واریانس میانگین بر آورد شده بود پرداختیم . گروه های خطا در تابلو D,B به وضوح توقیف شده است . همان طور که ما در تابلو A از شکل ۳ دیدیم ، پاسخ صادرات به شوک نرخ ارز مثبت ، منفی ، قابل ملاحظه و پایدار است . همچنین پاسخ به صادرات مثبت و منفی شوک نرخ ارز نامتقارن است همان طور که پاسخ به شوک منفی ( در تابلو C) همچون تصویر آئینه به شوک مثبت نمی باشد ( در تابلو A) و به صورت بسیار مبهم بر آورد شده است علاوه بر این پاسخ منفی صادرات در شوک نرخ ارز مثبت تقویت شده و در این زمان ما اجازه بازخورد از انحراف معیار شرطی در تغییر نرخ ارز را به صادرات می دهیم (تابلو B از شکل ۳ را ببینید ) بنابراین عدم ثبات در نرخ ارز بزرگتر به کاهش صادرات منجر می شود .

۵- نتیجه گیری
آزاد سازی جریان های سرمایه و افزایش معاملات مالی در سال های اخیر نوسانات نرخ ارز را افزایش می دهد . در همین حال تغییرات دیگری در دنیای اقتصاد روی می دهد به عنوان مثال ازدیاد ابزارهای مصونیت مالی که باعث کاهش آسیب پذیری شرکت های چند ملیتی در برابر خطرات ناشی از تبادل جنبش نرخ می گردد و همان طور که Clark و همکارانش (۲۰۰۴ ص ۸ ) ارائه داده اند معلوم نیست که آیا تغییرات عمده در اقتصاد جهانی در پیش از دو دهه گذشته دارای عملکرد در کاهش یا افزایش میزان تجارت بین المللی توسط نوسانات نا مطلوب در نرخ ارز تحت تاثیر قرار گرفته شده است یا نه .
با برانگیختن این ملاحظات ، در این مقاله ما با استفاده از پیشرفت اخیر در حوزه اقتصاد سنجی کاربردی به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پرداختیم . ما همچنین با استفاده مجموع داده ها برای ایالات متحده در فاصله بین ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و چارچوب چند متغییره پویا در ساختار اقتصادی باز به اصلاح خطاهای چند متغییره در میانگین GARCH پرداختیم . ما به بی ثباتی نرخ ارز از لحاظ آماری و اقتصادی با تاثیرات قابل ملاحظه در صادرات دست یافتیم . ما همچنین دریافتیم که محاسبه عدم قطعیت در مورد حرکت نرخ ارز متمایل به پویایی زیاد پاسخ منفی از صادرات به شوک مثبت نرخ ا

رز می باشد .
ما تاثیرات عدم قطعیت نرخ ارز در صادرات و نادیده گرفتن متغییرهای تجاری دیگر همچون صادرات را مورد بررسی قرار دادیم . در حال حاضر بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز بر صادرات متغییرهای تجاری دیگر مانند واردات را نادیده گرفته است . بااین حال ما معتقدیم که جستجوی در واردات به عنوان یک چشم انداز وسیع از تحقیق می باشد و به عنوان جایگاهی برای تحقیقات مولد بالقوه در آینده خواهد بود .