چارت اداره آموزش پرورش:

مدیریت آموزش و پرورش

حوزه مدیریت
نهضت سواد آموزی
معاونت عمومی
معاونت متوسطه

معاونت برنامه ریزی و توسعه
مسئول حراست
رئیس اداره نهضت
معاون آ.پ عمومی
معاون آ.پ نظری و مهارتی
معاون برنامه ریزی و توسعه
کارشناس حراست
ک.م- آموزش

ک-تکنولوژی آموزشی
ک- تکنولوژی آموزشی
ک-آمار و برنامه ریزی
مسئول گزینش
۲ کارشناس آموزش
ک.م-آ.پ پیش دبستانی و ابتدایی
ک.م- سنجش و ارزشیابی
ک- فناوری اطلاعات
مسئول روابط عمومی

۵ راهنما مسئول
۲ک آ.پ پیش دبستانی و ابتدایی
۳ک-سنجش و …
ک-تشکیلات ، روشها
۲ کارشناس ارزیابی
مسئول بررسی عملکرد
ک.م آ.پ راهنمایی تحصیلی
ک.م آ.پ نظری و مهارتی
ک-بودجه و تأمین منابع
ک-انجمن اولیاوشورا
مسئول تجهیز کلاسها
۲ک آ.پ راهنمایی تحصیلی

۲ک آ.پ نظری و مهارتی
ک-آموزش و ارتقا
کارشناس امور حقوقی
مسئول ترویج سواد آموزی
ک-آ.پ مدارس عشایر
ک.م آ.پ فنی حرفه ای و …
ک.م- امورمالی
۲کارشناس امورمالی
۲ حسابدار
کارشناس اموال
ک-امور مشارکتها
۳ راهنمای تعلیماتی
ک-آ.پ فنی و حرفه ای

ک-مدارس شاهد
ک- آ.پ کاردانش
ک.م- امور اداری
ک-امور اداری و استخدام
ک-امور اداری و ارزشیابی
ک-امور بازنشستگان
ک-نقل و انتقال و انتصاب
ک-مزایا و ترفیعات گروهها

ک.م-تربیت بدنی و تند

 

خلاصه وضعیت ساختار تشکیلاتی مدیریت
نام مدیریت : آ.پ.
درجه اداره: درجه یک
مدیریت:
معاون برنامه ریزی و توسعه :
معاون آموزش عمومی :
معاون آموزش متوسطه :
نهضت سوادآموزی :
تعداد پستهای حوزه مدیریت : ۳۰
تعداد پستهای نهضت : ۱۵
تعداد پستهای معاونت برنامه ریزی و توسعه : ۳۵
تعداد پستهای معاونت عمومی : ۹
تعداد پستهای معاونت متوسطه : ۱۲
تعداد پستهای با نام : ۱۱
تعداد کل پستها : ۱۱۲
شماره پست سازمانی : از ۱۹۱۱ -۳۹ – ۶۰ الی ۲۰۰۳ -۳۹ – ۶۰
ک-توسعه تربیت بدنی
۲ک-تعاون و رفاه

ک-بهداشت و تغذیه
مسئول دبیرخانه
۳متصدی امور دفتری و ثبات
مسئول بایگانی
۲ بایگان
ک-پیشگیری از آسیب
مسئول خدمات مالی

کارپرداز
انباردار و متصدی توزیع کتب
کارپرداز و متصدی امور تغذیه

ک.م-امور فرهنگی و….

ک-امور فرهنگی و….
مسئول تلفنخانه
ک-اقامه نماز واعتلا
مسئول نمایندگی
۲ک- امور مشاوره
مسئول امور دفتری

پست¬های کانون
۲رئیس کانون

پست¬های با نام
۳ماشین نویس
۲کارشناس اموربرنامه¬ریزی¬و اجرایی ۲خدمتگزار- ۲راننده
کارشناس امور اجرایی متصدی تهیه¬وتوزیع¬لوازم
رئیس اردوگاه مسئول¬تهیه¬وتوزیع¬لوازم
۲سرایدار¬وخدمتگزار خدمتگزار و نامه رسان
متصدی¬توزیع¬و تکثیر نامه¬ها

بخش هاي مختلف در داخل اداره آموزش و پرورش عبارتند از :
كارگزيني ، روابط عمومي ، گزينش ، بازرسي ،امور مالي ، حسابداري ، تربيت بدني ، بهداشت و تغذيه ، امور فرهنگي ، مشاوره ، حراست ، آمار ، دبيرخانه ، مخابرات ، بخش مربوط به مقاطع ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ، امتحانات ، تعاون

فعاليت هاي مربوط به هر بخش عبارتند از :
– كارگزيني : نقل و انتقالات معلمان ، انجام امور مربوط به بازنشستگان ، ارزشيابي معلمان براي تعيين گروه ، انجام امور مربوط به استخدام افراد جديد الورود
– روابط عمومي : ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط بين كاركنان داخل سازمان و معلمان ، ايجاد ارتباط بين سازمان آموزش و پرورش با ساير ارگان ها
– امور فرهنگي : انجام كارهاي فرهنگي از جمله برگزاري مسابقات ، كلاس هاي اوقات فراغت واردوها ……….
– بازرس : رسيدگي به شكايات و مشكلات معلمان ، كنترل فعاليت هايي كه در سازمان انجام مي شود براي انجام درست كارها
– حراست : بررسي وضعيت كاركنان و معلمان از نظر اخلاقي و ……..
– امور مالي : بررسي بودجه آموزش و پرورش ، برنامه ريزي سرانه مدارس ، همچنين بررسي هرچيزی كه به وضعيت مالي سازمان ارتباط دارد
– حسابداري : پرداخت حقوق كاركنان و ساير هزينه هاي سازمان
– دبيرخانه : ثبت نامه هاي ورودي و خروجي و ارسال آن ها
– گزينش : گزينش و بررسي صلاحيت كاركنان بخصوص كاركنان جديد الستخدام
– امتحانات : برگزاري امتحانات مانند امتحانات نهايي ، كنكور ، الپيلادو ……. ، تكثير سوالات امتحاني
– تعاون : ايجاد صندوق تعاون براي دادن وام به كاركنان، رسيدگي به امور رفاهی كاركنان مانند دادن بن …

كارهايي كه يك مهندس صنايع مي تواند در اداره آموزش و پرورش انجام دهد عبارت است از :
 براي عملكرد بهتر كاركنان و معلمان به آن ها آموزش هاي لازم را داد ، براي آموزش بايد برنامه ريزي شود كه از چه طريقي مناسب تر است (كلاس ضمن خدمت ، كتاب ، سي دي و …..) همچنين بايد بررسي شود كه آموزش اثر بخش بوده است يا خير
 ايجاد انگيزش در كاركنان و معلمان براي اين كه وظايف خود را به بهترين شكل انجام دهند ، براي ايجاد انگيزش بايد راههايي كه باعث ايجاد انگيزش مي شود را شناسايي كرده و بهترين راه ها انتخاب شود مانند افزايش حقوق ، پاداش ، دادن امتياز و ……
 با توجه به اين كه سن كاركنان و معلمان يكي از عواملي است كه در كيفيت كار ارائه شده توسط آن ها نقش مهمي دارد ، براي استخدام كاركنان و خصوصا معلمان يك حداكثر سن را به عنوان سن مجاز اعلام كرد .
 مي توان روش هاي جديد و مدرن را جهت عملكرد بهتر و بهبود كار معلمان وكاركنان جايگزين روش هاي قبلي كرد

 تركيب كاري داخل سازمان را بررسي كرده و اگر نياز به بهبود دارد نسبت به آن اقدام نمود ، مثلا در صورت امكان چند كار را به يك نفر واگذار كرد تا ميزان زمان بيكاري كاركنان كمتر شود
 استفاده از جرخه PDCA در داخل سازمان به صورتي كه ابتدا طرح هاي جديد كه تصور مي شود به بهبود وضعيت سازمان كمك كند مطرح شود و بعد اين طرح ها اجرا شود و سپس نتايج حاصل از آن ها چك و بررسي شود و مشاهده شود که آیا اين طرح ها باعث بهبود شده اند يا نه و در صورتي كه طرح ها نياز به اقدامات اصلاحي داشتند اصلاحات لازم انجام شود و دوبا

 اگر تغيير فرآيندها و روش هايي كه جزء عوامل نرم و تغيير پذير در سازمان مي باشند باعث افزايش بهره وري مي شود بايد نسبت به تغيير آن ها اقدام نمود
 ايجاد شرايطي كه بتوان از امكانات موجود و نيروي انساني ، تجهيزات و …. حداكثر استفاده را كرد
 ايجاد شرايطي كه سلسله مراتب به خوبي رعايت شود ، به عبارتي و حدت فرماندهي و

 

جود داشته باشد كه نتيجه آن بهترين ارتباط ميان كاركنان است .
 بررسي شود كه اگر تفويض اختيار در بعضي از سمت ها باعث بهبود مي شود نسبت به آن ها اقدام كرد
 مي توان از مطالعه كار براي بررسي و تحقيق برروی كليه فعاليت هاي انساني استفاده كرد كه اين كار باعث ايجاد بهبود شده و منجر به انجام فعاليت ها به صورت كاراتر و موثر مي شود .
 مي توان از مطالعه روش ها به منظور ثبت منظم و تجزيه و تحليل دقيق روش فعلي انجام كار و به دست آوردن روش پيشنهادي جديدي كه داراي كارايي و اثر بخشي بالاتري است استفاده كرد .
اهم اهداف آموزش و پرورش نظري و مهارتي :
 كيفيت بخشي آموزشي
 ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي
 برنامه ريزي جهت كاهش افت تحصيلي
 گسترش شيوه هاي نوين آموزش
 توجه به رشد متوازن رشته هاي تحصيلي با توجه به آمايش منطقه
 ايجاد مدرسه زندگي
 بهره وري بهينه از امكانات موجود
 جلب مشاركت و بهره مندي از ظرفيت هاي برون ستزماني
 اهتمام به توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي كارو دانش به منظور كار آفريني و اشتغال زايي
 تعميق آموزه هاي ديني
ورودي ها در آموزش و پرورش :
– افراد براي آموزش پيش از دبستان ، ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ، پيش دانشگاهي ، فني و حرفه اي ، كاردانش
– افراد و كودكان استثنايي

– بزرگسالان براي سواد آموزي
– كودكان خارج از مدرسه
خروجي ها در آموزش و پرورش
افراد باسواد و آشنا به اصول اعتقادي ، فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، اخلاقي ، سياسي
كنترل فعاليت ها در اداره آموزش و پرورش :
در اداره آموزش و پرورش فعاليت ها و فر آيندهايي كه در هر بخش وجود دارد از راه هاي گوناگوني كنترل مي شود . در بعضي از بخش ها رئيس آموزش و پرورش شخصا به طور مستقيم كار نظارت و كنترل را جهت انجام درست كارها به عهده دارد و همچنين با توجه به اين كه هر بخش براي خود رئيس دارد در تعدادي از بخش ها رئيس هر بخش كار نظارت و كنترل را برروي همان بخش انجام مي دهد و نتايج به دست آمده را گزارش مي دهد . در بعضي از مواقع هم بخش حراست و بازرسي عمل كنترل را انجام مي دهند .
اثر بخشي ، كارايي ، بهره وري .سود :
با توجه به آن كه در اداره آموزش و پرورش هدف تربيت اقشار مختلف جامعه مي باشد بنابراين نمي توان به آن به عنوان يك سازمان در آمدزا نگاه كرد و در نتيجه نمي توان مفاهيمي مانند سود ، بهره وري ، اثر بخشي ، كارايي و سودآوري را به صورت اعداد و ارقام برحسب واحد پول بيان كرد.
 اثر بخشي :
سيستم آموزش و تربيت وقتي اثر بخش است كه به اهدافش برسد درواقع باید بررسی شود تا چه حد خروجی های به وجود آمده منطبق بر اهداف تعیین شده هستندو میزان نیل به هدف چه مقدار بوده است. براي رسيدن به اين اهداف بايد بهترين صورت تركيب كاري و همچنين بهترين صورت تقسيم وظايف را شناسايي كرده و به آن عمل نمودبه عبارتی به انجام کار درست (کار خوب کردن ) پرداخت.

براي محاسبه اثر بخشي با استفاده از فرمول شاخص آن باید نسبت خروجي واقعي سيستم را نسبت به خروجي مورد انتظارش بسنجيم ، با توجه به آن كه خروجي آموزش و پرورش افراد باسواد مي باشند، بايد ببينيم تعداد افراد با سواد و آموزش ديده واقعي چه مقدار است و چه مقدار هم افراد با سواد و آموزش ديده مورد انتظار است كه اين اطلاعات را مي توان با استفاده از آمارهاي موجود در اين زمينه كه توسط بخش مشخصي در اداره آموزش و پرورش گردآوري شده است به دست آورد .
: : اثربخشي
: اثربخشي

 كارايي :
سيستم آموزش و پرورش وقتي كارايي دارد كه كارها درست و بهترين نحو انجام شود(خوب کار کردن).

براي اندازه¬گيري كارايي بايد بررسي شود كارها تا چه اندازه اي درست انجام مي¬شود.
براي محاسبه كارايي با استفاده از فرمول شاخص آن بايد نسبت ورودي مورد انتظار سيستم را به ورودي واقعي اش بسنجيم. با توجه به آن كه ورودي آموزش و پرورش افراد نيازمند به آموزش مي باشند، بايد ببينم تعداد افراد نيازمند به آموزش واقعي چه مقدار است و چه مقدار هم افراد نيازمند به آموزش پيش بيني مي شود و مورد انتظار است . كه اين اطلاعات را مي توان با استفاده از آمارهاي موجود در اين زمينه كه توسط بخش مشخصي در اداره آموزش و پرورش گردآوري شده است به دست آورد.

= كارايي
= كارايه
 بهره¬وري :
سيستم آموزش و پرورش وقتي بهره¬وري دارد كه اثر بخشي و كارايي داشته باشد.
براي اندازه گيري بهره¬وري بايد ميزان اثر بخشي و كارايي را سنجيد و سپس از روي آن به ميزان بهره¬وري سيستم پي برد. با توجه به آن كه اثر بخشي و كارايي قبلاً محاسبه شده است در فرمول شاخص مربوطه جايگذاري مي كنيم و ميزان بهره¬را به دست مي آوريم. = بهره¬وري
همچنين يك راه ديگر براي اندازه گيري بهره¬وري اين است كه ببينيم سيستم چه مقدار خروجي و چه مقدار ورودي داشته است كه اين اطلاعات را مي توان از آمارهاي موجود در اين زمينه به دست آورد.
= بهره¬وري
= بهره¬وري

• يكي از كارهايي كه فهميدن ميزان بهره¬وري سازمان مي توان انجام داد بردن وضعيت درسي دانش-آموزان ( درصد قبولي و معدل ) بر روي نمودار است ، اگر نمودارها بهبود در وضعيت درسي دانش-آموزان را نشان داد متوجه بهبود بهره¬وري سازمان مي¬شويم.

 سود:
در اداره آموزش پرورش میزان موفقیت دانش آموزان در درس را می توان سود در نظر گرفت. درنتیجه برای سنجش سود باید میزان موفقیت و قبولی دانش آموزان را بررسی کرد.