ارزشیابی

مقدمه :
در كنار داشتن مردمي با علم ودانش، هيئت سنجش وارزشيابي بايد چنين افرادي را منظور داشته باشد. با داشتن چنين مردمي وبدون دخالت نظرات خصوصي آنها در هيئت وابسته به آن مي توان آثار منفي كه وابسته به طرز تفكر شخصي هست را در محصولات جديد كاهش داد البته با حمايت كساني كه ايده هاي شخصي را دخالت نمي دهند شرط بندي نمي كنند وشهرت خودرا به به خظر نمي اندازد.براي مثال: ايده‌هاي اصلي يك محصول جديد مي تواند به خاطر اينكه در رابطه بالايي با در نظر گرفتن نظريات علمي مردم هست مورد حمايت قرار بگيرد. پس ايده هاي مردم كه علمي و بدون نظر شخصي هست ميتواند باعث تصميم گيري صحيح شود.

قضيه: انتخاب توليد كنندگان انتخابگر فهيم بطور مثبتي بر روي درستي و صحت سنجش محصولات جديد اثر دارد.
نمونه ها:
براي مثال: شركت WEC از مديران فني خود خواست، تا موفقيتهاي فني پروژه R&D را ارزيابي كنند.گرچه اين مديران بطور مستقيم درگير اين پروژه نبودند. آنها از زمانيكه دانش فني داشتند انتخاب شدند ودر نظر گرفتندكه پيشداوري كمتري در مورد پروژه‌هايي كه در مقايسه پروژه هاي آنها هست داشته باشند. اين يكي از دلايلي بود كه كمپاني قادر به تشخيص پروژه هاي موفق بودند.
در بعضي نمونه ها، نيازي نيست كه كارشناسان از جانب مردم باشند اما مي توانند از طرف فرهنگستان ادبي باشند.
براي مثال: ارتش فضايي وهوايي انگليس از مردم خواست تا در پروژه R&D ادبيات را براي قانون وچارچوب اوليه وابزار واستعداد بالقوه بازبين كنند.
اين مسئله براي تشخيص معيار انتخابي مربوطه بسيار سودمند بود.
در حقيقت اين مسئله يك ساختار زير بنايي را براي روند انتخابي پروژه وزبان مشترك و درك ميان اعضاي گروه را فراهم مي كرد.
يك نمونه ديگر: كمپاني صنايع آلومينيوم اسرائيل علاقمند به اقتباس يك دا

نش متمركز و قوي در سيستم توليدات خودبود.
از آن هنگام ميزان ديدگاه هاي علمي سيستم از مهندسين تا مديران تغيير كرد وكساني تصميم گرفت كه كساني كه داراي قوه عملي بالايي هستند را مورد نظر قرار دهد. و گزارش داده شد كه استفاده از چنين اشخاصي به شركت كمك ميكند تا بهتر از دايره علمي اطلاعاتي افراد استفاده كنند و به يك سيستم بهتر نزديك شوند.
يك شبكه اطلاعاتي: يك كمپاني بزرگ و مهم ارتباط از راه دور مردم را از حوزه وظيفه اي مربوط براي ارزشيابي محصولات جديد انتخاب مي كند.
انواع گروه افرادي با تخصيص، ارزيابي با قدرت تجزيه وتحليل وبا دادن حق تقدم به ايده هاي جديد مربوط به محيط وسيع اطراف هست.

اين گروه همچنين شامل افرادي با تخصص در زمينه فرمول بندي استراتژهاي جديد براي ايده ها بود.
اين گروه شامل افرادي بود با علم و آگاهي كه داشت با ايده هاي ديگران در همان شركت ارتباط داشت.
اگرچه انتخاب افراد با علم ودانش وبدون نظر شخصي مي تواند براي شركت ها خيلي سودمند باشد آن همچنين به ميزان زيادي به تعهد نياز دارد.
كمپاني ها براي انتخاب احتياج به توسعه مخصوص پروسه ها دارند.
كمپاني ها براي انتخاب احتياج به توسعه مخصوص رويه ها، مردمي شايسته وبا كيفيت تعليم ديده احتياج دارند كه ممكن است هميشه امكان پذير نباشد.
براي نمونه: مديران توليد يك شركت تكنولوژي اطلاعات مهم در نروژ اظهار مي دارد كه در ضايعشان مهندسين و مديران اغلب يا شركتهايشان را واگذار مي كنند يا آنها را عوض مي كنند. كه اين مسئله براي اين كمپاني ها مشكلات عظيمي به بار مي آورد.
۲-گوناگوني
عامل مهم ديگر در مورد توليد كنندگان: انتخاب گر مسئله تنوع(گوناگوني)است.در حقيقت دلايل تئوريكي قوي وجود دارد كه چرا تنوع اظهار نظرهاي كارشناسانه ممكنه به ارزشيابي محصول جديد مرتبط باشد. توري (پروسه- اطلاعاتي) اظهار مي دارد كه وقتيكه مردم با زمينه هاي مختلف نظريات كارشناسانه خودرا تسهيم مي كنند در طول ارزشيابي محصول جديد وديدگاههاي آنها مي تواند زمينه هاي شغلي را بهتر و بيشتر به نمايش بگذارد ودر مقايسه با تنها يك نقطه نظر (منفرد) نتيجه مي گيريم انتخاب صحيح تر است. زيرا تشريك مساعي وجود دارد.
نقطه نظرهاي تئوريكي ديگري براي گوناگوني نظريات كارشاناسانه در ارزيابي محصول جديد بستگي به اختلاف مبحثهاي شغلي دارد.
تئوريهاي وابسته نشان مي دهد كه مردم مختلف از قسمتهاي مختلف بدنبال كارشناسان گوناگوني هستند كه بتوانند آنها را با مسائل مختلف مهم آشنا كنند.
كه درگير ارزيابي محصول جديد باشند و به آنها كمك كنند تا بتوانند بهتر خود را نشان بدهند.
قضيه: تنوع كارشناسانه وتخصص درستي ارزيابي محصولات جديد را افزايش مي‌دهد.
نمونه ها: نمونه هاي مختلف وظيفه ايده هاي تخصصي را در موفقيتهاي توليدي تأكيد مي كند.
اول: گروه پشت (حمايتگر) موفق امريكاي امروز،

مردمي با علم و دانش در تكنولوژي ماهوار، گردش پول، بورس هستند.دوم: گروه NPD براي كپي (تقليد) شخصي در شركت Canon شامل ۲۰۰ نفر مردم در چنين زمينه هايي فعاليت دارند.:(توليدات، طراحي، بصري، دوربين ها، افراد كپي گر، كيفيت، كارهاي قانوني)
۳-دپارتمان وسايل وتجهيزات ميتسوبيشي با عرضه كنندگان وخريداران در پروسه ورونه NPD مشاوره مي كنند.
هنگامي كه فرد ايده هايي را در مورد توليدات ارائه ميدهد هر نفر بعدي ايده هايي را در مورد

مشكلات مصرف كنندگان ارائه مي دهد.
نهايي(آخري) تم فعال AXE110 اريكسون Ericsson يك گروه كه مبادلات تلفني انجام مي دهند . شامل افرادي با تخصيص در طراحي در برنامه ريزي وحل مشكلات سخت افزاري هستند. آنها همچنين كساني را داشتند كه بتوانند با افرادي كه سياست بالايي در شركت دارند ارتباز برقرارا كنند تا امنيت سياسي و حمايت مالي گروه را تأمين كنند. اگرچه نمونه ها و تئوريها اظهار ميدارند كه يك گروه تخصصي افراد كه احتياج به سنجش محصولات جديد دارند ممكن براي افراد كه در آن شركت كار ميكنند هميشه اين امكان وجود نداشته باشد كار كنند. براي مثال اگر شركتappleIII منجر به شكست شد بدين علت بودكه توليد كنندگان در معيار سنجش محصولات جديد با هم موافق نيودند.مهندسين در گروه بحث مي كردند كه كامپيوتر جديد بايد از گسترش وموفقيت بالايي apple III برخوردار باشد و در عين حال مردم در بازار خواستار يك محصول كاملا متفاوت بودند كه به بازار جهاني عرضه بشود وخريداران apple II را كنار بزند.
۴-فاكتورهاي مربوطه- اكتسابي
سومين عمل تأثير گذار بر روي نتيجه يك تصميم گيري راهي است كه سازندگان انتخابگر محصول كسب مي كنند.
دوراه عمومي براي اكتساب اين ايده ها وجود دارد.اولي اينكه ارزش جداگانه اي به آن بدهند. ديگر انكه فرض كنندكه ايده ها مي توانند به عنوان يكي بهاء و اهميت وارزش نشان شوند.
دومي:شيوه عمومي وكل احتمال توزيع آن هست.
يعني اينكه ايده وفكر به عنوان يك متغير مداوم وتصادفي در نظر گرفته مي شودكه احتمال توزيع آن هست.
۱-۴-ارزشهاي مطلق وناپيوسته اكتسابي
با اين متد مردم عقايدشان را به عنوان يك ارزش در خرم درصد شانس، مقياس(ميزان)،احتمال يا يكي گفته يا بيانيه شفاهي در نظر مي گيرند. براي مثال رويداد احتمال يك حادثه كمياب (از ۵۰۰) ميتونه %۰٫۲ مقياس درصد در (۱در ۵۰۰) با شاني مقياس به عنوان احتمال (۰٫۰۰۲) با يك مقياس شفاهي در نظر گرفته شود. مطالعات گذشته نكات بسيار كمي را در ميان- احتمالات- شانس- مقياس و متدهاي بدست آمده بياني وشمارشي نشان داده است در ارزيابي محصولات جديد براي مردم آشنايي با يك متد كامل اهميت بيشتري دارد تا با يك متد مشخص.
قضيه:
تا هنگاميكه همه از انواع اين متريك استفاده مي كنند و با آن احساس خوبي دارند اين نوع متريكها استفاده شده تأثير بسيار كمي در ارزيابي محصول جديد دارد.
نمونه ها:
انواع مثالها نشان مي دهد كه چكونه شركتها از ارزشهاي ناپيوسته در ارزيابي محصولات جديد استفاده مي كنند.
اول: صنايع الكتريكي سوميتومو ژاپن با مسئوليت محدود بطور موقتي خود كفايي پروژه هاي R

&D را براورده مي كند، از رهبران پروژه مي خواهند كه ارزيابي ناپيوسته و مطلق را بسنجند. دوم ارتش فضايي وهوايي انگليس با موفقيت، از مهندسين R&D مي خواهد كه ميزان سود محصولات جديد را تخمين بزند.
سوم:شركت توسعه مستقيم مشترك ژاپن بطور موثري از گروه نرم افزار خواست تا نرم افزارهاي جديد آينده از ۴ نقطه نظر قياس كنند.
از «رد شده» تا «عالي» . آخري: شركت سييتمهاي HRB در صنايع دفاع از مهندسين و مردم

تاجر خواست محصولات پروژه R&D را در مقياس «مخالف آن» يا
«ساپورت كردن قوي» آن تهمين زده و ارزيابي كنند. اين قيدها كليدهايي براي موفقيت پروژه ها بودند.
اگرچه تصويري بسيار غلط از دقت و ماديت آن مسئله بدهد. به وضوح پيداست كه بسياري از وظايف سنجش محصولات جديد نامعلوم و متغير هست. وتخمين قيمتها ممكنه امكان پذير نباشد. با توجه به اين مشكلات شركت us روي فهم اين نكته متمركز كه عوامل تأثير گذار بر موفقيت محصولات جديد بيشتر مورد نظر است تا سنجش دقيق موفقيت در تغيير سريع محيط.
۴-۲توزيعات احتمالي اكتسابي
متفاوت در مورد قابليت موجود بودن يك محصول جديد مي تواند از توزيعات احتمالي بدست آمده باشد. اين مسئله مي تواند محدوديت برآوردها(تخمين هاي) گسسته را كاهش دهد با توجه به صحت و بي طرف بودن قضيه. يك راه واضح ومستقيم بدست آوردنتوزيعات احتمالي اين هست كه از مردم بخواهيم نقاطي را روي منحني توزيع رسم كنند. مردم مي توانند يك متغير مقلا يك عدد كوچك به تبديل به كسر متعارفي شبه را در نظر بگيرند.(معمولا ۵ تا ۲)
براي مثال: براي ۵۰% يك نفر مي تواند يك عدد را كه ارزش حقيقي آن مساوي احتمالي آن است را در نظر بگيرد يعني يك مقدار بالا و پايين آن عدد در منحني.
براي بدست اوردن توزيعات احتمالي مي تواند از براي وظايف پيچيده باعث افزايش صحت شود و اين مسئله مي تواند مردم را مجبور كند كه در مورد پيوستگي متغير آنها فكر كنند.
بعلاوه دايره احتمالات مي تواند مورد استفاده قرار داده شود به عنوان مقياس و ميزاني براي گرايش مردم به سمت ريسك كردن.
اگر چه تحقيق قبل، نشان مي دهد كه تفاوت توزيع گسسته و توزيع بدست آمده زياد نيست.
واضح است كه بهاي (ارزش) گسسته بدست آمده بسيار دقيق تر است از توزيعات احتمالي كسب شده در مورد وظايف هست با تعديل كردن مشكلات .
انتخاب يك متد بستگي به ذات وطبيعت يك (كار) اشخاص و اولويت آنها دارد.
بعنوان مطالعه در پيشنهاد و تصميم گيري، تفاوت زيادي بين يك مسئله مطلق و احتمالات كسب شده نيست.
به منظور پيوستگي و يكي شدن در وظايف سنجش محصولات جديد وبه منظور ساده كردن آن براي ارزشيبابي با يك دايره خوشبيني وبدبيني بيشترين احتمال برآوردها
مي تواند استخراج شود.
قضيه ۸
استخراج يكي محدوده احتمالي با خوش بيني و بدبيني وبا در نظر گرفتن بيشتر احتمالات صحت ارزشيابي محصولات جديد را افزايش مي دهد.
مثال:به عنوان يك گروه ارزيابي پروژه R&D بخش پيشرفته تكنولوژي آزمايشگاه Bell از مهندسين پروژه خواست تا نقطه ضعف(اشكالات) نقدينگي پروژه را با ۳ مقياس بسنجد. بدبيني- احتمالات وخوش بيني- از تضاد ارزشهاي (بهاي) خوش بيني و بدبيني واحتمالات استفاده مي شود،

نتايج ريسك پروژه را برآورده كند.
Nortel (نورتل) يك شركت سازند تجهيزاتي ارتباط از راه دور، از برآورد كنندگان محصولات جديد خواست تعيين كند تفاوت جنبه هاي گوناگون يك محصول جديد را از ۵ نقطه مقياس Likert
و اعتماد آنها را ۱۰ نقطه نظر در مقياس Likert تعيين كنند ومنطقهاي خود را در مورد سطح اعتماد توضيح بدهند. و فكر كنند در مورد «چرا» يا «چرا نه» ويك ايده انتخاب كنند

كه اهميت به اولويت قرار دادن ايده ها ندهد. اين قصد يكي از دلايلي بود كه گروه NPD براي آن پاداش بزرگي در كمپاني در زمينه بهترين نوآوري دريافت كرد.
در نمونه هاي ديگر: از ارزيابان پروژه در شركت جنرال موتور(GM) خواسته شد تا هدفهاي تكنيكي مخصوص را استهلاكها، را تعيين كنند به جاي آنكه ارزيابي احتمالي موفقيت پروژه تكنيكي R&D را بخواهند و از آنها خواسته شد كه فكر كنند در مورد چه چيز بايد اتفاق بيفتد كه اين اهداف به موقعيت برسند و در مورد مهمترين مشكل و حاقل مشكلات موانع تكنيكي.
بعد از اين مسائل: از آنها خواسته شد تا احتمال موفقيت اين اهداف را تعيين كند.
اين احتمال اكتسابي(شرطي) و نا مشخص شد.
تصميم گيران سازنده را مجبور مي كند كه اين موضوع را در پروسه NPD مورد خطاب قرار دهند تا ايده هاي محصولات جديد را قبل از سرمايه گذاري كردن كلان پياده كنند.
آخري، وقتيكه پروژه R&D ارزيابي شد شركت دارويي انگليس از مهندسين پروژه خواست تا ميزان موفقيت پروژه را ارزيابي كنند. بعد از آنها خواسته شد مقدار زماني را كه احتياج هست كه پروژه كامل شود.
احتمال موفقيت را پيش بيني كنند. ارزيابي اين احتمال شرطي شركت را قادر ساخت كه شركت تشخيص بدهد پروژه ها يك زمان طولاني لازم دارند كه كمتر عملي هست ودر نتيجه كه باعث مي شود كه پروژه بشود.
ارزشهاي مطلق (غير مداوم) ممكن است يك اثر (تأثيري) بدهد كه سنجش دقيق و بي طرفانه هست. بدين علت كه انتخاب محصولات جديد در حقيقت نامعلوم هستند. شركتها مي توانند يك محدوده اي اختيار كنند، كه ميزان اعتماد به نفس ارزيابان محصول را اندازه گيري كنند وميزان احتمال موفقيت يك محصول جديد و عوامل وابسته به آن را ارزيابي كنند. اگرچه توزيع احتمالات مشكل تر كسب مي شود تا ارزشهاي گسسته ومطلق. يكي موضوع در مورد مطالعه توزيع احتمالي از يك دانشجوي سال آخر هوا فضا نشان داد كه يك اكتساب مؤثر و صحيح بايد يك حد اعتدالي را در نظر بگيرد.
«احتياج از دست ندادن علاقه وتوجه شركت كننده احتياج به تكميل وظيفه در چارچوب يك زمان معقول.»
كمپاني ها اختياج به انتخاب قيدي دارند كه آن مناسب ترين و شايسته ترين براي نيازهاي لازم هست.
مجموعه فاكتورهاي مربوط:

به جاي اينكه از يك نفر بخواهيم ارزيابي ايده هاي محصول جديد را انجام بدهد بايد از يك گروه مردم استفاده كنيم كه اين كار باعث مي شود دقت را بهبود بخشد، شامل يك گروه وسيع ديدگاه ها باشد و پروسه (روند) انتخاب توليد كنندگان را افزايش دهد و تعهدات را به منظور تكميلي آن بهبود بخشد.
بنابراين:موضوع مهم بعدي اين است كه چطور ايده هاي يك گروه از مردم را بصورت مجموعه اي در آوريم. كه چندين روش در مورد اجتماع اين ايده ها وجود دارد:
۱-مجموعه هاي رياضي ۲-مجموعه هاي رفتاري ۳-مجموعه هاي مخلوط شده و ۴-اجتماع الكترونيكي
مجموعه هاي رياضي:
اين متد مربوط مي شود به سئوال كردن از مردم در مورد سنجش ها و مجموعه هاي رياضي. و بهترين راه كه متد را بصورت ساده اي معدل گيري كنيم يا ميانگين آن را بسنجيم آن ممكن است پاسخگوي تفاوتهاي فردي نباشد.
بكار بردن سنجش معدل ممكن است در تصميم گيري سودمند باشد. كه اين سنجش ها مي تواند تعيين شود بر طبق:
۱-گزارش مقياس كارشناسانه ۲- تعبير كارشاناسانه مردم در گروه ۳-گذشته مردم ۴-تشخيص رتبه
تحقيقات گذشته مقايسه شده با مجموعه متدهاي رياضي كه ان يك مقداري امتيازي پيدا كرده در استفاده نا برابر از معدل گيري ساده.
در نتيجه يكمعدل گيري ساده كفايت ميكند تا زمانيكه ميزانهاي مخصوص و واضحي وجود دارد.
بر طبق يك معيار قابل سنجش و واضح مجموعه رياضي براي ارزشيابي محصول جديد مناسبتر خواهد بود.
قضيه ۹
مجموعه رياضي بسيار دقيق براي محصولات جديد با يك معيار سنجش پذير موثر تر خواهد بود.
يكي گروه ارزيابي محصولات جديد در يك كارخانه توليدي سيستمهاي گرمازا و سرما زا براي يك ساختمان بزرگ چند طبقه كه افرادي از توليد كنندگان، بازاريابان، در بخشهاي R&D مشغول به كار هستند.
كاركنان اين كارخانه قيمتهاي توليدي را تخمين زدند. افراد بازارياب دلارهاي مربوط به فروش را تخمين زدند. و افراد R&D سنجشهايي را براي توسعه يك محصول جديد تهيه كردند. تمام اين براي بدست آوردن يك رتبه كلي محصولات جديد تمام اين سنجشها در مجموعه هاي رياضي قرار گرفت.
اين قيد منتهي به موفقيت محصولات جديد شد. و مشاهده شد كه از سياست كمتر و بي طرفي بيشتري نسبت به ساير متدها برخوردار است. مجموعه رياضي همچنين در مجموعه هاي سنجش هاي (كارشناسان) كساني كه ايده هاي جديد را براي شركت انتخاب مي كردند از موفقيت برخوردار بود.
كه اين شركت به عنوان يك شركت پر قدرت جهاني و تكنولوژي شناخته شده است كه كارشناسان هر ايده محصول جديد را در نقياس «مردود» يا «عالي» ارزيابي مي كند.
سنجش ها بصورت مجموعه هاي رياضي هستند و ايده هاي انتخاب شده در پروسه NPD هست. پروسه انتخابي ميتواندمنجر به يك تجارت بزرگ و مهم شركت شود.
در مجموعه يك شركت بزرگ ساخت لوازم پزشكي از مصرف كنندگاني نظير پرستاران و متخصص قلب مي خواهد كه اهميت و نتايج مخصوص از ساخت يك وسيله جديد پزشكي و رضايت آنها را در مقياس ۱۰-۱ نشان بدهند.

ارزيابي ها(سنجش ها) در يك مقياس رياضي فراهم شد كه مهم ترين براي شركت تشخيص داده شود.
آخري:يك شركت ژاپني از مجموعه هاي بسيار دقيق رياضي استفاده ميكند هنگاميكه ارزيابي نرم افزارهاي جديد در مراحل مختلف توسعه هست. اعضاي گروه در حال رشد و توسعه نرم افزار از يك معيار مخصوص استفاده مي كند و آنها سنجش ها را در يك مجموعه اي از رتبه ها جمع آوري كرده و بصورت يك مجموعه در مي آورند.
اين متد به عنوان يك متد سودمند براي ارزشيابي و رشد و توسعه محصولات مشخص شده.مجموعه رياضي براي مجصولات جديدي كه معيار مشخص و قابل اندازه گيري دارند سودمند هست گرچه اين مسئله ممكنه هميشه امكان پذير نباشد. بعلاوه آن منابع اساسي و محكمي را در خواست مي كند.
براي مثال:
گروه ارزشيابي محصول جديد در امريكا انتخاب شده است كه يك مدل پيچيده و مدرن رياضي را بكار برد از انها خواسته شده است كه يك منبع پر اهميت (مؤثر) استفاده كنند.
شبيه كارخانه BMW در آلمان در روسه انتخابشان از مدل رياضي انتخاب نكردند بدين علت كه در حقيقت آنها خواستار زمان و منابع بيشتري بودند.
مجموعه رفتارها خواستار اين هست كه اعضاي يك گروه در مورد وظايف رو در روي و قضاوتهاي مورد بحث تأكيد كنيد. در واقع آن چيزي كه مؤثر است، بايد در ميان گروه تغييرات ناهمگوني وجود داشته باشد كه در ميان رفترهاي متفاوت به يك پيشرفت و بهبودي مي رسد. در مجموع اعضاي يك گروه بايد به يك درجه از معقولي از دانش و منطق برسند تا بتوانند بحثها را مورد تأييد قرار بدهند و ديگران را متقاعد كنند كه بحث هايشان ارشمند است.
مطالعات در انتخاب تجزيه وتحليل اظهار مي دارد كه اجتماع رفتارها مي تواند كاملا كمك و مؤثر بدين علت كه آن مي تواند نقطه نظرات مختلف شما در ميان اعضاي گروه تقسيم كند و مي تواند يك همكاري را در بين آنها ايجاد كند كه ايده هاي بشتري را بوجود بياورد. و كمك كند و آن مي تواند تعصبات بي جا و سوء تفاهم ها را آشكار و بازگو كند.
بنابراين انتظار مي رود كه مجموعه رفتارها بتواند براي ايده هاي محصولات جديد بوسيله مردمي كه درگير ارزشيابي محصولات جديد هستند بسيار سودمند هست.
قضيه:اجتماع رفتارها براي محصولاتي كه خواستار ارزياب محصولات جديد هستند بسيار مؤثر خواهند بود.
نمونه ها:
بسياري از مثالها ارزش مجموعه رفتاري را در ارزشيابي محصولات جديد نشان مي‌دهند.
براي مثال:كمپاني (HP) از گروه ارزيابان محصولات جديد خواست كه اول با معيارهاي مربوطه موافقت كنند كه اين معيارها براي ارزشيابي محصولات جديد بسيار سودمند خواهد بود.
اين پروسه ها به گروه كمك ميكند تا با يك نهم مشترك از عوامل كليدي بتوانند به يك

 

نتيجه مشترك برسند.
در يك همايش اعضاي گروه، يادآور شدند كه مردم از همان فاكتورهاي مختلف جانبداري كردند كه اين مسئله به گروه كمك مي كند گروه چنين تفاوتهايي را كشف كرده و كاهش دهد.
در نمونه اي ديگر: unilever يك نشت كامل را براي سنجش محصولات جديد در نظر گرفت.
شركت كنندگان اظهار داشتند كه اين اجلاسها (نشت ها) به آنها كمك مي كند سوء تفاهمات وتوجيهات مختلف در مورد مساول مهم آشكار و حل شود. همچنين شركت كنندگان احساس كردند كه در پايان جلسه در مورد مسائل انتقادي اطمينان پيدا كردند كه تصميماتي كه گرفته بودند درست بود.
و كمپاني eRICSSON از مجموعه رفتاري استفاده كرد هنگامي كه (axe110) ارزشيابي مي كرد به يك مبادله تلفني مسائل وموضوعات اطراف محصول و تكنولوژي آن بطور مداوم و پويا در حال تكامل و شكل گيري بود.
در حقيقت مهندسيني كه درگير اين پروسه بودند آنرا به عنوان يك شبكه ارزشيابي متمايز كردند. و شروع به رشد وتوسعه دادن يك ايده در محصول جديد كردند ونقطه نظرات گوناگون را با هميكي كردند و آنرا توسعه بخشيدند.
نهايي:شركت دارويي انگليس يك از گروه مهندسين پروژه خواست تا R&D را برآورد كنند.
اگر چه قبل از ارزشيابي گروه يك زمان چشمگيري را صرف نظرات خود را بيان كردند بدين منظور كه يك معيار را براي ارزشيابي تثبيت كنند.
اين مسئله مورد توجه قرار گرفت تا پايه اي براي پيمان گروه و موفقيت نهايي براي ارزيابي پروسه در نظر گرفته بشود.در مجموع اعضاي اين گروه رضايت خودشان را با مجموعه بينش هايي كه در پروسه بدست آورند نشان دادند.
عليرغم اسن پيشرفتها، اجتماع رفتاري از چند نظر مي تواند مورد جانبداري قرار بيگيرد.
اول:اعضاي گروه در مساول مختلف با هم اتفاق آراء داشته باشند به جاي اينكه عقايد مختلف از خود بروز بدهند.

دوم:آنها مي توانند از راه حلهاي مطلوب استفاده كنندتاجائيكه از آزردن ديگران در گروه خودداري كنند.
آخري:بحثهاي گروه ميتواند تعداد كمي از مردم را براي دلايلي از قبيل مرتبه (شأن اجتماعي) يا ردي متمايز كند.
در حقيقت مهندسين برجسته در كارخانجات مهمي چون سيستمهاي گرما وسرما ساز براي ساختمانهاي بزرگ چمد طبقه درگير ارزشيابي پروسه هاي جديد هستند.