استاندارد آرد كنجاله بادام زميني

تهيه كننده
كميسيون استاندارد آرد
رئيس
سعادت لاجوردي – ناصر دكتر علوم كشاورزي استاد دانشكده كشاورزي
اعضاء
پايان – رسول فوق ليسانس بخش صنايع غذائي مدير گروه علوم و صنايع غذائي انستيتو تغذيه ايران
توكلي – منصور دكتر كشاورزي دانشيار دانشگاه تهران ـ دانشكده كشاورزي
دبير
همايوني – همايون مهندس كشاورزي كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب

استاندارد آرد كنجاله بادام زميني
هدف
دامنه كاربرد
ويژگيها

بسته بندي و علامتگذاري
نمونه‏برداري
روشهاي آزمون

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد ويژگيها و روشهاي آزمون آرد بادام زميني كه بوسيله كميسيون فني مواد غذائي تهيه و تدوين شده و در كميسيون نهائي مادر مورد تائيد قرار گرفته و در سي و يكمين جلسه كميته ملي مواد غذائي مورخ ۶۱/۳/۳۰ تصويب گرديد .
پس از تأييد شورايعالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .
براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .
۱- ۱- Specification for edible
Groundnut flour (expeller pressed) 1975.

۲ ـ كتاب دانه‏هاي روغني تأليف دكتر ناصر سعادت لاجوردي صفحه ۴۷-۵۸ انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۹

استاندارد آرد كنجاله بادام زميني
۱ ـ هدف
هدف از تدوين استاندارد تعيين ويژگيها و روشهاي آزمون و بسته‏بندي و علامت‏گذاري بادام زميني خوراكي است كه روغن آن توسط ادوات مكانيكي مناسب استخراج شده است .
۲ ـ دامنه كاربرد
اين استاندارد شامل ويژگيهاي آرد بادام زميني ۱ روغن گرفته است كه جهت استفاده در غني كردن انواع آرد بكار مي‏رود .

۳ ـ ويژگيها
۳ ـ ۱ ـ ماده اوليه بايد از مغز دانه‏هاي درسته و كامل رسيده , تازه و سالم و عاري از هر گونه آلودگي قابل رويت قارچي و شيميائي تهيه شده و در دستگاههاي تميز به نحو بهداشتي روغن آن استخراج شود .
براي انتخاب دانه‏هاي سالم مي‏توان از بازرسي عيني و يا دستگاههاي الكترونيكي استفاده نمود .
۳ ـ ۲ ـ آرد حاصله از عمل استخراج مكانيكي بايد به رنگ سفيد و يا متمايل به قهوه‏اي روشن باشد و از لحاظ تركيب يكنواخت و عاري از آفات و امراض و بو و طعم نامطبوع بوده و هيچ نوع رنگ و ماده معطر و مواد افزودني نامناسب ديگر به آن اضافه نشده باشد .
۳ ـ ۳ ـ قطر ذرات ـ قطر ذرات آرد بادام زميني بايد به ترتيبي باشد كه حداقل ۹۵ درصد آر

د ازالك به قطر چشمه‏هاي ۷۱۰ ميكرون رد شود و ۸۰ درصد وزني ازالك با چشمه‏هاي به قطر ۵۰۰ ميكرون عبور مي‏كند .
۳ ـ ۴ ـ در توليد , بسته‏بندي و نگهداري محصول بايد اصول بهداشتي كارگاه و وسائل مورد استفاده در مدنظر باشد ( باستاندارد مقررات بهداشتي كارگاه ايران شماره ۱۸۳۶ مراجعه شود .)
۳ ـ ۵ ـ آرد بادام زميني روغن گرفته بايد با جدول ويژگيهاي زير مطابقت داشته باشد

۳ ـ ۶ ـ ويژگيهاي باكتريوژيكي : آرد بادام زميني روغن گرفته خوراكي بايد متناوبأ از لحاظ ميزان باكتري آزمون شده و مقدار آن با جدول شماره ۲ مطابقت داشته باشد .

۴ ـ بسته بندي و علامتگذاري
۴-۱- بسته‏بندي : آرد بادام زميني روغن گرفته بايد در كيسه‏هاي پلي‏اتيلن و يا كيسه‏هاي كنفي كه داراي لايه پلي‏اتيلن باشد و يا در ظروف فلزي مناسب بسته‏بندي گردد .
چنانچه آرد در كيسه بسته‏بندي شود درب كيسه بايد بوسيله دست و يا ماشين دوخته شود . چنانچه اين عمل با دست انجام مي‏گيرد دهانه كيسه پس از دوبار تا كردن و يا دوبار رويهم برگرداندن دوخته شود . عمل دوخت بايستي دو رديفه باشد و تا حد امكان از كوكهاي ريز استفاده شود .
۴ ـ ۲ ـ علامتگذاري : روي هر بسته بايستي اطلاعات زير نوشته و يا برچسب شود .
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ نام فرآورده
۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ نام و آدرس سازنده و يا توليدكننده
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ شماره ساخت
۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ وزن خالص
۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ تاريخ توليد
۴ ـ ۲ ـ ۶ ـ پروانه ساخت از وزارت بهداري

۵ ـ نمونه‏برداري
براي انتخاب نمونه‏هائيكه معرف كل محصول باشد از روشهاي پيشنهادي در استاندارد تدوين شده آرد گندم ايران شماره ۱۰۳ استفاده گردد .
۶ ـ روشهاي آزمون
براي آزمون ويژگيهاي مندرج در بند ۳-۴ و ۳-۳ و جداول شماره ۱ و ۲ به بندهاي مربوطه اين 
مواد شيميائي مورد مصرف در آزمونها بايد از نوع خالص باشد .
۶ ـ ۱ ـ اندازه‏گيري قطر ذرات
۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ اندازه‏گيري با الك
دو الك را رويهم سوار كنيد به نحوي كه قطر چشمه‏هاي الك روئي ۷۱۰ ميكرون و قطر چشمه‏هاي زيرين ۵۰۰ ميكرون باشد . اين مجموعه مجهز به در پوشي است كه بعد از افزايش بار الك روي آن گذاشته مي‏شود و در زير آن نيز قابي قرار مي‏گيرد كه رد شده از الكها درون آن جمع‏آوري مي‏شود .
يادآوري ۱ ـ در صورت عدم دسترسي به الكهاي فوق مي‏توان از الكهاي مشابه به ترتيب زير استفاده كرد بجاي الك به قطر چشمه‏هاي ۷۱۰ ميكرون از الك ۲۲ مش S.B و يا از ۲۵ مش ASTM و يا از الك ۲۴ مش استفاده نمود .
بجاي الك با قطر چشمه‏هاي ۵۰۰ ميكرون از الك ۳۰ مش S.B و يا ۳۵ مش ASTM و يا ۳۲ مش استفاده كرد .
۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ روش كار : ۱۰۰ گرم از نمونه آزمودني را به دقت توزين نمائيد و روي الك فوقاني مجموعه دو الك فوق‏الذكر بند الف ۱-۱ ريخته و ردپوش آنرا گذاشته و روي دستگاه تكان دهنده برقي مربوطه قرار داده و به مدت ۵ دقيقه دستگاه را بكار اندازيد و سپس دستگاه را خاموش كرده و باقيمانده روي هر يك از الكها را با يك برس روي پتري ريخته و به دقت وزن كنيد .
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ روش محاسبه
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ درصد مواد باقيمانده روي الك ۷۱۰ ميكروني كه در آن
M1 = وزن ( جرم ) برحسب گرم ماده باقيمانده روي الك ۷۱۰ ميكرون
M = وزن ( جرم ) اوليه بار الكها ( نمونه آزمودني )
۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ محاسبه مانده روي الك ۵۰۰ ميكرون = درصد جرم برحسب گرم كه در آن :
M2 = وزن ( جرم ) برحسب گرم مانده روي الك ۵۰۰ ميكرون
M = وزن ( جرم ) اوليه بار الكها ( نمونه آزمودني )
۶ ـ ۲ ـ اندازه‏گيري مقدار رطوبت
۶ ـ ۲ ـ ۱ ـ روش كار
ده گرم از ماده آزمودني را به دقت وزن كرده و روي يك پتري چيني , شيشه‏اي و يا پلاتين كه قبلا در يك اتو بطور كامل خشك شده و توزين گرديده است بريزيد و در يك اتو معمولي در حرارت ۱۰۵±۲ درجه سانتيگراد ثابت نگاهداشته به مدت ۵ ساعت قرار دهيد . سپس نمونه را در داخل يك دسيكاتور سرد كرده و توزين نمائيد و مجددا در اتو و با مشخصات فوق‏الذكر به مدت ۳۰ دقيقه قرار داده به دسيكاتور منتقل نموده و پس از سرد شدن توزين نمائيد و اين عمل را در فواصل نيم ساعت ادامه داده تا اختلاف وزن بين دو توزين به كمتر از يك ميلي‏گرم برسد كمترين وزن را يادداشت كرده و مبناي محاسبه قرار دهيد .
يادآوري ۲ ـ نمونه خشك شده فوق را براي آزمايش اندازه‏گيري خاكستر تام نگهداريد .
۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ نحوه محاسبه

محاسبه مقدار رطوبت را به ترتيب زير انجام دهيد .

۶ ـ ۳ ـ اندازه‏گيري مقدار پروتئين
براي اندازه‏گيري اين مواد از روش كلدال بشرح زير استفاده مي‏نمايند .

۶ ـ ۳ ـ ۱ ـ روش كار : ۰/۲۵ گرم از ماده مورد آزمايش را به دقت توزين كرده در يك بالن هضم كلدال به ظرفيت نيم ليتر بريزيد دقت نمائيد كه ذرات به دهانه بالن نچسبد ( براي اين منظور بهتر است مقدار نمونه را در يك كاغذ بدون ازت توزين پيچيده و داخل بالن بيندازيد ) حدود ۱۰ گرم سولفات سديم يا پتاسيم بدون آب و ۰/۲ تا ۰/۳ گرم سولفات مس از كاتاليزر مناسب استفاده شود و حدود ۲۰ ميلي‏ليتر اسيد سولفوريك غليظ به بالن هضم اضافه كنيد سپس بالن را به صورت مورب روي اجاق قرار داده بآرامي در كمتر از درجه حرارت نقطه جوش اسيد سولفوريك حرارت دهيد تا كف كردن متوقف شود . سپس حرارت را بالا برده تا اسيد سولفوريك بشدت بجوشد و عمل هضم كردن را به مدت ۳۰ دقيقه پس از شفاف شدن محلول ادامه دهيد . پس از سرد شدن محتوي بالن ۲۰۰ ميلي‏ليتر آب مقطر بآن اضافه كرده و به خوبي مخلوط نموده چند دانه گلوله شيشه يا قطعات ريز كاشي شكسته كه با اسيد شسته شده باشد درون آن بيندازيد و ۵۰ ميلي‏ليتر سود ۵ درصد را به آرامي به نحوي كه نوك روي جدار دهانه بالن ريخته شده و بتدريج به محلول اضافه گرديده و ته بالن قرار گيرد سپس به آرامي مخلوط كرده و بالن را به دستگاه تقطير وصل نمائيد و عمل تقطير را تا جمع شدن تمامي گاز آمونياك در بشر محتوي اسيد سولفوريك با عيار مشخص ( نرمال ) و دو يا سه قطره معرف قرمز متيل ادامه دهيد انتهاي دستگاه تقطير را در داخل بشر با آب مقطر به خوبي بشوئيد و با محلول ئيدروكسيد سديم ( ) عيار سنجي نمائيد .
يادآوري ۳ ـ آزمايش مشابهي بدون افزودن نمونه آزمودني به عنوان آزمايش شاهد انجام دهيد .
۶ ـ ۳ ـ ۲ ـ روش محاسبه : مقدار پروتئين را با روش زير محاسبه نمائيد .

كه در آن :
B = حجم محلول هيدروكسيد سديم استاندارد به ميلي‏ليتر كه براي خنثي كردن اسيد در آزمايش شاهد بكار برده شده است .
A = حجم محلول هيدروكسيد سديم استاندارد به ميلي‏ليتر كه براي خنثي كردن اسيد در آزمايش نمونه بكار برده مي‏شود .
N = نرماليته محلول هيدروكسي سديم استاندارد بكار برده شده .
M = مقدار نمونه بكار رفته به گرم
m = درصد وزني رطوبت نمونه
۶ ـ ۴ ـ اندازه‏گيري خاكستر تام
۶ ـ ۴ ـ ۱ ـ روش كار : نمونه بدست آمده از اندازه‏گيري رطوبت ( پيوست ب ) را در يك بوته آزمايش با يك شعله مناسب آتش زده و حدود يك ساعت آنرا بسوزانيد . سپس عمل آتش زدن را با قرار

دادن نمونه در داخل يك كوره با درجه حرارت ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتيگراد ادامه دهيد تا اينكه خاكستر سفيد رنگ شده اثري از ذرات كربن سياه رنگ ديده نشود . سپس نمونه را در داخل دسيكاتور سرد كرده و وزن نمائيد . عمل قرار دادن در كوره را نيم ساعت به نيم ساعت تكرار كنيد تا اينكه اختلاف وزن بين دو توزين متوالي كمتر از يك ميلي‏گرم بشود و در اينحالت كمترين وزن را يادداشت كرده و مبناي محاسبه قرار دهيد .
يادآوري ۴ ـ نمونه خاكستر را براي اندازه‏گيري خاكستر غير محلول در اسيد ( بند ۶-۵) نگهداريد .

۶ ـ ۴ ـ ۲ ـ روش محاسبه
مقدار خاكستر تام را با روش زير محاسبه كنيد .
خاكستر تام ( بر مبناي , ماده خشك ) برحسب درصد وزني = كه در آن :
M2 = وزن برحسب گرم بوته آزمايش با خاكستر
M = وزن برحسب گرم بوته آزمايش خالي
M1 = وزن برحسب گرم بوته با نمونه خشك مورد آزمايش ( نمونه‏ايكه از آزمايش اندازه‏گيري بدست آمده ).
۶ ـ ۵ ـ خاكستر غير محلول در اسيد
معرفها :
محلول اسيدكلريدريك تقريبأ ۵ نرمال
۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ روش كار
۲۵ ميلي‏ليتر محلول اسيدكلريدريك را به بوته محتوي خاكستر ( بند ۶-۴) بيفزائيد و با يك شيشه ساعتي در ظرف را بپوشانيد و روي كاغذ و اتمن شماره ۴۲ بدون خاكستر يا مشابه آن صاف نمائيد . سپس كاغذ صافي را با آب بشوئيد تا اينكه آب شستشو خنثي باشد . سپس كاغذ صافي و باقيمانده را به بوته برگردانيد و آنرا در داخل اتو معمولي با حرارت ۱۳۵±۲ سانتيگراد به مدت ۳ ساعت قرار دهيد و سپس در داخل كوره ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه حرارت به مدت يك ساعت بسوزانيد مورد آزمايش را در دسيكاتور سرد كنيد و توزين نمائيد عمل قرار دادن در كوره را در فواصل نيم ساعت به نيم ساعت تكرار كنيد تا اينكه اختلاف بين دو توزين متوالي كمتر از يك ميلي گرم شود . كمترين وزن را يادداشت كرده و مبناي محاسبه قرار دهيد .
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ روش محاسبه
مقدار خاكستر غير محلول در اسيد را با روش محاسبه كنيد .
مقدار خاكستر غير محلول در اسيد ( برمبناي ماده خشك ) برحسب درصد وزني = كه در اينجا
M2 = وزن برحسب گرم بوته آزمايش با محتوي
M = وزن برحسب گرم بوته خالي
M1 = وزن برحسب گرم بوته با خاكستر تام ( بند ۶-۴)
۶ ـ ۶ ـ اندازه‏گيري چربي خام
وسائل مورد نياز :
دستگاه سوكسله
حلال :
اتراتيليك يا اتر دوپترل با نقطه جوش زير ۶۵ درجه سانتيگراد
۶ ـ ۶ ـ ۱ ـ روش كار
حدود ۱۰ گرم از ماده مورد نظر را روي يك كاغذ صافي بدون چربي ( و يا تيمبل ) وزن كرده آنرا پيچيده و دور آن نخ پيچي كرده و مجددا به دقت توزين نمائيد و درون دستگاه سوكسله بيندازيد بالن دستگاه را قبل از شروع آزمايش به دقت توزين كنيد و با حلال مورد نظر چربي آنرا به مدت ۱۶ ساعت استخراج نموده و سپس نمونه را با پنس از دستگاه خارج كرده و درون اتو ۴۵ الي ۵۵ درجه بمدت ۲ ساعت قرار دهيد و توزين كنيد كاهش وزن حاصله نشان دهنده مقدار روغن موجود در نمونه است كه توسط اتر استخراج شده است ( چربي استخراج شده را براي آزمايش اسيديت

ه نگهداريد )
۶ ـ ۶ ـ ۲ ـ نحوه محاسبه چربي خام
مقدار چربي با روش زير محاسبه مي‏شود
مقدار چربي برحسب درصد وزني = كه در آن

M2 = وزن نمونه خارج شده از دسيكاتور همراه با كاغذ و نخ
M1 = وزن نمونه اوليه همراه با كاغذ و نخ
۶ ـ ۷ ـ اسيديته روغن استخراج شده
اسيديته روغن ـ مواد چرب حاوي مقدار معين و جزئي اسيد آزاد مي‏باشند ولي ممكن است در اثر عوامل فساد و هيدروليز شدن از حد معين تجاوز كند .
اسيديته روغن را غالبأ برحسب اولئيك بيان مي‏كنند .
محلولها و مواد شيميائي لازم :
كلروفرم خالص
الكل ۹۵ درصد
محلول سود يكدهم نرمال ( )
معرف فنل فتالئين (۱ درصد در الكل ۹۵ درصد )
۶ ـ ۷ ـ ۱ ـ روش آزمون : در يك ارلن ماير ۲۵۰ ميلي‏ليتري، ۲۰ ميلي ليترالكل , ۲۰ ميلي‏ليتر كلروفرم ريخته و در حضور فنل فتالئين با سود آنرا خنثي نمائيد . در ارلن ماير ۲۵۰ ميلي‏ليتري ديگري در حدود ۱۰ گرم روغن يا چربي مورد آزمايش را دقيقأ وزن كنيد .
مخلوط الكل و كلروفرم را به ارلن دومي اضافه كرده و تكان دهيد تا روغن حل شود .
سپس در حضور معرف فنل فتالئين با سود آن را تيتره كنيد . هر ميلي‏ليتر سود نرمال معادل ۰/۰۲۸۲ گرم اسيداولئيك است .
محاسبه : اگر n مقدار ميلي‏ليتر سود مصرف شده براي توليد رنگ صورتي كه مدت ۵ الي ۱۰ ثانيه دوام داشته باشد فرض شود اسيديته برحسب اسيد اولئيك براي ۱۰۰ گرم ماده چرب عبارت خواهد بود از :

ارزش اسيدي ( انديس اسيدي ) يك ماده چرب عبارت از مقدار ميلي‏گرم پتاسي است كه براي خنثي كردن اسيدهاي چرب آزاد يك گرم ماده چرب بكار مي‏رود . براي تعيين انديس اسيدي طبق روش فوق‏الذكر عمل مي‏شود و ميزان آن از رابطه زير بدست مي‏آيد :

در عمل هر گاه مقدار درصد اسيدهاي چرب آزاد را در عدد ۲ ضرب نمائيد انديس اسيدي محاسبه مي‏شود . بدين معني كه مقدار ضريب اسيدي ( انديس اسيدي ) تقريبأ دو برابر مقدار درصد اسيد آزاد است .
۶ ـ ۸ ـ اندازه‏گيري فيبر خام

معرفها :
اسيد سولفوريك رقيق ۱/۲۵% را كه به دقت تهيه شده باشد
محلول هيدروكسيد سديم ۱/۲۵% را كه به دقت تهيه شده باشد
الكل اتيليك ـ ۹۵% درصد حجمي
اتردوپترل ـ نقطه جوش پائين‏تر از ۶۵ درجه سانتيگراد
۶ ـ ۸ ـ ۱ ـ نحوه عمل

۲/۵ گرم نمونه چربي گرفته شده مورد آزمايش در بند ۶-۶ را در بشر محتوي ۲۰۰ ميلي‏ليتر محلول اسيد سولفوريك ريخته و تا نقطه جوش حرارت دهيد .
سپس تمامي اسيد جوشان را به بالن اضافه نمائيد و بلافاصله بالن را به دستگاه تقطير برگردان ۲ وصل كرده و حرارت دهيد تا اينكه محتوي بالن در عرض يك دقيقه بجوش آيد . محتوي بالن را گاهگاهي تكان دهيد ومراقبت نمائيد كه ماده مورد آزمايش به جدار بالن نچسبد چون در اينصورت از قرار گرفتن در معرض اسيد جلوگيري مي‏شود . عمل جوشاندن را به مدت ۳۰ دقيقه ادامه دهيد . سپس بالن را از دستگاه خارج كرده و محتويات آنرا با استفاده از صافي نايلوني كه در هر سانتيمتر آن ۱۸ ليف كه روي قيفي قرار گرفته صاف نمائيد و با آب جوش شستشو دهيد تا آب شستشو عاري از اسيد گردد ( با استفاده از كاغذ ليتموس ) سپس ۲۰۰ ميلي‏ليتر از محلول هيدروكسيد سديم را تا نقطه جوش در دستگاه تقطير برگردان حرارت دهيد و باقيمانده روي صافي نايلوني را با محلول هيدروكسيد سديم جوشان بشوئيد به نحوي كه در بالن جمع آوري شود سپس بالن را بلافاصله به مبرد وصل كرده و نيم ساعت حرارت دهيد . سپس بالن را از دستگاه خارج كرده و محتوي آنرا از صافي نايلوني رد نمائيد باقيمانده روي صافي را با آب جوشان كاملا بشوئيد و آنرا به بوته گوچ كه در كف آن يك لايه نازك و فشرده از پنبه نسوز كه قبلا با اسيد شسته شده و حدود ۲ ساعت در كوره ۶۰۰ درجه سانتيگراد قرار گرفته منتقل نمائيد . باقيمانده را اول با آب جوش و سپس با حدود ۱۵ ميلي‏ليتر الكل اتيليك شستشو دهيد . بوته گوچ محتوي آنرا در حرارت ۱۰۵±۲ در يك گرمخانه معمولي تا وزن ثابت خشك نمائيد بگذاريد سرد شود و وزن نمائيد . محتوي بوته گوچ را در يك كوره ۶۰۰±۲ درجه سانتيگراد بسوزانيد تا اينكه تمام مواد كربنه بسوزد و سپس بوته گوچ را كه محتوي خاكستر مي‏باشد در يك دسيكاتور سرد كرده و وزن نمائيد .
ح ـ ۳ ـ روش محاسبه
ح ـ ۳ ـ ۱ ـ مقدار فيبر خام را به روش زير محاسبه نمائيد

كه در آن:
M1 = وزن برحسب گرم بوته گوچ و محتوي آن قبل از خاكستر كردن
M2 = وزن برحسب گرم بوته گوچ و محتوي آن بعد از خاكستر كردن
M = وزن برحسب گرم ماده خشك شده نمونه
۶ ـ ۹ ـ اندازه‏گيري مقدار آفلاتكسين
۶ ـ ۹ ـ ۱ ـ اساس كار :
روش اندازه‏گيري آفلاتكسين بر مبناي استخراج نمونه مرطوب شده با آب بوسيله كلروفرم و با استفاده از ستون سيليكاژل براي عاري نمودن از چربي و تميز كردن ستون براي استخراج آفلاتكسين از ۵۰ گرم نمونه است كه بوسيله كروماتوگرافي بر روي لايه‏هاي نازك انجام مي‏گيرد با استفاده از اين روش مي‏توان مقادير تا حدود يك ميلي‏گرم آفلاتكسين را اندازه‏گيري نمود .

وسائل مورد نياز :
آسياب صفحه‏اي
تكان دهنده با ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ نوسان در دقيقه
ستون كروماتوگرافي سيليكاژل ف بوخنر با قطر دهانه ۳۲۰ ميلي‏متر كه روي كاغذ و اتمن شماره ۱ و يا معادل آن قرار گرفته باشد .
تبخير كننده دوار
وسائل دستگاه كروماتوگرافي لايه نازك
معرفها :
سيليكاژل براي كروماتوگرافي با لايه ۰/۱۵ تا ۰/۲ ميلي‏متر
كلروفرم