استفاده ازپاورپوينت دركلاس كتابخانه اي: يك تجربه درنتايج يادگيري

مقدمه
چندين سال است كه پاورپوينت را براي كلاسهاي آموزشي كتابخانه به كاربرده ام.دربهارسال ۲۰۰۰، يك دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي به نام لين،[۲] مرا به پروژه اي كه بايد براي كلاس تحقيقش درمقطع كارشناسي ارشد تكميل ميكرد، دعوت كرد.وي دركلاس آموزشي روانشناسي كتابخانه حضوريافته بود و تحت تاثير استفاده اي كه من ازپاورپوينت جهت تاكيد برنكات مهم ميكردم،قرارگرفت.پرسش پژوهش او اين بود كه آيا فراگيري دانشجويان ازطريق سخنراني توسط پاورپوينت بيشتراست يا ارائه يك سخنراني توسط اورهد[۳] يا يك سخنراني سنتي.دعوت اورا پذيرفتم و عضوي ازگروه تجربي وي شدم.

فرضيه
گروه پروژه لين، شامل استاد روانشناسي اش كه بايد نمره نهايي را به او ميداد و من ميشد.لين متقاعد شد كه ازطريق ارائه سخنراني به وسيله پاورپوينت بيشتر درباره كتابخانه مطلب مي آموزند تا اينكه سخنراني مستقيم و بي پرده و بدون استفاده ازمواد ديداري باشد يا يك سخنراني كه درآن فقط ازاورهد ازاورهد يا تخته گچي استفاده شود.اولين وظيفه او اين بود كه درمنابع روانشناسي،علوم تربيتي يا رايانه اي جستجو نمايد تا اگرمطالعات مشابهي درزمينه موضوع تحقيقش انجام شده آنها را استخراج نمايد.وي مطالعات مشابهي درباره پروژه اش نيافت.لين، با درنظر داشتن اين مورد،طرح يك بررسي سه روزه را درذهن داشت؛ به طوريكه من بايد درمجموع، ۹ سخنراني ارائه ميكردم.سه مورد بدون مساعدت گرفتن ازموادديداري،سه مورد توسط اورهد و/يا نوشتن روي تخته گچي و سه مورد توسط پاورپوينت كه قابليت چندرسانه اي بودن را دربرداشت.

جستجوي منابع
تصميم گرفتم جستجوي مجزاي منابع درباره پاورپوينت يا استفاده ازچندرسانه ايها و هرارتباطي را با آموزش كتابخانه اي اداره كنم.مطالعاتي كه جستجوي لين را به گونه اي خاص پوشش دهد و با آن همخواني داشته باشد نيافتم؛ درعين حال تعداد اندكي مقاله را كه درباره رواج استفاده ازفرارسانه ها دركلاس سخن به ميان آورده بودند، پيداكردم. آزمايشهاي ديلون[۴](۱۹۹۸)، يافته هاي منتشرشده را ازمطالعات تجربي كمي كه برفرارسانه تاكيد ميكردند و روشهاي تجربي ارزيابي نتايج يادگيري، ارائه ميداد. مطابق كاري كه ديلون انجام داده بود،مزاياي به دست آمده ازفناوري فرارسانه ها درجريانهاي يادگيري با محدوديت زياد نمايان ميشود و عموما موافق واكنش رضايتمندانه اي براي اين فناوري درعرصه حرفه اي نيست.
او به اين نتايج دست يافت:
۱٫ فرارسانه، بيشترين سودرا براي كاربران با وظايف بخصوص فراهم ميسازد كه به جستجوي سريع ازطريق منابع اطلاعاتي مفصل يا گوناگون و جايي كه دستكاري و مقايسه داده ها ضروري ميباشند نيازمندند.خارج ازاين زمينه، وجود رسانه ها بهترازفناوري اطلاعات يا به اثربخشي آن ميباشد.
۲٫ كنترل افزوده يادگيرنده فراي دسترسي، به گونه اي قابل تشخيص، براي كاربران،مطابق توانايي آنان،سودمند است.دانشجوياني كه قدرت و تواناي

ي كمتر و پائين تري دارند، بزرگترين مشكلات را با فرارسانه ها خواهندداشت.
۳٫ شايد تعامل سبك يادگيرنده دركاربرد خصايص متعدد چندرسانه ايها، اساسا توضيحي را براي نتايج گيج كننده كلي درمنابع، درقياس محيطهاي يادگيري فرارسانه اي و غيرفرارسانه اي، ارائه ميدهدخصوصا يادگيرندگان ناشكيبا ممكن است به وسيله اشاعه اطلاعات مناسب بيشترتحت تاثيرقراربگيرند وممكن است تركيب توانايي و استعداد يادگيرنده به منظورپي گيري، تشخيص دهد كه چگونه يادگيرندگان خوب ميتوانند ازاين فناوري بهره برداري نمايند.(ديلون و ديگران،۱۹۹۸)
ربكا گاتلين-واتز[۵]( و ديگران) درمقاله شان درسال ۱۹۹۹ اظ

هار داشتند كه كاربرد چندرسانه ايها، تمايل بالقوه اي را جهت دستيابي به دريايي ازگرافيكهاي پرزرق و برق و صداي مطلوب كه ميتوانست حقيقتا ازاطلاعاتي كه ميخواست ارائه شود بكاهد، ايجاد ميكند.جايگزيني فناوري فراي ماده اصلي، بايد اجتناب ناپذيرباشد.چندرسانه ايها نبايد بگذارند كه يك موضوع با اهميت ،درحد يك سرگرمي ،ضعيف باشد و نمايش داده شود.براي آموزش دهنده اهميت دارد تاكيد كند كه كاربرد چندرسانه ايها شيوه اي ازيادگيري را فراهم ميكند.هنگام استفاده چندرسانه ايها به صورت متقابل،آموزش دهندگان بايد مراقبت اعمال كنند و اطمينان حاصل نمايند كه هردانشجو،تصويرجامع را دريافت ميدارد.آنها به يك بخش مطالعاتي دفاعي استناد كردند كه معلوم ساخت كه آموزش ديدن ازطريق چندرسانه ايها تقريبا ۴۰ درصد مؤثرترازروشهاي سنتي با يك ميزان نگهداري كه سي درصد بيشتراست و يك نموداريادگيري كه سي درصد كمتراست، ميباشد.مطلب استناد شده ديگر، يك بررسي است است كه توسط تيم مك كي[۶] ازبخش جنوب شرقي مؤسسه پژوهش عملياتي و مديريت مجموعه مقالات علوم، اداره ميشد كه ادعا ميكرد كه هشتاد درصد ازدانشجوياني كه او بررسي نموده است با اين امرموافقت دارند كه ? استفاده ازپاورپوينت ارزش رشته را افزايش داد.?به علاوه، ۸۲ درصد ازدانشجويان پاسخگو برگزيدن رشته اي را كه درآن ازپاورپوينت استفاده ميشود به رشته اي كه درآن پاورپوينت مورد

استفاده قرارنميگيرد ترجيح ميدهند.(گاتلين-واتز،۱۹۹۹)
ليندا راينهارت[۷]، يك عضو هيات علمي رشته فلسفه دردانشگاه استان ويسكانسين-راك،[۸] درجينس ويل[۹]،دردرس روانشناسي مقدماتي، هم براي جستجوهاي اينترنتي و هم براي جستجوهاي كتابخانه اي، به منظوركمك به دانشجويان درعناوين انتخابي آنها درمقايسه و ارزيابي كيفيت و دسترس پذيري اطلاعات موجود ازطريق اين دومنبع، به هدايت آنها پرداخته بود.سپس آنها نمايشهاي[۱۰] پاورپوينت را جهت به اشتراك گذاردن تحقيقات خود با كلاس، گست

رش دادند. وي با استفاده از پاورپوينت و با كمك يك كتابداردانشكده،به طورپنهاني، سخنرانيها درقالب پاورپوينت را گسترش داد.اكثر قريب به اتفاق دانشجويان او( بيش از۸۰درصد)، گزارش دادند كه نمايشهاي پاورپوينت، محتواي رشته را حمايت ميكنند، خواندشان ساده است، سخنرانيها را بيشتر سازمان ميبخشند، به افراد دريادداشت برداري كمك ميكنند، ازمحتواي سخنرانيها مجزا نيستند و به روشن شدن اطلاعات كمك ميكنند. اقليتي ازدانشجويان( ۶۰تا ۷۹درصد) دريافتند كه نمايشها به آنها كمك ميكنند كه مواد را به خاطر بياورند، سخنرانيها را جالب ترميكنند و به دانشجويان كمك ميكنند تا هنگام ارائه سخنراني توجه بيشتري داشته باشند.ازجنبه منفي، اظهارنظرهاي مكتوب دانشجويان، راينهارت را به اين نگراني رسانده بود كه ممكن است برخي دانشجويان، طرحهاي سخنراني را به عنوان جايگزيني براي يادداشت برداري يا حتي حضوردركلاس به كارببرند؛ چرا كه تاريكي اتاق جهت ديدن تصاوير ازطريق پروژكتور ميتواند موجبات به خواب رفتن افراد را فراهم سازد و اينكه ممكن است اسلايدهاي سريع رد شونده، جذاب و خوانا باشند و ممكن است به دانشجويان كمك كنند كه بدانند درنمايش، كجا هستند؛ اما آنها چندان برانگيزاننده نيستند.افزون براين، برخي دانشجويان، تماشاچي ميشوند تا اينكه دركلاسي مشاركت كنند كه استاد يك نمايش چندرسانه اي را رهبري ميكند.( راينهارت،۱۹۹۹)

سخنراني
سخنراني ام، بيش از۱۵ دقيقه به طول نكشيد. من نگراني ام را براي لين، درباره اينكه دانشجويان مورد بررسي، ممكن است قبل ازديگركلاسهاي آموزشي مرا دراختيارداشته باشند، شرح دادم و خواستم اطمينان حاصل كنم موادي را كه من مدنظرقراردادم، با ديگركلاسها همپوشاني نداشته باشد و احتمالا نتيجه پروژه را تحت تاثيرقراردهد.مثلا اگر من زماني را براي توضيح دادن يك پايگاه

اطلاعاتي روانشناسي معين بگذرانم، و سه دانشجو آن سخنراني را دركلاس ديگري ازنظرگذرانده باشند، دانش قبلي آنها ميتواند نتايج آزمايش را منحرف سازد. كليد موفقيت براي پروژه، اطمينان حاصل كردن ازاين بود كه كليه دانشجويان، اكثراطلاعات را براي اولين بارميشنيدند.بنابراين، به او گفتم كه من درباره عنواني سخنراني خواهم داشت كه براي خلاصه سوابق دانشگاه، منحصر به فرد بود. عنوان سخنراني من،?يافتن منابع مذهبي دركتابخانه? بود؛ چون دانشگاه ما رشته اي كه درزمينه مذهب باشد و آنرا ارائه دهد، نداشت. من سخنراني خود را به سه بخش اساسي

سازماندهي كردم: سازماندهي كتابخانه، مجموعه مرجع، و منابع اطلاعاتي مذهبي درقسمت مرجع. براي سازماندهي كتابخانه،‌ اصول نظام رده بندي كتابخانه كنگره را مدنظرقراردادم و اينكه چگونه فردي به منابع دسترسي خواهد يافت و ركوردي را ازطريق دسترسي به فهرست همگاني پيوسته[۱۱] كتابخانه ميخواند. براي مجموعه مرجع، توضيح داد مجموعه شامل چه چيزي باشد و چگونه كسي ميتواند فهرست همگاني پيوسته را براي يافتن منابع خاص درمجموعه، مورد استفاده قراردهد.
درنهايت توضيح دادم كه چه مقولاتي درمجموعه مرجع ما درزمينه ? تحقيق كتاب مقدس?[۱۲] وجود داشتند. هرسخنراني يكسان بود و براي تاكيد برنكات اصلي، ازچندرسانه اي استفاده ميشد. براي هرسخنراني جلسه، من تنها نكات اصلي چهار زمان را با تاكيد تكراركردم.
پاورپوينت اورهد/تخته گچي[۱۳] نكات سخنراني
اسلايدهاي با صدا تاكيد بخش كتاب مقدس برتخته گچي نظام رده بندي كتابخانه كنگره
اسلايدهاي با صدا و فيلم اورهد ركورد مرجع ازفهرست همگاني پيوسته ما استفاده ازفهرست همگاني پيوسته جهت دسترسي به مواد مرجع
اسلايدهاي با صدا و تصاويرمتحرك اورهد يك سياهه تايپ شده ازعناوين درمرجع و تخته گچي مورداستفاده براي يادداشت انواع خاص كتابها؛ يعني فهرستها و نسخه هاي كتاب مقدس مجموعه مرجع كتابخانه درزمينه كتاب مقدس

آزمايش
اتاق آموزش كتابخانه، به دليل قابليتهاي چندرسانه ايها، براي سخنراني مورد استفاده قرارمي گرفت. جلسه سي دقيقه به طول انجاميد: پنج دقيقه ازمقدمه توسط دانشجويي، اداره شد، يك سخنراني پانزده دقيقه اي ازمن وده دقيقه هم براي گرفتن يك آزمون كوچك [۱۴]ازدانشجويان. آزمون كوچك توسط من طراحي ميشد و ده سؤال را دربرميگرفت كه به سخنراني ارتباط داشت كه با انتخاب چندگانه يا پركردن جاهاي خالي با جوابها همراه ميشد.
دانشجويان درطول سخنراني، اجازه يادداشت برداري نداشتند.دانشجويان ازهشت بخش روانشناسي گلچين ميشدند واساس كلاسهاي ۱۰۲-۱۰ به صورت داوطلبانه بود.استاد روانشناسي لين، پيشنهاد داد كه براي مشاركت دربررسي، بالاي ۳۰ امتياز اعتبار اضافي، ۲۰تا براي حضور دركلاس و يك امتياز براي هرپاسخ صحيح به سوالات آزمون كوچك، جايزه تعلق بگيرد. لين با اين پيشنهاد موافق بود.دانشجويان ميدانستند كه عنوان سخنراني چيست، اما ازاينكه سخنراني چگونه ارائه ميشود آگاهي نداشتند.سه جلسه صبح ساعت ۳۰/۱۰-۱۰، سه جلسه اوايل بعدازظهر ساعت۲-۳۰/۱ و سه جلسه هنگام عصر ساعت ۳۰/۴۰-۴ برگزارشد.درهرجلسه، بيش از۲۰دانشجو حضورداشتند.
جلسه با مقدمه پنج دقيقه اي توسط لين آغاز شد. روي نيمكتها، يك مداد و يك نيمه برگه كاغذ به همراه سه سوال بود. دانشجوبايد پرسشنامه را پرميكرد، به لين تحويل ميداد و مداد را روي زمين ميگذاشت.

پرسشنامه
۱٫ آيا كسي ازاساتيد شما درطول سخنرانيهاي خود، پاورپوينت را به كارميبرد؟
بلي? خير?.
۳٫ كداميك ازموازد زيررا ترجيح ميدهيد؟( كنار هرگزينه علامت بزنيد)
سخنرانيهايي بدون استفاده از پاورپوينت ـــــــــــ
سخنرانيهايي با استفاده ازاورهد و تخته گچي ــــــــــ
سخنرانيهايي با استفاده ازپاورپوينت ــــــــ
صحيح يا غلط:
چنانچه استاد شما ازپاورپوينت استفاده ميكند شما درآزمون يا آزمون كوچك نمره بهتري كسب خواهيد كردــــــــــــــــــ
لين توضيح داد كه ارائه سخنراني من به گونه اي است كه درطول آن، يادداشت بردار

ي صورت نميگيرد يا سؤالي پرسيده نميشود و اينكه پس ازسخنراني يك آزمون ده امتيازي گرفته ميشود. لين مرا معرفي كرد، من ايستادم و درمدت پانزده دقيقه به ارائه سخنراني خود پرداختم. وقتي كارم را به پايان رساندم، بيشتر كلاس را دراختيارلين قراردادم كه آزمون كوچك را اداره ميكرد. او برگه هاي نيمه را كه شامل ده سوال بود توزيع كرد و به دانشجويان گفت به اندازه ده دقيقه براي تكميل آزمون كوچك فرصت دارند.
وقتي آزمون كوچك به پايان رسيد، دانشجو برگه را به لين تحويل ميداد و كلاس را ترك ميكرد. درصورتي كه هردانشجو سروقت، آزمون كوچك را به پايان نميرساند، لين به هرصورت، برگه ها را جمع ميكرد و سوالات تكميل نشده را به عنوان غلط درنظرميگرفت.

روز و زمان سخنراني ــــــــ
۱٫شماره بازيابي براي كتاب مقدس عهد عتيق درنظام رده بندي كتابخانه كنگره ـــــ
۲٫درنظام رده بندي كتابخانه كنگره، شماره بازيابي براي مسيحيت كدام است؟
الف. BZ ب. BA ج.BR د.B
3.يك منبع مرجع كليدي ? واژه نامه ــــــــــــــــــ كتاب مقدس? است.
۴٫يك كتاب مرجع كه متون مذهبي يوناني را با متون انگليسي مقايسه ميكند، ـــــــــــ ناميده ميشود.
۵٫كداميك ازموارد زير، نسخه اي ازكتاب مقدس نيست؟
الف.RSV ب.NIV ج. شاه جان[۱۵] د.استاندارد امريكايي
۶٫دريك جستجوي وبي، چه اصطلاحي براي جستجو به كارنميرود؟
الف.كليد واژه ب.موضوع كليد واژه ج.شماره بازيابي د.عنوان دقيق
۷٫وقتي اصطلاح ?فهرست و كتاب مقدس? را جستجو ميكنم، اين مقولات را دريافت كردم ــــــــــــــــــــــ.
ازركوردي كه درقسمت پائين ذكرشده، چه چيزي را درمي يابيد؟
۸٫پديدآورنده ـــــــــــــــ ۹٫ناشرــــــــــــــــــــ ۱۰٫ سرعنوان موضوعي
ـــــــــــ
REF BX4655.8.A88
Attwater, Donald, 1892- The Penguin
dictionary of saints. Baltimore, Penguin
Books [1966,1965]
362 p. 19 cm.
Christian saints?Dictionaries.
11.(اين سوالات به آزمون مربوط نميشود)سخنراني را مطابق آنچه كه درزيرآمده است، درجه بندي نماييد:
بيشترين بهره مندي۱ـــ۲ــــ متوسط۳ــــ۴ـــــ بدون بهره مندي ۵
نتايج
بررسي ميزان علاقه شركت كنندگان به نوع سخنرانيها با توجه به مشاهدات علمي، درجدول زيرذكرشده است.
جلسه تعداد دانشجويان نوع سخنراني
۳۰/۱۰-۱۰ صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۲۰
۲۰
۱۸

فقط سخنراني
اورهد/تخته گچي

پاورپوينت
۲-۳۰/۱ بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۱۷
۲۰
۲۰

فقط سخنراني
اورهد/تخته گچي
پاورپوينت
۳۰/۴-۴ بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۱۵
۲۰

۱۶
فقط سخنراني
اورهد/تخته گچي
پاورپوينت
مجموع حاضران ۱۶۶ دانشجواز ۱۸۰ نفر موجود
ازسه سوال پرسيده شده درآغازسخنراني، ۳۴ نفراز۱۶۶ نفربيان داشتند كه اساتيد آنها ازپاورپوينت استفاده ميكنند(%۴/۲۰). اكثريت قريب به اتفاق آنها پاورپوينت بيش ازسايرمواد انتخابي مورد استفاده قرارميگرفت: ۱۲۴نفر با پاورپوينت(%۶/۷۴)، ۲۹ نفر با اورهد/تخته گچي(%۴/۱۷) موافق بودند و ۱۳ نفر با پاورپوينت موافقتي نداشتند(%۸/۷).۱۵۸(%۱/۹۵) ازدانشجويان اشاره براين نكته داشتند كه درصورتي كه اساتيد آنها پاورپوينت را دركلاسهاي خود به كارببرند، آنها در امتحان يا آزمون كوچك نمره بهتري كسب ميكنند.
نتايج نمرات امتحان نشان داد كه جلساتي كه فق

ط سخنراني باشند بالاترين و نمايش كامل پاورپوينت، پائين ترين امتياز را به خود اختصاص دادند.اين درحالي بود كه جلساتي كه درآنها اورهد/تخته گچي به كارميرفت درحد وسط قرارداشتند.