ايمني و بهداشت حرفه‌اي

واحد ايمني در پالايشگاه نفت بهران ۱۷ نفر عضو ثابت دارد كه در واحد فعاليت‌هاي مختلفي را انجام مي‌دهند كه شرح وظايف افراد شاغل در اين واحد در كتابچه‌اي تحت عنوان كتابچه طرح طبقه‌بندي در دفتر مركزي پالايشگاه موجود مي‌باشد. واحد ايمني از نظر چارت سازماني مستقيماً زير نظر مديريت پالايشگاه موجود مي‌باشد، و مديريت پالايشگاه به عنوان نماينده مديرت بر كليه فعاليت‌هاي واحد ايمني نظارت دارد- چارت سازماني واحد ايمني در شركت بهران در صفحات بعدي رويت مي‌باشد- در پالايشگاه استاندارد ايمني خاصي برقرار نمي‌باشد. ولي سازمان درصدد استقرار يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي مي‌باشد. كه OHSAS نيز يكي از گزينه‌هاي سازمان در انجام اين هدف مي‌باشد.

پالايشگاه داراي دو ورودي شمالي وجنوبي مي‌باشدكه واحد پزشكي در نزديكي درب شمالي واقع شده است. و يك دستگاه آمبولانس مجهز در اختيار اين واحد قرار گرفته است علت قرار گرفتن واحد پزشكي نزديك به درب خروجي نيز به منظور تسريع در عمليات انتقال حادثه ديده‌گان در صورت بروز حادثه به خارج از محيط پالايشگاه مي‌باشد. واحد آتش نشاني نيز در قسمت انتهائي پالايشگاه ودر نزديكي مخازن عظيم سوختي قرار گرفته است. كه واحد آتش‌نشاني داراي دو

كاميون مجهز ويك دستگاه وانت پيشرو مي‌باشد. در زمينة آموزش كاركنان براي مواجهه با خطر در سالهاي گذشته فعاليت‌هائي در اين زمينه از قبيل فيلم‌هاي آموزشي وپوسته‌ها و غيره انجام داده است. اما در سطح كارخانه كلاس‌هاي آموزشي براي ارتقاء سطح اطلاعات ايمني كاركنان صورت نپذيرفته است. سازمان در سالهاي گذشته دستور‌العمل‌هاي مدون و مستندي براي مواجه با شرايط اضطراري نداشته است. اما در طي يك سال گذشته فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در جهت تدوین اصول اجرائي در زمينه ايمني و بهداشت حرفه‌اي نموده است. بسياري از اين دستورالعمل‌هاي اجرائي به صورت قاب شده آماده شده بود، تا در قسمتهاي مختلف پالاي

شگاه تعبيه گردد، تا كاركنان با مطالعه اين دستورالعمل‌ها آمادگي مواجهه با شرايط اضطراري را داشته باشند.
واحد ايمني سه نوع مانور آموزشي در سطح پالايشگاه ايجام مي‌دهند:
۱- مانور هفتگي: براي اين گونه مانورها سناريو تعريف نمي‌شود و تنها واحد آتش‌نشاني در اين مانور فعاليت دارد- اين مانور تنها جنبة يك مانور تمريني گروه آتش‌نشاني را دارد كه در آن واحد‌هاي درگير نمي‌شوند، و در آن

فعاليت‌هاي شل شلنگ‌كشي و حركت در قسمتهاي مختلف پالايشگاه انجام مي‌شود.
۲- مانور ماهانه: براي اين گونه مانورها سناريو تعريف مي‌شود. و علاوه بر واحد آتش‌نشاني برخي از واحدهاي ديگر پالايشگاه نيز در اين مانور شركت مي‌كنند و اين گونه مانورها با اهداف از پيش تعيين شده مي‌پذيرد.
۳- مانور شش ماهه: براي اين گونه مانورها همه جانبه مي‌باشد. و تمامي قسمت‌هاي پالايشگاه در اين نوع مانور شركت مي‌كنند.

در مانورهاي ماهانه و شش ماهه كليه نتايج مانورهاي ثبت و نگهداري مي‌شود. در زمينة ايمني و بهداشت حرفه‌اي با حضور مديريت پالايشگاه به عنوان نمايندة مديريت جلسات متعددي برگزار مي‌گردد كه صورت جلسة‌ اين جلسات به وزارت كار ارسال مي‌شود. اما بين سازمان‌هاي ذي نفع و پالايشگاه ارتباطي مستمري برقرار نمي‌باشد، و مي‌توان گفت كه صورت جلسات ارسالي تنها پل ارتباطي ما بين پالايشگاه و سازمان كار و امور اجتماعي مي‌باشد به گفته مسئول ايمني در سازمان با به حال ثبت حوادث صورت نپذيرفته است.

كمبود فضا در پالايشگاه باعث ايجاد نقاط پر خطر شده است. يكي از اين نقاط پر خطر مخازن عظيم سوختي مي‌باشد كه به علت كمبود فضا، فواصل بين مخازن از حد استاندارد آن كمتر مي‌باشد ولي به گفته مسئول ايمني الارقم وجود اين پتانسيل بالاي خطر واحد ايمني تعميرات خاصي را براي پايين آوردن اين ريسك تا سطح ريسك قابل تحمل انجام داده است. در بين مخازن سوختي سيستمي وجود دارد كه محض دريافت علائم آتش سوزي فعال مي‌شود و پردة آبي بين مخازن سوختي ايجاد مي‌كند، تا مانع از سرايت آتش از يك مخزن به ديگر گردد.
هرگونه فعاليت غير عادي در سطح پالايشگاه بايد با همانگي واحد ايمني صورت پذيرد.

براي اين موارد مجوزهاي كاري (Permit) در سه نسخه سفيد قرمز و زرد طراحي شده است كه نسخه سفيد در اختيار مسئول اجراي كار- نسخه زرد در اختيار مسئول محوطه و نسخه قرمز در اختيار مسئول ايمني مي‌باشد. در اين مجوز نوع كاري كه قرار است انجام شود- محل انجام كار- شرح كار و وسايل مورد نياز براي انجام كار شرح داده شده است، و شرايط ايمني محل انجام كار مورد بررسي قرار گرفته است.

و مسئول ايمني آخرين فردي است كه شرايط انجام كار را تائيد مي‌كند تا فعاليت انجام شود.
در پالايشگاه براي بازديدهاي روزانه فرم‌هائي طراحي شده است كه در اين فرم‌ها و قسمت‌هاي مختلف پالايشگاه درج شده است، و كارشناس ايمني از طريق گشت‌زني پالايشگاه موارد نا ايمن را در صورت وجود در چك ليست طراحي شده ثبت مي‌كند، تا اقدامات لازم صورت پذيزد. اين نوع بازديدها، بازديدهاي كلي مي‌باشند- كه نمونه‌اي از اين چك‌ليست در صفحات بعدي قابل رويت مي‌باشد.

نوع ديگري از چك‌ليست‌ها، چك‌ليست الزامات قانوني مي‌باشد، كه اين فرم كاملاً بر اساس دستورالعمل‌هاي آئين‌نامه حفاظت و بهداشت كار مي‌باشد- اين چك‌ليست توسط واحد ايمني طراحي شده و براي مسئولين بخش‌هاي مختلف پالايشگاه ارسال مي‌شود، تا آنان با اعمال موارد درج در چك‌ليست بر روي محيط كار و ابزار و وسايل نتايج آن را در چك‌ليست درج نمايند اين چك‌ليست‌ها بسته به نوع كاري كه در قسمت‌هاي مختلف انجام مي‌شود متفاوت مي‌باشد. و براي قسمتهاي مختلف، چك‌ليست‌هاي متفاوتي وجود دارد نمونه‌اي از اين چك‌ليس

ت الزامات قانوني كه براي خود واحد آتش‌نشاني طراحي شده در صفحات بعدي آمده است.
در زمينة بازرسي تجهيزات اطفائي نيز دستورالعمل‌هاي خاصي وجود دارد مثل:
– بازرسي خودروهاي آتش‌نشاني
– بازرسي خاموش كننده‌هاي دستي
– بارزي متعلعات مربوط به رينگ آتش‌نشاني

كه اين بازرسي‌ها به صورت روزانه- هفتگي- ماهانه- سه ماهه و ساليانه مي‌باشد. به عنوان مثال چك‌ليستي از بازرسي روزانة خودروهاي آتش‌نشاي در صفحات بعد قابل رويت مي‌باشد.
واحد ايمني شركت بهران در طي سال گذشته اقدام به تهية فرم ارزيابي ريسك براي فعاليت‌هاي مختلفي كه در پالايشگاه صورت مي‌گيرد نموده است.

در اين فرم مسئولين مربوط و مسئوليت‌هاي آنها معرفي شده است و هدف از تدوين چنين ارزيابي معرفي شده است و پس از بيان تعاريف، اصطلاحات و كليات به طبقه‌بندي كانون‌هاي خطر پرداخته است. در هر يك از اين كانون‌هاي خطر، كليه خطراتي كه كاركنان احتمال مواجهه با آنها را دارند بيان و نمونه‌اي از آسيب ديدگي‌هاي متحمل ثبت شده است، و سپس به ارزيابي ريسك اين خطرات پرداخته شده است. و به هر يك از اين خطرات سطح ريسكي تخصيص داده شده است. سپس اقدامات كنترلي براي كانون‌هاي مختلف خطر به صورت دستورالعمل‌هاي مدون طراحي شده كه اين روش‌هاي اجرائي و دستورالعمل‌هاي به همراه روش ارزيابي رسيد در قسمت انتهائي اين جزوه قابل رويت مي‌باشد.

– در قسمت ابتدائي اين تحقيق شناسنامه شغلي افرادي كه در واحد ايمني و بهداشت حرفه‌اي فعاليت دارند درج شده است. البته نكته قابل ذكر اين است كه اين شناسنامه‌هاي شغلي مربوط به ۲۰ سال قبل مي‌باشد. و براي برخي از شغل‌ها كه هم‌اكنون در واحد ايمني انجام مي‌شود، شناسنامه شغلي درنظر گرفته شده بود. اما مديريت منابع انساني پالايشگاه در نظر دارد اقدامات اساسي را در اصلاح و تغيير اين شناسنامه‌هاي شغلي قديمي كه مربوط به ۲۰ سال قبل مي‌باشد آورده است.

شناسنامة شغل
عنوان شغل: آتش‌نشاني ۳
واحد سازماني: ايمني و بهداشت و آتش‌نشاسي
قسمت ايمني:آتش‌‌نشاني و مراقبتها ويژه
تعريف شغل

شاغل اين شغل تحت سرپرستي مستقيم سرپرست ايمني و آتش‌نشاني و مراقبتهاي ويژه امور مربوط به عمليات اطفاء حريق با حضور بموقع در محل و بكار‌گيري وسايل و تجهيزات ‌آتش‌نشاني را بعهده داشته در آماده سازي و آماده نگهداشتن وسايل مزبور اقدامات لازم را مي‌نمايد. نسبت به راهنمائي و رفع مشكلات شغل آتش‌نشانهاي ۱و۲- مبادرت نموده وصحت كار دستگاهها و تجهيزات اطفاء حريق پالايشگاه مي‌باشد به سرپرست خود گزارش مي‌كند.

شرح وظايف
– حضور بموقع در سر كار و انجام وظايف طبق نظر سرپرست مربوط و يا طبق برنامه‌هاي قبلي
– انجام بازديدهاي روزانه از وسايل و تجهيزات آتش‌نشاني و گزارش بازديد‌ها در موارد خاص مربوط به عدم آمادگي وسايل آتش‌نشاني و مسايل ديگر در زمينه مبارزه با آتش و ايمني و مبادرت به رفع نقايص جزئي اين دستگاهها در محل نصب.
– بررسي وضعيت كار و كنترل روزانه دستگاهها و تجهيزات مبارزه با آتش سوزي پالايشگاه وحصول اطمينان از صحت آنها.

– بازديد روزانه قسمتهاي مختلف پالايشگاه از لحاظ بررسي موارديكه بررسي موارديكه موجب افزايش احتمال آتش سوزي شده و يا بر خلاف ضوابط ايمني مي‌باشد و گزارش موارد مزبور.
– نصب علائم، تابلوها، و بروشورهاي مربوط به مبارزه با آتش دستورالعملهاي و يا مسايل آتش نشاني در محل‌هاي خاص از پيش تعيين شده.
– شارژ و آماده سازي كپسولهاي آتش خاموش كن طبق دستورالعملها و استانداردهاي مشخص شده.
– انجام تعميرات اوليه وسايل و تجهيزات آتش‌نشاني
– حضور بموقع و سريع در محل انجام عمليات كارگرم (بهر شكل و يا وضعيت) در تمام نقاط و مكانهاي پالايشگاه.

– حضور در تمرينات آموزش عملي و تلاش و كوشش كامل در جهت آماده نگهداشتن خود براي عمليات اطفاء حريق.
– شركت در اموري مانند رنگ آميزي وسايل و تجهيزات اطفاء حريق، همراهي با ميهمانان شركت هنگام بازديد از پالايشگاه، و همچنين شركت در دوره‌ها آموزشي ايمني و آتش‌نشاني.
– بازديد مرتب از جمعه‌هاي آتش‌نشاني، شلانگهاي آب، هايد رنت‌ها، مانيتورها، و خاموش كننده‌هاي پالايشگاه و حصول اطمينان از صحت اطمينان از صحت انجام كار آنها.
– گزارش اتفاقات و موارديكه وجود و بروز آنها خلاف اصول ايمني شركت و پالايشگاه مي‌باشد به سرپرست مستقيم خود.

– حضور در محل پالايشگاه و بسر‌كار در مواقع لزوم طبق تشخيص مسئولين مربوطه.
– راهنمائي و هدايت و رفع اشكالات شغلي آتش‌نشانهاي ۱و۲
– رعايت مقررات ايمني و بهداشتي و انضباطي در محل كار.
– نصب تجهيزات و وسايل آتش نشاني در قسمتهاي مختلف پالايشگاه.
– انجام ساير امور محوطه در زمينه شغلي طبق نظر سرپرست ذيربط همكاري و مشاركت در امور مربوطه با ساير همكاران قسمت.
– آمادگي طي دوره‌هاي آموزشي لازم طبق تشخيص رئيس قسمت و مدير.
شرايط احراز
تحصيل: سيكل يا پايان دوره راهنمائي
تجربه: ۵ سال
ساير شرايط و دوره‌هاي آموزشي: داشتن گواهينامه رانندگي، و دوره‌هاي آموزشي آشنائي با وسايل و اجهيزات اطفاء حريق و چگونگي عمليات ميداني.
داشتن توانائي و آمادگي جسماني لازم
بسمي تعالي

شناسنامة شغل
عنوان شغل: آتش‌نشاني (۴) و ناظر ايمني و مراقبتهاي ويژه
واحد سازماني: ايمني و بهداشت و آتش‌نشاسي
قسمت ايمني:آتش‌‌نشاني و مراقبتها ويژه
تعريف شغل
شاغل اين شغل تحت سرپرستي مستقيم سرپرست ايمني و آتش‌نشاني و مراقبتهاي ويژه امور مربوط به عمليات اطفاء حريق با حضور بموقع در محل و بكار‌گيري وسايل و تجهيزات ‌آتش‌نشاني را بعهده داشته در آماده سازي و آماده نگهداشتن وسايل مزبور اقدامات لازم را مي‌نمايد.

همچنين از نظر خطراتيكه با قيماندن وسايل كار و ادوات مصرفي ساير واحدها توليدي و اجرائي خود اين وسايل را تهديد نموده و يا امكان وقوع حوادثي را ممكن ساخته ويا آنها را تشديد مي‌نمايد مراقبتهاي ويژه بعمل مي‌آورد نسبت به راهنمايي آتش‌نشانهاي ۱و ۲ و ۳ و آمورش آنان جهت رفع مشكلات شغلي مبادرت نموده وصحت كار دستگاه‌ها وتجهيزات اطفاء‌ حريق را منظماً كنترل نموده و نقايص آنهاي ويا انوريكه خلاف ضوابط ايمني كاركنان پالايشگاه مي‌باشد به سرپرست خود گزارش نموده ويا حسب مورد نسبت به رفع آنها اقدان مي‌كند.
شرح وظايف

– حضور بموقع در سر كار و انجام وظايف طبق نظر سرپرست مربوط و يا طبق برنامه‌هاي قبلي
– انجام بازديدهاي روزانه از وسايل و تجهيزات آتش‌نشاني و گزارش بازديد‌ها در موارد خاص مربوط به عدم آمادگي وسايل آتش‌نشاني و مسايل ديگر در زمينه مبارزه با آتش و ايمني و مبادرت به رفع نقايص جزئي اين دستگاهها در محل نصب.
– بررسي وضعيت كار و كنترل روزانه دستگاهها و تجهيزات مبارزه با آتش سوزي پالايشگاه وحصول اطمينان از صحت آنها.
– بازديد روزانه قسمتهاي مختلف پالايشگاه از لحاظ بررسي موارديكه بررسي موارديكه موجب افزايش احتمال آتش سوزي شده و يا بر خلاف ضوابط ايمني مي‌باشد و گزارش موارد مزبور.
– نصب علائم، تابلوها، و بروشورهاي مربوط به مبارزه با آتش دستورالعملهاي و يا مسايل آتش نشاني در محل‌هاي خاص از پيش تعيين شده.
– شارژ و آماده سازي كپسولهاي آتش خاموش كن طبق دستورالعملها و استانداردهاي مشخص شده.
– انجام تعميرات اوليه وسايل و تجهيزات آتش‌نشاني
– حضور بموقع و سريع در محل انجام عمليات كارگرم (بهر شكل و يا وضعيت) در تمام نقاط و مكانهاي پالايشگاه.
– حضور در تمرينات آموزش عملي و تلاش و كوشش

كامل در جهت آماده نگهداشتن خود براي عمليات اطفاء حريق.
– شركت در اموري مانند رنگ آميزي وسايل و تجهيزات اطفاء حريق، همراهي با ميهمانان شركت هنگام بازديد از پالايشگاه، و همچنين شركت در دوره‌ها آموزشي ايمني و آتش‌نشاني.
– بازديد مرتب از جمعه‌هاي آتش‌نشاني، شلانگهاي آب، هايد رنت‌ها، مانيتورها، و خاموش كننده‌هاي پالايشگاه و حصول اطمينان از صحت اطمينان از صحت انجام كار آنها.
– گزارش اتفاقات و موارديكه وجود و بروز آنها خلاف اصول ايمني شركت و پالايشگاه مي‌باشد به سرپرست مستقيم خود.

– حضور در محل پالايشگاه و بسر‌كار در مواقع لزوم طبق تشخيص مسئولين مربوطه
– نظارت و انجام مراقبتهاي ويژه در خصوص ادوات و وسايل كار و… كه پس از اتمام كار روزانه توسط واحدهاي عملياتي و اجرائي وتعميراتي وتوليدي در محل و محوطعه كار باقي ميماند وخطراتي خود دستگاه را تهديد نموده و يا باقيماندن آنها موجب بروز حوادث ويا در صورت وقوع موجب تشديد حادثه مي‌گردد و جهت جمع آوري آنها توسط واحد مربوط، حمل آنها به مكان امن در مواقع ضروري و حساس ضمن ارائه دگزارش موضوع.

– راهنمائي و هدايت و رفع اشكالات شغلي آتش‌نشانهاي ۱و۲ و ۳
– رعايت مقررات ايمني و بهداشتي و انضباطي در محل كار
– نصب تجهيزات و وسايل آتش نشاني در قسمتهاي مختلف پالايشگاه
– انجام ساير امور محوطه در زمينه شغلي طبق نظر سرپرست ذيربط همكاري و مشاركت در امور مربوطه با ساير همكاران قسمت.
– آمادگي طي دوره‌هاي آموزشي لازم طبق تشخيص رئيس قسمت و مدير
شرايط احراز

تحصيل: سيكل
تجربه: ۷ سال
ساير شرايط و دوره‌هاي آموزشهاي لازم: داشتن گواهينامه رانندگي، و دوره‌هاي آموزشي آشنائي با وسايل و اجهيزات اطفاء حريق و چگونگي عمليات ميداني.
داشتن توانائي و آمادگي جسماني لازم…
بسمي تعالي
شناسنامة شغل
عنوان شغل:سرپرست آتش‌نشاني و مراقبتهاي ويژه
واحد سازماني: ايمني و بهداشت و آتش‌نشاسي
قسمت: ايمني و آتش‌‌نشاني و مراقبتها ويژه
تعريف شغل
شاغل اين شغل تحت مظر رئيس ايمني و بهداشت و آتش‌نشاني عهده‌دار امور مربوط به سرپرستي قسمت و ايمني آتش‌نشاني و مراقبتهاي ويژه بوده واز طريق هدايت ونظارت وكنترل كاركنان تحت سرپرستي نموده و مستقيماً نيز در اين امور مشاركت مي‌نمايد.

در آماده سازي و آماده نگهداشتن وسايل وتجهيزات آتش نشاني پالايشگاه كنترل كامل نموده و از لحاظ مراقبت‌هاي ويژه در ارتباط با باقيماندد وسايل وادوات كار ساير واحدها در پايان كار روزانه كه خسارت وحوادثي را در پي دارد نظارت ميكند. گزارش كاركنان تحت نظارت را در خصوص موارد خلاف مقررات ايمني واتفاقاتي كه در محلهاي مختلف پالايشگاه رخ مي‌دهد واحتمال حوادثي را در بردارد مورد توجه قرار داده و اقدامات لازن جهت جلوگيري از اين حوادث را بعمل مي‌آورد و در صورت نياز موضعات را به رئيس واحد مربوطه گزارش مينمايند.

در برنامه ريزي وطرح‌هاي ايمني و آتش‌نشاني و مراقبتهاي ويژه با رئيس واحد همكاري وكنك نموده در جهت آموزش كاركنان تحت سرپرستي و ساير كاركنان وكارآموزان اقدام مي‌كند پيگيري‌هاي لازمدر مورد تامين نيازهاي قسمت تحت سرپرستي بعمل مي‌آورد
شرح وظايف
– حضور به موقع به سركار برنامه كار روزانه خود وهمكارن تحت سرپرستي
– نظارت وكنترل بر انجام بازديدهاي روزانه آبش نشانها از كليه تجهيزات ودستگاه‌ها وماشين آلات آتش‌نشاني
– نظارت وكنترل كامل برامور مربوط به شارژ كليه كپسولها طبقدستورالمعلها و استانداردهاي كار
– سرپرستي لازم در جهت تعميرات دستگاه‌ها وتجهيزات آتش‌نشاني و آموزشهاي لازم جهت رفع اشكالات
– در خواست تعميرات وصدور اجاره كار براي مواردي كه امكان تعمير در قسمت آتش نشاني وجود ندارد جهت ارسال به واحد تعميرات وپيگري‌هاي لازم جهت حصول اطمينان از انجام تعميرات
– بازديد مستمر از قسمتهاي مختلف پالايشگاه بمنظور يافتن مواردي كه خلاف مقررات ايمني كارگران و پالايشگاه بود و احتمال ايجاد حوادث را دارد. وگزارش آبه رئيس واحد وپيشگيري لازم جهت رفع اين قبيل موارد.

– آموزش و آشناي ساختار كاركنان وكار آموزان به مسايل. ايمني و آتش‌نشان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي عملي و يا سخنراني وهچنين آموزش كار كنان تحت سرپرستي در موارد مزبور .
– مشاركت در امور مربوط به تشكيل كلاسهاي آموزشي و كمك به رئيس ايمني وبهداشت وآتش‌نشاني
– حضور بموقع در عمليات اطفاء حريق رهبري وهدايت ونظارت بر كاركنان تحت سرپرستي و مشاركت مستقيم در عمليات واداره كنترل كامل عمليات اطفاء حريق.

– تشويق ساير كاركنان وعلاقمند ساختن آنان جهت اطفاءحريق هنگام بروز آتش‌سوزي در پالايشگاه و استفاده از اين قبيل كاركنان در عمليات مربوطه بنحو مطلوب.
– بر قرار تماس و ارتباط با كليه واحد و قسمتها در جهت روا مقررات ايمني و مبارزه با آتش‌سوزي و همكاري نزديك با آنها در زمينه شغلي بخصوص با كميته ايمني و بهداشت پالايشگاه.
– در خواست وسايل و موارد مورد نياز قسمت آتش‌نشاني و پيگيريهاي لازم جهت تامين موضوعات مورد درخواست.
– تهيه تابلوها، علائم پوسترها، بروشورهاي ايمني و يا حاوي نكات موبوط به مبارزه با آتش و يا جلوگيري از آتش‌سوزي و حوادث ديگر و نظارت كامل بر امور مربوط به نصب آنها در مكانهائيكه در معرض ديد كاركنان پالايشگاه باشد.
– تهيه گزارش حوادث ناشي از كار به رئيس مربوط و ترتيب و تشويق كاركنانيكه در مسايل ايمني تلاش نموده‌‌اند.
– نظارت بر امور مراقبتهاي ويژه در ارتباط با خسارت و يا خطراتي كه در اثر بجا گذراندن وسايل و ادوات كار در پايان كار روزانه توسط ساير واحدهاي تعميراتي و اجرائي ممكن است وارد آيد و يا بروز انعكاس آن جهت رفع مشكل و نظارت بر حمل اين وسايل به مكانهاي امن در واقع ضروري و حساس.
– تهيه نسخ و مجلات و جزوات مربوط به واحد ايمني و بهداشت و آتش‌نشاني و نگهداري آنها بطرز صحيح.

– مراقبت كامل بر فعاليتهاي افراد تحت سرپرستي، رسيدگي به مسائل و مشكلات آنان در زمينه شغلي و رفع مشكلات مربوط و ايجاد هماهنگي در كارها و برنامه‌خاي مرخصي آنها و مواردي از قبيل.
– حضور در پالايشگاه و سر كار در هر زمان طبق نظر و دستور رئيس واحد و با ساير مسئولين ذيربط.
– رعايت كليه مقررات انضباطي شركت و ضوابط ايمني و بهداشتي به همكاران تحت نظارت.