بازرسی ایمنی راه

محور مورد بحث: بزرگراه نوكنده –كردكوي
علٌت انتخاب موضوع پروژه: چون اين محور در مسير بين بندرگز و گرگان قرار گرفته و به علٌت رفت و آمد زياد در اين مسير و مشا هده نواقص ظا هري موجود در طول راه و تصاد فات بين جاده اي در اين محور اين پروژه انتخاب شده است .

مقدمه :
راه به عنوان شريان ا صلي ا قتصاد در هر كشور ، نقش عمده اي را ايفا مي كند و حداكثر بهره گيري استفاده كنندگان از راه بايد به نوعي در طرا حي و ساخت آن در نظر گرفته شود كه مهمترين آن ،مقوله بسيار حياتي تأمين ايمني حركت است . اهداف پروژه ايمني راه ،معرفي و شناخت مشكلات ، وكاهش تعداد و شدت تصادف مي باشد . در اين راستا با توجه به نقش عوامل دخيل در تصادف ( جاده ، انسان ، محيط ، وسيله ) مي توان موضوعات استراتژيك مختلفي را در قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت تعريف و پيگيري نمود .

تجربه نشان داده است كه در برخورد با مقاطع حادثه خيز جاده اي در صورت عدم وجود برنامه هاي بنيادي پيشگيرانه ، انجام برنامه هاي چاره جويانه و اصلاحي از مؤثرترين كارهاي ممكن است . از جمله اين اقدامات مي توان به شناسأيي و اولويت بندي مقاطع حادثه خيز راه اشاره نمود .
بر اساس مطالعات انجام شده بر خلاف رشد روز افزون وسايل نقليه موتوري در كشورهاي در حال توسعه ( از جمله ايران ) سطح ايمني در اين كشورها در حال كاهش بوده و آمار تصادفات در حال افزايش است .

يكي از دلايل آن را مي توان عدم رعايت موارد مرتبط با ايمني در مراحل امكان_ سنجي ،طراحي و ساخت و بهره برداري پروژه هاي راه و ترافيك دانست كه نتيجه آن پيدايش مقطع حادثه خيز در شبكه راهها مي باشد . محيط جاده به تنهايي يا در تركيب با ساير عوامل حدودأ علٌت ايجاد يك چهارم كل سوانح مي باشد .

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك جهاني ، هر ساله بيش از ۱۷/۱ ميليون نفر در سوانح جاده اي مي ميرند و بيش از ۱۰ ميليون نفر معلول و زخمي مي شوند . كه از اين مقادير ۷۰% آن مربوط به كشورهاي در حال توسعه است .

همچنين اين سازمان اعلام كرده است كه تا سال ۲۰۲۰ تصادفات جاده اي به رد ه سوم علتهاي اصلي مرگ و مير و معلوليت در جوامع بشري خواهد رسيد .
سيستم حمل و نقل شامل ، محيط راه ، استفاده كنندگان راه ( عابرين پياده ، رانندگان ، دوچرخه سواران ،و غيره ) و وسايل نقليه است . عموماٌ گونه هاي مختلفي از شرايط محيطي ، استفاده كنندگان راه و انواع وسايل نقليه ، بدون هيچگونه پيامد منفي در سيستم حمل و نقل با همديگر در تقابل مي باشند .
يك تصادف وقتي رخ م

ي دهد كه يك يا تركيبي از اين عوامل باعث ضعف و خرابي در سيستم شود .تحقيقات انجام شده در استراليا سهم عوامل انساني ، وسيلة نقليه و محيط راه را تعيين نموده كه در شكل زير نشان داده شده است .

( ۹۵% كل ) عوامل انساني

عوامل وسيله نقليه (۸% كل ) عوامل محيط راه (۲۸% كل )

عوامل سهيم در تصادفات ترافيكي راه

محيط راه به تنهايي يادر تركيب باسايرعوامل باعث ۲۸% از كل تصادفات مي شود. فر آيند بازرسي ايمني روي سهم اجزاء و محيط راه در تصادفات ، تمركز مي كند . با شناسايي مشكلات با لقوه ايمني در حين مراحل اوٌليه يك پروژه ، مي توان باصرف هزينة كم طراحي را اصلاح نمود يا تغيير داد در نتيجه تصادفات با لقوه حذف خواهد شد .

هدف :
در خيلي از موارد پروژه هايي كه هنوز مدت زيادي از ساخت و بهره برداري آنها نگذشته است بعنوان مقاطع حادثه خيز شناسايي شده اند . بازرسي ايمني راه به منظور حداقل كردن ريسك تصادفات ترافيكي و حصول اطمينان از در نظر گرفته شدن كليه اقدامات لازم براي حذف يا كاهش مشكلات موجود و بالقوه شناسايي شده راه ، به انجام مي رسد . علاوه بر اين بازرسي ايمني راه ، ايمني تمام استفاده كنندگان آنرا در نظر گرفته ، اهميت اعمل ايمني در همه مراحل طراحي راه را به اثبات رسانده و هزينه طول عمر پروژه را كاهش مي دهد .

 

بازرسي ايمني راه چيست ؟
بازرسي ايمني راه عبارتند از :
بررسي رسمي يك راه موجود يا در حال ساخت ، پروژه ترافيكي و يا هر پروژه اي كه با استفاده كنندگان راه سرو كار دارد،كه در آن تيمي با صلاحيت و مستقل ،گزارشي از پتانسيل تصادفات خيزي و عملكرد ايمني پروژه ارائه مي دهد .

بازرسي ايمني راه در مراحل پيشرفت يك پروژه :
بازرسي ايمني راه مي تواند در طي مراحل پيشرفت يك پروژه ( مرحله امكان سنجي ، طراحي اوليه ،طراحي جزئيات ،حين ساخت و قبل از بازگشايي ) و همچنين بر روي يك راه موجود اجراشود ( به شكل (۳) مراجعه شود ) لازم به ذكر است اجراي بازرسي در مراحل ابتدائي پروژه منافع بيشتري دارد ،زيرا تغيير يك خط روي نقشه هاي طراحي يا اجرايي بسيار ساده تر و كم هزينه تر از رفع مشكل ايمني يك راه موجود است .

منافع بازرسيهاي ايمني راه :
منافع بازرسيهاي ايمني راه عبارتند از :
۱) راههاي جديد ايمن تر به واسطه پيشگيري از وقوع تصادفات .
۲) شبكه راههاي ايمن تر به واسسطه كاهش تعدادو شدت تصادفات .
۳) ارتقاء‌مهندسي ايمني راه ( فهم و مستندسازي بهتر مهندسي ايمني راه )
۴) كاهش هزينه هاي طول عمر يك راه
۵) كاهش هزينه اقدامات اصلاحي
۶) كاهش هزينه كلي پروژه كه بر جامعه تحميل مي شود .شامل تصادفات ، اختلافات و آسيبهاي جسمي و روحي .
۷) پيشرفتهاي احتمالي استانداردها و روشهاي طراحي در مقوله ايمني .
۸) رسيدگي ساده تر به نيازهاي ايمني استفاده كننده هاي آسيب پذير راه .
۹) تشويق كاركنان ساير بخش ها به مقوله ايمني راه .
۱۰)افزايش اهميت و آگاهي نسبت به طراحي ايمني راه ،در بين مهندسان ترافيك و طراحان

.
بررسي وضعيت و جايگاه ايران در تصادفات جاده اي :
در جدول شماره ۱ تعداد كشته شدگان و مجروحان تصادفات راههاي كشور و رشد آن از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ ارائه شده است . اين آمار بيانگر رشد متوسط سالانه معادل ۱۰ درصد مي باشد . بر اساس آخرين آمار منتشره تعداد كشته شدگان تصادفات جاده اي در سال ۱۳۸۰ با ۱۹۷۲۷ كشته و ۶/۱۵ در صد رشد نسبت به سال قبل از آن ، به نقطه اوج و بحراني ترين وضعيت خود در سالهاي گذشته رسيده است . در عين حال تعداد مجروحين در اين سال معادل ۱۱۹۵۰۰ نفر با

رشد ۳/۱۰ در صدي همراه بود كه از ميانگين ۱۲ درصد روند گذشته و ۹/۱۸ در صد سالهاي ۷۸و۷۹ كاهش داشته كه با توجه به رشد آمار كشته شدگان ، دلالت بر شدت تصادفات رخ داده و همينطور ضعف در سيستم امدادرساني در راهها دارد . در خصوص تفكيك آمار تصادفات شهري و برون شهري مطالعه مستند و دقيقي صورت نگرفته ولي بر اساس آمار پليس راهنمايي و رانندگي كشور و همينطور مطالعات موردي صورت گرفته ( همچون سازمان حمل و نقل و پايانه هاي است

ن آذربايجان غربي ) سهم كشته شدگان بين شهري ۷۵ درصد و كشته شدگان شهري ۲۵ در صد تخمين زده شده است .

جدول ۱: تعداد كشته شدگان و مجروحين و درصد رشد آنها بين سالهاي۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰
۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰
تعداد كشته شدگان و درصد رشد آن ۱۰۵۴۵
۱۱۵۹۱
(۹/۹+) ۱۲۵۸۳
(۶/۸+) ۱۳۶۷۶
(۷/۸+) ۱۴۷۸۹
(۱/۸+) ۱۵۴۸۲
(۷/۴+) ۱۷۰۵۹
( ۲/۱۰+ ) ۱۹۷۲۷
(۶/۱۵+)
تعداد مجروحين و درصد رشد آن ۴۴۲۱۶ ۵۲۶۹۶
(۹/۱۱+) ۶۲۴۶۶
(۸/۱۱+) ۶۷۷۹۶
(۵/۸+) ۷۶۵۶۲
(۹/۱۲+) ۹۱۰۴۸
(۹/۱۸+) ۱۰۸۳۲۰
(۹/۱۸+) ۱۱۹۵۰۰
(۳/۱۰+)
مأخذ: دفتر ايمني و ترافيك سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور

براي مقايسه و ارزيابي بهتر وضعيت تصادفات جاده اي كشور مي بايست از شاخصهاي بهتري استفاده نمود. براي اين منظور معمولا از دو شاخص ريسك تصادفات ( تعداد كشته شدگان به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت ) و يا نرخ تصادفات ( تعداد كشته شدگان به ازاء هر ده هزار وسيله نقليه ) استفاده مي شود .در سال ۱۳۸۰ مقدارشاخص ريسك تصادفات برابر ۲۹ كشته به ازاء هر صد هزار نفر جمعيت و مقدار شاخص نرخ تصادفات برابر ۴۲ كشته به ازاء هر ۱۰۰۰۰ وسيله نقليه بوده كه به لحاظ ريسك تصادفات در مقام نخست جهان و به لحاظ نرخ تصادفات پس از كلمبيا ، ونزوئلا و بنگلادش بترتيب با شاخصهاي ۴/۵۸ ،۹/۵۴ ،۵/۴۴، در مقام چهارم قرار دارد .

شناسايي مشكلات اصلي در بهبود ايمني راههاي كشور :
اصليترين مشكلات بخش ايمني راههاي كشور را ميتوان عدم مديريت واحد و جامع در هدايت مقوله ايمني شهري و بين شهري و به تبع آن فقدان هر گونه برنامه ريزي و طرح جامعي كه اهداف و استراتژيهاو نحوة دستيابي به آنها در آن مشخص باشد، دانست. متأسفانه تاكنون (سال ۱۳۸۱) سيستم فعلي ايمني راههاي كشور از عدم مديريت واحد و جامع در سياستگذاري و هدايت و جلب

همكاريهاي وزارتخانه ها ، دستگاهها وسازمانهاي ذيربط با مقوله ايمني راهها رنج مي برد . هر چند اقداماتي براي تشكيل كميسيون ايمني ترافيك برداشته شده كه تا كنون به نتيجه اي نرسيده است و عملا در وضعيت فعلي ، متولي اصلي مقؤلة ايمني كشور مشخص نمي باشد . ويژه آنكه در مقؤلة مديريت ترافيك و بهره برداري از راهها ، ناهماهنگي ها و عدم مشخص بودن مسئوليتها به چشم مي خورد . در ذيل به اختصار به برخي مشكلات و نقايص موجود در برخي از دستگاهها ي ذيربط با مقوله ايمني راهها اشاره مي گردد.

مشكلات موجود در ارتباط با پليس راهنمايي و رانندگي كشور :
راهنمايي و رانندگي كشور با مسئوليت گسترده اي كه عهده داراست از نقش و جايگاه ويژه اي در فرآيند بهبود ايمني راههاي كشور برخوردار مي باشد كه با توجه به تجربيات حاصله از ساير كشورها ، اولويت دارترين اقدامات را به اين تشكيلات مي توان منتسب نمود . اما اين نيرو عليرقم تلاشهاي كه در سالهاي گذشته انجام داده ،به نقش مورد انتظار و جايگاه مطلوب خود دست نيافته كه برخي از دلايل آنرا مي توان به شرح ذيل عنوان نمود :

۱) عدم انگيزه كافي بدليل غير مكفي بودن حقوق و دستمزد هاو نبود سيستم نظارت ، كنترل و تنبيه و تشويق مورد نياز در پليس كشور .
۲) عدم مكانيزاسيون سيستم اجرائيات راهنمايي و رانندگي كشور واستفاده از روشهاي منسوخ كه امكان اشتباه يا تقلب را فراهم مي آورد .
۳) عدم وجود سيستم ثبت و پردازش اطلاعات تصادفات كشور .
۴) عدم وجود سوابق تصادفات افراد و استفاده از آن در يك سيستم تنبيهي ، توبيخي و تشويقي
۵) عدم وجود سيستم ثبت اطلاعات تخلفات رانندگي افراد و اعمال نمره منفي .
۶) كمبود تجهيزات مورد نياز براي كنترل و اعمال قانون در جاده ها و معابر شهري همچون سرعت سنجهاي مادون قرمز .
۷) كمبود تجهيزات و ادوات مورد نياز پليس در بررسي هاي موردي بويژه در مقؤلة تصادفات همچون دوربين هاي عكاسي و نقشه برداري .
۸) عدم تهيه و استفاده از فرمهاي مناسب ثبت اطلاعات تصادفات براي جمع آوري اطلاعات لازم هم براي شبيه سازي تصادفات و هم براي استفاده ساير دستگاههاي ذيربط و مراكز علمي ، تحقيقاتي و دانشگاهها .
۹) عدم برخورد لازم قانوني با متخلفين و اهمال در مواردي همچون عدم وجود بيمه شخص ثالث و كارت معاينه فني خودرو .
۱۰) عدم وجود سيستم مناسب بازرسي و كنترل وسايل نقليه بويژه وسايل نقليه عمومي.
۱۱) عدم وجود سيستم مناسب آموزش و باز آموزي رانندگان مطابق با استاندارد هاي روز دنيا .

مشكلات موجود در ارتباط با وزارت راه و ترابري و وزارت كشور :
سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ، معاونت ساخت و توسعه راهها ، معاونت راهداري و ادارات كل راه وترابري استانها درقالب وزارت راه وترابري و همينطور شهرداري ها در قالب وزارت كشور عهده دار مسئوليت تهيه و تدارك زير ساختها و امكانات و تجهيزات مورد نياز تردد ايمن كشور در دو حوزة معابر شهري و بين شهري صورت مجزا مي باشند .برخي از مشكلات موجود در اين بخش عبارتند از :

۱) عدم وجود استراتژيها و طرحهاي اجرايي كوتاه مدت ، بلند مدت ، در زمينة ايمني راهها .
۲) عدم وجود استراتژيها و طرحهاي مشخص در خصوص سيستم مراقبت ونگهداري راهها .
۳) عدم تهيه و تدارك آئين نامه ها و دستورالعملهاي لازم در مقوله اقدامات پيشگيري كننده از تصادفات همچون آئين نامه هاي طراحي ، نگهداري ، بازرسي و معاينه و بهينه سازي راهها و ابنيه فني بطورجامع و كافي .

۴) عدم وجود سيستم مميزي ايمني راههاي كشور .
۵) عدم تهيه دستور العمل تعيين نقاط حادثه خيز و نحوه تعيين و اولويت بندي و اصلاح آنها .

مشكلات موجود در ارتباط با وزارت صنايع و معادن :
از جمله پارامترهاي مؤثر در تأمين ايمني حركت ، وضعيت وسايل نقليه به لحاظ قدرت و عمر آن ( ميزان فرسودگي ) مي باشد . با توجه به رويه در پيش گرفته شده در وزارت صنايع و معادن هم اكنون وضعيت نامطلوبي در خصوص ركن سوم حركت در راهها وجود دارد به نحوي كه خودروهاي با عمر بيش از ۳۰ سال كه فاقد مشخصات و استانداردهاي لازم مي باشند ، بدون هيچگونه

محدوديتي در راههاي كشور در حال تردد هستند . مسلم آن است كه با عدم هماهنگي بين سرعت و قدرت مانور انواع وسايل نقليه جديد و فرسوده ، ادامه معضلات ترافيكي مربوطه و تصادفات ناشي از آن مشاهده خواهد شد .خودروهاي ساخت داخل جديدي نيز كه به بازار وارد مي شوند به لحاظ مشخصات و ملزومات لازم ، مطلوب و كامل نمي باشند و جا دارد كه آن وزارتخانه در تعيين سياستهاي خود براي توليد ، قيمت مطلوب و واردات خودرو نگاهي نيز به نقش و سهم وسايل نقليه در تصادفات راههاي كشور داشته باشد .

مشكلات موجود در ارتباط با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:
آخرين برآورد حكايت از آن دارد كه در سال ۱۳۸۰ بطور متوسط حدود ۴۰۰۰۰ ميليارد ريال ،در اثر تصادفات راهها به كشور خسارت مستقيم و غير مستقيم وارد مي گردد كه اين رقم حدود ۶۸/۳ در صد توليد نا خالص ملي و بيش از ۱۹۵ در صد مجموع اعتبارات عمراني وزارت راه ترابري در حمل

و نقل است . با توجه به اين حجم خسارات ، ضروري است كه منابع مالي مختلف دولتي و غير دولتي براي تأمين منافع عمومي جامعه در بهبود ايمني راههاي كشور فعال شوند . متأ سفانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدليل فقدان يك برنامه مدون و مشخص در خصوص بهبود وضعيت ايمني راههاي كشور ، درتخصيص منابع مالي مورد نياز بنحو مناسب عمل نمي نمايد . بنحوي كه مدير كل ايمني راههاي كشور در سال ۱۳۷۹ اعلام مي نمايد كه بودجه تخصيص يافته براي ايمن سازي جاده ها حتي كفاف خط كشي راهها را نيز نمي نمايد كه در اين صورت انتظار تغيير وضعيت موجود عملا عبث خواهد بود .

مشكلات موجود در ارتباط با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور :
در هنگام بروز حوادث رانندگي ، حفظ جان و تأمين سلامت و حداقل رساندن صدمات وارده به مجروحين تابع امدادرساني به موقع و مناسب مي باشد . بررسي عملكرد امدادرساني و كيفيت آن در تصادفات راههاي كشور بيانگر آن است كه در ارائه اين خدمات در كشور ، اختلاف چشمگيري با استانداردهاي جهاني وجود دارد . بنحويكه ۵۰ درصد قربانيان ،مجروحيني بوده اند كه حداكثر يك

ساعت پس از وقوع حادثه جان خود را از دست داده اند . بررسي هاي بعمل آمده حكايت از آن دارد كه در ايران براي فوريتهاي پزشكي خصوصأ‌در جاده ها هيچ نظام خاصي وجود ندارد و وزارت بهداشت بطور رسمي اعلام نموده است كه به تنهايي خود را مسئول امدادرساني در تصادفات راههاي كشور نمي داند .

مشكلات موجود در ارتباط با صنعت بيمه كشور :
در سيستم فعلي بيمه كشور ، براي بيمه هاي شخص ثالث و بدنه اتومبيل تدابير مناسب و جامعي براي لحاظ نمودن كليه سوابق تصادفات افراد در ميزان حق بيمه پرداختي در نظر گرفته نشده است .سيستم فعلي با توجه به عدم در نظر گرفتن كليه سوابق تخلفات و تصادفات افراد در ميزان بيمه

پرداختي به صورت ناقص عمل نموده و لذا انگيزشي در كاهش غفلتها و تخلفات منجر به تصادفات را ايجاد نمي نمايد . سيستم فرانشيز نيز كامل نبوده و از لحاظ بيمه تنها انگيزه كنوني باز دارنده از تخلفات و تصادفات براي رانندگان ، در گيريهاي اداري و مالي سلسله مراحل پرداخت خسارت بوجود آمده ، مي باشد .

مشكلات موجود در ارتباط با رسانه هاي جمعي و آموزش و پرورش :
عدم اقبال و توجه رسانه هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيما وهمينطور وزارت آموزش و پرورش به عنوان يكي از دست اندركاران

هم اكنون مقوله آموزش در كشور فاقد متولي خاص بوده و لذا هيچگونه برنامه جامع و مشخصي در اين زمينه وجود ندارد . به عنوان نمونه مجلس كشور تركيه صداو سيماي آن كشور را موظف نموده تا در هفته ۲ ساعت برنامه در زمينه ايمني ترافيك پخش نمايد .

اقدامات اساسي جهت بهبود ايمني راههاي كشور :
۱) تعيين موقعيت ايمني كنوني راههاي كشور و شناخت مشكلات و تخمين كمي شاخصهاي مربوطه .
۲) تعيين سياست ملي در خصوص ايمني راههاي كشور .
۳) تعيين اهداف كمي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش ايمني راههاي كشور در سطح ملي و منطقه اي .
۴) تهيه يك طرح اجرايي بلند مدت .
۵) تهيه يك طرح اجرايي كوتاه مدت ۵ ساله ي ترجيحأ‌۳ ساله براي ارتقاء سريعتر ايمني راهها بويژه در خصوص وضع قوانين و مقررات ، اعمال آنها و آموزش و ترويج مربوطه .
۶) بررسي و بازبيني تشكيلات و مديريت ايمني جاده اي كشور و ساير بخشهاي مؤثر درتأمين آن وايجاد و توسعه يك تشكيلات ايمني حمل و نقل كارا ومؤثرو پاسخگو ۷) تهيه و اجراء سيستم مميزي ايمني راههاي كشور .

۸)ايجاد سيستم جمع آوري و پردازش اطلاعات تصادفات و تهيه بانك اطلاعاتي تصادفات به صورت كامپيوتري به نحو مقتضي جهت شبيه سازي و تجزيه و تحليل تصادفات
۹) آموزش ، ترويج و بالا بردن آگاهي هاي خاص و عام لازم مربوط به ايمني راهها .
۱۰) تشخيص ، تعيين و جلب ابزار حمايتي مؤثر از اقدامات مربوط به ايمني راهها و فعاليتها ي مربوطه و تعيين آلترناتيوهاي مختلف تأمين بودجه از طرق مختلف همچون ماليتهاي مستقيم و غير مستقيم درصدي از جريمه ها ، مشاركت بخش خصوصي و تشكيلات غير دولتي (NGO;S )و سرمايه گذاريهاي ممكن همچون دريافت وامهاي بانك جهاني به صورت فاينانس بويژه براي بزرگراهها و راههاي اصلي .

در خصوص تهيه طرح كوتاه مدت اجرايي و واقع بينانه ، فهاليتهاي زير پس از تعيين اهداف مشخص و قابل اندازه گيري مطرح مي باشند :
۱) اصلاح و تكميل قوانين و مقررات ترافيكي .
۲) اعمال قانون و تشديد آن بويژه توسط پليس راهنمايي و رانندگي .

۳) اصلاح ضوابط آموزش متقاضيان رانندگي ، ضوابط اعطاء گواهينامه ها و تدوين ضوابط بازآموزيهاي لازم براي رانندگان .
۴) آموزش عمومي و ارائه اطلاعات و انجام تبليغات مورد نياز .
۵) آموزش كودكان و نوجوانان بويژه در مدارس و پارك هاي آموزش ترافيك .
۶) اصلاح سيستم ثبت ، بازرسي و آزمايش وسايل نقليه .

۷) ارائه سيستم مناسب امدادرساني به مصدومان تصادفات ، بويژه اقدامات فوري و مورد نياز (( در ساعات طلايي )) پس از تصادفات جرحي .
۸) بهسازي و اجراء سيستم مناسب نگهداري راهها و تأسيسات و تجهيزات ايمني مربوطه .
۹) تهيه ضوابط و استانداردهاي لازم براي مراحل طراحي ، اجرا ء و نظارت و نگهداري اجزاء مختلف مرتبط با تأمين ايمني راه .
۱۰) تعيين وظايف و مسئوليتهاي هر واحد مرتبط با موضوع .
۱۱) بر آورد بودجه مورد نياز براي هر يك از واحدهاي مرتبط با موضوع و جستجو و تعيين راههاي تأمين آن .

نمونه اي از بازرسي هاي انجام شده :

بازرسي حين ساخت و عمليات اجرايي

بازرسي راه هاي موجود

بررسي معايب ايمني راه در محور نوكنده – كردكوي
عکس شماره ۱

وجود يكي بريدگي غير استاندارد براي عبور عابر پياده يا موتور بدون علائم خط كشي.
رشد علفهاي هرز بلند روي خاكهاي دورن نيو جلسي و عدم ديد كافي در هنگام عبور از بريدگي غير استاندارد .
عكس شماره ۲

نصب نا مناسب تابلوي جهت عبور بعد از پليس راه نوكنده

عكس شماره ۳

عدم وجود تابلوي تعيين سمت عبور در ابتداي پل و همچنين عدم نصب نرده هاي ايمني( حفاظ )
در طول پل براي جلوگيري از سقوط در آب ( پل جفا كنده )
نمونه اين پل كه در نزديكي روستاي گز شرقي مي باشد به علٌت نبود نردهاي ايمني و سقوط يك دستگاه و سيلة نقليه در ساعت ۱۲ شب باعث مرگ راننده گرديده و به علٌت عدم ديد درون پل موقعي كه هوا روشن شد حادثه آشكار گرديد .
عكس شماره ۴

يك نمونه از عدم دقت در نصب پاية چراغهاي روشنايي وسط جاده ميان پليس راه نوكنده و روستاي جفا كنده

عكس شماره ۵

عدم نصب تابلو در ابتدا و انتهاي پل هاي كوچك ( در بسياري از اين نمونه پل ها در مسير مورد بحث فقط يك تابلو يا در ابتدا و يا در انتها نصب شده است در صورتيكه بايد در طرفين پل ، تابلو نصب شود )

عكس شماره ۶-۷

نصب غير صحيح و غير منظم نيو جلسي ( بلوك بتني ) و تعويض نكردن نيو جلسي هاي شكسته در ميانه راه
محل غير استاندارد براي عبور وسايل نقليه موتوري و عابر پياده .توضيح اينكه در محل هايي كه عابر پياده از يك سمت به سمت ديگر جاده مي رود بايد بريدگي وسط نيو جلسي را فقط براي عبور به عرض ۱ الي ۲ نفر و نيز اختلاف سطح ۴۰ الي ۵۰ سانتي متر با سطح آسفالت براي عبور نكردن وسايل نقليه موتوري ( موتورسيكلت ) و افزايش ايمني در اين محدوده .