بررسي امار عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران

این مقاله دارای نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
آمار عملكردي بازرگاني خارج كشور ۳

آمار ترانزيت خارجي ۶

آمار درآمد گمركات كشور ۸

آمار مسافرين ورودي و خروجي ۱

۰

آمار بسته هاي ورودي و خروجي كشور ۱۰

آمار تجارت هاي چمداني به كشورهاي سي.آي.اس ۱۱

آمار صادراتي از بازارچه هاي مرزي ۱۱

آمار قاچاق كالا ۱۱

بررسي آمار عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران
در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴

عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در اين ميان ارائه هر نظر و يا نظريه اي و نيز اتخاذ تصميم عقلائي در حيطه عمل فردي ، گروهي و يا كلان اجتماعي منوط به دستيابي به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در كليه زمينه هاي مورد بحث است. گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و وظايف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمركات را ، با نهايت دقت و صحت ، در اختيار مديران ، كارشناسان و عموم علاقمندان قرار مي دهد . ص

فحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملكرد جمهوري اسلامي ايران ، در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ شامل عناوين صادرات ، واردات ، ترانزيت ، درآمد ، مسافرين ورودي و خروجي ، بسته هاي پستي ، تجارت چمداني ، بازارچه هاي مرزي و قاچاق كالا مي باشد. اميد است كه اين گزارش مورد استفاده عموم كاربران قرار گيرد. لطفاً با ارائه نظرات و پيشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائي فرمائيد.

۱٫ آمار عملكرد بازرگاني خارجي كشور
الف) صادرات غير نفتي
به استناد آمارهاي موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۳/۴۵۴۵ هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر گرديد. اين ارقام در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۸۳ مبين اين واقعيت است كه صادرات كالاهاي غيرنفتي طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به لحاظ وزن ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ۵/۱۷ درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است كه از رقم ۶/۱۷۵۰ ميليون دلار ، ۹ ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۴/۱۴۳ ميليون دلار از طريق بازارچه مرزي بوده است. متوسط ارزش يك تن كالاهاي صادراتي كشور طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حدود ۶/۳۵۱ دلار بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳/۸ درصد كاهش داشته است. عناوين پنج قلم از كدهاي تعرفه اي كه داراي بيشترين سهم از مجموع ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي ميباشند به ت

رتيب شامل : «آهن آلات و فولاد» با ۵/۲۲ درصد سهم ، «ساير محصولات پتروشيمي» با ۴/۱۰ درصد ، «فرش دستباف» با ۴/۵ درصد ، «پسته و مغز پسته» با ۹/۴ درصد و «آلومينيوم ساخته شده» با ۱/۳ درصد ميباشند. بدين ترتيب پنج قلم عمده صادراتي در مجمــــــوع ۳/۴۶ درصد از كل ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي را به خود اختصاص داده اند. مقايسه آمار عملكرد با پيش بيني برنامه طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حاكي از ۸/۷۴ در

صد تحقق در ارقام بوده كه با احتساب تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي درصد تحقق ارقام عملكرد به ۹۶/۸۱ درصد افزايش مي يابد. گمرك شهيد رجائي از لحاظ سهم وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي به ترتيب با ۶/۴۵ درصد و ۵/۲۶ درصد بالاترين سهم را در بين گمركات به خود اختصاص داده است.

ب) واردات
براساس آمار و اطلاعات موجود ، طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ مقدار ۱/۷۶۶۱ هزار تن انواع كالاهاي مورد نياز كشور به ارزش ۱/۸۸۱۸ ميليون دلار از طريق مبادي گمركات اجرائي به ايران وارد شده كه در مقايسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن ۱/۱۳ درصد و به لحاظ ارزش ۱/۱۶ درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور حدود ۱۱۵۱ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶/۲ درصد افزايش نشان ميدهد. پنج قلم از عمده ترين اقلام وارداتي به كشور بر حسب بيشترين سهم در ارزش كل واردات بترتيب شامل : «ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي» با ۷/۲۰ درصد سهم ، «آهن آلات» با ۲/۱۱ درصد سهم ، «لوازم صنعتي برقي» با ۵/۶ درصد سهم ، «مواد اوليه پلاستيك» با ۳/۳ درصد سهم و «ماشين آلات راهسازي» با ۵/۲ درصد سهم بوده است. از اينرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتي ياد شده حدود ۲/۴۴ درصد از كل ارزش واردات طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ را به خود اختصاص داده اند. بيشترين حجم فعاليتهاي گمركي در امور واردات كالا به لحاظ بالاترين وزن و ارزش كالاي وارداتي مربوط به گمرك شهيد رجائي با سهم ۸/۴۰ درصد وزن و ۴/۵۰ درصد در ارزش ميباشد.

۲٫ آمار ترانزيت خارجي
طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ، بالغ بر ۱/۱۶۸۶ هزارتن كالا به ارزش ۵/۲۴۸۲۲ ميليارد ريال معادل ۳/۲۹۲۰ ميليون دلار از كشور ترانزيت شده است . مقايسه ارقام ياد شده نسبت به دوره مشابه سال قبل حاكي از كاهش ۷/۴۹ درصدي در وزن و افزايش ۸/۸ درصدي در ارزش ميباشد. مهم ترين اقلام ترانزيتي غيركارنه تير از نظر ارزش ، خـودرو با ۸/۱۰ درصد ، مواد غذائي با ۴/۴ درصد ، سوخت با ۶ درصد از ارزش كل ترانزيت بوده اند. طي سه ۷/۵۷ درصد ، سرخس با ۲/۱۵ درصد و بـازرگان با ۴/۵ درصد از ارزش كل ترانزيت مهمترين گمركات مبدأ ترانزيتي و گمركات دوغارون با ۶/۳۰ درصد ، شهيد رجائي با ۵/۱۳ درصد و آستارا با ۲/۹ درصد از ارزش كل ترانزيت ، مهمترين گمركات مقصد ترانزيتي كشور بوده اند. كشورهاي امارات متحده عربي با ۴/۴۳ درصد ، ازبكستان با ۹/۱۲ درصد و تركمنستان با ۷/۶ درصد از ارزش كل كالاهاي ترانزيتي به ترتيب رتبه اول تا سوم را در بين كشوره

اي مبدأ به خود اختصاص داده اند.
كشورهاي افغانستان با ۴/۳۲ درصد ، امارات متحده عربي با ۵/۱۵ درصد و آذربايجان با ۱/۹ درصد از ارزش كل كالاهاي ترانزيتي ، به ترتيب مقام اول تا سوم را در بين كشورهاي مقصد به خود اختصاص داده اند.

۳٫ آمار درآمد گمركات كشور
طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ، ميزان درآمدهاي وصولي گمركات بالغ بر ۲/۷۴۸۲ ميليارد ريال بوده كه با توجه به مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۳۹ درصد رشد داشته است. اين ميزان درآمد حدود ۴/۷۹ درصد از بودجه مصوب را تحقق نموده است. درآمد گمركات كشور از بابت واردات خودرو بالغ بر ۴/۲۱۵ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با بودجه مصوب ۱۵۷۵ ميليارد ريال بيانگر تحقق ۷/۱۳ درصد بودجه ميباشد.درآمد گمركات كشور بدون احتساب خودرو بالغ بر ۸/۷۲۶۶ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با بودجه مصوب ۷۸۴۵ ميليارد ريال بيانگر تحقق ۶/۹۲ درصد عملكرد گمركات ميباشد.براساس آمارهاي موجود ، رقم ضمانتمامه حدود ۵/۲۰۰۷ ميليارد ريال بوده كه با احتساب اين رقم ، درآمد گمركات در طي اين مدت بالغ بر ۷/۹۴۸۹ ميليارد ريال ميگردد كه در مقايسه با بودجه مصوب ، بيانگر تحقق ۷/۱۰۰ درصدي درآمد ميباشد. گمرك شهيد رجائي با كسب درآمد ۱/۳۵۶۶ ميليارد ريال يا ۶/۴۷ رتبه اول ، گمرك شهـريار با اختصــاص ۲/۵۴۴ ميليارد ريال يا ۳/۷ درصد رتبه دوم و گمرك بندر امام خميني با ۴/۵۲۸ ميليارد ريال ۱/۷ درصد رتبه سوم را كسب نموده است.

۴٫ آمار مسافرين ورودي و خروجي
طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ، بالغ بر ۱/۱۱۴۷ هزار نفر مسافر وارد كشور شده اند كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزايش ۹/۱۸ درصدي برخوردارشده است .تفكيك آمار مسافرين ورودي ايراني و خارجي طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ حاكي از آن است كه بالغ بــــر ۶/۷۲ درصد از مسافرين ورودي ايراني و ۴/۲۷ درصد از مسافرين ورودي خارجي بوده اند . بررسي مسافرين ورودي برحسب گمركات كشور حاكي از آن است كه گمـرك مهرآباد با اختصاص ۴/۳۲ درصد از مسافرين ورودي رتبه اول ، گمرك دوغارون با ۹/۱۷ درصد از مسافرين ورودي رتبه دوم و گمرك بازرگان نيز با اختصاص ۵/۱۰ درصد از مسافرين ورودي سومين رتبه را به خود اختصاص داده اند .طي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ، حدود ۲/۱۰۴۷ هزار نفر مسافر از كشور خارج شده اند كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از رش

د ۲/۱۰ درصدي برخوردار شده است . تفكيك آمار مسافرين خروجي حاكي از آن است كه ۱/۷۷ درصد از مسافرين خروجي ايـراني و ۹/۲۲ درصد خارجي بوده اند. بررسي مسافرين خروجي برحسب گمركات كشور حاكي از آنست كه گمرك مهرآباد با اختصاص ۸/۳۴ درصد از مسافرين خروجي رتبه اول ، گمرك بازرگان با ۱/۱۲ درصد از مسافرين خروجي رتبه دوم و گمرك جلفا با ۴/۹ درصد از مسافرين خروجي رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.