بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) عوامل موجود در انتخاب موضوع :
۱) موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام :
۲) اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيست در واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است.

۳) اين تحقيق در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است .
۴) در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است .
بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري :
بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرست آمده است . در فهرست مطالب ابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار و چكيده مشاهده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن صفحه مربوط به

پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در ۵ فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل آغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر آنها قيد شده است از يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است .
در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست .
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي موضوع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت .
ساير بخشها به درستي در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، محقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيات خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است .
و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ .

در قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين بخش چكيده اي از كاربه همراه خلاصه اي از هر فصل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهش را مورد ارزيابي قرار داده است .
فصل اول ( كليات – طرح تحقيق )
نقطة قوت در شروع اين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است ك ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد .

بيان موضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) :
اين بخش با مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حدودي اهميت موضوع را نيز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرار گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه با بيان مسئله است .
محقق با اشاره مختصري به پيشينه تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله

تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البته دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرها نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شده ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به چشم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با موضوع خود بيان نموده است ولي در هيچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة مكاني و زماني خود ارائه

ننموده است و يا اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع (ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشته است . ابعاد مسئله ، سطوح آن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل يا عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد سرمايه گذاران و شركت‌هاي سهامي بررسي نمايد ، در ضمن اثري از شيوه انجام تحقيق نيست .

گزاره هاي تحقيق ( هدف، فرضيه ها . سؤالات پژوهشي )
با بيان مقدمه اي كوتاه از وضعيت حاكم بر زمان تحقيق ، محقق هدف خود را از انجام تحقيق بيان نموده است و سپس دوباره دلائلي در رابطه با اهميت موضع تحقيق ارائه كرده است كه بيان دوبارة آنها در اين بخش تا حدودي به نظر زائد مي رسد . در بخش مربوط به هدف تحقيق ، محقق ابتدا اهداف تحقيق را در رابطه با اقتضاء مكان بيان كرده است و سپس به بيان هدف خود در رابطه با بنگاهها پرداخته است ، كه بسيارجالب توجه مي باشد .

در بخش پنجم از فصل اول ، محقق فرضيات تحقيق را بيان نموده است نكته اي كه در اين بخش بيشاز همه به چشم مي خورد بيان فرضيات در قالب يك سري سؤال است . در واقع محقق سوالات پژوهشي خود را همان فرضيات درنظر گرفته است .

با توجه به موضوع تحقيق ( بررسي رابط بين تورم و بازده وقعي سهام ) به نظر مي رسد كه محقق در صدد انجام تحقيقي است از نوع و همبستگي ولي در كلية فرضيات ازرابطه اي علي نام برده مي شود كه بيانگر اين مطلب است كه محقق در صدد پيدا كردن رابطه اي علت و معلولي در بين متغيرهاست كه فرضيات را ازنوع تجربي(علي) مي كند كه به نظر كارصحيحي نمي رسد چون با موضوع تحقيق همبستگي هيچ گاه نمي توان ادعاي روابط علت و معلولي نمود . نكتة ديگري كه تا

حدودي قابل بحث است اين است كه تفكيكي بين فرضيات اصلي و فرعي تحقيق به چشم نمي خورد ، در واقع به نظر مي رسد كه تحقيق ، يك فرضيه اصلي داشته باشد و دو فرض بعدي فرعي باشد كه علاوه بر تفكيك آنها، مي بايست آنها را در قالب مدلي نظري نشان داد ، كه اين كار صورت نگرفته است . البته در هيچ جا متغيرها ، نوع آنها و رابطة آنها عنوان نشده است .

۶- قلمرو تحقيق : در اين تحقيق محقق ، مسئله را از نظر زماني و مكاني محدود نموده است . در مورد مكان ، بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب كرده است و در رابطه با زمان سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ در واقع ۶ سال را مد نظر قرار داده است كه جا داشت اين قلمرو ها در قسمت بيان مسئله نيز عنوان مي شد .
و در بخش بعدي ، بيان مشكلات و محدوديتهاي تحقيق پرداخته شده است كه يكي از مشكلات هميشگي اين بخش كمبود منابع ياد مي شود كه تا حدودي حكايت از عدم جستجوي كافي پژوهشگر است . درضمن مشكلات و محدوديتها بيان شده است ولي هيچ راهكاري براي حل آنهابه چشم نمي خورد . در نهايت ، به تعاريف واژه ها مي رسيم ، كه اين تعاريف بايد هم از لحاظ مفهومي باشد و هم عملياتي ، كه ما فقط با تعاريف مفهومي متغيرها در اين بخش رو به رو مي شويم .
فصل دوم ( مباني نظري يا بررسي پيشينة تحقيق )
در اين بخش طبق روال گذشته ابتدا با ذكر مقدمه اي ، خلاصه اي از فصل بيان شده است . سپس محقق هر يك از دو متغير تحقيق ( تورم . بازده واقعي سهام ) را به طورجداگانه مورد

بررسي قرار داده است و كلية نظريات موجود در رابطه با هر يك را با ديدي انتقادي بيان نموده است و سپس تحقيقات انجام گرفته در زمينة بررسي رابطة بين دو متغي را با توجه به روشي كه خود براي انجام تحقيق خود در نظر گرفته است شرح داده و نتايج و روشهاي انجام آن تحقيقات را نيز بيان كرده است .اين تحقيقات و نتايج حاصل از آنها هم از منابع داخلي و هم از منابع خارجي بوده است كه نكته اي است قابل تحسين . دربخش تحقيقات داخلي محقق به بررسي پايان نامه ها ايران پرداخته است .

نكتة جالب توجه ، خلاصه كردن و جدول بندي كل تحقيقات در قالب يك جدول است كه بررسي و فهم خوانندگان و استفاده كنندگان از تحقيق را سهولت مي بخشد . در اين جدول ، نام محقق ( محققين ) كشور( كشورهاي ) مورد بررسي ، دوره زماني، عنوان تحقيق و نتيجه گيري به تفكيك بيان شده است .
سپس با توجه به تحقيقات قبلي ، سؤالات و فرضيات پژوهشي مجدداً مطرح گرديده و قلمرهاي زماني و مكاني مورد تأكيد قرار گرفته است .
در اين بخش با وجود قوت بسيار اثري از مدل

تجربي ( مفهومي ) تحقيق به چشم سنمي خورد .
فصل سوم ( الگوها و روش تحقيق )

در اين بخش ابتدا طرح تحقيق و الگوهاي پيشنهادي در رابطه با هر فرضيه بيان شده است .
سپس به تعاريف و نحوة محاسبة متغيرهاي الگوها بر مي خوريم كه به نظر همان تعاريف عملياتي مي رسد كه جا داشت در كنار تعاريف مفهومي بيان مي شد نه در اين بخش.
سپس شيوه هاي جمع آوري اطلاعات و جامعة آماري مورد بررسي بيان شده است .
شيوة اين تحقيق كه به نظر هم معقول مي رسد استفاده از منابع كتابخانه اي است كه محقق به ذكر منابع اخذ اطلاعات نيز پرداخته است .

جامعة آماري نيز مطرح شده و نام كلية شركتهايي كه در بخش مورد توجه قرار گرفته شده اند ، آورده شده است . روش آزمون فرضيه ها كه قبلاً هم ذكر شد با استفاده از رگرسيون مي باشد كه با موضوع تحقيق همبستگي كه با ان رو به رو هستيم و عدم استفاده از LISREL معقول به نظر نمي رسد .
فصل چهارم ( يافته هاي تحقيق ) يابر آورد الگوها و تحليل يافته ها :
در اين فصل ابتدا تك تك فرضيات مورد آزمون قرار گرفته اند . فرض ۰H و ۱H براي تك سوالات پژوهشي بيان شده است و محقق به آزمون رد يا عدم رد آنها پرداخته است .

اطلاعات و داده هاي تحقيق اين بخش همگي در بخش پيوستها ارائه شده است كه در عرصة مختصري از آنها در اين فصل بهتر بود . جامعة آماري ، معرفي آنها و مطالبي جهت شناخت آنها نيز انجام نگرفته است ، در واقع محقق آماري را به طور كامل در فصل قبل معرفي كرده است و از تك تك آنها نام برده است كه در اين بخش داده هاي كافي عرضه نشده است ولي جداول و نمودارهايي آورده شده كه خود آزمون فرضيه ها را مستند مي سازد .

فصل پنجم، نتيجه گيري و پيشنهادات
در اين قسمت خلاصه اي از كل تحقيق، نتايج حاصل از انجام تحقيق و پيشنهاداتي در رابطه با حل مسئله تحقيق به چشم مي خورد كه همگي به جا و مناسب مي باشند. پيشنهادات خود به دو بخش كاربردي و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي تفكيك شده است كه قوتي براي تحقيق تلقي مي گردد و امكان استفاده از اين تحقيق را در پژوهشهاي نظري (بنيادي) و كاربردي بعدي، فراهم مي آورد. يا مرور اين پيشنهادات مي توان دريافت كه، با توجه به يافته هاي تحقيق، محقق پيشنهادات خود را ارائه نموده است، نه بر اساس موضوعاتي خارج از حيطة كاري خود.

پيوست ها:
در اين بخش، كلية نمودارها و خروجيهاي نرم افزاري آورده شده است. تنها نكته اين است كه در زير نمودار، توضيح آن قيد مي گردد نه در بالاي آن.

منابع و مآخذ:
منابع در دو بخش فارسي و انگليسي آورده شده است كه منبع دهي پاياني بر اساس APA مي باشد. يعني نام خانوادگي، نام، سال نشر كتاب، عنوان كتاب، مكان انتشار، شركت انتشار.
محقق به اشتباه شمارة صفحات را نيز در فهرست منابع پاياني (كتابنامه ها)، آورده است.
البته منبع دهي در داخل متن به صورت درست و با توجه به اصول انجام گرفته است.