چكيده
مطالعه حاظر، بررسي زيست محيطي و فلوريستيكي گياهان دامنه هاي جنوب غربي ارتفاعات كوه بينالود در شمال شهرستان نيشابور با وسعتي حدود ۵۰۰ كيلومتر مربع است. اين مطالعه به منظور شناخت گونه هاي گياهي و بويژه شناسايي گونه هاي كمياب و در معرض انقراض و همچنين براي افزايش دانش ما در مورد محيط زيست اين منطقه انجام شد، چرا كه اولين قدم در راه حفظ محيط زيست، شناخت دقيق و علمي آن مي باشد. پوشش گياهي منطقه شامل ۴۸۸ گونه و زيرگونه

متعلق به ۳۰۱ جنس از ۶۷ خانواده ي گياهي است كه از بين آنها تعداد ۲۰ گونه جزو گياهان كمياب و در معرض انقراض مي باشند. تروفيت ها با ۸۸/۳۶ درصد شكل زيستي غالب را دارند و همي كريپتوفيت ها و كامفيت ها به ترتيب با ۰۱/۳۴ و ۶۸/۱۱ درصد اشكال زيستي بعدي را تشكيل مي دهند. از نظر نوع ناحيه ي رويشي، ۶۶/۵۲ درصد گياهان آن از عناصر رويشي ايرانو-توراني و بقيه مربوط به دو، سه يا چند ناحيه ي رويشي بوده و يا پراكنش جهاني دارند. زيستگاه هاي منطقه را از روي نوع رويش گياهي، نوع بستر و ميزان دسترسي گياهان به آب، مي توان به هفت زيستگاه دشتي و مسطح، صخره اي، دامنه هاي مرطوب،دامنه های خشک ، زيستگاه هاي آبي، واريزه ها و مناطق تخريب شده تقسيم كرد.

فصل اول: كليات
۱- رشته كوه هاي بينالود
بينالود سلسله ارتفاعي به با روند تقريبي شمال غربي – جنوب شرقي در حدفاصل شهرستانهاي مشهد و نيشابور در استان خراسان واقع است (پيوست۱). اين رشته کوه داراي قله هاي متعددي است که بلندترين آنها با ۳۲۱۱ متر ارتفاع دارد، همچنين قله شير باد ۳۲۰۰ متر و قلة زرگران با ۳۱۰۰ متر ارتفاع در جنوب قلة بينالود-که بلندترين قلة استان خراسان مي باشد- قرار دارند. کليه آبريزهاي شمالي اين کوهستان به کشف رود و آبزيزهاي جنوبي آن به کال شور مي ريزد . روستاهاي مهمي چون زشک، شانديز، طرقبه،گلمکان در دامنه هاي شمالي و روستاها و شهرهايي مانند پيوه ژن، درود، خرو و ميرآباد در دامنه هاي جنوبي آن قرار گرفته اند.

از لحاظ زمين شناسي رشته کوه هاي بينالود بين پليت مستحکم توران و خرده قاره ايران مرکزي محاط شده است. مرز جنوبي آن گسل ميامي يا گسل شاهرود و حد شمال غربي آن را گسل سمنان مي دانند. گسترش واقعي اين زون بين نواحي شمال سبزوار و نيشابور تا مشهد است ولي با توجه به اينکه در زون مورد بحث زمين هاي دگرگون شده وآزريني وجود دارد که در آن سوي مرز (افغانستان) نيز قابل تعقيب است بنابراين، حد شرقي اين زون را به ادامه هندوکش غربي در افغانستان محدود مي کنند.(۲)
اين زون بخشي از البرز را شامل است که از نظر زمين شناسي، اختصاصات ويژه اي دارد. گاهي واحد زمين شناسي بينالود را زون تدريجي بين ايران مرکزي و البرز درنظر مي گيرند، زيرا رسوبات و رخساره هاي پالئوزوئيک اين زون شبيه البرز است و گاهي آنرا جزئي از ايران مرکزي درنظر ميگيرند که در آن رسوبات اپي کنتينانتال پالئوزوئيک تقريباً در همه جا ديده ميشود، ولي در بخشهاي بالاآمده (هورست) به طور محلي، قسمت هايي از رديف هاي رسوبي حذف شده و در آن نبود چينه شناسي مشخص ديده مي شود. به علاوه، زون مزبور، طي دونين پسين – کربنيفر با البرز غربي و مرکزي و درپرمين با ساير قسمتهاي ايران از نظر حوضة رسوبي وضع تقريباً مشابهي داشته و در ارتباط بوده است (۲).
مجموعه آذرين و دگرگوني اين زون که به ويژه در جنوب و مغرب مشهد بيرون زدگي دارد، شامل سه فاز دگرگوني ناحيه اي و دو مرحله گرانيت زايي است و در آن توده هاي اولترابازيک نيز وجود دارد. در مورد سن اين مجموعه هاي دگرگوني و آذرين اتفاق نظر وجود ندارد، برخي آن را پرکامبرين و بعضي به ژوراسيک نسبت مي داده اند، ولي شواهد زمين شناسي و تعيين سن مطلق نشان داده است که فازهاي دگرگوني و گرانيت زايي اوليه آن به فاز کوهزايي هرسي نين و بعدها در ترياس مياني نيز مجموعاً تحت تأثير دگرگوني هاي سيمرين پيشين قرار گرفته است(۲).
ادامة قسمتي از عملکرد کوهزايي هرسي نين را که از تيان شان – پامير – هندوکش به جنوب مشهد مي رسد، نوعي فرورانش پوستة اقيانوسي (اقيانوس پالئو تتيس) مي دانند. در اين زون رسوبات کامبرين فسيل دار وجود داشته و طي سيلورين و دونين زيرين، درياي مشترکي شمال شرق ايران و ايران مرکزي را فرا مي گرفته، زيرا رسوبات مشابهي طي اين مدت در بينالود و ايران مرکزي بر جاي گذاشته شده است. ارتباط مزبور تا کربونيفر زيرين نيز وجود داشته است در حالي که در البرز رابطة مزبور به کلي قطع شده. اين وضعيت را به حرکات خشکي زايي اواخر دونين مربوط مي دانند و کنگلومراي قاعده اي کربونيفر زيرين را دليل اين حرکات ذکر مي کنند(۲).
رسوبات کربونيفر فوقاني در بينالود، شامل مجموعه اي از ماسه سنگ کوارتزيتي سياه رنگ و شيل است که تا اندازه اي شبيه تشکيلات سردر(طبس – ايران مرکزي) است. رسوبات ترياس البرز با ايران مرکزي تفاوت داشته ولي در بينالود، هيچ نوع رسوبي در ترياس تشخيص داده نشده است. تنها در منطقة آق دربند (۱۰۰ کيلومتري شرق مشهد) رسوبات شيل و ماسه سنگ همراه با لايه هاي آهکي آمونيت دار وجود دارد که آن را به ترياس مياني و فوقاني مربوط مي دانند(۲).
گسل سنگ بست – شانديز مجموعة دگرگوني پالئوزوئيک و توده هاي نفوذي جنوب مشهد را از اسليت و ماسه سنگهاي سازند شمشک (رتيو – لياس) و رسوبات جوان تر مجزا مي کند.
با حرکات کوهزايي سيمرين پيشين و پس روي دريا، محيط مناسبي براي رشد گياهان در اين

منطقه فراهم شده است.
در زون بينالود، رسوبات ژوراسيک در بسياري از نقاط به طور هم شيب رسوبات پالئوزوئيک و مجموعه هاي دگرگوني را مي پوشاند و در کنگلومراي قاعده اي آن مي توان قطعات مختلف و فراوان دگرگوني و آذرين پالئوزوئيک را پيدا کرد. رسوبات لياس نيز مشابه رسوبات سازند شمشک البرز است
و در آن گاهي لايه ماسه سنگ بين لايه اي وجود دارد که حاوي فسيل هاي گياهي زياد است. رسوبات آهکي دورة کرتاسه نيز مشابه البرز بوده و در جنوب غربي قشلاق، گرانيت هاي مشهد را فرا مي گيرد.
رسوبات پالئوژن در دامنة شمالي البرز و بينالود گسترش نداشته است. در ضمن فعاليت شديد آتشفشاني ائوسن در اين ناحيه به چشم نمي خورد. رسوبات نئوژن البرز شرقي و بينالود شبيه

ايران مرکزي است. به علاوه رسوبات قرمز تخريبي و ساير لايه هاي ترسير در جنوب بينالود وجود دارد ولي گسترش آنها بسيار محدود است(۲).
۲- معرفي منطقه ي مطالعه شده:
منطقه مورد مطالعه با وسعتي حدود ۵۰۰ کيلومتر مربع در دامنه هاي جنوب غربي رشته کوه بينالود، در حد فاصل طول هاي جغرافيايي ’۱۵ °۵۹ و ’۴۵ °۵۸ شرقي و عرض هاي ‘۸ °۳۶ و ’۲۴ °۳۶ شمالي قرارگرفته است(منابع ۳ تا ۷) به طوري که شهر خرو، روستاي باغشن گچ و تمام نواحي و روستاهاي مابين اين دو منطقه را شامل ميشود (پيوست۱). کمترين ارتفاع اين منطقه ۱۳۰۰ متر و بيشترين ارتفاع حدود ۲۸۰۰ متر بالاي سطح دريا مي باشدبطوري كه اختلاف ارتفاعي حدود ۱۵۰۰ متر در اين منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است.
در جدول ۱ نام، مختصات جغرافيايي و ارتفاع بعضي از مهمترين مناطق و روستاهاي منطقه آمده است.
۳- اطلاعات هواشناسي منطقه:
اطلاعات مربوط به دما، بارش و رطوبت نسبي با استفاده از اطلاعات ايستگاه هواشناسي شهرستان نيشابور – که نزديکترين ايستگاه هواشناسي به منطقه مي باشد – محاسبه شده است. اين اطلاعت در فاصله سالهاي ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ ثبت شده است.
دما: ميانگين دماي ماهانه در ژانويه (اواخردي و اوايل بهمن) کمترين مقدار خود را داشته، سپس افزايش يافته و در جولاي به حداکثر مقدار خود مي رسد و سپس تا ژانويه سيرنزولي طي مي کند. ميانگين مينيمم دماها در ماهاي ژانويه، فوريه و مارس يعني فصل زمستان زير صفر بوده و ماه هاي يخبندان را تشکيل ميدهد. سردترين ماه سال ژانويه وگرمترين ماه جولاي ميباشد (جدول ۲).
بارندگي: مجموع بارندگي سالانه ۹/۲۳۹ ميليمتر و حداکثر ميزان بارندگي در ماه مارس (اواخر اسفند واوايل بهار) مي باشد (جدول ۳).
رطوبت نسبي: رطوبت نسبي در گرمترين ماه، کمترين و در سردترين ماه بيشترين مقدار خود را داشته است (جدول ۴).

 

فصل دوم: روش مطالعه
براي انجام اين مطالعه ابتدا نقشه هاي توپوگرافي منطقه (منابع ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷) تهيه و پس از شناسايي دقيق موقعيت منطقه عمليات صحرايي و جمع آوري نمونه ها آغاز گرديد. نمونه هاي گياهي از تير ماه ۱۳۸۱ تا فروردين ۱۳۸۳ هر ماه در فصول رويش جمع آوري شدند. اطلاعات مربوط به زيستگاه، محل و تاريخ جمع آوري و همچنين برخي اطلاعات محلي در مورد گونه ها در هنگام جمع آوري نمونه ها ثبت شد. تمام اين نمونه ها به هرباريوم مركزي دانشگاه تهران (TUH) م

نتقل شده و پس از خشك كردن و تثبيت آنها بر روي شيت هاي هرباريوم و شماره گذاري، شناسايي آنها با استفاده از منابع مختلف (منابع شماره ي ۹ تا ۲۸) انجام شد. شكل زيستي گونه ها با استفاده از روش رانكيه (۱۹۳۴) و كرولوژي گونه ها با استفاده از منابع مختلف (منابع ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۱) تهيه گرديد و در نهايت اهميت اقتصادي و زيست محيطي گونه هاي مختلف مشخص شد.

فصل سوم: نتايج و بحث

۱- خانواده هاي گياهي منطقه:
در منطقه مطالعه شده تعداد ۶۷ خانواده گياهي وجود دارد. از بين اين خانواده ها، ۵۴ خانواده از گياهان دولپه، ۱۰ خانواده از گياهان تك لپه، يك خانواده از كلاميدوسپرمها و دو خانواده متعلق به نهانزادان آوندي است. خانواده كاسني (Asteraceae) با ۷۱ گونه بيشترين فراواني گونه را در منطقه دارد و بعد از آن به ترتيب خانواده هاي گندم (Poaceae) با ۵۰ گونه، حبوبات (Fabaceae) با ۴۳ گونه، شب بو (Brassicaceae) 30 گونه، ميخك (Caryophyllaceae) با ۷۲ گونه، چتريان (Apiaceae) با ۲۲ گونه، نعناع (Lamiaceae) با ۲۱ گونه، گاوزبان (Boraginaceae) با ۲۰ گونه، لاله (Liliaceae) با ۱۸ گونه و گل ميمون (Scrophulariaceae) با ۱۵ گونه بزرگترين خانواده هاي گياهي منطقه را تشكيل مي دهند.
جدول ۵ نام خانواده هاي گياهي منطقه، به همراه تعداد جنسها و گونه هاي هر خانواده را نشان مي دهد.
۲- جنسهاي گياهي منطقه:
بر طبق جدول ۵ تعداد ۳۰۱ جنس گياهي در منطقه وجود دارد. بزرگترين جنس گياهي منطقه جنس گون (Astragalus)با ۱۴ گونه مي باشد. جدول ۶ نام بزرگترين جنسهاي گياهي و تعداد گونه هاي هر جنس را نشان مي دهد.
۳- گونه هاي گياهي منطقه:
منطقه مطالعه شده داراي ۴۸۷ گونه گياهي مي باشد (جدول ۷). از بين اين گونه ها تعداد ۳۹۳ گونه دو لپه، ۹۲ گونه تك لپه، دو گونه پتريدوفيت و يك گونه كلاميدوسپرم است. جدول ۸ تعداد و درصد اين گونه ها را نشان مي دهد. پيوست ۲ تعدادي از تصاوير گونه هاي گياهي و مناظر منطقه را نشان مي دهد.
۴- مقايسه ي فلور گياهي منطقه و ايران:

منطقه ي مطالعه شده در دامنه هاي جنوب غربي رشته كوه بينالود وسعتي حدود ۵۰۰ كيلومتر مربع دارد كه ۰۳/۰ % وسعت ايران مي باشد. تعداد خانواده ها ۱۱/۴۰ % كل خانواده هاي گياهي ايران، تعداد جنسها ۹۳/۲۴% تعداد جنسهاي ايران و تعداد گونه ها ۴۴/۶% تعداد گونه هاي گياهي ايران مي باشد (جدول ۹).
۵- اشكال زيستي (Biological types = Life forms)
شكل زيستي تروفيت (Therophyte) با ۸۸/۳۶% شكل زيستي غالب گياهان منطقه را تشكيل مي دهد. بعد از آن به ترتيب اشكال زيستي همي كريپتوفيت (Hemicryptophyte)، كامفيت (Chamaephyte)، ژئوفيت پياز دار (Bulbose geophyte)، فانروفيت (Phanerophyte)، ژ

ئوفيت ريزوم دار (Rhizomatous geophyte)، ژئوفيت غده دار (Tuberose geophyte)، نانوفانروفيت (Nanophanerophyte)، هلوفيت (Helophyte) و پارازيت (Parasite) اشكال زيستي بعدي را تشكيل مي دهند (جدول ۱۰).
در جدول ۱۱ شكل هاي زيستي ده خانواده ي گياهي بزرگ منطقه و تعداد و درصد هر يك از اين اشكال رويشي آمده است. اين جداول نشان مي دهند كه تروفيت ها بالاترين درصد فراواني را در خانواده هاي گرامينه، شب بو و گل ميمون تشكيل مي دهند. همي كريپتوفيت ها بالاترين درصد فراواني را در خانواده هاي كاسني، حبوبات، چتريان و نعناع دارا مي باشند. كامفيت ها در خانواده نعناع با درصد همي كريپتوفيت ها برابري مي كند و در خانواده ميخك نيز درصد قابل توجهي را دارا مي باشد و ژئوفيت ها تقريباً تمام خانواده ي لاله را در بر مي گيرند.
۶- دوره ي رويشي:
گياهان به سه گروه از لحاظ دوره ي رويشي تقسيم مي گردند، گياهان يك ساله، دو ساله و چند ساله. جدول ۱۲ تعداد و درصد آنها را درمنطقه نشان مي دهد.
۷- زيستگاه:
مشاهدات انجام شده مؤيد هفت زيستگاه مختلف در منطقه است اين زيستگاه ها بر اساس ميزان دسترسي گياهان به آب و نوع بستر تقسيم شده اند:
۱) مناطق دشتي: اين مناطق، تمام كوه پايه ها و مناطق مسطح بين كوه ها و تا حدي دامنه هاي كم شيب را شامل مي شود. با توجه به مناسب بودن اين مناطق براي فعاليت هاي كشاورزي، بيشترين تغيير در اكوسيستم هاي موجود در اين زيستگاه رخ داده است. در اين مناطق گونه هاي مختلف از خانواده ي گرامينه پراكنش دارند در جدول ۷ زيستگاه هايي را كه هر گونه گياهي مي تواند اشغال كند آمده است.
۲) نواحي سنگي و صخره اي: اين زيستگاه معمولاً در دامنه ها در قسمتي كه سنگ بستر از خاك خارج شده است، ديده مي شوند. همچنين در شكاف صخره ها گونه هاي متنوعي را مي توان مشاهده نمود (جدول ۷).
۳) مناطق خشك كوهستاني: اين مناطق در حد واسط نواحي دشتي و مناطق صخره اي كوهستان ها قرار دارند و گونه هايي از هر دو زيستگاه در اين منطقه نيز وارد مي شوند.
۴) مناطق مرطوب كوهستاني و حاشيه رودخانه ها: به دلايل مختلف مانند وجود چشمه ها و آبراهه هاي فصلي در شيبها و يا وجود برخي ساختارهاي صخره اي زير سطح خاك كه سبب انتقال رطوبت به سطح مي شوند، لكه هاي كوچك مرطوبي در دامنه هاي خشك كوهستان ايجاد مي شود. از طرفي وجود رطوبت كافي در كنار رودها نيز چنين رويشهايي را ايجاد مي كند. اين زيستگاه معمولاً داراي گونه هاي متنوعي از انواع گونه هاي گرامينه و گياهان مختلف ديگر هستند.
۵) دامنه هاي واريزه اي: اين بستر ها كه در پايين دامنه ارتفاعات انباشته از خرده سنگ ها

ي تخريب شده ي صخره ها هستند شامل واريزه هاي شيستي و ماسه اي اند. در واريزه هاي شيستي كه خاك اندكي نيز در بين سنگريزه ها وجود دارد، معمولاً گياهان كمي مي رويند، اما مناطق واريزه اي ماسه اي به علت نرم و متخلخل بودن بستر، از تنوع و غناي گونه اي بيشتري برخوردار است.
۶)زيستگاه هاي آبي: اين زيستگاه كه درون رودخانه ها را شامل مي شوند كه به علت شيب تند منطقه و جريان سريع آب داراي تنوع گياهي اندكي مي باشند.

۷) مناطق تخريب شده: اين زيستگاه ها شامل مناطق دستخورده ي روستاها، باغها، مزارع كشاورزي و خاك ريزهاي كنار جاده ها هستند. در اين زيستگاه ها گونه هاي متعددي از گندميان و علف هاي هرز ديده مي شوند.
در جدول ۱۳ تعداد گياهان هر يك از زيستگاه ها نشان داده شده اند.
۸- نواحي رويشي (كرولوژي):
گياهان دامنه هاي جنوب غربي بينالود داراي ۶۶/۵۲ درصد عناصر ايرانو-توراني است و كرولوژي غالب را در منطقه تشكيل مي دهند. ۳۴/۱۴ درصد گونه ها مربوط به سه ناحيه ي رويشي شامل نواحي ايرانو-توراني، مديترانه اي، اروپا-سيبري و ۲۹/۱۲ درصد آنها متعلق به دو ناحيه ي رويشي ايرانو-توراني، مديترانه اي هستند. بعضي گونه ها نيز متعلق به نواحي رويشي ايرانو-توراني، صحرا-سندي و يا ايرانو-توراني، مديترانه اي، صحرا-سندي مي باشند. همچنين تعدادي داراي پراكنشي در بيش از سه ناحيه ي رويشي بوده و يا داراي گسترش جهاني هستند (جدول ۱۴).
۹- گونه هاي اندميك:
از بين ۴۸۸ گونه گياهي منطقه تعداد ۲۱ گونه يعني ۳/۴% كل گونه ها اندميك ايران مي باشند. از بين اين تعداد ۷ گونه اندميك خراسان و ۳ گونه اندميك كوه هاي بينالود مي باشند. در جدول ۱۵ نام گونه هاي اندميك آمده است.
تعدادي از گونه هاي تيپ بينالود، مجدداً از محل تيپ جمع آوري گرديد. نام اين گونه ها در جدول ۱۶ آمده است.
۱۰- گونه هاي نادر و در معرض انقراض:
از بين گونه هاي گياهي منطقه تعداد ۲۰ گونه جزو گونه هاي نادر در ايران مي باشند. نام اين گونه ها در جدول ۱۷ آمده است (۹).
۱۱- اهميت اقتصادي:

از ميان گونه هاي گياهي منطقه ۸۹ گونه گياه دارويي (جدول ۱۸)، ۳۲ گونه داراي اهميت مرتعي و علوفه اي (اين تعداد شامل مهمترين گونه هاي مرتعي و علوفه اي مي باشند، چراكه بيشتر گونه هاي گياهي توسط دام خورده مي شوند.) (جدول۱۹)، ۴۰ گونه خوراكي (كل گياه و يا بخشي از آن و يا محصولي از آن خوراكي بوده و يا در صنايع غذايي مصرف دارند.) (جدول۲۰)، ۳۶ گونه علف هرز (شامل مهمترين و مشكل سازترين علف هاي هرز منطقه) (جدول۲۱)، ۱۹ گونه گياه زينتي و مناسب براي طراحي فضاهاي سبز (جدول ۲۲)، بيش از ۹ گونه سمي (كل گياه و يا بخشي از آن براي انسان يا دام سمي است.) (جدول ۲۳)، ۱۴ گونه درختي (جدول ۲۴) و براي ۲۳ گونه اهميت هاي اقتصادي ديگري در منابع مختلف ذكر شده است مثلاً از ريشه ي Acanthophyllum glandulosum مي توان به عنوان صابون استفاده كرد و يا از گونه ي Galium verum در پنير سازي استفاده مي شود. همچنين از Tanacetum parthenium، Chenopodium botrys و برگ Juglans regia مي توان به عنوان حشره كش استفاده كرد.

جدول ۱: نام، مختصات جغرافيايي و ارتفاع بعضي از مهمترين مناطق و روستاهاي منطقه مطالعه شده
نام طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ارتفاع (متر)
باغشن گچ ’۴۶ °۵۸ ’۱۸ °۳۶ ۱۲۸۰
مير آباد ’۴۸ °۵۸ ’۱۸ °۳۶ ۱۳۶۰
درقلعه ’۵۳ °۵۸ ’۲۱ °۳۶ ۱۷۰۰
برف ريز ’۵۴ °۵۸ ’۱۸ °۳۶ ۱۸۰۰
رود ’۵۵ °۵۸ ’۱۵ °۳۶ ۱۵۰۰
بشر آباد ’۵۲ °۵۸ ’۱۵ °۳۶ ۱۳۶۰
غار ’۵۴ °۵۸ ’۱۵ °۳۶ ۱۴۲۰
بوژان ’۵۸ °۵۸ ’۱۵ °۳۶ ۱۶۰۰
خرو بالا ‘۳ °۵۸ ’۱۰ °۳۶ ۱۵۰۰

جدول ۲: ميانگين حداکثر، متوسط و حداقل دماهاي ماهانه و سالانه در فاصله سالهاي ۱۹۸۵ تا ۱۹۶۲ و ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec سالانه
حداکثر دما ۴/۷ ۲/۱۱ ۱/۱۵ ۱/۲۲ ۷/۲۷ ۳۳ ۷/۳۴ ۶/۳۳ ۷/۲۹ ۹/۲۲ ۵/۱۵ ۴/۱۰ ۳۶/۱۹
متوسط دما ۵/۱ ۵ ۶/۸ ۸/۱۴ ۵/۱۹ ۲۴ ۲۶ ۴/۲۴ ۴/۲۰ ۴/۱۴ ۲/۸ ۹/۳ ۲/۱۴
حداقل دما ۷/۴- ۶/۱- ۲/۲ ۴/۷ ۳/۱۱ ۱۵ ۲/۱۷ ۱/۱۵ ۹/۱۰ ۹/۵ ۸/۰ ۷/۲- ۴/۶

جدول ۳: ميانگين بارش ماهانه و سالانه در فاصله سالهاي ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec سالانه
ميانگين بارش ۵/۴۱ ۷/۳۸ ۶/۴۷ ۱/۳۰ ۳/۲۰ ۵/۳ ۷/۱ ۱/۰ ۲ ۳/۹ ۵/۱۶ ۵/۲۷ ۹/۲۳۹

جدول ۴: ميانگين رطوبت نسبي ماهانه و سالانه در فاصله سالهاي ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec سالانه
رطوبت نسبي ۳/۶۹ ۶/۶۶ ۳/۶۳ ۵/۵۵ ۵۰ ۹/۳۶ ۵/۳۴ ۶/۳۶ ۳/۳۸ ۲/۴۷ ۶/۵۸ ۳/۶۸ ۱/۵۱

 

جدول ۵: نام خانواده هاي گياهي منطقه به همراه تعداد جنسها و گونه هاي هر خانواده
گونه ها جنسها نام خانواده N. گونه ها جنسها نام خانواده N.
1 1 LINACEAE 35 1 1 ADIANTHACEAE 1
4 3 MALVACEAE 36 4 1 AMARANTHACEAE 2

۱ ۱ MORACEAE 37 1 1 AMARYLLIDACEAE 3
1 1 OLEACEAE 38 2 2 ANACARDIACEAE 4
2 1 ONOAGRACEAE 39 22 17 APIACEAE 5
2 1 ORCHIDACEAE 40 1 1 ARACEAE 6
1 1 OROBANCHACEAE 41 2 2 ASCLEPIADACEAE 7
7 4 PAPAVERACEAE 42 71 44 ASTERACEAE 8
3 1 PLANTAGINACEAE 43 1 1 BERBERIDACEAE 9
1 1 PLATANACEAE 44 20 13 BORAGINACEAE 10
5 2 PLUMBAGINACEAE 45 30 26 BRASSICACEAE 11
50 34 POACEAE 46 3 2 CAPPARIDACEAE 12
1 1 PODOPHYLLACEAE 47 27 13 CARYOPHYLLACEAE 13
8 4 POLYGONACEAE 48 7 6 CHENOPODIACEAE 14
1 1 PORTULACACEAE 49 2 1 COLCHICACEAE 15
3 3 PRIMULACEAE 50 4 1 CONVOLVULACEAE 16
12 8 RANUNCULACEAE 51 1 1 CORYLACEAE 17
1 1 RESEDACEAE 52 1 1 CUSCUTACEAE 18
13 10 ROSACEAE 53 8 3 CYPERACEAE 19
9 6 RUBIACEAE 54 2 1 DIPSACACEAE 20
1 1 RUTACEAE 55 1 1 ELAEAGNACEAE 21
5 2 SALICACEAE 56 1 1 EPHEDRACEAE 22
15 5 SCROPHULARIACEAE 57 1 1 EQUISETACEAE 23
4 3 SOLANACEAE 58 10 2 EUPHORBIACEAE 24
2 2 TAMARICACEAE 59 43 16 FABACEAE 25
1 1 THYMELAEACEAE 60 2 2 FUMARIACEAE 26
1 1 TYPHACEAE 61 3 2 GENTIANACEAE 27
1 1 ULMACEAE 62 4 3 GERANIACEAE 28
2 2 URTICACEAE 63 3 1 HYPERICACEAE 29
1 1 VALERIANACEAE 64 4 3 IRIDACEAE 30
1 1 VERBENACEAE 65 1 1 JUGLANDACEAE 31
2 1 VIOLACEAE 66 2 1 JUNCACEAE 32
2 2 ZYGOPHYLLACEAE 67 21 14 LAMIACEAE 33
488 301 مجموع ۱۸ ۷ LILIACEAE 34

 

جدول ۶: جنس هاي بزرگ گياهي منطقه و تعداد گونه هاي هر جنس
تعداد گونه نام خانواده نام جنس شماره
۱۴ Fabaceae Astragalus 1
9 Euphorbiaceae Euphorbia 2
8 Asteraceae Cousinia 3
8 Poaceae Bromus 4

۷ Liliaceae Gagea 5
7 Scrophulariaceae Veronica 6
6 Caryophyllaceae Acanthophyllum 7
6 Liliaceae Allium 8
6 Cyperaceae Carex 9
6 Asteraceae Centhaurea 10

جدول ۷: ليست گونه هاي گياهي دامنه هاي جنوب غربي رشته كوه بينالود
كرولوژي: ايرانو توراني (IT)، مديترانه اي (M)، اروپا-سيبري (ES)، صحرا-سندي (SS)، چند ناحيه ي رويشي (Plur.)، جهان وطني (Cosm.).
شكل زيستي: تروفيت (Th)، همي كريپتوفيت (Hem)، كامفيت (Ch)، فانروفيت (Ph)، نانوفانروفيت (N.Fh)، ژئوفيت ريزم دار (Ge.r)، ژئوفيت غده دار (Ge.t)، ژئوفيت پياز دار (Ge.b)، هلوفيت (Hel)، پارازيت (Par).
زيستگاه: ۱) نواحي دشتي، ۲) نواحي صخره اي، ۳) نواحي كوهستاني خشك، ۴) نواحي كوهستاني مرطوب، ۵) واريزه ها، ۶) زيستگاه هاي آبي، ۷) نواحي تخريب شده.
موقعيت ها ، نزديك ترين روستاي محل جمع آوري مي باشند.
تمامي نمونه هاي گياهي در هرباريوم مركزي دانشگاه تهران (TUH) نگهداري مي شوند.
*بومي ايران، **بومي بينالود، ***محل نمونه تيپ
نام خانواده ها و گونه ها كرولوژي شكل زيستي زيستگاه شماره ي هرباريومي (TUH)، ارتفاع، موقعيت
ADIANTHACEAE
Adianthum capillus veneris L. IT- M Hem 2 Ghar, 1500M, 32224
AMARANTHACEAE
Amaranthus albus L. Plur. Th 1, 7 Rood, 1340m, 29764
Amaranthus blitoides S.Watson. Plur. Th 1, 7 Rood, 1340m, 29763
Amaranthus retroflexus L. Plur. Th 1, 7 Rood, 1700m, 29748
Amaranthus viridis L. Plur. Th 1, 7 Rood, 1340m, 32214

AMARYLLIDACEAE
Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb. IT Ge.b 1, 3, 7 Mirabad, 1700m, 32258- Baghshangach, 1600m, 31941
ANACARDIACEAE

Pistacia atlantica Desf. subsp. mutica (Fisch. & C. A. Mey.) Rech. f. IT Ph 3 Mirabad, 1800m, 32258
Rhus coriaria L. IT- M Ph 1, 3, 4 Boojan, 1900m, 29547
APIACEAE/UMBELLIFERAE
Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude in Engler & Prantl. IT Ge.t 1, 7 Rood, 1600m, 30438
Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. IT Ge.t 1, 7 Barfriz, 1900m, 30441- Boojan, 1700m, 32263
Bupleurum exaltatum M. B. IT Ch 2 Rood, 1600m, 29718- Barfriz, 2300m, 29719
Caucalis platycarpos L. IT- M Th 1, 7 Rood, 1600m, 30427- Boojan, 1700m, 32268
Conium maculatum L. Plur. Hem 1, 7 Rood, 1600m, 32264
Dorema aitchisonii Korov. ex M. Pimen. IT Hem 1, 5 Boojan, 1700m, 31897
Eryngium bungei Boiss. IT Hem 3, 5 Boojan, 1700m, 31896- Kharv, 2000m, 31894
Eryngium caucasicum Trautv. IT Hem 1, 3, 5 Rood, 1600m, 29720- Mirabad, 1700m, 31895
Falcaria vulgaris Bernh. IT- M- ES Hem 1, 7 Rood, 1500m, 32273
Ferula flabelliloba Rech. f. & Aell. * *** IT Hem 3, 5 Mirabad, 1700m, 32269- Rood, 1700m, 32270
Ferula ovina (Boiss.) Boiss. IT Hem 2, 3 Boojan, 1700m, 30435
Johrenia platycarpa Boiss. IT Hem 1, 2, 3 Rood, 1600m, 29714
Opopanax persicus Boiss. IT Hem 1, 7 Boojan, 1700m, 32271
Pimpinella affinis Ledeb. IT- ES Hem 1, 7 Boojan, 1900m, 29716- Kharv, 2000m, 31893
Prangos latiloba Korov. IT Hem 2, 3 Mirabad, 1700m, 30430- Boojan, 1700m, 31889
Prangos serpentinica (Rech. f., Aell. & Esfand.) Herrnstadt & Heyn. IT Hem 2, 3 Barfriz, 1600m, 30429- Boojan, 1700m, 30432
Scaligeria allioides (Regel. & Schmalh.) Boiss. IT Ge.t 1, 7 Baghshangach, 1500m, 32266
Scandix aucheri Boiss. IT Th 1, 3 Kharv, 2000m, 30560
Scandix stellata Banks & Soland. IT- M Th 1, 3 Mirabad, 1600m, 30558
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. IT- M- ES Th 1 Mirabad, 1600m, 31892- Barfriz, 2000m, 31892
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. IT- M- ES Th 1, 3 Barfriz, 1900m, 30437- Rood, 1600m, 32264
Zosima absinthifolia (Vent.) Link. IT Hem 1, 3 Barfriz, 1900m, 30439- Boojan, 1700m, 30428
ARACEAE
Arum kotschyi Bo

iss. IT Ge.b 1, 2, 3 Barfriz, 1900m, 30917- Rood, 1500m, 32194
ASCLEPIADACEAE
Cynanchum acutum L. IT- M Hem 2, 3, 4 Rood, 1800m, 32210
Vincetoxicum pumilum Decne. in DC. IT Hem 3, 3, 5 Boojan, 1500m, 31920- Mirabad, 1800m, 31921
ASTERACEAE/COMPOSITAE

Achillea biebersteinii Afan. IT Hem 1, 3, 7 Rood, 1600m, 29635- Boojan, 1700m, 31868
Achillea tenuifolia Lam. IT Ch 1, 2, 3, 7 Barfriz, 2000m, 31866- Mirabad, 1500m, 30110
Acroptilon repens (L.) DC. subsp. australe (Iljin.) Rech. f. IT Hem 1, 7 Rood, 1340m, 29717
Anthemis odontostephana Boiss. var. odontostephana IT Th 2 Kharv, 2000m, 30133- Mirabad, 1500m, 30108
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Plur. Ch 1, 7 Boshrabad, 1380m, 29721
Artemisia sieberi Besser. subsp. sieberi IT- M- ES Ch 1, 3 Boshrabad, 1380m, 29723
Carduus pycnocephalus L. IT- M Th 1, 4 Rood, 1340m, 30128
Carthamus lanatus L. subsp. turkestanicus (M.pop.) Hanelt. IT Th 1, 7 Boojan, 1600m, 31860
Carthamus oxyacantha M. B. IT- M- ES Th 7 Rood, 1700m, 29729
Centaurea balsamita Lam. subsp. balsamita IT Th 1, 7 Rood, 1700m, 31861
Centaurea behen L. IT- M Hem 2, 3 Boojan, 1900m, 29733
Centaurea bruguierana (DC.)Handmzt. subsp. belangerana (DC.) Bornm. IT- SS Th 7 Rood, 1340m, 31901
Centaurea depressa M. B. IT Th 1, 7 Mirabad, 1600m, 30094
Centaurea iberica Trev. ex Spreng. IT- M Th 1, 3, 4, 7 Baghshangach, 1600m, 31863- Rood, 1340m, 31863
Centaurea virgata Lam. subsp. squarrosa (Willd.) Gugler. IT Ch 1, 2, 3 Rood, 1500m, 29727
Cephalorrhynchus polycladus (Boiss.) Kir. *** IT Hem 1 Rood, 1700m, 32231
Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze. IT Th 1, 3 Mirabad, 1500m, 30941
Chondrilla juncea L. IT- M- ES Hem 1, 7 Boojan, 1500m, 32222
Cichorium intybus L. Plur. Hem 1, 4 Barfriz, 2000m, 31877- Mirabad, 1500m, 31850
Cirsium arvense (L.) Scop. var. incanum (S. G. Gmelin) Ledeb. Plur. Th 1, 4 Barfriz, 2000m, 28577
Cirsium congestum Fisch. & C. A. Mey. ex DC. var. congestum IT Hem 1, 3 Rood, 1700m, 29744
Cirsium libanoticum DC. IT- M Hem 1, 4 Rood, 1700m, 29722- Barfriz, 1500m, 31870
Cirsium turkestanicum (Regel.) Petrak. var. pseudolappasceum (Charadze.) Petrak. IT Hem 1, 3 Rood, 1700m, 29734
Cnicus benedictus L. var. kotschyi (Schultz Bip) Boiss. IT- M Th 1, 7 Rood, 1340m, 31849
Conyza canadensis (L.) Cronq. Plur. Th 1, 7 Rood, 1340 ,29715
Cousinia adenostegia Rech. f. ** *** IT Hem 5 Barfriz, 2200m, 28567
Cousinia eryngioides Boiss. * IT Hem 3, 7 Barfriz, 2000m, 32283- baghshangach, 1600m, 28550
Cousinia lasiandra Bunge. * IT Hem 3 Barfriz, 2000m, 28560
Cousinia microcarpa Boiss. IT Hem 1, 3, 4, 7 Baghshangach, 1600m, 28562- Rood, 1700m, 32198
Cousinia monocephala Bunge. * IT Hem 3 Barfriz, 1800m, 28549
Cousinia cf. spathulata Kult. * IT Ch 3 Barfriz, 1900m, 28566
Cousinia trachyphyllaria Bornm. & Rech. f. * IT Hem 3 Kharv, 2000m, 28564
Cousinia umbrosa Bunge. IT Hem 7 Barfriz, 1800m, 31917
Crepis flexuosa (DC.) C. B. Clarke IT Ge.r 2 Ghar, 1500m, 28571
Crepis pulchra L. subsp. turkestanica Babcock. IT ‏Th 1, 3, 5 Kharv, 2000m, 32209- Boojan, 1500m, 30119
Crepis sancta (L.) Babcock. subsp. iranica Rech. f. IT- M Th 1, 3, 5, 7 Mirabad, 1600m, 30098- baghshan ghach,

Echinops cf. chorassanicus Bunge * IT Hem 1, 3 Barfriz, 2000m, 28760- Rood, 1600m, 29641
Echinops leiopolyceras Bornm. IT Hem 1, 3 Rood, 1600m, 31852
Echinops orientalis Trautv. IT Hem 1, 3 Rood, 1600m, 29628
Echinops sp. Hem 1, 3 Kharv, 2000m, 28763
Erigeron acer L. Plur. Hem 7 Barfriz, 2000m, 29624
Eupatorium cannabinum L. IT- M- ES Hem 4 Rood, 1600m, 29625
Filago desertorum Pomel. IT- M Th 3 Kharv, 2000m, 32218
Filago pyramidata L. IT- M- ES Th 3 Rood, 1600m, 30123- kharv, 2000m, 30126
Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach. IT Th 1, 7 Barfriz, 1900m, 30106- Rood, 1600m, 32117
Gnaphalium luteo- album L. IT Hem 2 Rood, 1600m, 29637- Boojan, 1700m, 30112
Gundelia tournefortii L. IT Hem 1, 3, 5 Barfriz, 1600m, 30117
Helichrysum oocephalum Boiss. *** IT Ch 2, 3 Rood, 1700m, 29639- kharv, 2000m, 31864
Heteroderis pusilla (Boiss.) Boiss. var. gymnocephala Rech. f. IT Th 1, 7 Baghshangach, 1500m, 30118
Heteropappus altaicus (willd.) Novopokr. var. canescens (Nees.) Serg. IT- ES Hem 1, 2 Rood, 1700m, 29636
Koelpinia linearis Pall. IT- SS Th 1, 7 Rood, 1340m, 30181
Lactuca glauciifolia Boiss. IT Th 1 Kharv,2000m, 31914
Lactuca serriola L. IT- M- ES Hem 7 Rood, 1340m, 31859
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. IT- SS Th 1, 3 Barfriz, 1600m, 30131
Launaea acanthodes (Boiss.) O. Kuntze. * IT Hem 1, 3, 7 Rood, 1600m, 29619
Leontodon asperrimus (Willd.) Boiss. ex Ball. IT Hem 3 Boojan, 1700m, 30120
Onopordon leptolepis DC. IT Hem 1, 7 Rood, 1600m, 31863
Phagnalon nitidum Fres. IT Ch 2 Boojan, 1700m, 28767- kharv, 2000m, 30125

Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss. IT Th/Hem 3, 5 Rood, 1600m, 29620
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak. subsp. orientalis IT Ch 1, 3, 5
Sclerorhachis platyrachis (Boiss.) Podlesch. ex Rech. f. IT Hem 2 Rood, 1700m, 30121- kharv, 2000m, 30124
Scorzonera leptophylla (DC.) Krasch. & Lipsch. IT Ge.t 3 Barfriz, 1600m, 30134- Mirabad, 1800m, 30086

Siebera nana (DC.) Bornm. IT- M Th 3 Barfriz, 1700m, 31917
Sonchus oleraceus L. Plur. Hem 1, 7 Rood, 1340m, 29640
Steptorrhamphus persicus (Boiss.) O. & B. Fedtsch. IT Ge.t 2 Boojan, 1700m, 32223
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. Plur. Hem 1, 2 Rood, 1700m, 29627
Taraxacum sp. Hem 1, 7 Boojan, 1800m
Taraxacum syriacum Boiss. IT Hem 4, 7 Barfriz, 2000m, 31856
Tragopogon graminifolius DC. IT Hem 1, 7 Rood, 1600m, 29645- Barfriz, 1900m, 30114
Tragopogon longirostris Boisch. in Webb. IT- M- ES Hem 1, 3, 7 Mirabad, 1800m, 30132- Boojan, 1700m, 30116
Xeranthemum longipapposum Fisch. & C. A. Mey. IT Th 1, 3 Barfriz, 2000m, 30933- boojan, 1700m, 30926
BERBERIDACEAE
Berberis integerrima Bunge IT Ph 1, 2, 3 Mirabad, 1800m, 30907- Rood, 1600m,30906
BORAGINACEAE
Anchusa italica Retz. var. italica IT- SS Th 1, 7 Rood, 1600m,29603
Anchusa ovata Lehm. IT- ES Th 7 Rood, 1340m, 29602
Asperugo procumbens L. IT- M- ES Th 7 Kharv, 1800m, 30162- Boojan, 1700m, 30137
Caccinia macranthera (Bank & Soland.) Brand in Engler. var. crassifolia (Vent.) Brand. in Engler. IT Hem 3 Mirabad, 1700m, 30161
Echium italicum L. var. italicum IT Hem 7 Mirabad, 1700m, 30956
Heliotropium dasycarpum Ledeb. Subsp. dasycarpum IT Ch 1, 3, 7 Kharv, 2100m, 31910
Heliotropium europaeum L. IT- M- ES Th 1, 7 Rood, 1600m, 29604
Heterocaryum szovitsianum (Fisch. & A. Mey) A. CD. IT Th 3, 7 Rood, 1340m, 30157
Lappula barbata (M. B.) Gurke. in Engler. & Prantl. IT Th 1, 3 Rood, 1600m, 30157
Lappula drobovii M. Pop. ex pavl. IT Th 3 Baghshangach, 1500m, 30953
Lappula microcarpa (Ledeb.) Gurke. IT Th 1, 3, 7 Boojan, 1900m, 29601
Lappula sinaica (DC.) Aschers. ex Schweinf. IT Th 3, 4, 7 Mirabad, 1600m, 30144- Barfriz, 1900m, 30139
Lithospermum arvense L. IT- M- ES Th 7 Rood, 1340, 32232
Myosotis refracta Boiss. IT- M- ES Th 4, 7 Rood, 1600m, 30157
Nonnea caspica (Willd.) G. Don. IT Th 1, 7 Rood, 1340m, 30954- Mirabad, 1500m, 30138
Nonnea flavescens (C.A.Mey.) Fish. & C. A. Mey. IT- ES Hem 7 Boojan, 1700m, 30156
Onosma bulbotrichum DC. IT Hem 2, 3 Kharv, 2000m, 30145
Onosma longilobum Bge. IT Hem 2, 3 Mirabad, 1700m, 30147- Kharv, 2000m, 30146
Rochelia cardiosepala Bge. IT Th 7 Boojan, 1700m, 30160
Trichodesma bamianicum (Bge.) A.DC. IT Hem 2, 3 Barfriz, 1600m, 30999- Kharv, 2000m, 32233

BRASSICACEAE/CRUCIFERAE
Alyssum linifolium Steph. ex Willd. in L. IT- M Th 1, 3, 7 Rood, 1340m, 30178
Alyssum meniocoides Boiss. IT Th 1, 3 Barfriz, 2000m, 30199
Alyssum stapfii Vierh. IT Th 1, 3, 7 Mirabad, 1500m, 30183- Kharv, 1800m, 32234
Alyssum szowit

sianum Fisch. & C. A. Mey. IT Th 1, 3, 7 Rood, 1340m, 30176- Mirabad, 1500m, 30946
Arabidopsis wallichii (Hook. f. & Thoms.) N. Busch. IT Th/Hem 2 Rood, 1600m, 32236- Kharv, 2000m, 32237
Barbarea plantaginea DC. IT Hem 4 Mirabad, 1500m, 30951- Boojan,1700m, 30549
Brassica elongata Ehrh. IT- M Hem 4, 7 Barfriz, 1900m, 30192- Baghshan ghach, 1500m, 32240
Capselle bursa- pastoris (L.) Medicus. Cosm. Th 1, 7 Kharv, 1800m, 30175
Cardaria draba (L.) Desv. IT- M Hem 7 Mirabad, 1800m, 30196- Boojan, 1700m, 30207
Chorispora tenella (Pall.) DC. IT Th 7 Rood, 1340m, 30189
Clypeola jonthlaspi L. IT- M Th 1, 2, 3 Barfriz, 1600m, 30191- Kharv, 2000m, 30165
Conringia perfoliata (C. A. Mey.) Busch. IT Th 7 Barfriz, 2000m, 30198- Mirabad, 1800m, 30193
Crambe kotschyana Boiss. IT Hem 2, 5 Mirabad, 1700m, 30205
Descurainia sophia (L.) Webb & Berth. IT- M- ES Th 1, 7 Kharv, 1800m, 30170
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. IT- SS Hem 4, 7 Baghshangach, 1500m, 32239
Drabopsis verna C. Koch. IT Th 1, 3 Rood, 1340m, 30174
Erophila verna (L.) Besser. IT- M- ES Th 1, 3, 7 Rood, 1340m, 30177
Eruca sativa Miller. Plur. Th 7 Mirabad, 1600m, 30190
Euclidium tenuissimum (pall.) B. Fedtsch. IT Th 7 Barfriz, 1900m, 30202- Rood, 1600m, 30182
Goldbachia laevigata (M. B.) DC. IT- M Th 7 Rood, 1340m, 30184
Lepidium latifolium L. IT- M- ES Hem 2, 4, 7 Rood, 1600m, 29683
Malcolmia africana (L.) R. Br. var. africana IT- SA Th 1, 7 Rood, 1340m, 30206- Baghshangach, 1500m, 30201
Matthiola dumulosa Boiss. & Buhse * IT Hem 2, 3 Kharv, 2000m, 30950
Nasturtium officinale R. Br. IT- M- ES Hel 6 Kharv, 1800m, 30200
Neslia apiculata Fisch. IT- M Th 7 Rood, 1340m, 30180
Pachypterygium brevipes Bge. IT Th 1, 3 Rood, 1600m, 30204
Rapistrum rugosum (L.) All. IT- M- ES Th 1, 4, 7 Mirabad, 1700m, 32235
Sisymbrium loeselii L. IT- M- ES Th 4, 7 Boojan, 1900m, 29739
Sisymbrium septulatum DC. IT Th 4, 7 Mirabad, 1800m, 32242
Thlaspi

perfoliatum L. IT- M- ES Th 7 Kharv, 1800m, 30169- Barfriz, 1900m, 30186
CAPPARIDACEAE
Capparis spinosa L. var. spinosa Plur. Ch 7 Barfriz, 1900m, 30584
Cleome coluteoides Boiss. IT Hem 1, 3, 7 Barfriz, 2000m, 30587- Baghshangach, 1500m, 30585
Cleome khorassanica Bge. & Bien. ex Boiss. IT Th 3 Baghshangach, 1500m, 30583
CARYOPHYLLACEAE
Acant

hophyllum crassinodum Yukhan. & Edmondson. IT Ch 2, 3 Rood, 1600m, 29726
Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss. IT Ch 2, 3 Barfriz, 2300m, 29728- Rood, 1600m, 30934
Acanthophyllum gracile Bunge ex Boiss. IT Ch 2, 3 Barfriz, 2000m, 30931- Kharv, 2000m, 30940
Acanthophyllum korshinskyi Schischk. IT Ch 2, 3 Kharv, 2000m, 30215- Barfriz, 2000m, 30930
Acanthophyllum microcephalum Boiss. IT Ch 2, 3 Boojan, 1700m, 30939- Rood, 1700m, 32245
Acanthophyllum sordidum Bung ex Boiss. IT Ch 2, 3 Rood, 1600m, 29727- Kharv, 2000m, 30928
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. IT- ES Th 1, 3 Mirabad, 1600m, 30222
Buffonia oliveriana Ser. IT Th 1, 5 Mirabad, 1700m, 30942
Buffonia sintenisii Freyn. IT Ch 2, 3 Kharv, 2000m, 30226
Cerastium dichotomum L. IT- M Th 5, 7 Mirabad, 1800m, 30223- Rood, 1340m, 31909
Cerastium inflatum Link ex Desf. IT Th 2, 3, 5 Mirabad, 1700m, 30929
Dianthus binaludensis Rech. f. ** *** IT Ch 2, 3 Rood,1700m, 32244
Dianthus orientalis Adams in Weber & Mohr. subsp. stenocalyx (Boiss.) Rech. f. * IT Ch 2, 4 Rood, 1600m, 30229- Kharv, 2000m, 30225
Gypsophila bicolor (Freyn & Sint.) Grossh. IT Hem 1, 7 Rood, 1600m, 30935
Gypsophila pilosa Huds. IT Th 7 Rood, 1340m, 31905
Holosteum glutinosum (M. B.) Fisch. & C. A. Mey. IT Th 7 Rood, 1340m, 30208
Lepyrodiclis stellarioides Schrenk ex Fisch. & C. A. Mey. IT Th 4, 7 Barfriz, 2000m, 30213- Mirabad, 1800m, 30210
Mesostemma kotschyanum (Fenzl in Boiss.) Vved. subsp. kotschyanum IT Th 2, 5 Mirabad, 1600m, 30216
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. hybrida IT- M Th 1, 5 Barfriz, 1600m, 30211
Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm. IT Th 2, 3 Kharv, 2000m, 30227
Silene chaetodonta Boiss. IT Th 1, 3 Barfriz, 2000m, 30938- Mirabad, 1700m, 30943
Silene conoidea L. IT- M Th 7 Mirabad, 1500m, 30221
Silene latifolia Poir. subsp. persica (Boiss. & Buhse) Melzh. IT Hem 2, 4, 7 Barfriz, 2000m, 30232- Rood, 1600m, 30214
Silene odontopetala Fenzl. subsp. odontopetala IT Hem 2 Rood, 1600m, 30228
Silene swertiifolia Boiss. IT Hem 2 Miar abad, 1500m, 30212- Rood, 1600m, 32243
Stellaria media (L.) Vill. Plur. Th 4, 7 Kharv, 1800m, 30231- Boojan, 1700m, 30924
Vaccaria oxyodonta Boiss. IT Th 7 Mirabad, 1500m, 30218- Rood, 1340, 30921
CHENOPODIACEAE
Atriplex micrantha Ledeb. IT Th 7 Rood, 1600m, 29703
Ceratocarpus arenarius L. IT Th 1, 3, 7 Booshr abad, 1380m, 29704
Chenopodium album L. subsp. album Plur. Th 7 Boojan, 1900m, 29707
Chenopodium botrys L. Plur. Th 1, 4 Rood, 1600m, 29709
Kochia scoparia (L.) Schrad. Plur Th 7 Rood, 1340ms

Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. mucronata IT Ch 3, 7 Boshrabad, 1380m, 29705
Salsola kali L. Plur. Th 7 Rood, 1340m, 32281
COLCHICACEAE
Colchicum persicum Baker IT Ge.b 2, 3, 7 Barfriz, 2000m, 30578
Colchicum robustum (Bunge) Stefanov. IT Ge.b 1, 3 Kharv, 1800m, 30576- Mirabad, 1800m, 30580
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L. Plur. Ge.r 1, 7 Baghshn gach, 1500m, 30258
Convolvulus doricnium L. subsp. subhirsutus (Rgl. & Schmalh.) Saad. IT Hem 1, 3, 7 Baghshangach, 1500m, 30968
Convolvulus lineatus L. IT Hem 1, 3 Barfriz, 1600m, 30259- Baghshangach, 1500m, 30966
Convolvulus pilosellaefolius Desr. in Lam. IT- SS Hem 1, 3, 7 Baghshangach, 1500m, 30965
CORYLACEAE
Corylus colurna L. IT- ES Ph 7 Barfriz, 2000m, 31923
CUSCUTACEAE
Cuscuta campestris Yunck. Cosm. Th 7 Boshrabad, 1380m, 29652
CYPERACEAE
Carex diluta M.B. IT Hem 4, 7 Barfriz, 2300m, 29681- Mirabad, 1500m, 30448
Carex divulsa Stokes. subsp. divulsa. IT- M- ES Hem 4, 8 Boojan, 1700m, 30450
Carex otrubae Podpera. IT- M- ES Hem 4, 8 Rood, 1600m, 30359
Carex pachystylis J. Gay. IT Hem 1 Rood, 1340m, 30452
Carex pseudofoetida Kuk. IT Ge.r 3 Rood, 1700m, 30451
Carex songorica Kar. & Kir. IT Ge.r 4 Karv, 1800m, 30449
Cyperus rotundus L. Cosm. Hem 4, 7 Boojan, 1900m, 29680
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak. IT- M Hem 4 Rood, 1600m, 32212
DIPSACACEAE
Scabiosa olivieri Coult. IT- SS Th 3, 5 Barfriz, 2000m, 30908
Scabiosa rotata M. B. IT Th 2, 3 Mirabad, 1600m, 30912- Kharv, 2000m, 30911
ELAEAGNACEAE
Elaeagnus angustifolia L. IT- M Ph 4, 7 Boojan, 1700m, 30461- Mirabad, 1500m, 30462
EPHEDRACEAE
Ephedra procera Fisch. et Mey. IT N. Ph 2, 3 Barfriz, 1600m, 30471- Boojan, 1700m, 30472
EQUISETACEAE
Equisetum ramosissimum Desf. Plur. Ge.r 4, 7 Rood, 1600m, 29729- Kharv, 2000m, 30464
EUPHORBIACEAE
Chrozophora obliqua (Valh.) Juss. ex Spreng. IT- M- SS Th 1, 3, 7 Rood, 1600m, 29649
Euphorbia aelleni Rech. f. * IT Hem 2, 3 Mirabad, 1700m, 30270
Euphorbia aucheri Boiss. IT Hem 2 Rood, 1600m, 30261
Euphorbia biglandulosa Desf. IT- M Hem 2, 5 Rood, 1600m, 29658
Euphorbia boissieriana (Woron.) Prokh. IT Ch 2, 3 Mirabad, 1600m, 30269
Euphorbia bungei Boiss. IT Hem 2, 3 Barfriz, 1600m, 30263- Mirabad, 1800m, 30266
Euphorbia chamaesyce L. IT- M Th 1, 7 Baghshangach, 1500m, 30920

Euphorbia helioscopia L. IT- M- ES Th 7 Rood, 1340m, 30918
Euphorbia petiolata Banks. & Soland. IT- M Th 1, 3 Boshrabad, 1380m, 29657
Euphorbia sororia Schrenk. IT Th 1, 3 Kharv, 2000m, 30272- Rood, 1600m, 30919
FABACEAE/LEGUMINOSEAE
Alhagi persarum Boiss. & Buhse. IT Hem 1, 7 Rood, 1340m, 32280
Alhagi pseudalhagi (M. B.) Desv. IT Hem 1, 7 Rood, 1600m, 29614
Astragalus argyroides G. Beck. IT Ch 3 Barfriz, 1900m, 30312- Baghshangach, 1500m, 30319
Astragalus basineri Trautv. IT Hem 1, 3 Kharv, 2000m, 30291- Boojan, 1700m, 30997
Astragalus citrinus Bunge subsp. khorassanicus Potlech IT Ch 1, 3 Barfriz, 1600m, 30280
Astragalus campylorhynchus Fisch. & C. A. Mey. IT Th 1, 3 Rood, 1600m, 30292- Barfriz, 2000m, 30304
Astragalus dipelta Bunge. IT Th 1, 3 Boojan, 1700m, 32208
Astragalus eriocarpus DC. Ch 1, 3 Rood, 1600m, 30993
Astragalus kerkukiensis Bornm. IT- M Th 1 Barfriz, 1600m, 30310- Rood, 1600m, 29610
Astragalus lycioides Boiss. * IT Ch 3, 5 Rood, 1600m, 30289- Boojan, 1900m, 29607
Astragalus nephtonensis Freyn IT Hem 1, 4, 7 Mirabad, 1800m, 30300- Kharv, 2000m, 30305
Astragalus ochreatus Bunge. * IT Hem 3 Barfriz, 1600m, 30297
Astragalus renzianus Podlech * *** IT Ch 1, 3 Mirabad, 1700m, 30279- Rood, 1600m, 30988
Astragalus sieversianus Pall. IT Hem 1, 4, 7 Mirabad, 1800m, 30299- Boojan, 1700m, 31908
Astragalus touranicus Freitag &Podlech * IT Ch 1, 4 Kharv, 1900m, 30298
Astragalus verus Olivier IT Ch 1, 3 Barfriz, 2000m, 30994
Cice

r chorassanicum (Bunge in Boiss.) M. Pop. IT Th 1, 3 Kharv, 2000m, 30325- Mirabad, 1600m, 30295
Cicer arietinum L. Plur. Th 1, 7 Rood, 1600m, 30313
Cicer tragacanthoides Jaub. & Spach. var. tragacanthoides * IT Hem 5 Rood, 1700m,32202
Colutea buhsei (Boiss.) Shap. IT- ES Ph 1, 2, 4 Boojan, 1900m, 29608- Boojan, 1700m, 30323
Gly

cyrrhiza glabra L. var. glandulifera (Waldst. & Kit.) Boiss. IT- M- ES Hem 1, 7 Rood, 1600m, 29613
Halimodendron halodendron (Pall.) Voss in Vilmorin. IT- ES N. Ph 2, 7 Kharv, 2000m, 30989
Lathyrus aphaca L. IT- M- ES Th 7 Barfriz, 1900m, 30317
Lathyrus cicera L. IT- M Th 1, 7 Barfriz, 1900m, 30302
Lathyrus inconspicuus L. var. inconspicuus IT- M Th 1, 7 Mirabad, 1500m, 30303
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus var. corniculatus. Plur. Hem 1, 7 Mirabad, 1700m, 30315- Rood, 1600m, 30981
Medicago lupulina L. Plur. Hem 1, 7 Rood, 1600m, 30293- Mirabad, 1500m, 30287
Melilotus officinalis (L.) Pall. IT- M- ES Hem 1, 7 Mirabad, 1700m, 30984
Medicago rigidula (L.) All. IT- M Th 1, 3 Boojan, 1700m, 30321
Medicago sativa L. IT Hem 1, 7 Mirabad, 1700m, 30980- Baghshangach, 1500, 30318
Onobrychis sp. Ch 3 Barfriz, 1900m, 30301
Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj. IT- M Ch 1, 4 Rood, 1600m, 29615
Oxytropis binaludensis Vassilcz. ** *** IT Hem 1, 3 Kharv, 2000m, 30294- Barfriz, 2000m
Oxytropis hypsophila Bunge & Boiss. * IT Hem 1, 3 Barfriz, 2000m, 30285
Sophora pachycarpa C. A. Mey. IT Hem 1, 7 Kharv, 2000m, 30290- Rood, 1600m, 30986
Trifolium fragiferum L. var. fragiferum IT- M- ES Hem 1 Rood, 1600m, 29611
Trifolium pratense L. var. pratense IT- M- ES Hem 7 Mirabad, 1400m, 30324- Boojan, 1700m, 30322
Trifolium repens L. IT- M- ES Ge.r 1, 7 Rood, 1340m, 29606- Mirabad, 1400m, 30286
Vicia angustifolia L. Plur. Hem 7 Mirabad, 1600m, 30309
Vicia aintabensis Boiss. & Hausskn. ex Boiss. IT- M Th 7 Rood, 1340m, 30320
Vicia peregrina L. var. peregrina IT- M- ES Th 1, 7 Rood, 1340m, 30314- Boojan, 1700m, 31898
Vicia subvillosa (Ledeb.) Trautv. IT Ge.r 1, 3 Barfriz1600m, 30307
Vicia villosa Roth. IT- M- ES Hem 7 Rood, 1600m, 30983- Mirabad, 1600m, 30983
FUMARIACEAE
Corydalis aitchisonii M. Pop. IT Ge.t 3 Kharv, 1800m, 30572
Fumaria vaillantii Loisel. IT- M- ES Th 7 Rood, 1340m, 30571
GENTIANACEAE
Centaurium meyeri (Bge.) Druce. IT- SS Th 1, 3 Baef riz, 2000m, 30937
Centaurium minus Moench. IT- ES Hem 2 Rood, 1600m, 29676
Gentiana olivieri Griseb. IT Ge.r 1, 3 Barfriz, 1600m, 30233
GERANIACEAE
Biebersteinia multifida DC. IT- M- ES Ge.t 3 Mirabad, 1500m, 30474- Kharv, 2000m, 31919
Erodium cicutarium (L.) L her. ex Aiton. IT- M Th 1, 7 Rood, 1340m, 30482- Barfriz,