بررسي هيجان خواهي و كنش ارتباطي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدابهر

چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط انواع هیجان خواهی با میزان اشتیاق برای برقراری ارتباط دانشجویان و تفاوت انواع هیجانات در دختر و پسر دانشجو با استفاده از دو پرسشنامه هیجان خواهی و مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط، برروی ۱۰۳۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد تعداد دانشجویان با احساس هیجان تجربه خواهی نسبت به سایر گروه ها بیشتر

است و تعداد دانشجویان با احساس عدم بازداری نسبت به همه گروه ها کمتر است . همچنین در مقایسه میزان هیجان پسران دانشجو نسبت به دختران ، میزان هیجان خواهی شدید در پسران بیشتر بود و در دختران هيجان تجربه خواهي بیشتر بود . از نظر میزان اشتیاق برای برقراری ارتباط ، گروه هیجان خواهی شدید و تجربه خواهی دارای بالاترین میزان اشتیاق بودند و گروه های دارای هیجان حساسیت به کسالت و عدم بازداری کمترین میزان اشتیاق را داشتند .

مقدمه
زندگي انسان دستخوش تغييرات سريع همه جانبه بوده است. امروزه ماهيت شگفت آور تغييرات و تحولات اقتصادي واجتماعي بگونه اي پيوسته بر پيچيدگي و مخاطرات شرايط زندگي فرد در جوامع گوناگون مي افزايد. اين تغييرات تقريباً در همه افراد درجاتي از احساس نا امني و ناكامي پديد آورده است. به گونه اي كه فرد ناگزير به بازگشت به منابع در دسترس خويش جهت كمك گرفتن است تا به احساسات بي كفايتي خود كه اغلب نيز متعارض، از هم گسيخته وناهمگن تجربه مي شود، مقابله كند. او براي درك و شناخت خود و افراد ديگر در روابط و ارتباطات خويش با ديگران،

تصميمات و انتخابها، موقعيت ها و اهداف و خلاصه، بودنش دست نياز به سوي همنوعان دراز مي كند. در حالي كه در بسياري از موارد مسائل اصلي او همچنان باقي است. مسائلي چون من كيستم؟ ارزشهاي زندگي من كدام است؟ بهترين انتخاب و مناسبترين تصميمات كدامست؟ آيا بهنجار هستم و يا نا بهنجار هستم؟ و بسياري پرسشهاي ديگر. بنابراين فرد جهت غلبه كردن بر

موقعيتهاي نامطلوب در تلاش براي كمك گرفتن از ديگران برمي آيد. احساس مسئوليت، حساس بودن نسبت به نيازهاي ديگران و پذيرش پي آمدهاي رفتار هر فرد بخشي از سازگاري او را تشكيل مي دهد. علاوه بر اين سازگاري مطلوب، توانايي لذت بردن از اوقات فراغت و كار، محبت كردن به ديگران و دريافت محبت ازآنان، پذيرش خود و ديگران و همكاري و همياري با ديگران را شامل مي

شود. بين هيجانها و شخصيت، ارتباطي نزديك وجود دارد و شخصيت به عبارتي نشانگر هيجانهاييكامل انسان بوده است. زيرا در هر تلاش و در هر اقدام مهم بشري، هيجانات به طريقي دخالت دارند. تقريباً همه فيلسوفان بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپينوزا، از كانت تا ديوئي واز برگسون تا راسل همگي در مورد ماهيت هيجانها انديشيده اند و در مورد ريشه ها، نمودها، اثرات و جايگاه آنها در نظام طبيعي زندگي انسان تفكر كرده اند و نظريه هايي ارائه داده اند. حكماي الهي به اهميت بعضي از هيجانهاي خاص مرتبط با تجربه مذهبي افراد، پي برده اند و پرورش اين هيجانات

را، به طور غير مستقيم، در رأس برنامه تربيت مذهبي قرار داده اند. نويسندگان، نقاشان و موسيقي دانان همواره سعي كرده اند براي تحريك احساسات افراد و تأثير گذاشتن بر آنان از طريق ارتباطهاي سمبليك به هيجانات متوسل شوند. پيشرفتهاي نيم قرن اخير در زمينه روان كاوي، روان شناسي باليني و طب روان تني، نقش هيجان را در سلامت و بيماري افراد به طور جدي مورد توج

ه قرار داده است. روان شناسي آكاد ميك هم در قالب مفاهيم رو به گسترش خود، به اهيمت درك هيجانها پي برده است، و هر متن روان شناسي، يك يا دو فصل را به بحث دراين باره اختصاص داده است.
فرضيه هاي پژوهش
۱٫ دانشجويان با هيجان خواهي شديد و ماجراجويانه نسبت به دانشجويان با هيجان تجربه خواهي اشتياق بيشتري براي برقراري ارتباط دارند.
۲٫ دانشجويان با هيجان تجربه خواهي نسبت به دانشجويان با هيجان احساس عدم بازداري اشتياق بيشتري براي برقراري ارتباط دارند.

۳٫ دانشجويان با هيجان احساس عدم بازداري نسبت به دانشجويان با هيجان حساسيت به كسالت اشتياق بيشتري براي برقراري ارتباط دارند.
۴٫ در دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر احساس هيجان خواهي شديد و ماجراجويانه بيشتر است.
۵٫ در دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر احساس حساسيت به كسالت بيشتر است.
۶٫ در دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر احساس تجربه خواهي بيشتر است.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر ، جامعه تحقيق عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر رشته هاي مختلف در تمام مقاطع تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است كه به روش تصادفي ساده و بر اساس اسامي دانشجويان به ترتيب الفبا از هر ۱۰ نفر ، يك نفر به تعداد ۱۰۳۵ نفر انتخاب شد كه از اين تعداد ۵۷۸ نفر دانشجوي دختر و ۴۵۷ نفر دانشجوي پسر است . محدود سني آزمودني ها بين ۱۷ الي ۲۶ سال ( متاهل و مجرد ، بومي و غير بومي ) است .
ابزار تحقيق :
در پژوهش حاضراز دو پرشسنامه استفاده شده است .
الف – پرسشنامه هيجان خواهي زاكرمن براي سنجش ميزان پراكندگي انواع هيجان ها در بين دانشجويان .
ب- مقياس اشتياق براي برقراري ارتباط براي سنجش موقعيتهايي كه در آنها احتمالاً به برقراري ارتباط تمايل وجود دارد .

اجراي آزمايش
آزمودنيها به شكل تصادفي بر اساس اسامي دانشجويان وسال ورود و رشته تحصيلي ، انتخاب شده و برنامه كلاس درس مشخص گرديد پرسشنامه ها براي افراد حاضر در كلاس اجرا شد و براي افراد غائب اعلام شد كه به محل تعيين شده جهت اجراي تست مراجعه نمايند از مجموع ۱۱۰۰ نفر كه انتخاب شده بودند بر روي ۱۰۳۵ نفر اجرا شد . بعد از اجراي آزمون بر اساس ج

دول هنجار يابي مقياس هيجان خو اهي زاكرمن ، در صورتي كه ۵۰ درصد يا بيشتر نمره مربوطه در هر يك از مقياسها ي فرعي را كسب مي كردند در دسته مقياس فرعي مربوطه قرار مي گرفتند و در صورتي كه دانشجويي در دو مقياس فرعي نمره بالاي۵۰% را كسب مي كرد نمره بالاتر انتخاب مي شد و هر دانشجويي فقط در يكي از مقياسهاي فرعي قرار مي گرفت تعداد ۱۹ نفر از

دانشجويان كه در مقياس فرعي عدم بازداري نمره پنجاه درصد را بدست آورده بودند در مقياسهاي ديگر نمره ۵۰ درصد راكسب نكرده بودند و چون تعداد اين گروه كم بود و از لحاظ تحليل داده ها ومقايسه با گروه هاي ديگر اعتبار نداشت كنار گذاشته شدند . و تعداد ۴ نفر از آزمودنيها هم جزء هيچ يك از گروه هاي آزمايشي قرار نگرفتند .
روش آماري
براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي ( جداول و نمودارها ) استفاده مي شود .

تحليل نتايج
الف: بررسي توزيعهاي فراواني متغيرهاي زمينه اي

۱-۴- نمودار توزيع فراواني سن دانشجويان
با توجه به شكل نمودار
تعداد ۱۷ ساله ها ۳۱ نفر برابر ۳ درصد از كل
تعداد ۱۸ ساله ها ۹۳ نفر برابر ۹ درصد از كل
تعداد ۱۹ ساله ها ۱۱۵ نفر برابر ۱۱ درصد از كل
تعداد ۲۰ ساله ها ۱۸۶ نفر برابر ۱۸ درصد از كل
تعداد ۲۱ ساله ها ۱۵۷ نفر برابر ۱۵ درصد از كل

تعداد ۲۲ ساله ها ۱۷۶ نفر برابر ۱۷ درصد از كل
تعداد ۲۳ ساله ها ۱۱۳ نفر برابر ۱۱ درصد از كل
تعداد ۲۴ ساله ها ۷۲ نفر برابر ۷ درصد از كل
تعداد ۲۵ ساله ها ۶۳ نفر برابر۶ درصد از كل
تعداد ۲۶ ساله ها ۲۱ نفر برابر ۲ درصد از كل
تعداد از ۲۷ ساله ها به بالا ۸ نفر برابر كمتر از ۱ درصد از كل

۲-۴- نمودار توزيع فراواني جنسيت

تعداد پسران ۴۵۷ نفر برابر ۴۴ درصد از كل ۱۰۳۵ نفر آزمودني
تعداد دختران ۵۷۸ نفر برابر ۵۶ درصد از كل ۱۰۳۵ نفر آزمودني

۳-۴- نمودار توزيع فراواني مقطع تحصيلي

تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ۶۶۱ نفر برابر ۶۴ درصد از كل ۱۰۳۵ نفر
تعداد دانشجويان مقطع كارداني ۳۷۴ نفر برابر ۳۶ درصد از كل ۱۰۳۵ نفر
ب- بررسي توزيع هاي فراواني متغيرهاي تحقيق
۴-۴- نمودار توزيع فراواني تعداد هر يك از مقياسهاي فرعي هيجان خواهي

گروه هيجان خواهي شديد و ماجراجويانه ۳۷۲ نفر برابر ۳۶% از كل
گروه هيجان تجربه خواهي ۴۲۵ نفر برابر ۴۱% از كل
گروه هيجان عدم بازداري ۱۹ نفر برابر ۰۱۸% از كل
گروه هيجان حساسيت به كسالت ۲۱۹ نفر برابر ۲۱% از كل
تعداد دانشجوياني كه داراي احساس هيجان تجربه خواهي هستند نسبت به ساير گروه ها بيشتر است ولي تعداد گروه عدم بازداري بسيار كمتر از گروه هاي ديگر است كه براي مقايسه باساير گروه ها چون از لحاظ اعتبار آماري اشكال ايجاد خواهد كرد جزء گروه هاي آزمودني قرار نگرفت.

۵-۴- نمودار توزيع فراواني تعداد هر يك از گروه هاي مقياسهاي فرعي هيجان خواهي به تفكيك جنيست

تعداد دانشجويان پسر مقياس هيجان خواهي شديد ۲۰۱ نفر برابر ۴۴% از كل آزمودنيهاي پسر،تعداد دانشجويان دختر مقياس هيجان خواهي شديد ۱۹۲ نفر برابر ۳۳% از كل آزمودني

هاي دختران ، تعداد دانشجويان پسر مقياس هيجان تجربه خواهي ۱۵۷ نفر برابر ۳۴% از كل آزمودني هاي پسر ، تعداد دانشجويان دختر مقياس هيجان تجربه خواهي ۲۴۵ نفر برابر ۴۲% از كل آزمودني هاي دختر، تعداد دانشجويان پسر مقياس عدم بازداري ۱۱ نفر برابر۰۲% از كل آزمودني

هاي پسر، تعداد دانشجويان دختر مقياس عدم بازداري ۸ نفر برابر ۰۱% از كل آزمودني هاي دختر، تعداد دانشجويان پسر مقياس حساسيت به كسالت ۸۸ نفر برابر ۱۹% از كل آزمودني هاي پسر، تعداد دانشجويان دختر مقياس حساسيت به كسالت۱۳۳ نفر برابر ۲۳% از كل آزمودني هاي دختر
۶-۴- نمودار توزيع فراواني ميانگين نمرات آزمودني ها در هر يك از مقياسهاي فرعي

با توجه به نمودار، بالاترين ميانگين مربوط به هيجان خواهي شديد و ماجراجويانه مي باشد كه نشان دهنده نياز به هيجان شديد در بين دانشجويان دختر وپسر است. هيجان تجربه خواهي در بين دانشجويان شركت كننده داراي ميانگين بالايي است كه نشان دهنده اين است كه علاقه به انجام كارهاي جديد، خطرات كمتر بعد از هيجان خواهي شديد در رتبه دوم قرار دارد. هيجان

حساسيت به كسالت در بين دانشجويان در رتبه سوم قرار دارد و نسبت به ميزان فراواني هيجان عدم بازداري بيشتر است ولي نسبت به دو هيجان قبلي در ميانگين پائين تري قرار دارد. اما هيجان عدم بازداري در بين چهارهيجان دردرجه پائين تري قرار دارد.
۷-۴- نمودار توزيع فراواني نمرات هر يك از گروهها در مقياس اشتياق براي برقراري ارتباط

باتوجه به شكل نمودار، نمره برقراري ارتباط، براي گروه هيجان خواهي شديد و ماجراجويانه شبيه گروه هيجان تجربه خواهي است به عبارت ديگر تقريباً هر دو گروه در يك سطح اشتياق براي برقراي ارتباط دارند البته تا حدودي گروه تجربه خواهي ميانگين بيشتري دارد ولي تفاوت نسبت به گروه هاي ديگر بسيار كم است.