كشور كانادا

مقدمه
كشور كانادا دومين كشور بزرگ دنيا است كه از وسعتي بالغ بر ۶۱۰/۹۷۰/۹ برخوردار ميباشد. غالب جمعيت اين كشور در محدودهاي به وسعت ۱۰۰ مايل ۶۴۰۰ كيلومتر در مرز مشترك با آمريكا ساكن هستند. اين كشور داراي دو زبان رسمي انگليسي و فرانسوي بوده و از سيستم مذهبي غالب برخوردار نميباشد. ميراث فرهنگي كانادا نوعي ميراث فرهنگي مختلط ميباشد كه در آن

جامعه كانادا به طور ريشهاي تحت تأثير فرهنگ بوميان، فرانسه زبانان و انگليسي زبانها قرار دارد. هم اكنون اين كشور به يك جامعه متفاوت و متنوع از لحاظ فرهنگي مبدل گشته است. كشور كانادا متشكل از ۱۰ ايالت و ۲ قلمرو ميباشد و به صورت فدرالي اداره ميگردد. كه قواي قانوني اين كشور ما بين دو سطح از دولت يعني قواي فدرال و ايالتي تقسيم گرديده است. اين كشور داراي مناطق مختلفي از جمله آتلانتيك، كاناداي مركزي، فلات كانادا،پاسيفيك و كاناداي شمالي ميباشد. بر اين اساس، منطقه گرايي بر تاريخ سياسي كانادا تأثير به سزايي گزارده است.

در گذشته، توسعه فرهنگي توسط سطوح مختلف دولت و به صورت غيررسمي و بدون انسجام صورت ميپذيرفت. در سال ۱۹۵۱، به دنبال انتشار گزارش محوري كميسيون سلطنتي در مورد توسعه ملي در زمينه هاي هنر، علوم و ادبيات حمايت بخش فدرال در امر فرهنگ و ارتباطات به طور رسمي سازماندهي گرديد و اين امر به نوبه خود موجب تأسيس كتابخانه ملّي كانادا در سال ۱۹۵۳ و شوراي كانادا در سال ۱۹۵۷ گرديد. شوراي فوق يك مؤسسه اعتباري – هنري فدرال است كه مستقل از دولت عمل مي نمايد. تقسيمبندي اساسي و اوليهاي كه بر طبق قانون اساسي كانادا در سال ۱۸۶۷ در سطوح قدرت انجام گرفت به ايالتهاي اين كشور در زمينه هاي آموزش و

فرهنگ اختيار تام اعطاء نمود. در نتيجه هر ايالت مبادرت به توسعه سياست فرهنگي و ايجاد مكانيسمهاي ويژه از قبيل تأسيس وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه جهت اجرا و پيشبرد سياستهاي انحصاري خود نموده است. در طي ۲۰ سال گذشته بحثهاي قابل توجهي در خصوص تمركززدايي از قدرت صورت گرفته است زيرا ايالتهاي كشور بدنبال ايفاي نقش عمدهتري در جهت توسعه فرهنگ كانادا ميباشند. به طور سنتي، كشور كانادا نوعي ديدگاه سازماني نسبت به

سياستهاي ملّي پيش روي خود قرار داده است. اين ديدگاه حاوي قوانين و دستورالعمل هايي ميباشد كه توسط مؤسسات و دولتهاي ايالتي و فدرال كشور انجام ميگيرند.

سازمان ميراث فرهنگي كانادا مسؤوليت عمده امور فرهنگي كشور را بر عهده دارد. البته دپارتمانهاي وزارت امور خارجه، دپارتمان امور تجارت بين الملل، وزارت اقتصاد، دپارتمان مهاجران و امور شهروندان، دپارتمان منابع انساني، اداره امور بوميان شمال و سرخپوستان و وزارت صنايع نيز در اين امر سهيم ميباشند.

بررسي اجمالي سياستهاي فرهنگي كانادا بيشتر بر مسؤوليتهاي محوّله به سازمان ميراث فرهنگي فدرال كه خود نقشي كليدي در توسعه فرهنگي سطح ملي كشور ايفا مي نمايد تمركز خواهد داشت.
دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
به منظور افزايش انسجام و يكپارچگي كشور، سياست فرهنگي كانادا وارد يك روند پژوهشي دامنهدار جهت نيل به هويت ملي و فرهنگي ممتاز شده است كه بر اساس آن جمعيت بوميان، دوگانگي زبان، چند فرهنگي جمعيت، منطقه گرايي و تأثيرپذيري بالقوه از جانب ايالات متحده آمريكا را مورد توجه قرار ميدهد. براساس قانون اساسي، ايالتهاي كانادا در امر آموزش از مسؤوليت تام برخوردار بوده و در زمينه فرهنگ با دولت فدرال تشريك مساعي مي نمايند. كشور كانادا داراي

مؤسسات مشابه در سطوح ايالتي و فدرالي ميباشد كه از امور فرهنگي و هنرهاي زيباي كشور حمايت بعمل ميآورند. به همين ترتيب، همه ايالات و مناطق، داراي وزارتخانه هاي فرهنگ بوده كه در زمينه برنامه هاي سياست فرهنگي، همسان با دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا عمل مي نمايند. گزارش ۱۹۹۲ كميته دائمي فرهنگ و ارتباطات پيشنهاد مي نمايد كه دولت فدرال بايد تشويق به برنامه ريزي و برقراري هماهنگي فرهنگي ميان دپارتمانهاي فدرال را در رأس كار خود قرار داده و

مشاركت با ديگر سطوح دولت، بخش خصوصي و جامعه فرهنگي كانادا را ترويج نمايد. اخيراً، دولت فدرال اصول و اهداف كلي را براي خط و مشي آينده فرهنگي دولت تعيين نموده است.

از جملة ديگر گرايشات توسعه سياست فرهنگي فدرال كشور كانادا مي توان به اتخاذ استراتژيهاي مالي چندين ساله براي فعاليتهاي هنري، اتخاذ تدابير جامع در جهت تشويق سطوح مختلف جامعه به مشاركت فرهنگي، توسعه فعاليتهاي بشردوستانه و داوطلبانه، آموزش و ترويج حرفه اي هنرهاي زيبا و برقراري همكاري بيشتر ميان آژانسها و دولتهاي فدرال و ايالتي اشاره نمود.
ساختارهاي اداري و سازماني
نهادهاي دولتي و نيمه دولتي
سطح ملي
دپارتمان سابق فدرال در امر ارتباطات مسؤوليت اداره و توسعه سياستهاي فرهنگي، قانونگذاري و تنظيم قوانين در سطح ملي كشور را بر عهده داشت. در ژوئن سال ۱۹۹۳، چندين دپارتمان دولتي جهت ايجاد دپارتمان جديد ميراث فرهنگي كانادا با يكديگر ادغام شدند. دپارتمان ميراث فرهنگي كشور كانادا مسؤوليت اداره و نظارت بر امور هنر، صنايع فرهنگي، راديو – تلويزيون، ميراث فرهنگي، موزه ها، ورزشهاي غيرحرفه اي، چند فرهنگي، پاركهاي ملي و بناهاي تاريخي ـ ملي، حقوق بشر، فعاليتهاي داوطلبانه، زبانها و فرهنگهاي بومي، زبانهاي رسمي، فعاليتهاي تشريفاتي دولتي و ارتقاء هويت كانادايي را بر عهده دارد.

دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا با مشاركت وزارت كشور مسؤوليت اداره و نظارت بر شوراي كانادا، هيأت فيلم كشور، شركت سهامي خبرگزاري كانادا (CBC) ، مركز هنرهاي ملي، فيلم كانادا، كميسيون مخابرات و راديو و تلويزيون كانادا، كتابخانه ملي، كميسيون بزرگ كشور، كميسيون ميادين جنگي كشور، موزه هاي ملي، موزه ملي علوم و فنآوري، موزه هوا- فضا، موزه طبيعت، موزه تمدن، موزه جنگ، گالري ملي، موزه ملي عكاسي معاصر، آرشيوهاي ملي را بر عهده دارند.
وزارتخانه مذكور بيشترين بودجه فرهنگي فدرال كشور را به خود اختصاص داده كه در سال (۹۱-۱۹۹۲) بر ۹/۲ $ بيليون بالغ گرديد.

شوراي كانادا به موجب ماده قانون مصوب سال ۱۹۹۷ تأسيس گرديد. شوراي مذكور در جهت توسعه و ترويج مطالعه و بهره مندي از آثار هنرهاي زيباي كشور فعاليت مي نمايد.
شوراي كانادا با بودجه سالانه به ميزان ۷-۱ $ ميليون دلار، وظيفه تهيه و ارائه خدمات و كمكهاي مالي به هنرمندان حرفه اي، توليد كنندگان و سازمانهاي هنري شكور را بر عهده دارد.
شوراي مذكور همچنين به ترغيب دبيرخانة كميسيون كانادا جهت همكاري با سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل (UNESCO) پرداخته و بسياري از طرحها نظير طرح كيلام (killam program) در امر اهدا جوايز و هداياي ادبي به هنرمندان كشور را به اجرا درميآورد.

كميسيون كانادايي يونسكو
كميسيون فوق، به سازماندهي فعاليتهاي سازمان يونسكو در كشور كانادا پرداخته و حضور كشور در فعاليتهاي سازمان يونسكو را افزايش ميدهد. كميسيون فوق همچنين به عنوان مشاور وزارت امور خارجه كانادا در سازمان يونسكو فعاليت نموده و با وزارت كشور در اجراي برنامه هاي بين المللي فرهنگي مشاركت مي نمايد.
شوراي تحقيقاتي علوم اجتماعي و انساني كانادا
شوراي مذكور در راستاي توسعه علوم انساني و اجتماعي كشور به اشخاص پيشنهاد مشاركت ميدهد. شوراي مذكور ارگاني سلطنتي است كه از طريق وزارت صنايع به پارلمان كشور گزارش كار ارائه ميدهد.
سطح ايالتي
فرهنگ در كشور كانادا مسؤوليت مشاركتي است كه ميان دولتهاي ايالتي و فدرال توزيع گرديده است. در سال ۱۹۷۰، از محل فروش بليطهاي بخت آزمايي، شماري از ايالتهاي كشور مبادرت به تأسيس وزارتخانه هاي فرهنگي نمودند. لازم به ذكر است كه دولتهاي ايالتي به طور غيررسمي در بخش ميراث فرهنگي، توسعه و ترويج قوانين، سياستها و برنامه هاي فرهنگي بسيار فعال بوده اند. در سال ۱۹۹۲ هزينه هاي فرهنگي ايالتي بر ۹/۱ $ ميليون دلار بالغ گرديد كه بيشتر اين هزينه ها در بخش كتابخانه ها و ميراث فرهنگي كشور صرف گرديد. پيش نياز و ضروريات فرهنگي هر ايالت با ايالت ديگر كشور تفاوت دارد. به عنوان مثال ايالات اُنتاريو (ontario) كِبكِ (Quebec) و بريتيش كلمبيا (British columbia) مراكز اصلي صنايع فرهنگي و هنرهاي زيباي كشور محسوب ميگردند. ايالت كبِك تنها ايالت كشور ميباشد كه برخلاف ركود اقتصادي اخير مبادرت به تأسيس شوراي هنر و ادبيات و اختصاص بودجه به اين امر نموده است.

Conseil des arts etdes letters
مكانيسمهاي زيادي در كانادا جهت تسهيل در توسعه پروژه هاي مشاركتي، تأمين بودجه بخش فرهنگ و مبادله اطلاعات ميان دولتهاي فدرال و ايالتي به كار گرفته شده است.
ابزارهاي سياست فرهنگي تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي
فرهنگ در واقع بخش پوياي اقتصاد كشور بوده كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اقتصاد ملي كمك مي نمايد. برطبق اطلاعات ارائه شده از سوي ادارة آمار كشور كانادا تأثير مستقيم بخش اقتصاد بر هنرهاي زيبا و بخش فرهنگ كشور بر ۲/۱۴ $ بيليون دلار در سال (۹۰-۱۹۹۱) بالغ گرديده كه تقريباً ۳/۲% درصد از توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد. هنرهاي زيبا و فرهنگ در كانادا (Gdp) علاوه بر سطوح دولتي از حمايتهاي بخش خصوصي كشور نيز برخوردار ميگردند. شمار زيادي از دپارتمانها و آژانسهاي دولتي از زمان جشنهاي سده در سال ۱۹۶۷، كمكهاي مالي قابل توجهي به صنايع فرهنگي، مؤسسات و هنرمندان كشور نموده اند. ساليان متمادي نابرابريهاي فاحشي ميان ايالتهاي كشور از لحاظ ميزان حمايت و پشتيباني و توزيع بودجه فرهنگي وجود داشت. در سال (۹۱-۱۹۹۲) دولتهاي مختلف در كلية سطوح مبلغ ۶ $ بيليون دلار در امر فرهنگ سرمايه گذاري نمودند. از اين ميزان ۹/۲ $ بيليون از طريق دولت فدرال ۹/۱ $ بيليون از طريق ايالتها و ۲/۱ $ بيليون دلار از طريق شهرداريها پرداخت گرديد. در ايالات كِبكِ و اُنتاريو عمده تمركز بر بودجه هاي فرهنگي فدرال ميباشد زيرا اغلب دپارتمانها و آژانسهاي فرهنگي فدرال در اين دو ايالت واقع شده اند.
۸۶% درصد از بودجه دولتهاي فدرال به آژانسها و دپارتمانهاي فرهنگي فدرال نظير شركت سهامي خبرگزاري كانادا (CBC) ، موزه هاي ملي و مكانهاي تاريخي فدرال تعلق دارد.
۱۴% باقي مانده به صورت كمكهاي مالي و اعطاي جوايز به صنايع فرهنگي، مؤسسات، سازمانها و هنرمندان پرداخت ميگردد. ۲۳ بودجة دولتهاي ايالتي و منطقه اي در بخش فرهنگ به كتابخانه ها و ميراث فرهنگي اختصاص مييابد. در سال ۱۹۹۲ از بودجه فرهنگي ۲/۱ بيليون دلاري شهرداريها، ۸۰% درصد آن به كتابخانه هاي كشور اختصاص يافت.
دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا طرح فرهنگي با عنوان (CIP) را اداره و نظارت مي نمايد. اين طرح جهت كمك به سازمانهاي حرفه اي، حقوقي و غيرانتقاعي كانادايي دست اندركار ميراث فرهنگي و هنرهاي زيبا طراحي گرديده است.
طرح (CIP) اصلاح و بهبود فعاليتهاي مديريتي، تأسيس و بهبود زيرساختها و تجهيزات فرهنگي و افزايش امكان دسترسي به كالاهاي فرهنگي براي مردم كانادا را در رأس وظايف خود قرار داده است. عمده كمكهاي مالي و غيرمالي انجام گرفته از طريق طرح (CIP) توسط دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا تأمين ميگردد. لازم به ذكر است كه طرح مذكور بودجه اي معادل ۲/۱۳ $ دلار را به خود اختصاص داده است.
حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي
حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم

اگرچه سياستهاي حمايت مستقيم از هنرمندان به دنبال تصويب ماده قانون حق چاپ و نشر كانادا مصوب سال ۱۹۲۴ شكل گرفت. با اين حال اين گزارش شوراي MasseyِLevesquel بود كه در سال ۱۹۵۱ بر آموزش عمومي هنرهاي زيبا اصرار ورزيده و خواستار تأسيس شوراي كانادا كه مسؤوليت نشر و ارتقاء هنرهاي زيبا، ادبيات و علوم انساني و اجتماعي كشور را بر عهده دارد شد. اما هدف اصلي شوراي مذكور توسعه و ترويج ايده “كانادا براي كاناداييان” (Canada to conedian) بود.
گزارش مذكور پايه و اساس توسعه سياست فرهنگي در كانادا را پايه گذاري نمود. بعلاوه در سال ۱۹۸۲، گزارش كميته بررسي و بازبيني سياست فرهنگي فدرال كه عمدتاً به عنوان گزارش (ApplebaumِHebert) معروف است، پيشنهادات ويژه و خاصي را در خصوص وضعيت زندگي هنرمندان كشور ارائه نمود.
به دنبال بررسيهاي به عمل آمده در سال ۱۹۸۶ طرح ضربتي (sirenِGelinas) در خصوص وضعيت زندگي توسعه سياستهاي اقتصادي و اجتماعي هنرمندان كشور به اجرا درآمد.
در سال ۱۹۹۲ دولت فدرال قانون وضعيت معيشتي هنرمندان كشور را تصويب نمود كه در سال ۱۹۹۳ به مرحله اجرا درآمد. اين آييننامه چارچوب قانوني تحت نظارت دولت فدرال جهت برقراري روابط حرفه اي ميان توليدكنندگان و هنرمندان خود اشتغال كشور به وجود آورد. ۲ مكانيسم جديد قانوني نيز تحت آييننامة مذكور مطابق ذيل ايجاد گرديد:
۱- شوراي كانادا كه به دپارتمان ميراث فرهنگي كشور خدمات مشاوره ارائه داده و تحقيق در خصوص موضوعاتي چون مالياتبندي، دسترسي هنرمندان به منافع اجتماعي و ورشكستگي فرهنگي را برعهده دارد.
۳- تريبون روابط حرفه اي توليد كنندگان و هنرمندان كانادا
تريبون مذكور بخش ديگري از چارچوب حقوقي است كه در آييننامة مذكور پيشبيني شده است. به منظور تشويق، پشتيباني و حمايت از بخش خصوصي فرهنگ از قبيل مؤسسات تئاتر، گالريهاي عمومي و موزه هاي كشور اصلاحاتي بر ماده قانون ماليات بر درآمد مصوب ۱۹۹۱ اعمال گرديد. لازم به ذكر است كه موزه ها و ساير مؤسسات هنري كشور با مقاصد سودجويانه تأسيس نيافته بلكه در حقيقت به عنوان سازمانهاي خيريه جهت مقاصد مالياتي تأسيس يافته اند. اين بدان معناست كه اشخاص حقيقي كه به بخش فرهنگ و هنر كشور كمكهاي مالي اعطاء مي نمايند در ازاي چنين كمكهايي از اعتبارات مالياتي تا حداكثر ۲۰% درصد درآمد ماليات دهندگان در طي هر سال بهره مند ميگردند. در طي دهه گذشته، سازمانهاي هنري و فرهنگي كشور به طور فزايندهاي متكي بر حمايت بخش خصوصي بودند. سازمانهاي مسؤول حوزة هنرهاي نمايشي اكنون بيش از ۱۶% درصد بودجه خود را از طريق اعتبارات مالياتي بدست ميآورند. در سال ۱۹۹۱ تغييرات مالياتي جزئي با تصويب قانون ويژة وضعيت معيشتي هنرمندان كشور در جهت بهبود وضعيت مالي هنرمندان و سازمانهاي هنري اعمال گرديد.
هنرمنداني كه در استخدام سازمانهاي هنري كشور ميباشند، هم اكنون تا مبلغ ۱۰۰۰ $ از معافيت مالياتي برخوردار ميگردند. اعطاي چنين معافيتهايي به هنرمندان حرفه اي كشور به علت وجود هزينه هاي جانبي توليد آثار هنري و جبران بخشي از اين هزينه ها ميباشد كه توسط كارفرمايان بخشهاي هنري كشور جبران نميگردد. سازمانهاي خدمات هنري كه خدمات گوناگوني را به انجمنهاي هنري كشور ارائه داده و در امر توسعه و ترويج حوزه هاي هنري فعال ميباشند. نيز از چنين اعتبارات مالياتي بهره مند ميگردند.

شوراي كانادا
در سال ۱۹۹۲ حمايتهاي مالي شوراي كانادا از هنرهاي زيبا بر ۸۹۰۴۴ $ ميليون دلار بالغ گرديد. در طي همين سال شوراي مذكور تعداد ۴۳۴۱ جايزه به هنرمندان و سازمانهاي هنري كشور اعطا نمود كه از اين مبلغ تقريباً ۲۳% از طريق طرح اعطاي جوايز هنري به اشخاص حقيقي و ۷۷% در صد از طريق ديگر طرحهاي شورا به سازمانهاي فعال فرهنگي و هنري اعطاء گرديد.
طرح اعطاي جوايز هنري بزرگترين طرح شوراي كانادا در پشتيباني مالي از هنرمندان حقيقي كشور ميباشد. از جملة ديگر طرحهاي حمايتي كه توسط شورا به اشخاص يا گروه هاي فرهنگي تعلق ميگيرد مي توان به طرحهاي: بانك هنر، اكتشافات فرهنگي و هنري، بخش انتشارات و تأليفات هنري، توريسم فرهنگي و هنرهاي رسانه اي اشاره نمود. كميسيون حقوق قرضه عمومي در سال ۱۹۸۶ به منظور جبران مالي استفاده عمومي از آثار موجود مؤلفين كانادايي در كتابخانه هاي كشور تأسيس يافت. طرح مذكور توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان انجمنهاي نويسندگان، كتابخانه ها و ناشران كتاب اداره و نظارت ميگردد. در سال ۱۹۹۱، مبلغ ۲/۶ ميليون دلار از طريق طرح حقوق قرضه عمومي به مؤلفين كانادايي پرداخت گرديد. مبلغ مذكور به مؤلفيني تعلق ميگيرد كه نام كتاب آنها در فهرست كتابخانه هاي منتخب كانادا آورده شده باشد.

فعاليتهاي داوطلبانه فرهنگي
طرح پندار (the imagine program) از سوي مركز كانادايي با عنوان (Canadian center for philanthropy) مطرح گرديده و از طريق منابع خصوصي و دولتي تأمين مالي ميگردد.لازم به ذكر است كه طرح مذكور جهت حمايت بيش از پيش از هنرهاي زيباي كانادا به اجرا در ميآيد. به موازات اين طرح، دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا طرح جايزه ويژه خيرين و داوطلبان فرهنگي كشور را به منظور شناسايي كمكهاي قابل توجه در جهت غنيسازي فرهنگ كانادا مطرح نموده است. لازم به ذكر است كه جايزة مذكور توسط داوطلبان و حاميان مؤسسات فرهنگي تدارك و اعطاء ميگردد.
كمكهاي شهروندان كانادايي به هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي و سازمان ميراث فرهنگي كشور در سال ۱۹۹۰ بر ۱۷ ميليون دلار بالغ گرديد. بايد مبلغ ۱۹ ميليون دلار مشاركت مالي شركتهاي سهامي كانادايي را به مبلغ فوق اضافه نمود.
مشاركتهاي فرهنگي
طي دو دهه گذشته، حمايتهاي مشاركتي از هنرهاي مختلف كشور به طور فزايندهاي افزايش يافته است. در سال ۱۹۹۲، پشتيباني مالي بخش خصوصي از هنرهاي كشور بر ۶۰ ميليون دلار بالغ گرديد. كشور كانادا هنوز از بنيادهاي كافي در امر توسعه و پشتيباني هنرهاي كشور انجام و فعاليتهاي بشردوستانه برخوردار نميباشد.
قوانين فرهنگي
قوانين فرهنگي كشور به طور كامل، توسط دپارتمان ميراث فرهنگي، دپارتمان ماليات و وزارت صنايع كانادا، اجرا ميگردند. از جملة قوانين فرهنگي كشور مي توان به قوانين ذيل اشاره نمود:
• ماده قانون كتابخانه ملي مصوب سال ۱۹۹۳
• ماده قانون خبررساني راديو – تلويزيون مصوب سال ۱۹۶۸
• ماده قانون مركز هنرهاي زيباي كشور مصوب سال ۱۹۶۶
• ماده قانون موزه هاي ملي كانادا مصوب سال ۱۹۲۵

• ماده قانون شركت سهامي توسعه فيلم كانادا
• تله فيلم كانادا مصوب سال ۱۹۶۷
• ماده قانون زبانهاي رسمي كشور مصوب سال ۱۹۶۹
• ماده قانون دپارتمان ارتباطات مصوب سال ۱۹۷۰
• ماده قانون كنترل واردات و صادرات اشياء فرهنگي مصوب سال ۱۹۷۷
• ماده قانون حق چاپ و نشر مصوب سال ۱۹۲۴
• ماده قانون آرشيوهاي ملي مصوب سال ۱۹۸۷
• ماده قانون شوراي كانادا مصوب سال ۱۹۵۷

• ماده قانون هئيت فيلم كشور مصوب سال ۱۹۵۰
• ماده قانون وضعيت معيشتي هنرمندان مصوب سال ۱۹۹۲
• ماده قانون چند كانگي فرهنگي در كانادا مصوب سال ۱۹۸۵
• ماده قانون مخابرات مصوب سال ۱۹۹۳
• ماده قانون بناهاي يادبود و مكانهاي تاريخي مصوب سال ۱۹۵۳
• ماده قانون پاركهاي ملي مصوب سال ۱۹۸۸
• ماده قانون محافظت از ايستگاههاي قديمي راه آهن مصوب سال ۱۹۸۸
• ماده قانون دپارتمان حمل و نقل قانون كانالها و آبراههاي تاريخي مصوب سال ۱۹۹۳
• ماده قانون شوراي تحقيقات علوم اجتماعي و انساني مصوب سال ۱۹۷۸
• ماده قانون كميسيون مخابرات و راديو تلويزيون كانادامصوب سال ۱۹۸۵
حق چاپ و نشر
حقوق مؤلفين
كپي رايت در كشور كانادا تحت نظارت دولت فدرال بوده و بر طبق قانون حق چاپ و نشر مصوب سال ۱۹۲۴ تنظيم گرديده است. از آن زمان تاكنون تغييرات جزيي در قانون فوق اعمال گرديده است. اما اولين مرحله از اعمال چنين تغييراتي در سال ۱۹۸۸ به پايان رسيده، دومين مرحله از اين فرآيند نيز هم اكنون در حال اجرا ميباشد. مفاد تغيير يافتة قانون كپي رايت كشور علاوه بر الحاق كانادا به كنوانسيون ۱۹۷۱ برن (Berne covenjion) يك سري استثنائات محدود و تدابير ويژه در خصوص حقوق همسايگي (neeghbouring right) ، حقوق اجاره و ماليات بر نوارهاي كاست و برنامه هاي كامپيوتري شخصي را اتخاذ نموده است. از آن زمان تاكنون نهادهاي بسيار زيادي در امر حفاظت از حق چاپ و نشر در كانادا تأسيس يافته اند.
سياستهاي ناحيه اي
سازمان آمار كانادا از واژه فرهنگ تحت عناوين هنرهاي نمايشي، ميراث فرهنگي (موزه ها و مكانهاي تاريخي)، كتابخانه ها، هنرهاي تجسمي و صنايع دستي، آثار ادبي، شامل نشر كتاب، آموزش هنر، چندگانگي فرهنگ، فيلم و ويدئو و راديو و تلويزيون و صنعت ضبط صدا (موسيقي) نام برده است.
در سال ۱۹۹۳ با تجديد ساختار سازماني دولت فدرال موارد جديد ديگري به واژه فرهنگ اضافه گرديد. كه از آن جمله مي توان به حقوق بشر، ورزشهاي غيرحرفه اي، پاركهاي طبيعي، زبانهاي رسمي، فرهنگ و زبانهاي بومي، و هويت كانادايي اشاره نمود.
ورزشهاي غيرحرفه اي

ورزش در كانادا صنعتي ۱۶ ميليون دلاري بوده و به عنوان بخش لاينفك از تاريخ، ميراث فرهنگي و فرهنگ كانادا محسوب ميگردد.
ماده قانون ورزشهاي آماتور و تناسب اندام مصوب سال ۱۹۶۱ در بردارندة حقوق قانوني ورزشهاي آماتور در كشور ميباشد. در سال ۱۹۹۲، ۹۰% از مردم كانادا اظهار داشتند كه ورزش نيز همچون موسيقي، فيلم و ادبيات بخش مهمي از فرهنگ كانادا به شما ميرود. بخش ورزش در كشور كانادا از طريق تمامي سطوح دولت اداره و نظارت ميگردد كه از آن جمله مي توان به دپارتمان ميراث فرهنگي، سازمانهاي خصوصي كانادا، سازمان ورزشهاي عمومي، سازمان ورزشهاي ايالتي و كلوپهاي ورزشي وابسته به شهرداريها اشاره نمود.
كمك مالي دولت فدرال به بخش ورزشهاي آماتور طي سال (۹۳-۱۹۹۲) بر ۶۰ ميليون دلار بالغ گرديد. لازم به ذكر است كه اين مبلغ شامل كمكهاي مالي دولت فدرال به امر روابط بين الملل و بازيهاي بين المللي نميگردد.
ميراث فرهنگي
دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا مسؤوليت اصلي توسعه و گسترش ميراث فرهنگي كشور را بر عهده دارد. در سال ۱۹۹۰ دپارتمان ارتباطات مبلغ ۶/۴۸۴ ميليون دلار كمك مالي به ميراث فرهنگي كانادا اختصاص داد كه اين كمك بخشهاي مختلفي چون موزه ها، پاركها، كتابخانه ها و آرشيوهاي كشور را شامل ميگردد. از مبلغ فوق ۱۱۳ ميليون دلار به موزه ها و ۵/۳۷ ميليون
دپارتمان ميراث فرهنگي كانادا مسؤوليت اداره برنامه ها و طرحهاي ذيل را بر عهده دارد:
• طرح املاك فرهنگي منقول: طرح مذكور صادرات و واردات اموال و املاك فرهنگي را سازماندهي نموده و به اشخاصي كه اشياء داراي ارزش فرهنگي را به مؤسسات عمومي هديه ميدهند تخفيفهاي مالياتي اعطا مي نمايد.