برنامه ريزي و نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي

هدف از تأسيس آموزشگاه:
با استناد به جزوه مديريت آموزشي كه توسط جناب آقاي احمد براقي تهيه و تدوين گرديده، هر نظام آموزشي، براي اينكه بتواند وظايف و مسئوليت هاي خود را به طور مفيد و موثر انجام دهد، بايد اهدافي را برگزينند و اينجانب نيز هدف هايي از تاسيس اين آموزشگاه دارم كه به شرح ذيل مي باشد:
در درجه اول هدفم پرورشي استعدادهاي كساني است كه خواهان و علاقه مند به اين هنر مي بشاند و سعي دارم با تمام توان آنچه كه تا به حال آموخته ام در طبق اخلاص به اين عزيزان تقديم كنم.

و ديگر آنكه فراهم آوردن راهي براي شناختن نيازها و حل مشكلات فراگيران و خود تا بتوانم از اين راه هم نيازيهاي فراگيران و هم نيازهاي معنوي و مالي خود را نيز تا حدودي بر طرف سازم.

«چارت سازمان آموزشگاه»

 

شرح وظايف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازماني)
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
مدير آزمايشگاه: مسئوليت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
منشي: وظيفه ثبت نام و امور داخلي آموزشگاه و راهنمايي جهت ثبت نام به عهده ايشان مي باشد و رابطي بين ديگر پرسنل با مدير است.
مربي: آموزشي كارآموزيان و هنرجويان براساس استاندارد هاي مورد تاييد سازمان.
كمك مربي: همكاري با مربي و در صورت غيبت و بي جايگزين آن و رسيدگي به فراگيران.
حسابدار: مسئوليت بررسي امور مالي و اداري را دارد.
مشاور: مصاحبه با كارآموزان و فراگيران و راهنمايي آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسيدگي به امور خدماتي و نظافتي آموزشگاه
آئين نامه و آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار.
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد. هزينه هاي جانبي از شهريه كسور مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي وسائل فراگيران آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزشي فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضا به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه، مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگيره آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبري ندارد.

ليست تجهيزات آموزشي
رديف نام كالا نوع قيمت واحد به ريال تعداد قيمت كل توضيحات
۱ ميز طراحي اصوالي ۰۰۰/۴۵۰ ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰
۲ سه پايه ابزاري ۰۰۰/۴۰ ۱۵ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰
۳ ميز و صندلي مديريت اموالي ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
۴ صندلي كارآموز اموالي ۰۰۰/۲۵۰ ۱ ۰۰۰/۳۷۵
۵ ميز و صندلي منشي اموالي ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
۶ وسائل براي مدل ابزاري ۰۰۰/۲۰۰ – ۰۰۰/۲۰۰ تعدادي
۷ كپسول آتشفاني مصرفي ۰۰۰/۱۵۰ ۱ ۰۰۰/۱۵۰
۸ جعبه كمكهاي اوليه مصرفي ۰۰۰/۱۰۰ ۱ ۰۰۰/۱۰۰
۹ سطح آشغال مصرفي ۰۰۰/۲۰ ۴ ۰۰۰/۸۰
۱۰ كمدهاي مربوط به انبار اموالي ۰۰۰/۱۵ ۱۵ ۰۰۰/۲۲۵
۱۱ چوب لباسي اموالي ۰۰۰۰/۳۰ ۲ ۰۰۰/۶۰
۱۲ تخته شاسي ابزاري ۰۰۰۰/۸ ۱۵ ۰۰۰/۱۲۰

۱۳ تخته وايت برد ابزاري ۰۰۰/۱۰۰ ۱ ۰۰۰/۱۰۰
۱۴ ماژيك مصرفي ۰۰۰/۸ ۳ ۰۰۰/۲۴
۱۵ اسلايد يا اورهد اموالي ۰۰۰/۶۰۰/۱ ۱ ۰۰۰/۶۰/۱
۱۶ فيلم هاي آموزشي اموالي ۰۰۰/۲۵ ۵ ۰۰۰/۱۲۵ تعدادي مرتبط باآموزش
۱۷ جزوات و كتاب آموزشي ابزاري ۰۰۰/۱۵۰ – ۰۰۰/۱۵۰ تعدادي مرتبط باآموزش
۱۸ پروژكتو اموالي ۰۰۰/۱۰۰ ۲ ۰۰۰/۲۰۰
۱۹ دستگاه اپك اموالي ۰۰۰/۵۰۰ ۱ ۰۰۰/۵۰۰
جمع كل قيمت كالا ۰۰۰/۰۵۹/۶ ريال

كنترل و بازرسي دورة از تجهيزات آموزشي
موضوع آموزشي: شخص مسئول:
تاريخ كنترل: مدير:

موارد نظريه داوري وضعيت اندازه گيري تاريخ اندازه گيري
الف- ابزار
۱- ميز طراحي كاركرده
۲- سه پايه كاركرده
۳- كعبه هاي انبار استفاده شده
۴- تخته وايت برد مستهلك
۵- صندلي كارآموز مستعمل
۶- اسلاميه يا اورهه كاركرده
۷- پروژكتور كار كرده
۸- دستگاه اپك كار كرده
ب- ماس كارگاه مطلوب
۱- روشنائي طبيعي و مصنوعي  مطلوب
۲- حجم هوا بر شخص و تهويه ( * مطلوب
۳- گرد و غبار  كامل
۴- نظم و ترتيب وسائل  مطلوب
۵- پنجره و روزنه ها  كامل
ج- دستشويي (شامل تجهيزات شستشوي كامل
۱- تميزي كلي  مطلوب
۲- اتاق رختكن * كامل
۳- توالت‌ (شامل تسهيلات دستشويي) 
د- ايمني در كار
۱- لباس نصب كار 
۲- استفاده از دستكش  مستعل

علائم كنترل:  روزانه
* هفتگي كامل
بدون علامت ماهانه امضاء مدير:

آئين نامه آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران سر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند و بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه برگه ثبت نام

 

۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد هزينه هاي جانبي از شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي مسائل فراگيران آموزشگاه يا هيچ گونه مستوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزش فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضاء به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگير آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبراني ندارد.

ملاحظه زمان ايام هفته هفته استاندارد مهارت رديف
عملي تئوري عنوان توانائي مطالب

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه اول توانايي تجربه نقطه در يك كادر مشخص ۱

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه دوم توانايي تجربه خطوط در كادرهاي محدود و ۲

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه سوم مشخص در تركيب آنها با نقطه

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه

۴شنبه چهارم توانايي ترسيم فرم (سطح) در تركيب با خط و نقطه در كادر مشخص ۳

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه پنجم توانايي ترسيم حجم و تركب با نقطه و خط و فرم (سطح) در كادر مشخص ۴

۳
۳ ۲

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه ششم توانايي تركيب بندي (كمپوزسيون) در يك كادر معين ۵

۳
۳ ۵/۱

– شنبه
دوشنبه
۴شنبه هفتم توانايي رسم انواع پرسپكتيو ۶

ملاحظه زمان ايام هفته هفته استاندارد مهارت رديف
عملي تئوري عنوان توانائي مطالب
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه نهم توانايي طراحي با خط ۷
۲

۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دهم
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه يازدهم
۲
۳
۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دوازدهم
اين هفته دقيقامانند ساعت بندي أموزش داده مي شود ۳ ۲ شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سيزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم توانايي طراحي اشكال احجام هندسي منظم و نامنظم ۸
سه هفته ۱۸ و ۱۹و۲۰ نيز مانند هفته ۱۰و۱۱و۱۲ بند ۷ اجرا مي شود –
۳
۳ ۳

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بيستم توانايي طراحي طبيعت بي حال ۹
سه هفته ۲۲ و ۲۳و۲۴ نيز مانند هفته ۱۰و ۱۱ و ۱۲ بند ۷ –
۳
۳ ۲

– شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بيست و يكم
بيست و دوم
بيست و سوم

بيست و چهارم توانايي طراحي از طبيعت ۱۰
هفت هفته بيست و ششم الي سي و دوم نيز مانند بند ۷ –
۳
۳ ۲

– شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بيست و پنجم
بيست و ششم
الي
سي ودوم توانايي طراحي أناتومي عمومي بدن انسان ۱۱
۳
۵/۳
۵/۳ –

– شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سي و سوم

رديف
استاندارد مهارت هفته ايام هفته زمان
عنوان توانايي مطلب تئوري عملي

۱۲
توانايي طراحي دست و پا در حالتهاي مختلف سي و چهارم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۲

– –
۴
۴
سي و پنجم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۲

– –
۴
۴

۱۳
توانايي طراحي و چهره در حالتها و چرخشهاي مختلف سي و ششم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه ۳

– –
۳
۳

سي و هفتم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۳
۲
۲
سي و هشتم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۲
۳

۱۴
توانايي طراحي آناتومي حيوانات سي و نهم شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۳
۳
چهل شنبه
۲ شنبه
۴ شنبه –

– ۲
۳
۲