برنامه ریزی منابع سازمانERP

گاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه انجام فعالیتهای خود را تسهیل نموده و سود بیشتری را عاید خود سازد. در این میان یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه ، ایجاد امکاناتی در جهت مدیریت صحیح فرآیندهای درون سازمانی و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری بود.
برنامه ریزی منابع سازمان

مقدمه
۱-۱- چکیده نگاهی کوتاه به تاریخ تجارت و کسب و کار ، پدیدار کنندة این نکته است که بشر از همان زمانی که اقدام به فعالیتهای اقتصادی نمود همواره به دنبال شناسایی و یا ایجاد مسیری بوده است تا بتواند نحوه انجام فعالیتهای خود را تسهیل نموده و سود بیشتری را عاید خود سازد. در این میان یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد توجه ، ایجاد امکاناتی در جهت مدیریت صحیح فرآیندهای درون سازمانی و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری بود.
در هر کسب و کار صنعتی معمولا سه موجودیت تحت عناویت ” تامین کنندگان ” ، ” تولید کننده” و ” مشتریان ” وجود دارد که به صورت زنجیر به یکدیگر متصل و وابسته میباشند در سالهای اخیر

وجود این سه موجودیت منجر به پیدایش واژه ها و مفاهیم جدیدی چون “زنجیره ارزش” ، “زنجیره تامین(Supply Chain)” و “مدیریت زنجیره تامین ” و درنهایت سیستمهای زنجیره تامین شده است.
هر سازمان تجاری حداقل بخشی از یک زنجیره تامین میباشد و به طور معمول هر سازمان در این زنجیره از منظر خود نقش تولیدکننده را ایفا مینماید که به تبع این جایگاه از یک طرف با مشتریان و

از طرف دیگر با تامین کنندگان خود در ارتباط خواهد بود. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هر سازمان در این زنجیره بیش از یک نقش را ایفا می نماید به عنوان مثال شرکت مگاموتور از دیدگاه خود سازمانی است که به عنوان تولید کننده در این زنجیره تامین قرار دارد که از یک طرف با

مشتریان خود ( سایپا ، زامیاد ، پارس خودرو و …) ارتباط داشته و از طرفی دیگر جهت تهیه مواد اولیه و نیمه ساخته خود با انبوهی از قطعه سازان تحت عنوان تامین کننده در ارتباط میباشد در حالی که این شرکت از دید تامین کنندگان خود در این زنجیره مشتری و از دید مشتریان خود ، تامین کننده محسوب می شود.

مدیریت و ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف یک زنجیره تامین کاری بس دشوار بوده و نیاز به یک برنامه ریزی دقیق دارد چرا که در عصر امروز ( عصر تجارت جهانی(WTO) ، عصر تجارت الکترونیک (E-Business) ، عصر رقابت ، عصر تکنولوژی ، عصر مدیریت دانش( Knowledge management ) ، عصر فنآوری اطلاعات (IT) و … ) دیگر شرکتها نمیتوانند بدون سیستمهای اطلاعاتی کارآمد و توانمند از عهده کارها برآیند.
امروزه با تنوع وسیعی از فنآوری و سیستمهای اطلاعاتی مواجه هستیم که هر کدام بر حوزه و بخش خاصی از فرآیند تجاری سازمان متمرکز شده و ابزارهای قدرتمندی را را برای مدیریت نمودن فراهم کرده اند. و در حال جایگزین شدن با سیستمهای سنتی و قدیمی میباشند سیستمهایی که به جهت جزیره ایی و جدا از هم بودن دیگر جوابگوی نیازهای اطلاعاتی دنیای امروز نمی باشند.
۱-۲- هدف از انجام تحقیقاین تحقیق به منظور دستیابی به دو هدف عمده انجام گرفته است
:هدف اول: شناسائی مفاهیم ، اجزاء و روابط بین عناصر در ERP.
هدف دوم: شناسایی راههای بکار گیریERP در محیطهای تجاری و صنعتی ایران و مورد خاص صنایع خودرو سازی
۱-۳- انگیزه تحقیق

از آنجائیکه در محیط کسب وکار عصر حاضر یکی از مهمترین ابزارهای رقابتی میزان آگاهی مدیران و برنامه ریزان از نتیجه عملکرد سازمان جهت شناخت دقیق و تاثیر بازخوردهای بدست آمده از این شناخت میباشد لذا وجود یک ابزار مطمئن و قدرتمند که بتواند با ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای سازمان اطلاعات سودمندی را در زمان مناسب برای تصمیم گیری استخراج نماید ، ضر

وری به نظر میرسد.
بسیاری از متخصصان ITبر این عقیده اند که در سیستمهای قدیمی و جزیره ایی تنها بخشی از اطلاعات سازمان جهت شرکت در فرآیند های تصمیم گیری استخراج و مورد استفاده قرار میگیرد و بسیاری از آنها به علت فقدان امکانات و ابزار مناسب ا، نهفته و بی استفاده باقی میماند. بنابر این هر ابزاری از حوزه تکنولوژی اطلاعات که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن یکی از ارزشمند ترین منابع آن کمک نماید ، و در عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه ایی به سمت فرایند گرائی یاری کند میتواند در بهبود روشها و افزایش بهره وری منابع سازمان موثر واقع شود .
آخرین راهکار فنآوری اطلاعات جهت تامین نیازهای سیستمی و انفورماتیکی سازمانها و برنامه ریزی بهینه منابع آنها با نگرش توام درون و برون سازمانی ERPمیباشد. که مجموعه فرایندهای عملیاتی وجریان اطلاعاتی یکپارچه ای راجهت بهره برداری بهینه از منابع سازمان با نگرش اتکا به تغییرات مداوم ارائه مینماید.
۱-۴- تعریف ERP (Enterprise Resource Planning) برنامه ریزی منابع سازمان
ERP در اصل مخفف واژگان Enterprise Resource Planning به معنی برنامه ریزی منابع سازمان است که طیف وسیعی از فعالیتهای مختلفی را که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر میگیرد.
ERP عبارتست از مجـموعه راه حلهاي نـرم افـزاري كه كليه نيازهاي يك سازمان را با ديدگاه فرآیندگرا در جهت نيل به اهداف و ايجاد سازگاري در سطوح مختلف عملياتي پشتيباني نمايد.
ERP عبارتست از یک بسته نرم افزاری که از یک سو با مشتریان و از سوی دیگر با تامین کنندگان خود در ارتباط است و برنامه ریزی منابع داخلی سازمان را با توجه به عرضه و تقاضا به نحو موثر و بهینه میسر می سازد . این سیستم با مدیریت یکپارچه بر کلیه منابع یک سازمان ، ضمن حذف فعالیتهای بدون ارزش ، افزایش بهره وری را به همراه خواهد داشت.
ERP عبارتست از مجموعه ایی از نرمافزارهای کاربردی و یکپارچه که تمامی حوزه ها و عناصر کاربردی سازمان نظیر مالی و حسابداری ، منابع انسانی ، تولید و پشتیبانی تولید ، برنامه ریزی ، بازرگانی و … را به یکدیگر متصل کرده و یک یکپارچگی جامع در سازمان ایجاد مینماید
ERP یک نرم افزار نیست بلکه یک راه حل Solution است که بوسیله چندین نرم افزار که در زیر مجموعه خود قرار داده است پشتیبانی میشود
۱-۵- مزایا و کاربردهای ERP
Ø هدف از بکارگیری ERP بهبود و تسریع فرآیندهای کسب و کار سازمان است
Ø یکی از اصول بقا در بازار رقابتی کاهش قیمت تمام شده محصولات با رعایت حفظ

سودآوری سازمان می باشد از اینرو سازمانها به جهت نیاز به حفظ سود امکان کاهش قیمت را نداشته و در عمل مجبور به کاهش هزینه های داخلی خواهند شد در چنین شرایطی برنامه ریزی منابع سازمان ERP)) به عنوان یک را حل مطمئن و اصولی میتواند کمک به سزایی در

کاهش هزینه های سازمان بنماید که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود
• کاهش هزینه های انبارداری
• کاهش هزینه سفارشها
• کاهش هزینه تولید
• کاهش هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی
• کاهش هزینه حمل و نقل
• کاهش حجم مورد نیاز سرمایه گذاری (در کارخانه ، خرید زمین ، تجهیزات و ماشین آلات )
• کاهش هزینه ناشی از توقف خط تولید
• کاهش هزینه خطاهای ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدها مختلف سازمان
• کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول
Ø برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با ایجاد یکپارچگی بین فرآیندهای کسب و کار ((فرآیندهای کسب و کار شامل سه سطح به شرح فرآیندهای استراتژیک ، فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای عملیاتی میباشد)) و کلیه بخشهای درون و برون سازمانی (مخصوصا سازمانهایی که بواسطه چندین شرکت و یک مدیریت واحد اداره میشوند ) باعث افزایش بهره وری و تسهیل در مدیریت این سازمانها میشود
Ø برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با ایجاد یکپارچکی با سیستمهای اطلاعاتی خارج از محدوده سازمان امکان پاسحگویی به نیاز مشتریان و تامین کنندگان را به صورت لحظه ایی فراهم میسازد. ( تامین کنندگان میتوانند از آخرین وضعیت مالی ، سفارش گذاری ، وضعیت اقلام ارسالی و …. در هر زمان مطلع گردند)
Ø برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با نگرشی فرآیندگرا این امکان را برای مدیران و رهبران سازمان ایجاد میکند تا بر اساس اطلاعات جامع یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق برای سازمان در نظر بگیرند و بر اساس بازخوردهای حاصله تصمیمات و برنامه ریزی های سازمان را به موقع اصلاح و مدیریت نمایند
Ø برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)بواسطه اتوماسیون نمودن فرآیندها باعث افزایش کاهش زمانهای عملیاتی و کاری و همچنین بهبود فرآیندهای سازمان میشود و نتیجه آن افزایش رضایتمندی مشتریان در تمام فرآیندهای درگیر از لحظه سفارش تا دریافت محص

ول میشود و این افزایش رضایتمندی فروش و سود بیشتر را برای سازمان به ارمغان می آورد.
Ø برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) سازمان را مجبور به بازنگری دیدگاهها و فرایندهای کسب و کار از طریق به کار گیری مهندسی مجدد (BPR) مینماید که به طور معمول این باز

نگری منجر به تغییرات بنیادین و استاندارد شدن فرایندهای سازمان میگردد
Ø ‌برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با داشتن‌ قابليت‌ به‌ روزسازي‌ استراتژي‌ها و تکنولوژی ، سازمان را به‌ سمت‌ به‌كارگيري‌ فناوريهاي‌ جديدالکترونیکی‌ همچون‌ انتقال‌ الكترونيكي‌ هزينه EFT)) ، تبادل‌ الكترونيكي‌ داده‌ها (EDI) ، تجارت‌ الكترونيك (EB) ، اينترانت‌ و … رهنمون‌ مي‌سازد. اين‌ قابليت‌ راه نجات برای‌ سازمانهایی خواهد بود كه‌ در اثر پافشاري‌ بر الگوهاي‌ قديمي‌ و سنتي‌ دچار بحران‌ و شکست رقابتي‌ گشته‌اند.
Ø به طور کلی‌ERP با توسعه‌ و بهبود افق‌ ديد برنامه‌ريزان‌ سازمان، باعث‌ كاهش‌ هزينه‌ خريد و تدارك‌ مواد ، انبارداری‌ و… مي‌شود، ومشكلاتی را که در زمینه های مديريت‌ نقدينگي، برنامه ریزی تولید و کنترل موجوديها ، كيفيت ، بهره‌وري، تحویل به موقع ، خدمات‌ مشتري ، فروش ، خدمات پس از فروش ، ارتباطات لحظه ایی با موجودیتهای زنجیره تامین ‌و … وجود دارد را حذف‌ ‌و يا در سیکل بهبود مستمر قرار میدهد.
۲- تاریخچه و سیر تکاملی سیستم ERP
از دیدگاه ERP تاریخچه سیستمهای اطلاعاتی به پنج دوره مختلف تقسیم میگردد که دراین بخش هر دوره را به طور تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۱- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۶۰ ، ( کنترل موجودی)۱
سیستمهای اطلاعاتی این دوره در شاخه صنعت (کارخانه ها و مراکز صنعتی) بیشتر شامل اطلاعات مربوط به کنترل موجودی و انبار (Inventory Control) بوده و وظی

فه اصلی این نرم افزارها ارائه اطلاعات دربارة موجودی لحظه ایی مواد اولیه ، قطعات ، محصول نیمه ساخته و نهایی بود تا سازمانها بتوانند با اتکا بر این اطلاعات برنامه تامین نیازمندیهای مواد و قطعات خود را محاسبه نمایند .در این دوره اطلاعات موجودی اقلام از طریق ثبت اطلاعات ورودیها و خروجیها (ایجاد کاردکس انبار) انجام میگرفت
۲-۲- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۷۰ (برنامه ریزی نیازمندیهای مواد۲ ) MRندگاری در بازار کسب و کار ، دیگر اطلاعات مربوط به موجودی اقلام به تنهایی جوابگوی نیازهای کسب کار نبود و سازمانها نیاز به سیستمهائی داشتند که بتواند علاوه بر کنترل موجودی اقلامی که تحت عنوان منابع سازمان شمرده میشد ، عمل برنامه ریزی تامین منابع را نیز به صورت مکانیزه و سیستمی انجام دهد. چرا که فقدان برنامه ریزی دقیق جهت تامین منابع مشکلاتی چون توقف خطوط تولید به دلیل عدم تامین به موقع مواد مصرفی و تاخیر در تعهدات سازمان به مشتری را به دنبال داشت.
این موضوع باعث گردید تا در اوايل‌ دهه‌ ۱۹۷۰ (۱۹۷۵ میلادی ) سیستم برنامه ریزی مواد تحت عنوان MRPتوسط جو اریکلی (Joe Orlicky) مطرح گردد که این سیستم عمدتاً به برنامه ریزی مواد بر اساس لیست مواد اولیه و قطعات۳ ، درخت محصول ، برنامه تولید ، ظرفیتهای واقعی تولید و موجودی اقلام درون انبار می پرداختاز جمله اطلاعات مفیدی که این سیستم در اختیار سازمان قرار میدهد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ارائه برنامه دقیقی از نیازمندیهای مواد و قطعات جهت تولید بر اساس برنامه تولید در بازه های زمانی مشخص.
۲- ارائه اطلاعات دقیقی از کسرس مواد و قطعات در لحظه نسبت به برنامه تولید
۳- ارائه برنامه دقیقی جهت ساخت مجموعه و محصولات نیمه ساخته مورد استفاده در خطوط و مراحل دیگر تولید
۴- اعلام کسری با استفاده از گزارش مقاومت بر تولید
۲-۳- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۸۰ (برنامه ریزی منابع تولید۴) MRPII
تا اوایل دوره ۸۰ سیستمهای حوزه برنامه ریزی مواد تقریبا پویائی لازم را بدست آورده بودند. ولی ضعف عمده این سیستمها این بود که سایر سیستمهای و منابع درون را در نظر نمی گرفتند . اولين‌ گام‌ در رفع‌ مشكلات‌MRP ، ايجاد شرايطي‌ بود كه‌ جهت انجام محاسبات‌ برنامه‌ريزي ‌مواد بتوان بازخوردهای لازم را از فرآیند اجرایی تولید دريافت‌ نمود. به‌اين‌ ترتيب‌ نوع‌ كامل‌تري‌ از برنامه ریزی مواد به‌ نام‌MRP حلقه‌ بسته‌ شكل‌ گرفت. سپس با اضافه شدن با افزودن‌ جنبه‌هاي‌ مالي‌ به‌MRP حلقه‌ بسته، سيستمي‌ پدیدار شد كه‌ در حقيقت‌ يك‌ رويكرد يك

پارچه‌ براي‌ مديريت‌ كليه‌ منابع‌ توليدي‌ بود. اين‌ سیستم توسعه‌ يافته، برنامه‌ريزي‌ منابع‌ توليد‌ (MRPII) نام‌ گرفت که توسط آقای اولیور وایت (Oliver Wight) مطرح گردید. از دیدگاه این نظریه منابع تولید شامل مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی ، منابع انسانی و منابع مالی میباشد.
تعریفی از MRPII توسط جامعه کنترل تولید و موجودی امریکا:

برنامه‌ريزي‌ منابع‌ توليد‌ روشی برای برنامه ریزی بهینه و کارآمد تمامی منابعمستقیم و غیر مستقیم تولید است برنامه‌ريزي‌ منابع‌ توليد‌ برنامه ریزی عملیاتی و تولیم برد:
۱- رویکرد همه سیستمها در MRPII درون سازمانی میباشد.
۲- ایجاد سیستمها با نگرش عملیاتی Functional و بکارگیری سیستم ها در فرایندهای عملیاتی (TPS)5
3- ایجاد همبستگی اطلاعاتی
۴- ایجاد سیستمهای گزارشاتی وتصمیم گیری MRS6 و DSS7 و TPS8
به طور خلاصه MRPII یک ماژول توسعه یافته ازMRP میباشد که در آن سیستمها از حوزه مواد به فرایند تولید و تولید گسترش یافته و برنامه ریزی از حوزه مواد به کنترل منابع موثر در فرایند تولید از قبیل مواد اولیه ، قطعات نیمه ساخته ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی ، منابع انسانی با بازتاب مالی و هزینه های حقوق و دستمزد گرایش پیدا کرده است
معرفی برخی محصولات موفق که مبتنی برمفاهیم MRPII ایجاد گردیده اند:
۱٫ CIS (Corporate Information System)
2. MIS (Management Information System)
3. Integrated Systems
4. Total Systems
5. Enterprise System
6. EWS (Enterprise Wide System)

۲-۴- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۹۰ ( برنامه ریزی منابع سازمان۹) ERP
سیستمهای اطلاعاتی این دوره در حقیقت تکامل یافته سیستم MRPII بود .
در حقیقت ابتدا برنامه ریزی منابع مالی۱۰MRPIII که توسعه یافته MRPII با پوشش سیستمهای مدیریت منابع مالی سازمان بود جهت پاسخگوئی به شرایط خاص و پیچیده بازار در تولید و اثرات مالی آن جهت تصمیم گیری مطرح گردید ‌سيستم‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ مواد به موضوع موجودی اقلام میپرداختند و بعد از آن سیستمهای برنامه ریزی منابع تولید علاوه بر موجودی اقلام جریانات مالی و حسابداری را نیز در بر گرفتند و در نهایت سیستمهایی که اکنون به نام ERP معروف شده اند کل پهنه سیستمها و فرآیندهای سازمان را از زنجیره تامین تا مشتری در بر گرفته است
با اضافه شدن سیستمهای پشتیبان جهت تصمیم گیری DSS به سیستم برنامه ریزی منابع تولید و ساخت ، ERP حاصل گردید تا پاسخگوی مناسبی در مسئله رقابت و سرعت بخشیدن و بالا بردن دقت در تصمیم گیری های مدیران باشد ERP سایه خود را بر حوزهای مختلفی چون مدیریت تامین کنندگان SCM11 ، مدیریت مشتریان CRM12 ، کنترل سفارشات OC13 و سیستم مدیریت پایگاه داده ها RDBMS14 گسترانیده است
۲-۵- نسل جدید از سیستمهای اطلاعاتی دهه ۹۰) (ERP II
این نسل از سیستمهای اطلاعاتی که قادر به تامین نیازمندیهای جدید حاصل از دنیای پیشرفته امروز است بوجود آمده اند که با ایجاد تغییراتی در معماری ، فرآیندها و داده های خود توانسته اند نیازهای اتباطی با دنیای خارج از سازمان را پاسخگو رائه خدمات بهتر به ذینفعان سازمان است نکته اصلی در ERPII این است که سازمان سیستمهای خود را بر روی تامین کنندگان و مشتریان خود میگشاید تا با بهر گیری از امکانات سیستم یک رابطه برنده برنده و ارزش افزا برای طرفین ایجاد گردد ERPII هم اکنون سیستمهای خود را با اینترنت و مدلهای مجازی جدید در زنجیره تامین و ارتباطات با مشتری و همچنین مدلهای تجارت اکترونیک گسترش می دهد تا منافع ذیل را حاصل نماید
۱- یکپارچگی با تجهیزات تولید
۲- جمع آوری داده ها بوسیله سیستمهای همراه
۳- توسعه اطلاعات از طریق اینترنت
۴- اتصال اطلاعات با تامین کننده و مشتری
۵- یکپارچه کردن زنجیره تامین سازمان و فرآیندهای تجاری وابسته
۶- کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع مالی و سرمایه سازمان به سبب افزایش سرعت انجام کارها در زنجیره تامین
۱- Inventory Control
2- MRP (Material Requirement Planning)
3- BOM (Bill Of Material)
4- MRPII (Manufacturing Resource Planning)
5- MRS
6- DSS ( Decision Support System)
7- EIS ( Enterprise Information System)
8- TPS (Transaction Processing Systems)
9- ERP (Enterprise Resource Planning)
10- MRPIII (Money Resource Planning)
11- SCM (Supply Chain Management)
12- CRM (Customer Relationship Management)
13- OC (Order Control)
14- RDBMS (Relational Database Management System

سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
ERP چيست؟ ERP كه مخفف Enterprise Resource Planning است را نمي‌توان صرفا بر اساس كلمات تشكيل دهنده آن يعني Enterprise، Resource و Planning معنا كرد. البته مطمئن هستيم كه همه چيز به كلمه Enterprise يا سازمان ختم خواهد شد. ليكن كلمات ديگر در تفسير و استنباط مفهوم ERP نقش مهمي ندارند.ERP نرم افزاري است كه قصد دارد كليه بخش‌ها و وظايف سرتاسر يك سازمان را درون يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نمايد به گونه‌اي كه بتواند كليه نيازمندي‌هاي بخش‌هاي مختلف را پوشش دهد…
ERP چيست؟
ERP كه مخفف Enterprise Resource Planning است را نمي‌توان صرفا بر اساس كلمات تشكيل دهنده آن يعني Enterprise، Resource و Pl

anning معنا كرد. البته مطمئن هستيم كه همه چيز به كلمه Enterprise يا سازمان ختم خواهد شد. ليكن كلمات ديگر در تفسير و استنباط مفهوم ERP نقش مهمي ندارند.ERP نرم افزاري است كه قصد دارد كليه بخش‌ها و وظايف سرتاسر يك سازمان را درون يك سيستم كامپيوتري يكپارچه نمايد به گونه‌اي كه بتواند كليه نيازمندي‌هاي بخش‌هاي مختلف را پوشش دهد. ساختن يك برنامه نرم افزاري كه كليه نيازمندي‌هاي افراد در بخش مالي را به همان خوبي كه در بخش منابع انساني و انبار صورت مي‌پذيرد، انجام دهد كار دشواري است. هر يك از اين بخش‌هاي سازمان داراي سيستم‌هاي كامپيوتري خاص خود هستند كه بر اسا

س نيازمندي‌هاي آن‌ها شناسايي و بهينه سازي شده است تا كارهاي هر بخش را به صورتي خاص انجام دهد. ولي ERP كليه اين برنامه‌ها را به صورت

يك برنامه نرم افزاري يكپارچه كه بر روي يك پايگاه داده عمل مي‌كند، تركيب مي‌كند به گونه‌اي كه كليه بخش‌ها بتوانند به سادگي اطلاعات خود را به اشتراك گذارند و با يكديگر ارتباط برقرار كنند. اين يكپارچه سازي بازگشت سرمايه عظيمي را براي كمپاني‌ها به ارمغان خواهد آورد چنانچه بتوانند آن را به درستي انجام دهند. به عنوان مثال يك سفارش مشتري را در نظر بگيريد كه از هنگام ثبت سفارش اين موجوديت سفر عظيمي را بر پايه كاغذها از يك كارتابل به كارتابل ديگر در داخل شركت و يا سازمان انجام مي‌دهد و اغلب بين بخش‌ها مبادله مي‌شود. ا

نتظار طولاني درخواست مشتري در كارتابل‌هاي گوناگون سبب تاخير در پاسخ و يا احياناً گم شدن سفارش مشتري خواهد شد. در ضمن در شركت هيچكس به درستي آخرين وضعيت درخواست مشتري را نمي‌داند زيرا به عنوان مثال كاركنان بخش مالي به اطلاعات كامپيوتر بخش انبار دسترسي ندارند تا بتوانند آخرين اطلاعات مربوط به حمل و يا سفارش مشتري را پيگيري نمايند به همين دليل بايستي به صورت تلفني موضوع را پيگيري نمايند. سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازمان يا همان ERP، سيستم‌هاي قديمي را كه به صورت مستقل بر روي كامپيوترها نصب بودند از قبيل مالي، منابع انساني، توليد و انبار را شكست داده و آن‌ها را با يك برنامه نرم افزاري واحد كه به ماجول‌هاي نرم افزاري مختلف تقسيم شده است به گونه‌اي كه هر ماجول نزديك به همان برنامه‌هاي مستقل مي‌باشد، جايگزين نموده است. مالي، توليد و انبار از جمله اولين ماجول‌هايي بودند كه در مجموعه سيستم‌هاي ERP توليد شدند و با يكديگر ارتباط داشتند به گونه‌اي كه يك نفر در بخش مالي مي‌توانست اطلاعات سيستم انبار را مشاهده كند و متوجه شود كه در چه زماني سفارش مشتري حمل شده است. سيستم‌هاي ERP كه در دهه ۹۰ توليد و توسعه يافته‌اند به صورت يكپارچه و يكجا ارايه مي‌شده است به گونه‌اي كه شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌بايستي كليه ماجول‌هاي سيستم را خريداري و راه اندازي مي‌

كردند ولي امروزه توسعه اين سيستم‌ها به گونه‌اي شده است كه شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌توانند بخشي از ماجول‌هاي ERP از قبيل مالي و يا منابع انساني را خريداري، نصب و راه اندازي نمايند و توسعه ساير ماجول‌ها را به زمان ديگري موكول نمايند.
چگونه سيستم‌هاي برنامهريزي منابع سازمان مي‌توانند كارايي تجاري شركت‌ها را بهبود بخشند؟
سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازمان تمام مراحل عملياتي يك فرآيند را در سازمان نمايش مي‌دهد. يك سفارش پس از دريافت به بخش طراحي و سپس توليد هدايت ميشود و پس از آن به بخش انبار و نهايتاً به ارسال كالا منجر ميشود. اين مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سيستم ERP ثبت و در

اختيار تمام بخش‌هاي مربوطه در شركت قرار مي‌گيرد. به همين دليل است كه ERP را يك سيستم ستادي يا Back-Office مي‌نامند. زيرا تنها با فرآيندهاي درون سازماني درگير است و با فرآيندهاي برون سازماني ارتباطي ندارد، اگر چه فروشندگان

براي ايفاي نقش در اين قسمت طراحي و توليد كرده‌اند. ERP سفارش مشتري و مسير انجام آن را طي مراحل مختلف به منظور تكميل به صورت مكانيزه دنبال مي‌كند. وقتي واحد خدمات مشتري اطلاعات يك سفارش را در سيستم وارد مي‌كند به كليه اطلاعات لازم براي تكميل اين سفارش از قبيل درجه اعتبار مشتري و سابقه سفارش‌هاي مشتري از طريق ماجول مالي، سطح موجودي انبار شركت از طريق ماجول انبار و برنامه حمل كالاها از طريق ماجول لجستيك دسترسي دارد.