برنامه مونتاژ نهايي

برنامه مونتاژ نهايي يك سري كامل از محصولات ساخته شده را در بعد از دوره زماني تعيين مي كند.اين برنامه براي برنامه ريزي و كنترل برنامه نهايي به كا رمي رود.شامل روانه كردن سفارشات برنامه نها يي و برداشتن اجزا تركيبات، زير مونتاژها، رنگ كردن يا ساير اختتاميات، جدول بافت يا

خريد هر بخش مركب كه تحت كنترل MPS نيست اما نيازمند به برنامه نهايي است و به طور خلاصه كنترل FAS كه سهم كسب و كار از تركيبات محصولات تكميل شده آماده براي بارگيري، مي باشد. اين ممكن است بر حسب سفارشات مشتري، بخش ناهايي محصول ، شماره سريال يا شماره مخصوص سفارش مونتاژ تعيين شود.

رابطه با MPS
برنامه اصلي توليد نشان دهنده يك برنامه ساخت پيش بيني شده است.FASبرنامه واقعي ساخت مي باشد. MPS برنامه در بخش ها ، اختيارات ،و يا گروههاي بخش ها توزيع مي كند . نظر به اينكه FAS آخرين توزيع – دقيقا در بخش آخر- تعريف شده است . فرق MPS اين است كه به طور كلي پيش بيني هايا تخمين هاي سفارشات مشتري را با سفارشات واقعي پس از استفاده ازناقص اين پيش بيني ها يكي مي كند. FAS نشان دهنده آخرين تعديل ممكن كه مي تواند توسط MPS صورت گيرد مي باشد. بنابر اين توصيه مي شود كه اين تعديل هر چه ديرتر صورت گير

د. هر بخش حل نشده بر روي FAS شروع بخشي ازفهرست موجودي كالا هاي تكميل شده شركت مي باشد.
FAS از MPS تفكيك و جدا شده است. تفاوتي كه بيشتر به ديد مي آيد در جمع آوري سفارشات از محيط مي باشد. MPS به طور مشخص در صورت هاي بزرگ و اختيارات تعيين مي گردد.با توجه به اينكه FAS بايد بر حسب بخش هاي پاياني پيكر بندي شود.به هر حال حتي

در ساخت سهام شركت هاي (مانند اتان آلن و بلك اند دكر) MPS از بخش هاي مختلف قوام يافته است.هما نند همه مدل هايي از جدول كه فقط در انتها متفاوت هستند . يا همه مدلهاي دريل هاي برقي كه تنها در سرعت چرخش چرخ دنده هاي آن با يكديگر متفاوت مي -باشند.در هر دو مورد انعطاف پذيري تا سرحد تعهد براي بخش هاي پاياني حفظ مي شود.
ذكر اين نكته مهم اسن كه در شركت هاي سهامي يك صورت تك سطحي از مواد براي هر بخش نگهداري مي شود.يعني كه تغيير از MPS به FAS با جانشيني يكي از شماره ها ي بخش هاي پاياني با يكي ديگر به سادگي امكان پذير است.هر دو ارزشمندند، هردوبه يك شيوه تشريح مي گردند. براي بعضي شركت -هاي سهامي MPS برحسب بخش پاياني معمول يا بيشتر تكميل شده تعيين مي -گردند.بر اساس اطلاعات واقعي فروش دريافت شده، ساير بخش هاي پاياني جايگزين شده اند.اين فرآيند تا آنجا ادامه مي يابد كه تمام جايگزيني هاي پاياني انجام گرفته باشند.
براي شركت هاي جمع آوري شفارش و ساختن سفارش ، صورت موجودي بخش پاياني مواد نگهداري نمي شود.اگر FAS بر حسب سفارشات مشتري تعيين شود.اين سفارش بايد به معادل آن در صورت تك سطحي موجودي مواد تفسير گردد.اين است كه سفارشات بايد منجر به تشريح مواد براي ترخيص سفارش،اتخاذ و ادامه كارها گردد.اين به سادگي وفق مي يابد اگر سفارش مشتري در مدل هاي مشابه همانند صورت برنامه ريزي شده تعيين گردد. براي كشاورزان اين به معني تعيين نام يك شاخه، اسب بخار،و حمل يك قطار اصطلاح

ات مي باشد. اجتناب از استحکام FAS تا آخرین لحظه ممکن به معنی این است که افق زمانی به اندازه دیکته شده توسط مونتاژ نهایی طول خواهد کشید.( شامل آماده سازی اسناد و ترخیص مواد).تکنیک هایی که با عث تاخیر FAS می شوند شامل صورت ساختار،جفت و جور کردن سیستم ورودی / تقبل سفارش، مونتاژ جزئی ،و طراحی فراین

د/تولید به وسیله این اهداف می باشد.

FAS درهیل رم
شرکت هیل رم ، یکی از قسمت های صنایع هیلنبراند می باشد که تولید کننده وسائل بیمارستانی و تجهیزات پزشکی می باشد. یک محصول با یک جدول و چهار قابلیت مختلف و ۱۰ متغیر سطح بندی شده اعلی باعث بوجود آمدن ۱۶۰(۴*۴*۱۰)بخش نهایی امکان پذیر می شود.اجازه دهید روش یک صورت بزرگ را برای برنامه ریزی اصلی تولید وبرنامه مونتاژ نهایی را در این محیط آزمایش کنیم.
شکل ۶۰۱۶یک صورت بزرگ مواد از این گروه محصولات را نشان می دهد.هدایت زمانی تولید برای ۲۰ هفته به معنای این است که MPS باید تا سرحد ممکن پیشروی در آینده گسترش یابد.این به معنی آن است که یک دوره زمانی MPS باید درحداقل دوره زمانی برای هر بخش معمول و صورت های مواد نشان داده شده در شکل ۶۰۱۶نگهداری شود.
هدایت زمانی مونتاژ نهایی برای این محصول چهار هفته است.این بخش قابل بررسی را در گیر، روانه سفارش ، ترخیص قسمت مرکب ، جوشکاری قطعات،ساییدن و تسطیح سطح جوشکاری شده ،گریس کاری ، نقاشی و مونتاژ نهایی می کند. هیل رم اساسا یک شرکت مونتاژ برای سفارش می باشد.اما برخی صورت کالاهای تکمیل شده در آن لحاظ می شود.به این معنی که برای هر ۱۶۰ بخش جدول یک سند تعادل موجود باید نگهدای شده باشد.این دارای عدم مشارکت در سند دوره زمانی می با شد.روي هم رفته اسناد ۱۹ دوره زماني موردنياز است(براي هر عدد يك امكان و بخش معمول)براي ۲۰ هفته حداقل ۵ هفته نگهداري شود.به علاوه اسناد ۱۶۰ دوره زماني ، براي هر بخش ۱ تا ۴ هفته نگهداري شود.

وظيفه FASاست كه اسناد MPSرا در اسناد FAS به همان صورت نقش در طول زمان در نظر مي گيرد.اين كار بوسيله تعامل برنامه مونتاژ اصلي با بازاريابي انجام مي گيرد، چون كه FAS نشان دهنده حد غايت فرآيندهاي MPS است.
وظيفه مربوطه تقبل سفارش است.چون كه سفار

شات مشتري ممكن است بوسيله FASيا سيستم MPS متقبل شود.شكل ۶٫۱۷،۶٫۱۸و۶٫۱۹اين فرآيند را نشان مي دهند.شكل ۶٫۱۷يك سندFAS را براي ۱۶۰ بخش نشان مي دهد.آن فقط در طول هدايت زماني چهار هفتهFAS نگهداري مي شود.سند براي ۶۲۲ مدل مي باشد.با گان استوك رنگي در بالا و تركيب۰۱B boot/caster ؛شماره كالا هاي تكميل شده،با تعريف اين موقعيت ۱۷۱۲۳-۰۱B GAN.
توجه داشته باشيد كه سند فقط شامل سفارشات می شود(نه پیش بینی ها)و آنها برای محاسبه سطوح قابل انجام استفاده می شود

.این پیمان نامه نشان می دهد که FASدر موقعیت مخصوص محصولات را تکمیل می کند.۵۰ واحدی که در این هفته تکمیل شده اند دلیلی بر عدم قطعیت نمی باشند.اگر یک سفارش از مشتری برای آنها دریافت شد همه آنها در سهام منظور می شوند، ضرورتا شرکت یک سفارش فروش نوشته بود.
شکل ۶۰۱۷ همچنین ثبت یک سفارش برای ۲۰۰ واحد را نشان می دهد.درخواست تکمیل بارنامه مشتری هر چه سریعتر انجام می گیرد.منطق ATPمنجر به انجام سفارش در هفته ۳ می شود،چون که فقط ۱۶۰واحد می تواند قبل از هفته ۳ پذیرفته شود.ای پس و پیش ها در شکل ۶٫۱۷ نشان داده شده اند.بخش تحتانی رده بندی داده های سفارشات را پشتیبانی می کند.سفارشات مشتری با یک کد F(سیتم آماری FAS)رده بندی می شوند.
سپس ما فرض می کنیم که سفارش دیگری از مشتری دریافت شده است،درخواست بار در هفته ۶٫چون که این در بیرون FAS است می تواند توسطMPS مورد رضایت واقع شود.شکل ۶٫۱۸سند را برای یک اخیتار بخش عادی نشان می دهد.توجه داشته باشید که مقادیر MPS برای شماره های بخش های معمول و اختیاری می باشد.علاوه براین لیست موجودی برای این اختیارات وجود دارد،حتی فکر موجودی فیزیکی یک مجموعه از قسمت ها خواهد بود.(تعادل در تملک قسمت های عادی ۱۰ است).مقادیر آزاد می توانند مونتاژبخش های پایانی به کار گرفته شوند.هنگامی که مونتاژ نهایی آغاز می شود چهار هفته برای اتمام بخش پایانی زمان می برد.شکل ۶٫۱۹منطق مورد نیاز برای ثبت سفارش هر مشتری در سیستم هیل رم را نشان می دهد.

برنامه ریز اصلی تولید
ما اکنون به موضوع بعدی در مورد برنامه

ریز اصلی شرکت می پردازیم:برنامه ریز اصلی شرکت چه کسی است،چه کارمی کند وشرح وظایف او چیست؟ ما ابتدا مفاهیم مورد استفاده برای برنامه ریز اصلی را بیان می کنیم.

MPS به عنوان یک سری از سفارشات برنامه ریزی شده
یک مزیت جالب اسناد استاندارد MRP این است که مدیریت برنامه تولید اصلی از مفهوم سفارش برنامه ریزی شده شرکت منتج می شود.سفارش برنامه ریزی شده شرکت شبیه به هر سفارش برنامه ریزی شده ایست که در آن کل ساختار تولید شکافته می شود.به هر حال این زمان یا مقداربا زمان و مقداربه دست آمده از ط

ریق فرآیند MRP تغییری نخواهند داشت.این موضوع پابرجاست و فقط می تواند در فعالیت های اتخاذ شده به وسیله افراد مسئول تغییر کند.
سبک MPS به عنوان یک مجموعه از سفارشات برنامه ریزی شده مفید است.بنابراین کار برنامه ریز اصلی این است که شفارشات برنامه ریزی شده را به سفارشات برنامه ریزی استوار تبدیل کند.و زمان و مقدار سفارشات برنامه ریزی شده اس

توار را مدیریت کند.سطر موجود در سند دوره زمانی نشانه اولیه برای عمل به این وظائف می باشد.کدهای متایز MRPاستاندارد ، ارزیابی از مدت و چگونگی گسترش شفارشات برنامه ریزی شده که ممکن است مورد نیاز واقع شوند یا نشوند را تهیه می کند.مدیریت زمان و مقدار سفارشات ثابت برنامه ریزی شده به معنای این است که هر تغییری برای MPS باید به دقت برحسب اثرآن بر روی مواد و ظرفیت بررسی شود.نیاز کلیدی درک واضح از بده بستان های بین نیازهای مشتری و سایر اهداف سیستم MPC می باشد.

شغل
برنامه ریز اصلی شرکت مسئولیتی اولیه در قبال ایجاد ارزش افزوده و تغییر در اسناد MPS دارد.او همچنین در قبال مغایرت برنامه تولید برای ایجاد MPS و اطمینان از اینکه جمع جزئیات تصمیم تولید MPS با برنامه تولید هماهنگ باشد دارد.این شامل تحلیل بده بستان و گفته های مدیریت رده بالا در مورد موقعیت های نیازمند تصمیم گیری فراتر از برنامه می شود.یک بخش از فرآیند عمومی بازخور،برنامه ريز اصلي بايد عملكرد واقعي دربرابر MPS و برنامه توليد وخلاصه نتايج براي مديران رده بالا را زير نظر داشته باشد.برنامه ريز اصلي شركت مي تواند با تحليل اثر بر روي تغييرات MPSدر برنامه ،به تحليل چرايي آنها كمك كند.برنامه ريز اصلي توليد اغلب درقبال روانه كردن آخرين مونتاژ نهايي مسئوليت دارند.اين برنامه نشان دهنده كميته نهايي مي باشد.و هر چه ديرتر اتخاذ شود بر بخش پاياني تحميل مي شود.يعني كه برنامه مونتاژ نهايي بايد براساس بخش هاي خاص كالاي تكميل شده باشد.ساير فعاليت هاي برنامه اصلي شامل مواجه شدن باسفارش ورودي به اضافه يك روال معمول با كنترل توليد براي ارزيابي قابليت

تغييرات پيشنهاد شده مي گردد.
بيشتر اين فعاليت ها شامل حل مشكلات رقابتي مربوط به محدوديت ظرفيت مي باشد.به طور واضح اگر چندين سند براي برنامه ريز اصلي نشان دهنده يك سود منفي در پايان افق زماني باشد بعضي بده بستان ها بايد انجام شوند.همه

چيز نمي تواند در يك برنامه باشد. مديريت سفارشات ثابت برنامه ريزي بايد در داخل ظرفيت اجبار قرار گيرد.موقعيت موجود نشان دهنده تقدم انجام

ود را نشان مي دهد كه اضطراري تر مي باشد.اگر خيلي اضطراري باشد بازخور به بازاريابي ممكن است براي تغيير بودجه لازم باشد.شكل ۶٫۲۰ يك شرح شغلي را براي برنامه ريز اصلي شركت ميتل نشان مي دهد.اين شرح شغلي رسمي روشن مي سازد كه برنامه ريز اصلي توليد نيازمند به تعادل دائمي بين تعارضات اهداف و ايجاد بده بستان ها است.مخصو صا بين درخواست هاي مشتريان و نياز به ثبات در توليد.به علاوه بر اين درخواست تكنيكي براي استفاده از FAST-MANوجود دارد،نرم افزار شببيه سازي كه شركت

ميتل براي بهبود تحليل شرايط فوق العاده و فرصت ها ي پيش آمده از آن استفاده مي كند. يك نرم افزار كامپيوتري مي تواند كمك بزرگي براي برنامه ريز اصلي توليد باشد.اما قضاوت انسان همواره مورد نياز است.

مديريت پايگاه داده MPS
براي برنامه ريز اصلي توليد براي عمل كردن به صورت موثر ضروري است كه يك سيستم پايگاه داده منسجم وجود داشته باشد.و آن را به برنامه و جزئيات سيستم برنامه ريزي ،و مسئوليت ها براي تعاملات تعين شده ارتباط دهد.اين نه فقط شامل داده هاي درست موضوعست بلكه شامل مباحث سازماني نيز مي شود.
در مورد MPS خيلي از تعاملات در نواحي وظيفه اي مختلف اتفاق مي افتد.براي مثال رسيد هاي كالاهاي تكميل شده از دل مونتاژهاي تكميل شده(توليد)،بارنامه براي بستن سفارش(بازاريابي)،يا صورت بارنامه (مالي).اين نكته ضروري است كه مسئوليت ها به طور دقيق براي فرآيند تعامل ايجاد شوند و اينكه داده ها به سيستم MPS مرتبط شوند و فايل ها به صورت متغير تعريف و نگهداري شوند.
پايگاه داده مورد نياز ضروري ديگربراي MPS كنترل بر تغييرات هردو بخش مهندسي و غير مهندسي براي صورت پايگاه داه مواد مي باشد.MPS اغلب در برنامه ريزي واحدي قرار مي گيرد كه ممكن نيست قابل ساخت باشد.اين نيازمند صورت پيچيده تري از مواد و ساختار پايگاه داده محصول مي باشد.نتيجه نيازبزرگتري براي كنترل روندي همه تغييرات براي صورت مواد و ارزيابي اثر تغييرات هردو از نقطه نظر مهندسي و بر حسب اثرغير مهندسي بر روي صورت مواد مي باشد.

شكل ۶٫۲۰تشريح شغلي برنامه ريز اصلي شركت ميتل

الف.تعريف اطلاعات تاريخ:۱۷ فوريه
عنوان شغلي:برنامه ريز اصلي
واحد/بخش:برنامه ريزي و اجرا
منطقه شغلي:كاناتا،اونتاريو

ب.هدف و اختيارات شغل
از وظايف اين شغل مسئوليت در قبال مديريت روز به روز برنامه توليد اصلي ، روابطش با فعاليت پيش بيني تقاضاي برنامه ريزي نشده،پيش بيني دوره هاي افت،توليد و تغييرات موجودي،بررسي صحت اطلاعات و به روز كردن آنها بر حسب انتقال مواد و ظرفيت مورد نياز و تاريخ سفارش مشتري.يك سطح پيشرفته از فرآيند برنامه ريزي مواد و فرآيندتوليد مورد نياز است.
ساختار سازماني
گزارش برنامه ريز اصلي توليد ب

مدير ،گزارشاتي براي جهت دادن به برنامه ريزي، برنامه ريزي و اجرا
ج.شرح شغل
۱٫فعاليت هاي خاص و قابل محاسبه:
– مسئوليت براي ايجاد و تداوم به روز كردن برنامه اي كه تقاضاي مشتري را برآورد مي كند ، حفظ ثبات در درخواست براي ظرفيت و مواد و حداقل كردن RAW,WIP وسطح موجودي كالاهاي تكميل شده با:
• مديريت روز به روز افزايش/كاهش براي برنامه از طريق تقابل با مواد،توليد،و اجراي سفارش
• كار كردن با مواد براي اطمينان از تسطيح تبادلات E.C.O. در كارخانه
• تداوم زير نظر داشتن اثر”عملكرد بر پيش بيني”برسطوح موجودي براي ماه جاري، وانجام هر تغيير مورد نياز در برنامه ؛افزايش قابليت از طريق ابزار Fast-Man MRP
– عمل كردن موضوعي بين اجراي سفارش N.A.،توليد و توزيع براي اطمينان از تشكيل سيستم سفارشات :
• برنامه ريزي براي اجراي سفارشات مشتري
• برنامه ريزي براي ظرفيت توليد بخش
• ايراد و بازبيني با توليد ،آغاز به ساخت و امتحان كردن
• فارغ بودن از اختلافات،با اعلان اجرائيات براي تصحيح هر مشكل
– تداوم زير نظر داشتن مشكل موجودي،اخذ مزيت از هر فرصت پيش آمده،ايجاد توصيه هايي براي سرعت بخشيدن به كارها،يا “فروش آتشين”
– دارايي هاي مؤثربر ظرفيت،سطوح موجودي كالا ،فعاليت سفارش خريد ومسئله سطوح موجودی کالا که ازهر تغییر در اهداف کلان برنامه اصلی ناشی می شوند،استفاده از ابزار FAST-MAN MRP