مقدمه:
اجازه بدهید بررسی سیستم بلوتوث را با مروری سریع بر دستاوردها و اهداف آن آغازنماییم.واحدپایه در سیستم یک (پیکونت)است که از یک گره اصلی و حداکثر (گره پیرو فعال)به فاصله ده متر تشکیل شده است.در یک فضای بزرگ واحدمی توان چندین پیکونت داشت وحتی می توان آنها را از طریق یک گره که نقش پل ایفا می کندبهم متصل کرد.به مجموعه ای از پیکونت های متصل بهم اصطلاحا “شبکه متفرق” می گویند.

در یک پیکونت علاوه بر هفت گره فعال پیرو می تواندتا ۲۵۵گره غیرفعال وجودداشته باشد.اینها دستگاههایی هستند که گره اصلیآنها را درحال استراحت وکم توان واردکرده تامصرف باطری آن کاهش یابد.یک ایستگاه درحال غیرفعالهیچ کاری نمی تواند انجام بدهدبه جز آنکهبه س

یگنال فعال سازیخود یا سیگنال Beaconکه از گره اصلیمی رسدپاسخ بدهد.به غیر ازاین حالات دوحات میانیدر مصرف توانبه نامهای حالت SNIFF AND HOLDنیز وجوددارد.دلیل اصلی (اصلی/پیرو)آن بودکه طراحان آندر نظر داشتندقیمت کلسیستم بلوتوث پیاده سازی شده بر روی تراشه زیر پنج دلار باشد.نتیجه تصمیم گیری آن است که گره های پیروتقریبا غیرهوشمند و ساده هستند واساسا آنچه را که گره اصلیبه آنها دستوربدهداجرا می گنند.یک پیکونت سیستمی مبتنی بر

TDMمتمرکز است که در آن هستهمرکزی بر سینگال ساعت نظارت دارد وتعیین می کند ه چه دستگاهی و در کدام برش زمانی مخابره داشته باشد.تبادل اطلاعات صرفا بین گره مرکزی و گره های پیرو انجام می شود و ارتباط مستقیم دوگره پیرو (مثلا)دوصفحه کلید یا دوچاپگر) ممکن نیست

تاريخچه بلوتوث

فكر اوليه بلوتوث در شركت موبايل اريكسون در سال ۱۹۹۴ شكل گرفت. اريكسون كه يك شركت سوئدی ارتباطات راه دور است در آن زمان در حال ساخت يك ارتباط راديوئی كم مصرف و كم هزينه بين تلفن های همراه و يك گوشي بيسيم بود.
كار مهندسي در سال ۱۹۹۵ شروع شد و فكر اوليه به فراتر از تلفن های همراه و گوشی های آنها توسعه يافت تا شامل همه انواع وسايل همراه شود، با هدف ساخت شبكه های شخصی كوچك از وسايل مختلف در طول آن زمان اريكسون نام بلوتوث را از نام يك پادشاه دانماركی گرفت كه بين سالهای ۹۴۰-۹۸۱ ميلادی می زيست.

تصوير شماره ۱-

شاه هرالد بلاتاند دوم (مشهور به بلوتوث) در دوره حكومت خود كه يك وايكينگ بود بطور صلح آميز دانمارك، نروژ شمالي و سوئد جنوبي را با هم متحد كرد (البته با زور و بدون كابل!!!). اين كار به او شهرت يك پادشاه ماهر در ارتباط و مذاكره در تاريخ را داد.

تصوير شماره ۲

برای اريكسون اسم بلوتوث برای فن آوری ای داده شده كه اميدوار بود بتواند بطور صلح آميز وسايل مختلف را متحد كند.
اريكسون مي دانست كه اگر فقط يك شركت اين استانداردها را حماي

ت كند هرگز موفق نخواهد شد.
در سال ۱۹۹۸، اريكسون يك موافقتنامه با IBM،‌Nokia،Intel،Com3،Microsoft و Tooshiba امضا كرد و گروه Bluetooth SIGرا بوجود آورد، هدف اين گروه نظارت بر پيشرفت وعمومی ساختن آن بود.

بلوتوت چيست؟
پس از يك سمينار عصرانه به خانه برگشته ايد نوت بوك در كيف و تلفن همر

اه در جيب داريدو در سمينار امروز يادداشت هايي در نوت بوك خود نوشته ايد همين كه به خانه مي رسيد و از كنار چاپگرجوهر افشان خود عبور مي كنيدنوت بوك چاپگر را پيدا مي كندو بطور خودكار يادداشت هاي سمينار را به چاپگر ارسال ميكند و آنها را روي كاغذ چاپ ميكند.

تصوير شماره ۳

در همين حال PDA كامپيوتر روميزي را تشخيص داده و درخواست مي كند دفترتلفن و برنامه روزانه شما را Update كند و همچنين همه پيامهاي email را كه ارجحيت آن را از قبل تعيين كرديددرخواست ميكند.
همه اين كارها در زماني رخ ميدهد كه كت خود را درآورده و براي نوشيدن نوشابه به سمت يخچال مي رويد در عرض چند دقيقه تلفن همراه شما بوق مي زند تا به شما اعلام كند عمليات چاپ يادداشت ها تمام شده است به طرف چاپگر رفته و يادداشت ها را مي خوانيد بلافاصله پس از آن PDA شما بوق مي زند تا به شما اعلام كند دفترچه تلفن و برنامه روزانه شما را بهنگام كرده و شماemail جديد داريد.

به دنياي بلوتوث خوش آمديد….

تصوير شماره ۴
بلوتوث يك قن اوري بيسيم كوتاه برد است كه به (كامپيوترها دستگاه ضبط و پخش استريو اتومبيل ها لوازم خانگي وهمه وسايل ديگري كه مي توانيد ارتباط آنها را با يكديگر فكر كنيد امكان ارتباط مي دهد.

تصوير شماره ۵
يكي از جالبترين نكات درباره اين استاندارد روشي است كه وسايل مجهز به تراشه هاي بلوتوث بطور خودكار يكديگر را تشخيص ميدهند ارتباط برقرار مي كنند و داده ها را با دستور شما بدون دخالت شما

تصوير شماره ۶

انتقال مي دهند.
در خصوصيات بلوتوث بك ارتباط راديويي با برد كوتاه داده شده است اين استاندارد همچنين يك برد متوسط صد متري دارد اما به ندرت بكار مي رود چون به توان الكتريكي و هزبنه بيشتري نياز دارد.

تصوير شماره ۷ ر باند فركانس راديويي يا علمي صنعتي پزشكي از۲٫۴۰ تا ۲٫۴۸ گيگاهرتز عمل مي كند.

تصوير شماره ۸

سازندگان و طراحان اين فركانس را به اين دليل انتخاب كردند كه در سراسر جهان به رايگان در دسترس است و محدوديتهاي داشتن مجوز را ندارد.
تصوير شماره ۹

Piconet
:

تصوير شماره ۱۰
یک دستگاه بلوتوث که نقش اصلی(master) را ایفا میکند میتواند با ۷ دستگاه که نقش پیرو((slave را دارند در ارتباط باشد

تصوير شماره ۱۱

.این شبکه یک گروه ۸تایی را تشکیل میدهد که piconet یا خوشه بلوتوث نامیده میشود.در هر زمان داده ها میتوانند بین یک master و slave انتقال پیدا کنند.

تصوير شماره۱۲

از خصوصیات دیگر بلوتوث این است که اجازه میدهد ۲ یا چند piconet با هم متصل شوند ویک scaternet را ایجاد میکند،این ارتباط از طریق router صورت می گيرد