بیسبال

بسمه تعالي
پيشگفتار
بي‌شک توسعه و ترويج ورزش به عنوان يکي از ارکان تربيت همه انسانها نقش بسزايي ايفاء ‌مي‌نمايد. ورزش نه تنها آراستن و پرداختن جسم و کالبد آدمي بلکه رسيدن به خودباوري که نياز به آن بي‌نيازي مطلق است مي‌باشد. در اين راستا کميته بيس‌بال فدراسيون اقدام به تنظيم آئين نامه اجرائي رقابت‌هاي ليگ باشگاههاي بيس‌بال کشور جام اتحاد ملي نموده است. که با لطف و عنايت پروردگار متعال در سال‌هاي آينده پيشرفت و توسعه رشته مهيج و زيباي بيس‌بال را در سطوح مختلف سني آحاد جامعه علي الخصوص جوانان برومند ايران اسلامي تحقق خواهد يافت.

ورزش بيس‌بال در سطح کشور هم اکنون جايگاه خود را پيدا نموده و با برگزاري رقابت‌هاي ليگ به صورت منسجم و منظم آينده‌اي روشن براي اين رشته ورزشي نويد بخش خواهد بود.
در پايان وظيفه خود مي‌دانيم از مساعدتها و حمايت‌هاي بي‌دريغ جناب آقاي مهندس حسين صادق عابدين رياست محترم فدراسيون بيس بال جمهوري اسلامي ايران و جناب آقاي دکتر محمّد رضا علي نائب رئيس محترم فدراسيون تشکر و قدرداني نمائيم.

سازمان ليگ بيس بال کشور

تهيه کنندگان: مهرداد حاجيان و محمد علي يزدي

اهداف برگزاري:
برگزاري مسابقات ليگ قهرماني باشگاههاي بيس‌بال كشور به منظور رسيدن به اهداف زير مي باشد:
۱- تعميم و گسترش و شناساندن اين رشته ورزشي در سطح كشور به آحاد جامعه.
۲- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي مربيان و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين آنان.
۳- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي داوران و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين آنان.
۴- ارتقاء سطح اجرايي كادر برگزاري مسابقات در كليه استانهاي تابعه
۵- ارتقاء سطح فني و علمي و اجرايي بازيكنان اين رشته ورزشي و ايجاد رقابت سالم و سازنده در بين شركت كنندگان.

۶- كشف و رشد استعدادهاي استثنايي مربيان- داوران و بازيكنان تميمها و استفاده از قابليتهاي ارزنده آنان.
۷- ايجاد زمينه هاي مناسب و سالم جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي.جهت اخذ مقام بالاتر در مسابقات كشوري و اخذ مؤفقيت در ميادين بين‌المللي و معرفي اين چهره‌ها به تيم‌هاي ملي.

مادة يك: برگزاري
الف: برگزاري
برگزاري مسابقات ليگ كشور برعهدة واحد برگزاري مسابقات ليگ در كميته بيس بال فدراسيون مي باشد كه دراين آيين نامه با نام كميته برگزاري ذكر مي شود.
مادة دو: وظايف كميته برگزاري
وظايف كميته برگزاري مسابقات ليگ بشرح زير مي باشد:
۱- ارائه پيشنهاد چگونگي برگزاري مسابقات با ذكر تعداد و رده سني و كليه موارد مربوط به مسئولان فدراسيون لااقل سه ماه قبل از شروع مسابقات كه پس از تائيد بصورت بخش نامه به سراسر كشور ارسال خواهد گرديد.
۲- ثبت نام از متقاضيان شركت در مسابقات براساس شرايط مندرج در بخشنامه صادره كميته بيس بال فدراسيون
۳- قرعه كشي تيمها براساس قوانين و مقررات و تنظيم جدول برگزاري و تحويل به تيمها.
توضيحات:
۱- هرگونه تغييري در بندهاي يك و دو بالا به تائيد كميته بيس بال فدراسيون و ابلاغ قبلي به تيمها در غيرزمان اعلام شده مجاز مي باشد.
۲- در صورت عدم حضور بموقع هرتيم و عدم ارايه اسامي بازيكنان در زمان مقرر، از پذيرفتن اسامي در غير زمان اعلام شده جلوگيري بعمل خواهد آمد و مسئوليت آن برعهده مسئولان تيم و با تيمهاي مربوطه مي باشد.
۳- در صورت ديركرد و عدم ارايه به موقع ارسال اسامي توسط هر تيم بصورت زير عمل خواهد گرديد:
الف: اعلام باخت تيم و اعلام برنده تيم مقابل با اخذ ۹ امتياز (۹ ران).
۴- تنظيم جدول و اوراق مسابقات همان روز توسط مسئولان برگزاري.
۵- برگزاري مسابقات براساس جدول اعلام شده بر طبق مقررات جاري كميته و فدراسيون.
۶- ارائه گزارش برگزاري هر هفته مسابقه با ضمائم جدول امتيازات همان هفته و جمع امتيازات كل مسابقات برگزار شده به روابط عمومي و دفتر كميته توسط مسئول برگزاري.
۷- ارائه گزارش كامل برگزاري كل مسابقات پس از پايان دوره.
۸- كميته برگزاري در صورت مواجهه با مواردي كه در آيئن نامه قيد نگرديده و در مقررات اجرائي نيز درج نگرديده باشد، ميبايست موضوع را كتبا و مشروحا به كميته نظارت و يا برگزاري اعلام و راي اعلام شده پس از تأييد مسئولان كميته به اجرا خواهند گذاشت.
مادة سه: نظارت
نظارت بر حسن برگزاري مسابقات ليگ برعهدة كميته نظارت بر مسابقات ليگ متشكل از رئيس كميته هاي مسابقات و داوران (با نماينده حاضر) كه مسئوليت آن برع

هدة رئيس برگزاري است مي باشد.ناظر دبير ليگ ۴ نفر با داور
مادة چهار: وظايف نظارت
۱- نظارت بر كليه امور مربوط به مسابقات ليگ و پيشگيري هاي لازمه در طول برگزاري هر فصل.
۲- حضور لااقل يک نفر از كميته نظارت در مسابقات هر هفته و نظارت بر كليه امور برگزاري.
ناظرگزارش به فدراسيون يا ليگ با نظر مربيان

۳- انتخاب بهترين سرپرست تيم- بهترين مربي تيم و اخذ نام بهترين داور از ارنج داوران مسابقه و معرفي به مسئولان فدراسيون جهت درج در رسانه ها توسط كميته روابط عمومي با ارايه مستندات لازمه.
مادة پنج: روش برگزاري
براساس آئين نامه مسابقات ليگ كه به تاييد رياست فدراسيون رسيده باشد برگزار خواهد گرديد.
۱- چنانچه در حين برگزاري مسابقات موضوعي منظور نشده در آئين نامه پيش آيد موضوع توسط كميته نظارت رسيدگي و نتيجه آن پس از تائيد رئيس فدراسيون به اجرا درخواهد آمد.
۲- مسابقات ليگ بصورت رفت و برگشت براساس تعداد تيمهاي شركت كننده برگزار مي گردد.
۳- كليه مواردي كه مي بايست از سوي كميته برگزاري جهت اعلام به تيمها انجام گردد اعم از تاريخ و محل برگزاري هر هفته از مسابقات و غيره يك هفته قبل از زمان برگزاري در تابلو اعلانات فدراسيون نصب و در صورت امكان از طريق رسانه هاي گروهي اعلام مي گردد و مسئولان تيمها با مراجعه به دفتر كميته و يا تماس تلفني اطلاع لازم را كسب و در غير اين صورت هيچ مسئوليتي بر عهده كميته و يا برگزار كنندگان مسابقات ليگ نخواهد بود.
مادة شش : وظايف شركت كنندگان الف: تيمها ب: بازيكن
الف: وظايف تيمها
۱- اخذ آئين نامه برگزاري مسابقات ليگ و عمل نمودن دقيق به مفاد آن.
۲- ارسال تقاضاي كتبي از سوي باشگاه جهت شركت در مسابقات با ذكر و منظور نمودن اسامي مسئولان تيم شامل سرپرست يا مدير- مربي و غيره براساس بخشنامه‌هاي صادره از سوي كميته بيس‌بال فدراسيون قبل از اتمام زمان اعلام شده در بخشنامة فدراسيون.
۳- ثبت نام تيم و بازيكنان براساس شرايط و مدارك اعلام شده در آئين نامه.
۴- حضور در زمان گروه بندي مسابقات مورد نظر بر طبق اعلام كميته و مسئولان برگزاري.
۵- اخذ جدول برگزاري مسابقات از مسئولان برگزاري كميته.
۶- كسب اطلاع از زمان و مكان برگزاري هر هفته از مسابقات با مراجعه به دفتر فدراسيون كه از سوي كميته برگزاري لااقل يك هفته قبل از زمان برگزاري در تابلو اعلانات كميته نصب گرديده كه در صورت عدم امكان حضور مي توانند تلفني از دفتر كميته پيگيري نمايند در غير اينصورت فدراسيون مسئولان برگزاري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهند داشت.
۷- حضور شايسته در طول برگزاري مسابقات در زمين برگزاري م

سابقه.
۸- حضور سرپرست معرفي شده در هر مسابقه از ابتدا تا انتها الزامي است و در صورت عدم امكان حضور سرپرست تيم يكي از مسئولان تيم كه قبلا، كتباً معرفي شده باشد مي بايست در طول مسابقه مسابقه داشته باشد.
تبصره: كميته اجرائي و برگزاري، از پذيرفتن و ثبت نام تيمهايي كه داراي سرپرست معرفي شده در هر مسابقه نباشند جلوگيري بعمل خواهد آورد.

۱۰- صحت مدارك ارائه شده توسط تيمها جهت ثبت نام اعضاء و مسئولان تيم بر عهدة مسئول باشگاه شركت كننده مي باشد.
تبصره: در صورت بروز و اثبات هر گونه تخلف در هر يك از مدارك ارائه شده مسئوليت آن مستقيماً برعهدة باشگاه و سرپرست تيم معرفي كننده مي باشد و موضوع با ذكر دلايل اثبات آن از طرف كميته برگزاري به مسئولان و فدراسيون ارسال و پس از تعيين ميزان تنبيهات با هماهنگي كميته رسيدگي به شكايات و با تصويب و نظر نهايي مسئولان فدراسيون بمورد اجرا در خواهد آمد.
۱۱- پرداخت ۲۰ درصد از كل قرارداد بازيكن به مربي بازيكن در صورتيكه بازيكن براي بار اول به عضويت آن تيم درآمده و يا بازيكن آزاد باشد.
۱۲- اجراي قرارداد في ما بين با اعضاء تيم (قرارداد داخلي باشگاه و قرارداد مخصوص فدراسيون).
۱۳- در صورت فسخ قرارداد باشگاه با بازيكن مي بايست يك نسخه از قرارداد فسخ شده بهمراه دلايل فسخ قرارداد ظرف مدت سه روز به كميته برگزاري ارسال گردد.
۱۴- ثبت نام تيم با حداقل ۲۰ بازيكن و حداکثر ۴۰نفر معرفي سرپرست و مربي انجام خواهد گرديد.
۱۵- پرداخت هزينه صدور كارت هر بازيكن در زمان ثبت نام طبق اعلام فدراسيون .
۱۶- ثبت نام بازيكنان حداقل مي بايست يكهفته قبل از شركت بازيكن در مسابقه با ارائه كليه مدارك اعلام شده انجام گردد.
۱۷- تعداد بازيكنان ۴۰ نفر جمعاً (۱۸ نفر بازيکن برايهر مسابقه) ميباشد.
۱۸- هر تيم مجاز به استفاده از سه بازيكن با تابعيت غيرايراني مي باشد.در بازي فقط ۳ نفر
۱۹- تيمها در صورت عدم توانايي حضور در يك مسابقه ميبايست تقاضاي به تعويق افتادن آن مسابقه را با دلايل قابل قبول و مورد تأييد مسئولان از ۱۵ روز قبل كتبا به دفتر فدراسيون ارسال و شمارة ثبت دفتر را دريافت نمايند و فدراسيون مي بايست ظرف حداكثر ۵ روز به درخواست آنان رسيدگي و پاسخ لازمه را اعلام نمايد.
۲۰- تيمها در صورت ارسال درخواست به تعويق افتادن روز مسابقه با هر تيمي و اخذ موافقت فدراسيون مي بايست كليه مخارج برگزاري مجدد آن مسابقه را قبل از برگزاري بازي بتعويق افتاده پرداخت نمايند و در غير اينصورت بعنوان غايب محسوب و برابر مقررات مندرج در ماده دو عمل خواهد گرديد.
تبصره: در صورت برگزاري بازيهاي به تعويق افتاده در هفته هاي برگزاري مسابقات قسمتي از مخارج بنا به تشخيص فدراسيون مي بايست توسط تيم مربوطه پرداخت گردد.
۲۱- در صورت عدم پرداخت هزينه مسابقات به تعويق افتاده توسط تيم مربوطه قبل از برگزاري مجدد آن مسابقه بنفع تيم مقابل با ۹ امتياز منظور خواهد گرديد.
۲۲- در صورت عدم توانايي ميزباني به خرج تيمي که قرار بوده ميزبان مسابقات باشد در شهر ديگري با همان مخارج از طرف تيمي که توانايي برگزاري نداشته است با توافق فدراسيون برگزار مي‌شود.
ب: شرايط بازيكن:
شرايط بازيكنان در ليگ بشرح زير مي باشد:

۱- دارا بودن رضايتنامه كتبي از مربي مربوطه با تائيد هيئت و فدراسيون در صورتيكه براي بار اول با باشگاه قرارداد بسته باشد.
۲- دارا بودن رضايتنامه از باشگاه قبلي (درصورت عضويت در سال گذشته).
۳- ارائه رضايت نامه كتبي از مربي (جهت بازيكن آزاد).
۴- بازيكناني كه دوران مقدس خدمت نظام وظيفه خود را در يكي از ارگانها و يا باشگاههاي شركت كننده مي گذرانند در صورت اتمام خدمت در هر زمان با ارائه كارت

پايان خدمت بعنوان بازيكن آزاد تلقي مي گردند.
۵- بازيكناني كه حداقل يك سال تمام در تيمي عضويت داشته لاكن در هيچ مسابقه اي از طرف آن تيم شركت داده نشده باشد در سال بعد بازيكن آزاد تلقي مي گردند.
۶- هر بازيكن در هر سال مجاز به شركت در يك تيم مي باشد و در صورت فسخ قرارداد با تيم قبلي اخذ رضايتنامه كتبي مجاز به عضويت در يك تيم ديگر مي باشد در مسابقات همان سال تا قبل از نيمه فصل ميباشد.
۸- دارا بودن حسن اخلاق و رفتار.
۹- ارائه مدارك لازمه به مسئولان تيم.فتوکپي
۱۰- حضور در تمرينات و مسابقات طبق مفاد قرارداد في مابين با تيم مربوطه.
۱۱- احترام به قوانين و مقررات مربوطه.
ماده هشت: مدرک ثبت نام ۱- تيم ۲- بازيکن
الف- مدارک تيم
۱- معرفينامه کتبي از باشگاه با مهر و امضاء‌معتبر . جواز باشگاه يا مهر هيئت
۲- ارائه آلبوم تيم با مهر و امضاء باشگاه مربوطه.
۳- ارائه کپي برابر اصل شده توسط فدراسيون استان از گواهينامه معتبر سرمبري و مربيان تيم.
۴- ارائه اصل فرم نقل و انتقال باشگاه در صورت تعويض شدن و يا خريد امتياز تيم .
۵- ارائه اصل فرم نقل و انتقالات بازيکنان که در سال گذشته در تيم ديگري عضو بوده‌ا ند.
۶- پرداخت هزينه ثبت‌نام تيم براساس اعلام سازمان ليگ مباغ يک ميليون .
۷- پرداخت هزينه ثبت‌نام هر بازيکن براساس اعلام هئيت.
توضيح: ارائه مدارک ثبت‌نام تا مهلت اعلام شده قابل قبول خواهد بود.
۸- ارائه يک فقره چک بمبلغ هزينه ثبت‌نام تعيين شده در وجه فدراسيون بمنظور ضمانت حضور تا پايان ليگ.
ب: مدارک بازيکنان
۱- ارايه معرفينامه از باشگاه متقاضي و يا حاضر در مسابقات ليگ
۲- ارائه فرم قرارداد باشگاه و بازيکن طبق فرم فدراسيون در سه نسخه اصلي (فدراسيون ، باشگاه، بازيکن).
۳- ارائه اصل رضايتنامه کتبي از مربي مربوطه که امضاء مربي توسط مسئول باشگاه مربوطه تأييد کتبي گرديده است.

۴- دو قطعه عکس
۵- اصل شناسنامه و يک برگ کپي برابر اصل شده توسط دادگستري و يا باشگاه مربوطه .
۶- ارائه اصل رضايتنامه کتبي از باشگاه قبلي با مهر‌ و امضاء مديريت باشگاه مربوطه.
۷- ارايه کپي بانک اطلاعاتي فدراسيون.

۸- ارايه کپي بيمه ورزشي معتبر.
۹- ارائه کليه مدارک بالا براي هر بازيکن الزامي و در صورت کسر هر يک از موارد کميته برگزاري از پذيرفتن کليه مدارک معذور خواهد بود.
۱۰- صحت و مسئوليت کليه مدارک ارائه شده تيم وبازيکنان بر عهده باشگاه مربوطه مي‌باشد.
۱۱- ثبت‌نام بازيکنان براساس مهلت تعيين شده انجام خواهد گرديد.
۱۲- بازيکناني مجاز به شرکت در مسابقات مي‌باشد که مدارک کامل آنان حداقل يکهفته قبل از انجام هر مسابقه به کميته برگزاري تحويل و کارت شرکت در ليگ‌شان را دريافت نموده باشد و در غير اينصورت از شرکت آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد.
۱۳- تحويل کليه مدارک در زمان اعلام شده از سوي دفتر هئيت امکان پذير مي‌باشد.
ماده نه: انصراف از ثبت‌نام
چنانچه تيم و يا تيم‌هاي که در سال قبل در مسابقات شرکت داشته و ازدور مسابقات خارج نشده باشند و در سال بعد در پايان مهلت مقرر نسبت به ثبت‌نام و يا واگذاري امتياز تيم خود به تيم ديگر اقدام ننموده باشند به منزله انصراف از شرکت در مسابقات تلقي مي‌گردد.
توضيح: چگونگي جايگزيني تيم‌ها براساس پيشنهاد کميته برگزاري توسط کميته نظارت بررسي و در صورت تأييد پس از تصويب مسئولان فدراسيون به اجراء در خواهد آمد.
ماده ده: امتيازات مسابقه
۱- براساس تعداد بردها تقسيم بر کل بازيها
۲- عدم حضور هر تيم به منزله باخت مي‌باشد.
ماده يازدهم: رده‌بندي تيم‌ها
رده‌بندي تيم‌ها به ترتيب ذيل عمل مي‌گردد:
۱- بالاترين جمع امتيازات در صد برد..
۲- در صورت مساوي بودن دو يا چند تيم از نظر جمع امتيازات به روش زير اقدام مي‌گردد.
الف : برنده بيشتري بازي در بازي‌هاي سر به سر دو تيم ران شماري تاثيري ندارد.
ب: انجام يک بازي
ماده دوازدهم: اعتراض
کليه اعتراضات مي‌بايست به صورت کتبي توسط سرپرست و يا نماينده تيم به همراه هزينه اعتراض اعلام شده در مهلت مقرر به مسئول برگزاري مسابقات ليگ بشرح زير تحويل گردد.
۱- اعتراض مربوط به هر يک از بازيکنان هر تيم با ارائه اعتراض کتبي و مدارک مستدل کتبي از سوي سرپرست تيم حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از انجام مسابقات با ارائه هزينه اعتراض به کميته نظارت مسابقات ليگ با اخذ رسيد يا تاريخ دريافت قابل قبول

مي‌باشد.
۲- اعتراض به نحوه برگزاري حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پايان مسابقه از سوي سرپرست باشگاه مربوطه با ا رائه مدرک مستند بهمراه هزينه اعتراض مي‌بايست به دفتر کميته تحويل و رسيد با تاريخ اخذ گردد. مبلغ اعتراض ۲۵ هزارتومان به داوري اعتراض نباشد به قوانين باشد.
توضيح: در صورت عدم رعايت مهلت مقرره و يا عدم پرداخت هزينه مربوطه اعتراض، قابل رسيدگي نمي‌باشد.
در مورد بند يک: اعتراض توسط کميته شکايات همان مسابقه رسيدگي و اعلام نتيجه خواهد گرديد.
در مورد بند دو: اعتراض توسط کميته نظارت رسيدگي و نتيجه آن پس از تائيد رئيس و يا دبير فدراسيون به اجراء‌ درخواهد آمد.
ماده سيزدهم: اعمال ممنوع و جرايم
چنانچه در زمين بازي و در حين مسابقات از سوي هر يک از اعضاء تيمي اعم از مسئولان و يا بازيکنان و يا طرفداران تيمي بي‌نظمي و بي‌احترامي و توهين و اعمال خلاف قانون و يا اخلال و اغتشاش انجام گيرد موضوع بترتيب زير رسيدگي خواهد گرديد.
۱- چنانچه اين اعمال از سوي اعضاي تيم صورت پذيرد موضوع کتباً با ذکر مشروح اعمال انجام شده و دلايل مستدل و منطقي توسط کميته برگزاري به کميته نظارت مسابقات ارجاع و کميته نظارت پس از بررسي لازم و تأييد موضوع را جهت طرح در کميته انضباطي به فدراسيون ارسال و رأي صادره کميته انضباطي پس از تأييد نهايي رئيس فدراسيون بمورد اجراء در خواهد آمد.
۲- چنانچه از سوي طرفداران تيمي اخلال و اغتشاش صورت پذيرد موضوع کتباً از سوي کميته برگزاري و کميته نظارت بر مسئولين کميته گزارش و مسئولين فدراسيون به کميته انضباطي جهت صدور رأي لازم ارسال و رأي صادره پس از تأييد نهايي رئيس فدراسيون بمورد اجرا در خواهد آمد.
۳- رأي نهايي موارد بالا حداکثر ظرف يکهفته مي‌بايست به تيم‌هاي مختلف اعلام گردد.
۴- هر گونه توافق مسئولان تيم‌ها در مسابقات مي‌بايست کتباً به مسئول برگزاري اعلام و پس از بررسي‌هاي لازمه توسط مسئولان به اجراء‌درخواهد آمد.
ماده چهاردهم: نقل و انتقالات
کليه نقل و انتقالات اعم از باشگاه و يا بازيکن زير نظر مسئول برگزاري و کميته نظارت پس از تأييد مسئولان فدراسيون بترتيب زير قابل قبول خواهد بود:
الف : نقل و انتقال باشگاه
۱- مندرجات رديف يک بصورت زير اصلاح مي‌گردد.
نقل و انتقال هر بازيکن تا نيمة دوره مسابقات مجاز بوده و از نيمة بازيها به بعد هيچ تيمي مجاز به ارايه درخواست صدور کارت براي بازيکن جديد بعد از گذشت نيمة بازيها نمي‌باشد.
۲- از هر نقل و انتقال امتياز باشگاه ۲۰ درصد از مبلغ کل فروش از سوي فروشنده و ۲۰ درصد از سوي خريدار مي‌بايست به فدراسيون بيس بال پرداخت گردد.
۳- چنانچه نقل و انتقال امتياز باشگاه در فصل برگزاري انجام پذيرد کليه بازيکنان تيم منتقل شده بازيکن آزاد تلقي خواهند گرديد و عضويت آنان در باشگاه خريدار با حفظ مقررات اين آئين نامه بلامانع مي‌باشد.
ب: نقل و ا نتقال بازيکن
۱- نقل و انتقال هر بازيکن در نيم فصل مسابقات ليگ و يا پايان ليگ زير نظر کميته برگزاري و نظارت مجاز مي باشد.
۲- از نقل و انتقال هر بازيکن ۲۰ درصد از کل مبلغ نقل و انتقال مي‌بايست به فدراسيون پرداخت گردد. (ده درصد فروشنده – ده درصد خريدار) (در صورت عقد قرارداد مالي)
۳- هر بازيکن جهت انتقال به هر باشگاه در طول مسابقات ليگ مي‌بايست رضايت‌نامة کتبي و مفاصا حساب از باشگاه قبلي اخذ و به باشگاه جديد ارائه نمايد.
۴- هيچ بازيکن مجاز به عقد قرارداد همزمان با دو باشگاه و يا بي

شتر نمي‌باشد و در صورت اثبات موضوع توسط کميته انضباطي رسيدگي و رأي صادره پس از تأييد رئيس فدراسيون به مورد اجراء درخواهد آمد.
۵- در صورتي که بازيکن که مايل به تغيير باشگاه باشد و باشگاه قبلي از صدور رضايت نامه بدون علت خودداري نمايد بازيکن مي‌بايست موضوع را کتباً با ذکر دلايل و مستنديات به مسئولين فدراسيون تحويل نمايد.
۶- مسئولين فدراسيون شکايت رسيده از سوي بازيکن را به کميته ق

ضايي فدراسيون ارجاع و رأي صادره پس از تأييد رئيس فدراسيون بمورد اجراء‌درخواهد آمد.
۷- هر بازيکن چنانچه براي اولين بار به عضويت باشگاهي درآيد و با هر بازيکن آزاد مي‌بايست جهت عضويت در باشگاه جديد رضايت نامة‌ مربي خود را که به تأييد کميته رسيده باشد به آن باشگاه ارائه نمايد.
۸- هر بازيکن که با باشگاه فسخ قرارداد يا باشگاه با ا و فسخ قرارداد مي‌نمايد موظف مي‌باشد يک نسخه از قرارداد فسخ شده خود را با ذکر دلايل به کميته برگزاري ارسال نمايد در غير اين صورت قرارداد از نظر فدراسيون بقوت خود باقي مي‌باشد.
۹- در صورت اعتراض طرف مقابل تا حداکثر ۱۵ روز موضوع به کميته قضايي ارجاع و رأي صادره پس از تائيد رياست فدراسيون بمورد اجراء درخواهد آمد.
۱۰- بازيکن آزاد به بازيکنان با شرايط زير اطلاق مي‌گردد.
الف: بازيکني که با هيچ تيمي قرارداد نداشته باشد.
ب: مدت يک دوره ليگ در مسابقات از طرف تيم مورد قرارداد در مسابقات شرکت داده نشده باشد.
پ:‌در صورتيکه قرارداد با باشگاه به اتمام رسيده و هيچگونه بدهي به آن تيم نداشته و رضايت نامة کتبي اخذ نموده باشد.
ت:‌کليه سربازان فقط با ارائه رضايت نامه از محل خدمت مجاز به عقد قرارداد با باشگاه بوده و با پايان يافتن دوران خدمت مقدس سربازي بازيکن آزاد تلقي مي‌گردد.
ث: چنانچه تيمي در خلال مسابقات حذف و يا از ادامه شرکت در مسابقات منصرف گردد کليه بازيکنان آن تيم تا پايان فصل مسابقات ليگ بدون اخذ ارايه رضايت نامه از تيم قبلي مجاز به شرکت در هيچيک از تيم‌‌هاي شرکت کننده در ليگ‌هاي استان در همان فصل نخواهد بود.
ج: چنانچه مسابقات بصورت رفت و برگشت (دو دوره) برگزار گردد نقل و انتقال بازيکن پس از پايان دور رفت و قبل از شروع دور برگشت با ارايه رضايت نامه کتبي از تيم قبلي شرکت کننده در ليگ همان سال با حفظ ساير مقررات مندرج در آئين نامه مجاز مي‌باشد.
ح:‌هر بازيکن با رعايت کامل مقررات مندرج در اين آئين نامه حداکثر مجاز به شرکت در مسابقات ليگ هر سال، از دو تيم مختلف بطور جداگانه مي‌باشد.
خ: چنانچه بازيکني در ۲ تيم مختلف بازي نمايد و براي کميته برگزاري اين عمل اثبات شود تمامي بازيهاي انجام شده آن به نفع تيم‌هاي مقابل تغيير خواهد نمود.
ماده پانزده:‌محروميت
۱- چنانچه تيمي در طول برگزاري مسابقات بنابه رأي صادره کميته قضايي فدراسيو

ن و يا فدراسيون و يا اداره کل تربيت بدني از ادامه مسابقات محروم گردد موظف به انجام قرارداد في ما بين با بازيکن تا پايان مدت قرارداد مي‌بادش.
۲- چنانچه هر يک از بازيکنان تيمي بنا به رأي صادره از سوي کميته قضايي فدراسيويته قضايي به باشگاه مي‌باشد.