تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

موضوع تحقيق
در تاثير استان خوزشتان در تامين نيازهاي اقتصادي كشور

بيان مساله
استان خوزستان يكي از مهم ترين استان هاي كشور به شمار مي رود مساحتي بالغ بر ۶۴۶۶۴ كيلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربي به استان ايلام و از طرف شرق و جنوب شرقي به استان هاي چهار محال بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و از سمت جنوب به خليج فارس و از غرب به كشور عراق محدود مي گردد.

خوزستان اين سرزمين حاصلخيز ، صاف و هواي به علت وجود منابع عظيم بويژه نفت در جنوب شرق ان نيز به علت دارا بودن منبع سطحي مرغوب و وجود بنادر مهم دريايي كشور در ان از موقعيت خاصي برخوردار است .
و از دير باز هميشه به عنوان يكي از مناطق آسيب پذير سرزمين پهناور و كهنسال كشور ايران محسوب مي شده است اين منطقه حدود ۶۳۰ كيلومتر مرز مشترك خشكي و درياي دارد كه از اين مقدار ۲۱۰ كيلومتر آن مرز دريايي و بقيه مرز مشترك خشكي با دولت عراق است .
با توجه به اينكه در حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه نفتي در اين استان وجود دارد و به علت حاصل خيز بودن بعضي از قسمت هاي زمين كشاورزي اين استان بويژه در كشت ني شكر ، در تامين اقتصاد كشور اهميت خاصي دارد و دفاع از اين استان هم از اهميت كمي برخوردار نمي باشد .
با وجود عوارض حساس يا كليد زمين منطقه يا نقاط جغرافيايي است كه تصرف و يا كنترل انها امكانات قابل ملاحظه اي را براي طرفين متخاصم فراهم مي كند .
بنابراين عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل هاي نصب شده بر روي رودخانه هاي منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراكز حياتي و اقتصادي و نظامي ، گذرگاههاي عبور اجباري نظر تنگ جزاير ف و ارتفاعات حساس مرزي مسلط بر معابر بر وصولي و محورهاي نفوذي و ارتباطي منطقه نبرد .

اهميت پژوهش
همان طور گفته شد . اين استان به دليل چاه هاي نفتي و زمين هاي مرغوب كشاورزي داراي اهميت خاصي مي باشد وچود بگودال هاي هدر العظيم يكي از مهمترين موانع براي يدلفند از اين منطقه را دارا مي باشد
با توجه به اينكه اين گودال هاي سر تا سر پوشيده از ني مي باشد كه ديد و تير را از هر سوء محدود مي كند و با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم دانشگاه افسري مهد پرورش افسران لايق ، شايسته و با ايمان است براي اعزام اين افسران به مناطق مرزي براي جلوگيري از وارد امدن كوچكترين ضربه به اين اب و خاك ميهن جمهوري اسلامي ايران

پژوهش حاضر داراي دو اهميت است .
الف – اهميت نظري :
كمك مي كند كه محقق بتواند فرضيه ي قابل قبولي ارائه نمايد

ب – اهميت علمي :
مي تواند راه كارهاي عملي براي حل مشكلات ارائه نمايد .

هدف پژوهش:

هدف اصلي از پژوهش حاضر تهيه پاسخ مناسب براي اين پرسش است كه ايا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايران رابطه ي وجود دارد يا نه

سوال هاي پژوهش
الف – سوال هاي اصلي پژوهش
آيا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايارن رابطه اي وجود دارد يا نه

ب- سئوال هاي فرعي پژوهش
۱- هر ساله چه ميزان نفت از اين استان صادر مي شود
۲- علت اعزام راهيان نور به اين استان چيست ؟
الف – فرضيه اصلي پژوهش
بين افت ايران و استان خوزستان رابطه وجود دارد

ب – فرضيه هاي فرعي پژوهش
هر ساله چه تعداد نفر به اين استان جهت بازديد مناطق جنگي اعزام مي شوند.
تعاريف نظري مفاهيم
۱- منابع اقتصادي :
به كليه مكان هاي كه در تامين اقتصاد كشور صادر كردن محصولات و … اطلاع مي شود.

۲- استان خوزستان :
يكي از استان هاي كشور بوده كه در جنوب غربي وجود دارد كه با كشور عراق همسايه مي باشد

تعاريف عملياتي مفاهيم
۱- منابع اقتصادي :
در پژوهش حاضر منابع اقتصادي با تعداد چاه هاي نفتي بدست خواهد امد

۲- استان خوزستان :
در پژوهش حاضر ويژگي هاي استان خوزستان بوسيله يك پرسش نامه اي ۲۰ سوالي بدست خواهد امد .

 

پيشينه ي مطالعاتي
الف – كتب
۱- جغرافياي نظامي ايران ، گروه اموزشي ادبيات و علوم انساني دانشگاه افسري امام علي (ع) ،‌تهران ۱۳۷۸
۲- جغرافياي اقتصادي و سياسي ايران ، مشيري ، سيد رحيم و عزتي ، عزت الله ، چاپ اول ، دانشكده افسري ، تهران ۱۳۶۱

ب – مقالات
آب و هواي ايران ، جزوه درسي ، عليجاني ، بهلول ، انتشارات پيام
رتيه هاي عدم تفاهم ايران و عراق و پيامد ان ، رساله كارشناس ارشد سنائي فر ، يونس ، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، بي تا

د – اينترنت
www. Geography.com

مطالعه ي پژوهشي
در هر پژوهش پژوهش گر از مطالعات مختلفي استفاده مي كند مانند همبستگي، پيمايشي ، تاريخي ، تجربي ، خفيفي ، شبه تجربي و …اما مطالعه كه بيشترين همخواني را با موضوع تحقيق ها دارد به عنوان مطالعه پژوهشي خوب ذكر مي كند بدين ترتيب در پژوهش حاضر مطالعه از نوع همبستگي است . زيرا بدون انكه متغير مستقل را دست كاري كنيم مي خواهيم رابطه ي آن را با متغير وابسته بسنجيم.

جامعه اماري
جامعه آماري حار را همه ي سياست مداران نضام جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد

حجم نمونه
حجم نمونه با توجه به فرمول تعيين حجم نمونه و نوع مطالعه ي پژوهش حجم نمونه پژوهش حاضر را كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده بدست امده است ۴۰۰۰ نفر تشكيل مي دهد .

ابزار سنجش
ابزار سنجش پژوهش حاضر را يك پرسشنامه ۲۰ سوالي محقق ساخته تشكيل مي دهد كه پيوستار ان پنج گزينه اي مي باشد

شواهد مربوط به اعتياد ابزار سنجش
اعتياد يعني اگر يك آزمودني را دوبار با يك ابزار سنجش مشابه مورد سنجش قرار دهيم ، نتيجه ي ان تا چه حد دقيق ، مشابه و پيش بيني پذير است
اعتياد هر ابزار سنجشي از روش هاي مختلفي مانند دو نيمه كردن ، اجراي مجدد ، آلفاي كرونباخ و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ۱۳۸۳)
در پژوهش حاضر اعتياد ابزار سنجش پژوهش حاضر بوسيله ي آلفاي كرونباخ محاسبه خواهد شد .

شواهد مربوط به روايي ابزار سنجش
روايي يعني ايا واقعا ابزار سنجش خصيصه مورد نظر را ي سنجد يا نه روايي هر ابزار سنجش از روش هاي مختلفي مانند روايي صوري ، روايي محتوا ، روايي ملاك و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ، ۱۳۸۳)

در پژوهش حاضر روايي ابزار سنجش بوسيله روايي صوري بدست خواهد امد .
روش هاي گرد اوري اطلاعات
داده هاي پژوهشي حاضر چنانچه قبلا سر اشاره شد بوسيله پرسشنامه بيست سوالي بدست خواهد امد
براي اين منظور محقق كه گروه نمونه اي كه تصادفي انتخاب شده بود مراجعه و پرسش نامه هاي مذكور بر روي انها اجرا خواهد شد . براي اخذ نتيجه ي بهتر ابتدا توضيحاتي راجع به اهميت پژوهشي و نحوه ي پاسخ گويي به سوالات داده شد . پس بصورت دستي پرسشنامه ها شمارش گرديد .

روش هاي تحليل داده
در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از امار توصيفي از ازمون اماري موسوم به همبستگي نيز استفاده خواهد شد . اين ازمون جواب پرسش هاي پژوهش را تبيين خواهد نمود .

دانشگاه افسري امام علي (ع)
دانشكده ي فني و مهندسي

موضوع طرح تحقيق :
( تاثير اينترنت بر افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع))
نام استاد:
سرهنگ خورشيدي
نام درس :
روش تحقيق در علوم انساني
نام دانشجو:
دانشجوي سال سوم بابك درستكار مقدم
نام دانشپايه :۱۵

موضوع تحقيق:
تاثير اينترنت بر افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)

بيان مساله
اينترنت ، پوياترين و جامعترين شبكه كامپيوتري موجود در دنيا بوده و يك منبع اطلاعاتي جهاني است كه در كنار تلفنتان قابل دستيابي است . براي بر

رسي تاثيري كه اين شبكه ي كامپيوتري جهاني براي ارتباطات و دستيابي به اطلاعات مربوط به موضوعات بسيار متنوع و متعدد بر روي ميزان اطلاعات دانشجويان كه در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند دارد ابتدا نگاهي به گذشته اينترنت مي اندازيم.
اينترنت بزرگترين شبكه ي كامپيوتري جهان است كه به اصطلاح « شبكه شبكه ها » گفته مي شود . اينترنت ، شكل تكامل يافته شبكه اي به نام ARPANET است كه تقريبا ربع قرن پيش براي رفع نياز محققين صنايع دفاع امريكا و برخي از همكاران انها در كشورهاي ديگر ، تاسيس گرديد .
ارپانت كه در سال ۱۹۷۱ تعداد كامپيوترهايش بسيار اندك بود به تدريج رشد كرد و در سال ۱۹۸۴ بيش از ۱۰۰۰ كامپيوتر را در خود جاي داد . محققيني كه با آرپانت كار مي كردند ، به شبكه هاي كامپيوتر با سرعت بالاتر براي امور تحقيقاتي در كليه ي زمينه ها روي اوردند و در سال ۱۹۸۶ موسسه ي ملي علوم آمريكا NSFNET را براي ارائه ي ارتباطات شبكه ي به مراكز تحقيقاتي بيشتر و گسترش شبكه بين المللي ، تاسيس نمود . در سال ۱۹۸

۷ شبكه ي بين المللي اينترنت مشتمل بر بيش از ۱۰۰۰۰ كامپيوتر گرديد . تعداد كامپيوترهاي اين شبكه تا سال ۱۹۸۹ به ۱۰۰۰۰۰ دستگاه رسيد .
در سال ۱۹۹۰ آرپانت به زندگي خود خاتمه داد اما اينترنت به رشد خود ادامه داد تا جايي كه در سال ۱۹۹۲ به يك ميليون و در سال ۱۹۹۳ به دو ميليون كامپيوتر تجهيز گرديد . اينك اينترنت در دنياي علوم بسيار گسترش يافته و به شكل وسيله اي سريع و نه چندان هزينه بر به منظور دستيابي به اطلاعات و سيستم ارتباطي عمومي در امده است .
بسياري از كاربران جديد اينترنت ، اولين چيزي كه احتمالا مي خواند بدانند اين است كه اينترنت چه امكاناتي را در اختيارشان قرار مي دهد . توضيح آن چه كه در اينترنت مي توان انجام داد بدون شرح برخي از موارد راجع به نحوه كار اينترنت و چگونگي اتصال به ان مشكل است . از سوي ديگر اگر براف ندانند كه چه كاري مي توانند در اينترنت انجام دهند ، چرا بايد اول به فكر اتصال به ان باشند ؟

خلاصه مطلب اينكه اينترنت يكي از مفيد ترين امكاناتي است كه در حال حاضر در اختيار دانشجويان دانشگاه امام علي (ع) قرار گرفته و كاربران اين دانشگاه به نحو احسن از اين امكانات استفاده مي كنند ، تا هر چه بيشتر و بهتر بتوانند به اين دهكده ي اطلاعاتي جهاني دست پيدا كرده و اطلاعات علمي و كاربردي خود را به روز كنند . برخي از دانشجويان اينترنت را با يك سيستم بزرگراه شهري

مقايسه مي كنند . به نظر برخي ديگر شبكه ها و اتصالات تشكيل دهنده ي اينترنت همچون ابري مي ماند . شرح ان چه كه انها در اينترنت انجام خواهند داد نيز چندان ساده نيست . عليرغم گستردگي و تنوع ويژگي هاي اينترنت ، آشنايي با بخشهاي اصلي اينترنت ، استفاده از آن را

سهولت بخشيده و مزيتي براي تطابق و به كارگيري ويژگي هاي جديد و رفع مشكلات است .
با توجه به موارد فوق موضوع پژوهش حاضر را در تاثير اينترنت بر افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع) تشكيل مي دهد .

اهميت پژوهش
همانطور كه گفته شد اينترنت ، پوياترين و جامعترين شبكه كامپيوتري موجود در دنيا بوده و يك منبع اطلاعاتي جهاني است كه در كنار تلفنتان قابل دستيابي است .
اما براي بهره وري حداكثر از ان ، به راهنمايي هاي كارشناسانه اي نياز است. بسياري از كاربران جديد اينترنت ف اولين چيز را كه احتمالا مي خواهند بدانند اين است كه اينترنت چه امكاناتي را در اختيارشان قرار مي دهد توضيح ان چه كه در اينترنت مي توان انجام داد ، بدون شرح برف از موارد راجع به نحوه كار اينترنت و چگونگي اتصال به ان ، مشكل است .
خلاصه مطلب اينكه اينترنت يكي از مفيد ترين امكاناتي است كه در حال حاضر در اختيار دانشجويان دانشگاه امام علي (ع) قرار گرفته و كاربران اين دانشگاه به نحو احسن از اين امكانات استفاده مي كنند .

 

پژوهش حاضر داراي دو اهميت است :
الف – اهميت نظري :
كمك مي كند كه محقق بتواند فرضيه ي قابل قبولي ارائه نمايد .

ب – اهميت علمي :
مي تواند راه كارهاي عملي براي حل مشكل ارائه نمايد .
هدف اصلي از پژوهش حاضر تهيه پاسخ مناسب براي اين پرسش است كه آيا بين اينترنت و افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع) رابطه اي وجود دارد يا نه ؟

سوالهاي پژوهش
الف – سوال اصلي پژوهش
آيا بين اينترنت و افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه افسري امام عي (ع) رابطه اي وجود دارد يا نه ؟

ب – سوال هاي فرعي پژوهش
۱- آيا بين اينترنت و افزايش كارايي افسران فارغ التحصيل دانشگاه افسري امام علي (ع) رابطه اي وجود دارد يا نه ؟
۲- چه زماني براي استفاده از اينترنت مناسب است .

فرضيه هاي پژوهش
الف – فرضيه اصلي پژوهش
بين اينترنت و افزايش اطلاعات دانجشويان دانشگاه افسري امام علي (ع) رابطه اي مستقيم وجود دارد .

ب- فرضيه هاي فرعي پژوهش
۱- بين اينترنت و افزايش كارايي افسران فارغ التحصيل دانشگاه افسري امام علي (ع) رابطه ي مستقمي وجود دارد .
۲- بين زمان مناسب استفاده از اينترنت و افزايش اطلاعات دانشجويان دانشگاه امام علي (ع) رابطه مستقيم وجود دارد .

تعاريف نظري مفاهيم
۱- اينترنت :
بزرگترين شبكه كامپيوتري جهان با بيش از ۲ ميليون كامپيوتر كه افزون بر بيست ميليون كاربر را درصدها كشور مختلف پشتيباني مي كند .

۲- اطلاعات :
سوابق معلومات ، خبر ، اخبار ، اگهي

تعاريف عملياتي مفاهيم
۱- اينترنت :
در پژوهش حاضر ميزان استفاده از اينترنت با يك پرسشنامه بيست سوالي محقق ساخته بدست خواهد امد .

۲- اطلاعات :
در پژوهش حاضر ميزان اطلاعات دانشجويان با يك پرسشنامه بيس

ت سوالي محقق ساخته بدست خواهد امد .

پيشينه مطالعاتي :
الف – كتب
۱- رضا حسن زاده ، اموزش اينترنت ، تهران : انتشارات راوي ، ۱۳۷۹
۲- عزويان ، حسين ، فناوري اطلاعات ،قم : موسسه انتشارات آموزش ، ۱۳۷۵٫
۳- رضويان ، علي ، استفاده از اينترنت ، اصفهان : موسسه نقش آفرينان ، ۱۳۸۰٫

ب – مقالات :
۱- چگونه از اينترنت استفاده كنيم ، فصلنامه ي كامپيوتر دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۶٫
۲- اينترنت شبكه ي جهاني اطلاعات ، مقاله شبكه هاي اطلاعاتي دانشگاه اصفهان ، سال ۱۳۷۷ .

ج- اينترنت :
۱- www. Internet .com
2- www. IRIT.com

د- رساله:
۱- عليرضا ، فريدوني ، روش هاي استفاده از اطلاعات اينترنت ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ( منتشر شده )
۲- روح الله ، نوبختي ، اينترنت و فناوري اطلاعات ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران .

مطالعه پژوهشي
در هر پژوهش ، پژوهشگر از مطالعات مختلفي استفاده مي كند ، مانند همبستگي ، پيمايشي ، تاريخي ، تجربي حقيقي ، شبه تجربي و … اما مطالعه اي كه بيشترين همخواني را با موضوع تحقيق ما دارد را به عنوان مطالعه ي پژوهش خود ذكر مي كنيم .
بدين ترتيب در پژوهش حاضر مطالعه از نوع همبستگي است . زيرا بدون انكه متغير مستقل را دستكاري كنيم مي خواهيم رابطه ي همبستگي ان را با متغير وابسته بسنجيم .