تا ريخچه شرکت برق منطقه اي باختر

تا قبل از تاسيس شرکت برق منطقه اي باختر استانهاي لرستان، همدان و مرکزي تحت پوشش برقهاي منـــطقه اي غرب و تهـــران بوده اند، با توجه به گسترش روز افزون شبکه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع و افزايش تعداد مشترکين و بعد مسافت استانهاي ياد شده از مراکز شرکتهاي فوق الذکر ضرورت امر ايجاب مي نمود که شرکتي در محدوده استانهاي ياد شده ايجاد گردد.
در سال ۱۳۶۲ وزير محترم وقت نيرو از نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران خواستار تاسيس شرکتي به نام شرکت منطقه اي برق باختر گرديد که پس از طي مراحل قانوني در تاريخ ۲۹/۲/ ۱۳۶۳تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي گرديد .

اساس نامه شرکت مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره در تاريخ ۲۷/۸/۱۳۶۳ به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۳ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
در نيمه دوم سال ۱۳۶۵ شرکت برق منطقه اي باختر تشکيل که برق اس

تانهاي مرکزي، همدان و لرستان زير نظر اين شرکت به مرکزيت اراک فعاليت خود را آغاز نمود.
پيرو بهبود ساختار تشکيلات صنعت برق و به منظور تامين برق مطمئن تر و ارائه سرويس مطلوب تر با رعايت استاندارد هاي مربوطه اعم از فني و اقتصادي در جهت تشکيل توزيع نيروي برق استاني و اعلام داوطلبي شرکت برق منطقه اي باختر در راستاي سياستها و اهداف کلي وزارت نيرو و تعيين

خط مشي هاو راهنماهاي معاونت امور برق وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق استانهاي مرکزي، همدان و لرستان و شرکتهاي مشاوره اي مباشر و تاسيساتي وفني و ساختماني بتانير تشکيل گردد.

فصل اول

معرفي شركت برق منطقه اي باختر:
۱-۱-موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي شرکت
شرکت برق منطقه اي باختر ازشمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود ۶۶۰ کيلو متر از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود ۴۵۰ کيلو متر ميباشد.

 

اين شرکت ازشمال به برق منطقه اي زنجان از غرب و از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان و از جنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان و از شرق و شمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود مي شود .
وسعت اين شرکت بالغ بر ۷۷۵۳۵ کيلومتر مربع و جمعيت آن حدود ۴۲۰۰۰۰۰ نفر و داراي ۳ استانداري ۲۰ فرمانداري، ۵۱ شهر، ۱۹۹ دهستان و ۴۶۳۹ روستا مي باشد.

۱-۲-موقعيت استراتژيك
به علت وسعت پوششي برق باختر(كهاز شمال تا جنوب گسترده شده است)اين شركت سهم به سزايي در برق منطقه دارد و از بزرگترين شركت هاي توزيع و فوق توزيع ميباشد.
به طوريكه در سال گذشته كه يكي از پست هاي مهم اين شركت آسيب ديد(پست انجيرك) علاوه بر برق استان ها

در نتيجه اين شركت، از نظر استراتژيكي داراي موقعيت مهمي است و نبود آن آسيب جدي به برق منطقه هاي تحت پوشش و مجاور آنها وارد ميكند، خصوصا كه اين مناطق مناطق صنعتي و مهمي هستند(همانطور كه در موقعيت جغرافيايي گفته شد).

۱-۳-نمودار سازماني

( شكل۱-۱ )

فصل دوم

عملکرد دفتر برنامه ريزي فني:
در شركت برق منطقهاي باختر كارآموزان به نسبت رشته ي تحصيلي در بخش هاي مربوط مشغول به كار ميشوند.
لازم به ذكر است(با توجه به زمينه هاي كاري شركت همانطور كه در بالا گفته شد)بيشترين استفاده را كارآموزان رشته قدرت مي توانند از اين شركت داشته باشند.
شركت برق منطقه اي باختر شامل دفاتر و بخش هاي مختلفي ميباشد، كه اين گزارش مربوط به دفتر برنامه ريزي فني ميباشد.
دفتر برنامه ريزي فني، يکي از دفاتر پر اهميت شرکت برق منطقه اي باختر است. افراد داخل اين دفتر هر يک مسئوليت هاي خاصي به عهده دارند كه كارآموزان طي اين دوره با اين مسئوليت ها آشنا شده و تا حدي به انجام كارها كمك ميكنند، که اين مسئوليت ها در حدي كه كارآموزان در انجام آنها همكاري داشته اند و با آن آشنا شده اند به شرح زير مي باشند:

۲-۱-برآورد بار:
ابتدا برنامه برآورد بار از شرکت توانير دريافت شده در واقع يکي از کارشناسان آمار برآورد بار، وضعيت بار و روند برق دار شدن آنها را ازشهرکهاي صنعتي (شرکت شهرکهاي صنعتي)، قطبهاي صنعتي(منابع طبيعي)و نواحي صنعتي(جهادسازندگي)دريافت مي كند.

همچنين آمار متقاضيان و مشترکين بالاي دو مگا وات از دفتر نرخ و خدمات مشترکين دريافت مي نمايد و سپس با تجزيه و تحليل آمار توسط حوزه ستادي و شرکتهاي توزيع و همچنين تشکيل جلسات هماهنگي به تهيه گزارش نهايي برآورد بار مي پردازد. سپس نتايج به دست آمده را به دفتر برآورد بار توانير ارسال ميکند و اگر اين اطلاعات مورد تاييد شرکت توانير بود، پس از کنترل خطاها و بازبيني، کتابچه برآورد بار توسط توانير به چاپ ميرسد.

همچنين اين کارشناس نقشه هاي تقسيمات کشوري و جمعيت خانوار روستايي را از سازمان برنامه و بودجه دريافت مينمايد.

۲-۲-مراحل مختلف برنامه ريزي فني (جهت توسعه شبکه موجود و احداث تجهيزات جديد (
در اين مرحله مشکلات در رابطه با بار متوسط شرکتهاي توزيع مطرح ميشود. همچنين آمار ماهيانه ديسپاچينگ و پخش بار و مشکلات مطرح شده توسط معاونت بهره برداري در رابطه با پيک بار(شبکه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع)از معاونت بهره برداري دريافت شده و با توجه به کتابچه ي برآورد بار موجود و نقشه هاي شبکه ي توزيع و همچنين پيک بار همزمان و غير همزمان پستهاي

۲۰/۶۳ کيلو ولت که از دفتر آمار گرفته شده به تجزيه و تحليل و تعيين نقاط ضعف شبکه به لحاظ محدوديت بار مي پردازد. سپس راهکارهايي در اين رابطه مطرح شده که اولين راهکار انجام مانورهاي لازم بر روي شبکه ۲۰ کيلو ولت و يا احداث شبکه جديد ۲۰ کيلو ولت مي باشد. اگر اين راهکار مناسب نبود توسط افزايش ظرفيت پستهاي ۲۰/۶۳ کيلو ولت و اصلاح شبکه ي توزيع

محدوديت را برطرف مي نمايد. در غير اين صورت به احداث پست جديد فوق توزيع و يا انتقال مي پردازند که بايد در اين مرحله بامحاسبات سنجش بار گزارش نهايي را جهت تصويب پست به توانير ارسال شود پس از تصويب و ابلاغ تائيديه به واحد طرح و توسعه ي پست جديدي احداث ميشود.

۲-۳-مديريت مصرف :
در اين بخش مراحل مختلف مديريت مصرف توسط معاونت نظارت بر توزيع، دفتر روابط عمومي، معاونت بهره برداري و دفتر تحقيقات انجام ميشود.
معاونت نظارت بر توزيع کارهايي به شرح زير انجام ميدهد:
۱-ارائه ي لامپ هاي کم مصرف
۲-ارائه طرح هاي بهينه سازي توزيع

۳-محاسبه ي انرژي توزيع نشده
۴-محاسبات تلفات توزيع
۵-نصب کنتور(ديجيتالي وچند تعرفه، روشنايي معابر، مبادي ورودي فيدرهاي ۲۰ کيلو ولت)
۶-اصلاح لوازم اندازه گيري
۷-خازن گذاري در سطح ولتاژ توزيع

– دفتر روابط عمومي با ارائه فيلم ,بروشور, خبر و عکس با مديريت مصرف همکاري مي کند.
– دفترتحقيقات نيز پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص مديريت مصرف ارائه مي کند، همه اين کارها به دفتر برنامه ريزي فني ارائه شده و اين دفتر با ارسال به سايت اطلاع رساني و تشکيل سمينار براي بخش خانگي و تجاري و صنايع به تجزيه تحليل و ميزان اثرپذيري مي پردازد که اين نتايج و اطلاعات جمع بندي شده سرانجام به توانير اعلام مي گردد.

۲-۴-GIS :
بحث ديگري که در اين دفتر مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد بحث نرم افزار GISمي باشد که اين امر توسط سه نفر از پرسنل اين دفتر انجام مي شود که شامل:
۱-نقشه هاي ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰ شهري(سازمان نقشه برداري كشور)عكسهاي هوايي و ماهواره اي
۲_GIS(تکميل لايه هاي مکاني و پستها و خطوط و نيروگاهاsheep file
3_GIS برنامه کاربردي مربوط به برق

همانطور که مي دانيم شرکتهاي برق منطقه اي وظيفه بهره برداري و برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه خود را به منظور تامين نياز مصرف کنندگان به عهده دارند. انجام اين وظيفه به نحو مطلوب مستلزم داشتن اطلاعات دقيق و به روز از وضعيت تاسيسات شامل پستها و خطوط و وضعيت مصرف کنندگان و رشد بار مي باشد.

وجود اطلاعات دقيق جغرافيايي و حجم بسيار وسيع اطلاعات توصيفي تجهيزات و ساير عوارض و تاسيسات، پردازش و تحليل اين اطلاعات و نهايتاً استفاده ازآنها جهت تحليل سيستم و برنامه ريزي توسعه آينده شبکه، ايجاد يک سيستم اطلاعات جغرافيايي را به عنوان راه حل مفيد و کارا مطرح مي کند.

در يک تعريف کلي سيستم اطلاعات جغرافيايي را ميتوان مجموعه اي از اطلاعات مکاني، توصيفي و نحوه ارتباط بين اطلاعات در سطوح مختلف ولتاژ توزيع و انتقال دانست.
هدف اصلي اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي، تهيه بستر مناسب براي برنامه ريزي دقيق تر توسعه شبکه انتقال، توزيع و فوق توزيع است.

با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي پستها و خطوط انتقال، توزيع و فوق توزيع، انتخاب محل مناسب و مسير يابي صحيح خطوط مي تواند باعث کاهش در سرمايه گذاري اوليه، زمان و هزينه هاي بعدي ناشي از تلفات و…شود.
علاوه بر هدف اصلي فوق تعيين محل پستهاي انتقال، توزيع و فوق توزيع موجود، مسير خطوط انتقال و فوق توزيع با تعيين مختصات جغرافيايي آنها با دقت مطلوب، ايجاد بانک اطلاعاتي از کليه تجهيزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع که شامل مشخصات فني آنها با توجه به استاندارد ها مي باشد. و نهايتاً انجام آناليز هاي مورد نياز از جمله پيدا کردن محل مناسب پست و مسير يابي خطوط و تعيين نزديکترين فاصله هر نقطه تا تاسيسات موجود که شامل پست و شبکه مي شود از ساير اهداف فرعي اجرايي اين سيستم بوده است.
بر اين اساس شرکت برق منطقه اي باختر از اوايل سال ۱۳۷۷ اجراي سيستم فوق را در بخش انتقال، توزيع و فوق توزيع در دستور کار خود قرار داده و با برنامه ريزي انجام شده نسبت به تهيه نقشه ها، تعريف مدل اطلاعات، برداشت اطلاعات جغرافيايي پست هاو خطوط، اطلاعات توصيفي تجهيزات برقي و…انتخاب نرم افزار اقدام نمود.
در نتيجه كل كشور بر اساس نياز ها و كارايي هاي مختلف در كليه وزارت خانه ها تصميم به جمع آوري كليه عوارض و اطلاعات وزارتخانه ها گرديد تا اطلاعات GIS هر وزارتخانه اي در اختيار وزارتخانه ديگر قرار بگيرد. به اين منظور از SDI تبعيت گرفته و شوراي كاربرانGIS استاني را تاسيس و تعريف نمودند(چشم انداز، اهداف و ماموريتها) و در نهايت در هر استاني از هر ارگان، شركت و اداره هاي كل، افرادي را به عنوان اعضا در اين شورا دعوت كردند تا ضمن برگزاري جلسات ماهيانه يا فصلي نسبت به اقدام كارهاي اين مبحث مهم و بسيار ارزشمند تصميم گيري و در نهايت از موازي كاري و دوباره كاري هاي نامطلوب جلوگيري گردد و نيز از همفكري و مشاركت يكديگر نهايت استفاده را داشته باشند.

۲-۵-كيفيت توان:
کيفيت توان مصرفي به علت نقش مهم وغير قابل انکار آن در زندگي روزمره بسيار مهم مي باشد و نبود آن باعث ايجاد مشکلات زيادي مي شود. اهمييت کيفيت توان در دهه هاي گذشته به علل زير مي باشد :
۱_گسترش روز افزون سيستم هاي الکتريکي حساس به پديده هاي کيفيت توان .
۲_گسترش شديد بارهاي آلوده کننده در شبکه هاي برق.
۳_ارتباط و به هم پيوستگي شبکه هاي الکتريکي.

کيفيت توان را مي توان کيفيت ولتاژ نيز تعريف نمود، که اين تعريف به علت افزايش اعمال کنترل با استفاده از سيستم هاي الکترونيک قدرت در شبکه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع مقبوليت بيشتري دارد. فعاليت هايي که در گذشته در خصوص کيفيت توان بوده است با مسائل هارمونيک مرتبط بوده در حالي که مفهوم کيفيت توان در واقع تغييرات گذرا و غير پريوديک شکل موج ايده آل است. چنين انحرافاتي براي ارزيابي سازگاري الکترومغناطيسي به کار مي رود، موضوعي که شامل عملکرد

مناسب تجهيزات و سيستم ها بدون تداخل با يکديگر و يا تداخل ناشي از ديگر تجهيزات سيستم بر روي خود تجهيز است چون سيستم قدرت وسيله اي براي انتفال تداخلات بين مصرف کنندگان مختلف است لذا مشخصه مهم کيفيت سيستم قدرت شامل قابليت سيستم قدرت در انتقال و تحويل انرژي الکتريکي به مصرف کنندگان در محدوده مشخص شده توسط استانداردها مي باشد.