تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

سرمقاله
امروزه كسي نيست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سياسي،اجتماعي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر شكّي داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار ۳ بحران يعني((بحران نابودي محيط زيست،بحران تهديد اتمي و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبيعي است كه حل اين بحران و معضل و بلاي

خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع،آن هم صرفاً با يك بر خورد قهري نه تنها خارج بوده بلكه نگرش يك بُعدي به مسئله است و وضعيت فعلي را بدتر خواهد نمود.به گونه اي كه عميقاً احساس مي شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزي))و گام برداشتن در مسير

((برنامه ريزي))و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا است.
اعتياد يا به تعبير آن وابستگي به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترين و دردناكترين معضلات بشري است.سيل خروشان اعتياد بي رحمانه در مسير حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتي سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشي كردن كانون گرم و پاك خانوادگي سبب ناكامي در زندگي و تمايل بخودكشي و مرگ در آنها نيز مي گردد.

موضوع تحقيق:

تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور

مسئله تحقيق:

۱٫ بررسي فراواني هاي مربوط به اعتياد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور
۲٫ ميزان ارتباط وضعيت اقتصادي خانواده با اعتياد
۳٫ ميزان ارتباط سطح درآمد براي ارائه تفريحات سالم و اعتياد
۴٫ ارتباط سطح سواد و اشتغال با شيوع اعتياد
مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:

الف: زندانيان ب: خانواده ج:اعتياد د: وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها

تعريف اعتياد: اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش ، اكستازي و الكل در انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) يا به عبارتي ديگر حالتي ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از آنان دچار اختلالات عصبي و مزاجي مي شود.
اهميت و ضرورت تحقيق:
درك راههاي مبارزه با اعتياد و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه با توجه به نتايج تحقيق

اهداف تحقيق:
الف:هدف كلي
۱- بررسي و آشنايي با علل خانوادگي اعتياد در جامعه زندانيان نيشابور
۲- آشنايي با نيازها و تمايلات و خواسته هاي زندانيان نيشابور
ب: اهداف جزئي:
۱- شناسايي مهمترين عوامل خانوادگي مؤثر در اعتياد زندانيان نيشابور

۲- تعيين ميزان و تنوع و پراكندگي مواد مواد مخدر در بين زندانيان نيشابور

فرضيات تحقيق:
فرضيات انتخاب شده جهت بررسي در اين پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً ميان اعتياد يكي از اعضاي خانواده(الگوي معتاد) و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ب: به نظر مي رسد ميان انسجام در بين اعضاي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معن

ي داري وجود دارد !
ج:احتمالاً بين كم توجهي والدين به نيازهاي جوانان در زندگي و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ح:احتمالاً ميان ميزان در آمد و وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
هـ :به نظر مي رسد ميان سطح سواد و آگاهي والدين و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
متغييرهاي تحقيق:
متغيير وابسته: اعتياد زندانيان ندامتگاه نيشابور
متغيير مستقل: كه اثر آنها را بررسي متغيير وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
۱)وجود الگوي معتاد در خانواده ۲) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفي در بين اعضاي خانواده
۳) كم توجهي به نيازهاي افراد در معرض اعتياد ۴)پايين بودن وضعيت اقتصادي در خانواده
۵) ميزان سواد و آگاهي والدين و خود فرد معتاد
جامعه آماري در تحقيق:
تعداد ۵۸ نفر از زندانيان ندامتگاه نيشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصي از نمونه ها پرسيده شد و در فرم هاي مربوطه ثبت شد .

نمونه فرم سوالات مورد آزمون :
فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقيق و پژوهش در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در زندانيان ندامتگاه نيشابور
نمونه شماره :

سن : جنس: متاهل: مجرد : افراد تحت تكفل:
اعتياد به مواد مخدر : دارد ندارد
نوع اعتياد : تزريقي استنشاقي اكستازي خوراكي
علت معتاد شدن بيكاري فقر بيماري سرگرمي
وضعيت معيشتي: عالي خوب متوسط ضعيف
وضعيت درآمد : بالاي ۲۰۰ هزارتومان ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان تا ۱۰۰ هزارتومان درآمد ندارم
وضعيت اشتغال: كار تمام وقت كارنيمه وقت كار پاره وقت بيكار
وضعيت تحصيل بيسواد ابتدايي سيكل ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا
. چند سال است كه اعتياد به مواد مخدر پيدا نموده ايد ؟
. آيا وضعيت معيشتي شما در خانواده نقشي در معتاد شدن شما داشته است ؟ بلي خير
. در خانواده شما سابقه اعتياد وجود داشته است؟ بلي خير
. آيا روابط عاطفي بين خانواده و بين پدر و مادر در سطح خوبي بوده است.؟ بلي خير
. آيا ميزان درآمد در خانواده شما به اندازه اي بوده كه اعضاي خانواده شما بتوانند به تحصيل ادامه دهند؟ بلي خير
. آيا ميزان در آمد شما و يا خانواده تان به اندازهاي بوده كه بتواند وسايل سرگرمي و تفريح

ي شما را فراهم كند؟ بلي خير
ازميان ۵۸ مورد نمونه مورد آزمون كه همگي مرد ميباشند :

كمترين سن : ۲۰ سال
بيشترين سن : ۶۱ سال
افراد بين ۲۰ تا ۳۰ سال : ۲۲ نفر
افراد بين ۳۰ تا ۴۰ سال : ۲۶ نفر

افراد بين ۴۰ تا ۵۰ سال : ۵ نفر
افراد بين ۵۰ تا ۶۱ سال : ۵ نفر

تعداد افراد داراي اعتياد : ۴۵ نفر
تعداد افراد غيرمعتاد : ۱۳ نفر

قرار داد آماري :

V1 = سن
V2= جنس مرد =۱ زن = ۲
V3= وضعيت تاهل متاهل = ۱ مجرد = ۲
V4= افراد تحت تكفل ندارد =۱ يك نفر=۲ دونفر=۳ سه نفر=۴ بيشتر=۵
V5= اعتياد به مواد مخدر دارد = ۱ ندارد = ۲
V6=نوع اعتياد ندارد=۱ تزريقي= ۲ استنشاقي=۳ اكستازي =۴ خوراكي =۵
V7= علت معتاد شدن ندارد=۱ بيكاري=۲ فقر=۳ بيماري=۴ سرگرمي=۵ دوستان ناباب = ۶
V8= وضعيت معيشتي عالي=۱ خوب= ۲ متوسط= ۳ ضعيف= ۴
V9= وضعيت درآمد بالاي ۲۰۰ هزارتومان=۱ ۱۰۰ تا ۲۰۰ =۲ تا ۱۰۰ = ۳ ندارم=۴
V10=وضعيت اشتغال تمام وقت=۱ نيمه وقت =۲ پاره وقت=۳ بيكار=۴
V11= وضعيت تحصيل بيسواد=۱ ابتدايي=۲ سيكل=۳ ديپلم=۴ ليسانس=۵
فوق ليسانس=۶ دكترا = ۷
V12= سوال يك ندارد=۱ زير يكسال=۲ يك تا پنج سال=۳ بيشتراز پنج سال =۴
V13= سوال دو بلي=۱ خير = ۲
V14= سوال ۳ بلي =۱ خير=۲
V15= سوال چهار بلي=۱ خير=۲
V16= سوال ۵ بلي=۱ خير=۲
V17=سوال ۶ بلي=۱ خير = ۲

نتايج حاصل از بخش توصيفي داده هاو نمودارهاي آماري :

نمودار ميله اي درصد فراواني اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون
۱= افراد معتاد ۲= افراد غير معتاد

درصد فراواني سن زندانيان مورد مطالعه معتاد و غير معتاد

درصد فراواني ميزان تاهل و تجرد در بين زندانيان مورد آزمون

۱= متاهل ۲= مجرد

درصد فراواني علت اعتياد در بين زندانيان مورد آزمون

درصد فراواني نوع اعتياد

 

۱= معتاد نيست ۲= تزريقي ۳= استنشاقي ۴= اكستازي ۵= خوراكي

درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتياد ( پاسخ به سوال ۲ )
۱=بلي ۲= خير

درصد فراواني افراد تحت تكفل زندانيان
V4فراد تحت تكفل ندارد =۱ يك نفر=۲ دونفر=۳ سه نفر=۴ بيشتر=۵
فراواني ارتباط اعتياد با سطح سواد
اين نمودارنشان ميدهد كه بخش بيشتري از افراد معتاد داراي سطح سواد ابتدايي هستند

فراواني مربوط به سوال ۴

فراواني علت اعتياد در معتادين
اين نمودارنشان ميدهد كه در بين موارد آزمون مورد بيكاري بيشترين سهم را در معتاد شدن دارد.
۱= اعتياد ندارد ۲= بيكاري ۳= فقر ۴ = بيماري ۵= سرگرمي ۶= دوستان ناباب

نمودار دايره اي كفايت درآمد براي ادامه تحصيل ( سوال ۵ )

 

نمودار فراواني كفايت درآمد براي تفريحات سالم در بين خانواده زندانيان