تحليل محتواي تيترهاي صحفه اول روزنامه شرق به مورخه ۴/۸/۱۳۸۲

۱) اهداف تحقيق:
اين تحقيق به منظور دستيابي به اهداف زير انجام شده است:
۱) نوع گرايش روزنامه شرق به دو مدل روزنامه نگاري (روزنامه نگاري فرايند مدار يا رويداد مدار)
۲) بررسي ميزان به كارگيري روزنامه شرق از تيترهاي بزرگ، كوچك و متوسط.
۳) تعيين جهت گيري مطالب و تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق
۴) برريس ميزان موضوع مطالب به كار رفته در تيترها و مطالب صفحه اول روزنامه شرق
۵) بررسي ميزان استفاده از منابع معتبر در صفحه اول روزنامه شرق

۶) بررسي ميزان استفاده از تصاوير در صفحه اول روزنامه شرق
۷) بررس منطقه رويدار مطالب و تيترهاي مندرج در صفحه اول روزنامه شرق
۲) سوالات تحقيق
۱) چه تعداد مطالب و تيترهاي مندرج در صفحه اول روزنامه شرق فرايند مدار يا رويداد مدار مي باشند؟

۲) چه ميزان تيترهاي كوچك، متوسط و بزرگ در صفحه اول روزنامه شرق به كار رفته است.
۳) تيترهاي صفحه اول روزنامه داراي چه جهت گيري مي باشند.
۴) چه مطالبي بيشتر در صفحه اول روزنامه شرق آورده شده است؟
۵) كدام يك از مطالب صفحه اول روزنامه شرق از منبع معتبري بوده است؟
۶) چه تعداد از و تيترهاي صفحه اول همراه با تصوير بوده است؟
۷) منطقه رويداد تيترهاي بر صفحه اول، كدام منطقه بوده است؟
۳) فرضيات تحقيق:
۱) بين منطقه رويداد مطالب و تيترهاي صفحه اول روزنامه با موضوع آنها رابطه معناداري وجود دارد.
۲) تصاوير انتخاب شده براي متغيرهاي صفحه اول روزنامه وابسته موضوع آنها است.
۳) بين موضوع مطالب و تيترهاي صفحه اول و منبع آنها رابطه معني داري وجود دارد.
۴) بين موضوع مطلب و تيترهاي صفحه اول و سبك آنها رابطه معني داري وجود دارد.
۴)واحد تحليل و واحد مثبت:
تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق مورخ ۴/۸/۸۲
۵) روش نمونه گيري و حجم نمونه؛عنوان نمونه انتخاب شده است.
۶) روش تحقيق اين تحقيق با استفاده از روش تحليل محتوا انجام شده است.
تعريف مفاهيم- تعريف محلي متغيرها:
۱- اندازه تيتر: ۱) بزرگ ۲) متوسط ۳) كوچك ۴) خيلي بزرگ
۲) جهت گيري: ۱- مثبت ۲- منفي ۳- خنثي
۳) سبك مطالب:۱) خبر ۲) گزارش ۳) تفسير ۴) مصاحبه
۵) گزارش خبري ۶) مقاله ۷) پژوهش ۸) ساير

۴) موضوع مطالب: ۱) فرهنگي ۲) ورزشي ۳) حوادث و اتفاقات
۷) نظامي، دفاع، جنگ ۸) اينترنت و رايانه ۹) روابط خارجي، سياسي
۱۰) اقتصادي، تجاري و كشاورزي ۱۱) امور قضايي، جرمها
۱۲) اقتصادي، تجاري، كشاورزي ۱۳) عمران و توسعه ۱۴) مذهبي
۱۵) آموزشي ۱۶) حقوق بشر ۱۷) اجتماعي ۱۸) ساير
۵) منبع مطلب: ۱) داخلي ۲) خارجي ۳) داخلي به نقل از خارجي ۴) ساير
۶) عكس: ۱) دارد ۲) ندارد
۷) منطقه رويداد: ۱) آميريكاي شمالي ۲) اروپاي غربي ۳) خاورميانه
۴) آسيا غير از خاورميانه ۵) آفريقا ۶) اروپاي شرق ۷) آ‎مريكاي جنوبي
۸) اقيانوسيه ۹) آمريكاي مركزي ۱۰) سازمانهاي بين المللي ۱۱) ساير
۸) اخبار توسعه اي:
۱) فرايند مدار: خبرهاي پيچيده اي هستند كه از يك گزارش تا يك مسئله بعمل و منفك فراتر مي روند تا دوك منظم، قاعده مند و جامع را منتقل سازد.
۲) رويداد مدار: خبرهاي مربوط به حرارتي است كه در زمان مي اف

تد و مربوط به رويدادهاي مشخص و معين است.

جدول ۲): اندازه تيتر مطالب صفحه اول روزنامه شرق مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۲
اندازه تيتر تعداد سطح زيرچاپ درصدسطح زير چاپ رتبه
بزرگ ۱ ۲/۱۳۸ ۲۲/۱۵ ۳
متوسط ۵ ۵۸/۳۶۷ ۵/۴۰ ۲
كوچك ۵ ۸۴/۴۰۱ ۲۷/۴۴ ۱
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰
براساس جدول شماره ۱، تيتر كوچك با بيشترين درصد زير چاپ يعني ۲۸/۴۴ درصد در مقام اول، تيتر متوسط با ۵/۴۰ درصد سطح زير چاپ در مقام دوم و تيتر بزرگ با ۲۲/۱۵ درصد سطح زير چاپ در صفحه اول روزنامه شرق مورخ ۴ آبان ۱۳۸۲ در مقام سوم قرار گرفته است.
جدول ۳: جهت گيري تيترهاي درج شده در صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)
جهت‌گيري تعداد سطح زيرچاپ درصدسطح زير چاپ رتبه
مثبت ۳ ۰۷/۱۲۸ ۱۱/۱۴ ۳
منفي ۵ ۲۹/۶۴۸ ۴۳/۷۱ ۱
خنثي ۳ ۲۷/۱۳۱ ۴۶/۱۴ ۲
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰
بر همچنان كه در جدول فوق مستهد است، جهت گيري تيترها و مطالب صفحه اول روزنامه شرق با ۴۳/ درصد سطح زير چاپ در مقام اول، جهت گيري خنثي با ۴۶/۱۴ در مقام دوم و جهت گيري مثبت با ۱۱/۱۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
جدول ۴: سبك مطالب تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)

سبك مطلب تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
خبر ۲ ۸/۵۵ ۱۴/۶ ۳
گزارش ۱ ۵۷/۳۶ ۰۴/۴ ۴
تفسير – – – –
مصاحبه – – – –

گزارش خبري ۶ ۳۸/۵۸۵ ۴۹/۶۴ ۱
مقاله ۲ ۸۷/۲۲۹ ۳۳/۲۵ ۲
پژوهش – – – –
ساير – – – –
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۱

همانطور كه در جدول فوق مشهود است، گزارش هاي خبري با ۴۹/۶۴ درصد سطح زير چاپ در رتبه اول، مقالات با تبخصيص ۳۳/۲۵ درصد سطح زير چاپ در رتبه دوم، خبر با ۱۴/۶ درصد در رتبه سوم و گزارش با ۰۴/۴ درصد سطح زير چاپ در رتبه چهارم قرار دارند.
جدول ۵: موضوع مطالب تيترهاي مندرج صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)

سبك مطلب تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
فرهنگي ۱ ۵۷/۳۶ ۰۴/۴ ۴
حوادث و اتفاقات ۳ ۵/۳۵۱ ۷۲/۳۸ ۱
هنري ۲ ۴/۱۳۵ ۹۱/۱۴ ۳
حكومت (سياسي) ۱ ۵۷/۲۵ ۰۴/۴ ۴
نظامي، دفاع، جنگ ۱ ۲۰ ۳/۲ ۶
روابط خارجي (سياسي) ۱ ۸/۳۵ ۹۴/۳ ۵
اقتصادي، تجاري، كشاورزي ۲ ۷۸/۲۹۱ ۱۴/۳۲ ۲
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰

براساس جدول فوق، موضوع مطالب حوادث و اتفاقات با ۷۲/۳۸ درصد سطح زير چاپ در اولين رتبه، اقتصادي، تجاري، كشاورزي، ۱۴/۳۲ درصد در رتبه دوم،مطالب هنري با ۹۱/۱۴ درصد در رتبه سوم، مطالب فرهنگي و حكومت (سياسي) با ۰۴/۴ درصد در رتبه چهارم، مطالب روابط خارجي با ۹۴/۳ درصد در رتبه پنجم و مطالب نظامي، جنگ و دفاع، با ۳/۲ درصد سطح زير چاپ در تمقام ششم قرار دارند.

جدول ۶: منبع مطالب تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)

 

منبع مطلب تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
داخلي ۸ ۹۴/۵۵۱ ۸۳/۶۰ ۱
خارجي ۷۲ ۷۸/۲۹۶ ۶۹/۳۲ ۲
داخلي به نقل از خارجي ۱- ۹/۵۸ ۴۹/۶ ۳
ساير ۱۱ – – –
جمع ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰

براساس جدول فوق، بيشتر مطالب منتشر شده در صفحه اول روزنامه شرق در مورخه ۴/۸/۸۲ از منابع داخلي تهيه شده (۸۳/۶۰ درصد)، ۶۹/۳۲ درصد از منبع خارجي و ۴۹/۶ درصد سطح زير چاپ از منبع داخلي به نقل از خارجي تهيه شده است.

جدول ۷: تصاوير به كار برده شده در تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)
تصوير تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
دارد ۳ ۹۲/۳۴۹ ۵۵/۳۸ ۲
ندارد ۸ ۷/۵۵۷ ۴۵/۶۱ ۱
جمع ۱۱ ۹۲/۹۰۷ ۱۰۰
همانطور كه در جدول مشاهده مي شود، ۴۵/۶۱ درصد سطوح زير چاپ مطالب مندرج در صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲) فاقد تصوير و ۵۵/۳۸ درصد آنها داراي تصوير مي‌باشند.
جدول ۸: منطقه رويداد تيترهاي صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)
منطقه رويداد تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
آمريكاي شمالي ۱ ۹/۵۸ ۴۸/۶ ۳
خاورميانه ۹ ۹۴/۵۷ ۰۳/۶۳ ۱
اروپاي غرب ۱ ۷۸/۲۷۶ ۴۹/۳۰ ۲
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰

براساس اطلاعات آورده شده در جدول، از ميان شاخص هاي مناطق رويداد از قبيل: آمريكاي شمالي، اروپاي غربي، خاورميانه آسيا غير از خاورميانه، آفريقا، اروپاي شرقي، آمريكاي جنوبي، اقيانوسيه آمريكاي مركزي، سازمان هاي بين المللي، خاورميانه با ۰۳/۶۳ درصد سطح زير چاپ، پرخبرساز ترين منطقه در اين شماره از روزنامه شرق بوده است و اروپاي غر

بي با ۴۹/۳۰ درصد سطح زير چاپ در رتبه دوم و آمريكاي شمالي با ۴۸/۶ درصد در رتبه سوم قرار دارد.

جدول ۹: اخبار توسعه اي در تيترهاي مندرج در صفحه اول روزنامه شرق (۴/۸/۸۲)

منطقه رويداد تعداد سطح زير چاپ درصد سطح زير چاپ رتبه
فرآيند مدار ۷ ۳۲/۵۲۰ ۳۲/۵۷ ۱
رويداد مدار ۴ ۳/۳۷۸ ۶۸/۴۲ ۲
جمع ۱۱ ۶۲/۹۰۷ ۱۰۰

همانطور در جدول مشاهده مي شود، ۳۲/۵۷ درصد سطح زير چاپ مطالب مندرج در صفحه اول روزنامه شرق در اين تاريخ، فرايند مدار است و ۶۸/۴۲ درصد سطح زير چاپ، رويداد مدار مي باشد.