تشريح مدار قفل رمزي ديجيتال

این مقاله دارای تصاویر است که در سایت قابل مشاهده نیست .
با قابليت عدد پذيري تا ۱۶ رقم
اين مدار از چند قسمت اصلي تشكيل شده است…
۱) مدارات حافظه يا (RAM).
2) مدار مقايسه كننده.

۳) مدار نمايشگر.
۴) مدار وارد كننده اعداد.
۵) مدارات كنترل گر پالس.
بخش اول :
مدارات حافظه يا(RAM) .
اين مدار ازسه بخش به شرح زير تشكيل شده.
۱) (۶۴-bit RAM (16.4)) اين RAM. IC7489 مي باشد كه به منظور ذخيره سازي كدهاي اصلي مدار درانجا نصب شده است.اين RAM قابل خواندن ونوشتن است .
جدول زير مربوط به اين RAM مي باشد.

خروجي هاي داده عملكرد SA SB
مكمل داده ورودي
مكمل كلمه منتخب
تمام (۱) نوشتن
خواندن
ناتوان L L
L H
H Z

۲) (flip.Flops.4) اين مداريك IC74175 است كه به دليل ثبت عددي كه counter نشان مي دهد در اينجا نصب شده است .
اين بدين خاطر است كه وقتي عدد با رقم هاي متفاوت وارد سيستم شود سيستم بتواند تعداد ارقام را تشخيص دهد .

جدول زير مربوط به اين flip.flops مي باشد.

خروجي

Q Q ورودي
CP Data MR
L H
H L
No change

L H L H
H H
H *
L * *

۳) (counter) كه در اين مدار IC معروف ۷۴۲۹۳ مي باشد كه به منظور تقيير آدرس در RAM براي ذخيره سازي اعداد استفاده شده است البته ورودي IC74175 را نيز تغذيه مي كند كه در بالا اين علت توضيح داده شده است.
۴) جدول زير مربوط به اين ciunter مي باشد.

خروجي Reset inputs
Q1-Q2-Q3 Q0 MR1 MR2
L L L L
L L L
L H H
L H
H L
L L

مدار كلي براي بخش اول:

بخش دوم:۴-bit MAGNITUDE COMPARATOR
مدارات مقايسه كننده در اينجا دوعدد IC7485 است كه يكي از اين IC ها اعداد داخل RAM را با اعدادي كه بعد ازكد گذاري RAM وارد سيستم مي شود مقايسه كرده و ديگري عدد داخل flip.flops را با عدد جديدي كه counter نشان مي دهد مقايسه مي كند.
به عبارتي در مقايسه كننده اولي درست بودن عدد تست مي شود ودر صورت درست بودن پالسي براي مدارات كنترل فرستاده مي شود.
در مقايسه كننده دومي تعداد ارقام اصلي با تعداد ارقام جديد وارد شده به سيستم تست شده و پالسي به مدار كنترل فرستاده مي شود.
جدول زيرمربوط به IC مقايسه كننده مي باشد.
OUTPUTS CASCADING INPUTS COMPARING INPUTS
A=B A<B A>B A=B A<B A>B A0.B0 A1.B1 A2.B2 A3.B3
L
L
L
L
L

 

L
L
L
L
L
H L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
L *
*
*
*
*
*
*
*

L
L
H *
*
*
*
*

*
*
*
L
H
L *
*
*
*
*
*
*
*
L
L
H *
*
*
*
*
*
A0>B0
A0<B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0 *
*
*
*

A1>B1
A1<B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1
*
A2>B2
A2<B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3>B3
A3<B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3

H
L
L L
L
H L
L
H H
L
L *
H
L *
H
L A0=B0
A0=B0
A0=B0 A1=B1
A1=B1
A1=B1 A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3=B3

A3=B3
A3=B3

H
H
H
L
L H
L
H
H
L L
H
H
H
L H
H
H
L
L H
L
H
H
L L
H
H
H
L A0=B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0
A0=B0 A1=B1

A1=B1
A1=B1
A1=B1
A1=B1 A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2
A2=B2 A3=B3
A3=B3
A3=B3
A3=B3

مدار كلي براي بخش دوم:
بخش سوم:
نمايشگر در اين مدار به سه قسمت تقسيم مي شود.
۱) LINE to 1-LANE DATA QUAD 2- SELECTOR/MULTIPLEXER درخروجي اين IC تقيير ادرس از خروجي encoder به خروجي RAM صورت مي گيرد به عبارت ديگر اگر خروجي اين IC روي خروجي encoder قرار داشته باشد شما اعداد صفحه كليد را مشاهده خواهيد كرد واگر در خروجي اين IC خروجي RAM قرار داشته باشد مي توان اعداد
داخل RAM را پشت سر هم و با زماني كه مدار كنترل (پالس) تعين مي كند مشاهده كرد.
خروجي ورودي
Q
A B Select A/B Enabla
L
L
H
L
H * *
L *
H *
* L
* H
*
L
L
H
H H
L
L

 

L
L
2)BCD-TO-7-SEGMENT .
BCD-inputs 7-segment outputs
test RBO RBI A3 A2 A1 A0 a b c d e f g
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۱
۰
۰

۰
۰
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۱
۱ ۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱ ۰
۰
۰
۰۱۰
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۱
۰
۱
۱ ۰
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۰
۱
۱
۱ ۰
۱
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۰
۱
۱
۱
۱ ۰
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۱
۰
۱
۰
۰
۱
۰
۰
۱ ۰
۰
۰
۱
۱
۱
۰
۱
۰
۱
۰
۱
۱
۱
۰
۱ ۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۱
۱
۰
۰
۰
۱ ۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱

۰ ۱ * * * * * ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

* ۰ * * * * * ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

حالتهاي مختلف خروجي نسبت به ورودي.
۳)۷-SEGMENT .

مدار كلي براي بخش سوم:
بخش چهارم:
مدار وارد كننده اعداد :
اين قسمت از سه بخش اصلي تشكيل ميشود:
۱) صفحه كليد كه به منظور وارد كردن اعداد در مبناي DECMAL مي باشد.
۲) DECMAL-TO-BCD PRIORITY ENCODER : اين مدار همان IC74147 مي باشد.
Inputs DECIMAL Outputs BCD
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 A3 A2 A1 A0
H*
*
*
*
*
*
*
*
L H
*
*
*
*
*
*
*
L
H H
*
*
*
*
*
*
L
H
H H
*
*
*
*
*
L
H
H
H H
*
*
*
*
L
H
H
H
H H
*
*
*
L
H
H
H
H
H H
*
*
L
H
H
H
H
H
H H
*
L
H
H
H
H
H
H
H H
L
H
H
H
H
H
H
H
H H
L
L
H
H
H
H
H
H
H H
H
H
L
L
L
L
H
H
H H
H
H
L
L
H
H
L
L
H H
LH
L
H
L
H
LH
L

چهار تا NOT براي اين است كه خروجي IC74147 براي مدار نمايشگر قابل فهم باشد.

Inputs Outputs
I3 I2 I1 I0 A3 A2 A1 A0
H
L
L
H
H
H
H
H
H
H H
H
H
L
L
L
L
H
H
H H
H
H
L
L
H
H
L
L
H H
L
H
L
H
L
H
L
H
L L
H
H
L
L
L
L
L
L
L L
L
L
H
H
H
H
L
L
L L
L
L
H
H
L
L
H
H
L L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
مدار كلي براي بخش چهارم:

بخش پنجم:
مدارات كنترل پالس: شامل چند بخش كلي مي باشد.
۱)CONTROLLED OSCILATOR كه در اين مدار از IC555 استفاده شده است امادر گذشته از IC74124 استفاده شده بود.
۲) counter كه در اين مدار همان IC74293 مي باشد.
۳) DECODER كه در اينجا همان IC74259 مي باشد براي تبديل از مبناي سه به هشت است و براي اين در اينجا نصب شده است تا بتواند اعدادي را كه counter نشان مي دهد را به صورت خطي و پشت سر هم نمايش دهد.

Enable inputs Address Inputs Outputs
D CLR E A2 A1 A0 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
*
*
L
H
H
H
H
H
H
H
H H
*
*
L
L
L
L
L
L
L
L *
H
*
L
L
L
L
L
L
L
L *
*
*
L
L
L
L
H
H
H
H *
*
*
L
L
H
H
L
L
H
H *
*
*
L
H
L
H
L
H
L
H L
L
L
H
L
L
L
L
L
L
L L
L
L
L
H
L
L
L
L
L
L L
L
L
L
L
H
L
L
L
L
L L
L
L
L
L
L
H
L
L
L
L L
L
L
L
L
L
L
H
L
L
L L
L
L
L
L
L
L
L
H
L
L L
L
L
L
L
L
L
L
L
H
L L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
H

۴) كليدهاي عملياتي كه در شرايطي خواص فعال مي شوند كه اين شرايط به صورت جدول در زير امده است كه البته اين كليدها تنها با گيتهاي AND-OR-NOT مي باشد.

ABC ABD ABE ABH Q7 عملي كه انجام مي شوى
۰ ۱ ۰ * ۰ مدار خاموش است
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ مدار در حالت عدد پذيري است
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ مدار در حال ذخيره سازي است
۱ ۰ ۰ * ۱ عمليات مدار تمام مي شود
۰ ۱ ۰ * ۱ مدار به حالت اول بر مي گردد
۰ ۱ ۱ * ۰ مدار در حال نمايش كد داخل RAM مي باشد
۰ ۱ ۱ * ۱ حالت قبل دوباره تكرار مي شود

مدار كلي وطرز استفاده از ان:
اين مدار داراي چند كليد است .