۱ ـ ۱ ـ سيم گير
سيم‌گيرها عموماً براي گرفتن و دور‌نگه داشتن سيمها و انتقال آنها به موقعيت تازه روي پايه‌هاي عبور با مقره‌هاي سوزني يا آويزهاي استفاده مي‌شوند سيم‌گيرها در اندازه‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند. وظيفه آنها تحمل نيروي مكانيكي وزن سيم و خاصيت عايقي مقره در خطوط برقدار مي‌باشد. براي سهولت در حمل‌ونقل، بعضي از آنها بصورت دو پارچه ساخته مي‌شوند، كه بوسيله يك بست بهم متصل ميشوند، اتصال اين دو قسمت بيش از چند ثانيه طول نمي‌كشد هرچه ولتاژ خط بالاتر باشد طول و قطر سيم‌گير افزايش مي‌يابد.

براي باز و بسته كردن فك سيم‌گير ابتدا بايد پيچ‌فك، به‌اندازه قطر سيم باز شود و در حاليكه سيم در فك جاي گرفته است چرخانده شود. اين فك‌ها از آلياژ آلومينيوم حرارت ديده و ساخته شده‌اند تا در‌حالي كه از قدرت كافي برخوردارند اصل سبكي وزم هم كه براي اين خط‌گرم حائز اهميت است رعايت شود. سيم‌گيرها عموماً بصورت دوتايي مورد‌استفاده قرار مي‌گيرند، و به‌وسيله زين‌تير، زين اهرمي و يا وسايل ديگر روي تير نصب مي‌شوند.
توجه: اين ابزار هرگز به‌عنوان چوبهاي رابط كششي مورد‌استفاده قرارنمي‌گيرند سيم‌گير بقطر اينچ روي زين تير و در زير تسمه حائل بسته مي‌شود، و از آن به‌عنوان سيم‌گير تنظيم براي كنترل حركت سيم، جهت دور يا نزديك كردن آن به پايه استفاده مي‌شود. سيم‌گير بزرگتر روي زين اهرمي يا زين تير قرارمي‌گيرد و موقعيت آن روي تير مشخص مي‌شود، تا نيروي مكانيكي وزن سيم و خاصيت عايقي مقره را تحمل نمايد. توسط چرخ طنابي كه به انتهاي چشمي زين اهرمي يا زين تيز وصل مي‌شود مانور مي‌كنند. وقتي فك‌هاي دو سيم‌گير روي سيم قرار‌گرفت مي‌توان آنها را در هر جهتي

چرخاند سيم را بگيرند يا آزاد كنند. فك سيم‌گير حمل‌كننده نيروي مكانيكي معمولاً بگونه‌اي دور سيم قرارمي‌گيرند كه دهانه آن به‌طرف فردي كه بالاي تير كار مي‌كند، باشد، تا‌وي با يك‌نظر تشخيص دهد، كه آيا فك محكم دور سيم قرارگرفته است يا نه.
فك سيم‌گير تنظيم روي سيم به‌طرف پايين قرارمي‌گيرد و هرگز نبايد آن را زيادتر از حد متعارف محكم كرد. ماداميكه فك سيم‌گيرها سيم را دربر‌گرفته است سيم از داخل آنها خارج نخواهد شود. فقط با چرخاندن بدنه سيم‌گير فك‌ها باز خواهد شد.
سيم‌گير با زين تير كه كلمپ مناسب همان سيم‌گير را داراست بكاربرده مي‌شوند با شل كردن مهره پروانه‌اي، كلمب باز شده و سيم‌گير داخل آن قرارمي‌گيرد و پس‌از بستن كلمپ به‌ميزان دلخواه محكم مي‌شود. براي حركت سيم‌گير كافي است مهره را كمي شل كرده، بطوري كه سيم‌گير بتواند در هر‌جهت حركت نمايد و به‌محل دلخواه برسد با محكم كردن مهره، سيم‌گير در كلمپ زين تير محكم مي‌شود. سطح داخل كلمپ كاملاً صاف و لبه‌هاي آن دايره‌اي شكل و فاقد زاويه است، بطوري‌كه هيچ آسيبي به بدنه سيم‌گير وارد نمي‌كند. براي بحركت درآوردن سيم‌گير حمل كننده نيروي مكانيكي، قلاب يك‌سر چرخ طناب همواره داخل چشمي زين اهرمي و سرديگر آن داخ

ل يكي از چشمي‌هاي پنجه فولادي يا چشمي ديگر كه به‌همين منظور روي تير قراردارد، نصب مي‌شود، اين‌كار به‌وسيله نفراتي كه پايين‌ تير ايستاده‌اند، با كشيدن و يا شل كرده طناب چرخ انجام شود.
توجه : در مواقعي كه مقطع سيم بسيار بالاست از زين اهرمي كه دو سيم‌گير بر روي آن نصب

مي‌شود بروي سيم‌گيرها
۱ ـ چشمي گردان سيم‌گير Wire tong band
2 ـ حلقه‌گردان سيم‌گير Wire tong swiver
3 ـ كلمپ سيم‌گير Wire tong blockd clamp
از اين كلمپه برا اتصال وسايل ديگر مثل چرخ طناب جهت كنترل وزن سيم، مهار سيم، محدوديت فضا و … روي سيم‌گير استفاده مي‌كنند.

حلقه‌گردان سيم‌گير Wire tong swivel

چشمي گردان سيم‌گير Wire tong nand

كلمپ سيم‌گير Wire tong blockd clamp
شكل(۲ ـ ۱) سيم‌گير و كلمپهاي قابل نصب روي آن

۱ ـ ۲ ـ زين تير(زين سيم‌گير) WIRE TONG SADDLES
براي بستن سيم‌گير به تير، برج و كنسول از زين‌تير استفاده مي‌شود.
زيني كه روي تير بسته مي‌شود شامل بدنه‌اي از آلياژ آلومينيون حرارت ديده، قفل اهرمي يا چرخي و يك زنجيره ميباشد كه روي تيرهاي سيماني و چوبي بسته مي‌شود. نوع قابل نب بروي برج آن بشكل J و نوع كنسولي آن با پيچهاي خزينه‌اي و صفحات عاج‌دار روي كنسولنصب مي‌شوند. هر دو‌نوع اهرمي و چرخي داراي يك ضامن است تا هنگامي كه به آن نيرو وارد مي‌شود باز نشود. همچنين بستن يك ضامن باعث مي‌شود فشار زياد به زنجير وارد نگردد. كلمپي كه سيم‌گير در آن قرارمي‌‌گيرد مي‌تواند روي محور زين‌تير بچرخد. اين كلمپ قابل تعويض بوده و براي انواع سيم‌گيرها كلمپ مربوط به‌همان سيم‌گير انتخاب مي‌شود نوع مخصوص برج آن براي هر برجي قابل ا

ستفاده است و نوع كنسولي آن قابل تنظيم براي هر كنسول چوبي مي‌باشد. براي بستن زين به تير آنرا در جاي مناسب قرارداده و زنجير را از دور تير به‌داخل قلابي كه به اهرم متصل است قلاب مي‌كنند، بطوريكه زنجير نه خيلي كشيده و نه خيلي شل باشد با جابجا كردن دسته اهرم در سوراخ U شكل به‌اندازه نصف يكي از حلقه‌هاي زنجير، زين را سفت يا شل مي‌كنند.

نوع چرخي آن عيناً مانند نوع اهرمي بسته مي‌شود فقط به‌جاي قلاب كردن زنجير بايد چرخ را در جهت عقربه‌هاي ساعت چرخاند تا كاملاً زنجير بدور تير سفت شود. براي بازكردن قفل زين، دسته آن را گرفته و با انگشت شست به اهرم فشار مي‌آورند تا آزاد شود، سپس دسته را بطرف بيرون تير مي‌كشند، با آزاد كردن زنجير قلاب زين باز مي‌شود. اگر روي تير بعلت تراكم وسايل و زين‌ها جاي كافي براي حركت آزادانه سيم‌گير وجود نداشته باشد، از زين مخصوص كنسول استفاده مي‌شود. زين برج روي قسمت‌هاي زاويه‌دار برج(نبشي) بوسيله چهار قلاب با پيچ‌هاي پروانه‌اي بسته مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۲) انواع زين سيم‌گير
۱ ـ ۳ ـ زين اهرمي LEVER LIRE TONG SUPPORT
زين اهرمي همانطور كه در قسمت(۳ ـ ۱) توضيح داده شد نيروي ناشي از وزن سيم روي سيم‌گير حمل‌كننده نيرو را بروي پايه منتقل مي‌كند. نحوه بستن آن به‌دور تير مانند بستن زين‌تير است در تيرهاي سيماني، روي پايه‌هاي عبوري و در قسمت جان‌تير بسته مي‌شود در دو سايز طراحي شده، كه در يك نوع آن فقط يك سيم‌گير و در نوع ديگر دو سيم‌گير روي آن نصب مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۳) زين اهرمي

۱ ـ ۴ ـ پنجه فولادي: ROPE SNUBBINS BRAKET
اين وسيله داراي شش حلقه است، كه براي نگه داري ابزار و درگير كردن قلاب چرخ طناب سرويس يا چرخ طناب در يكي از حلقه آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانند زين تير برروي پايه نصب مي‌شود. همچنين در بعضي از مواقع جهت مهار تير هنگام تعميرات از آن استفاده مي‌شود. هر چشمي آن مي‌تواند ۱۰۰۰ پوند نيرو را تحمل نمايد.

شكل(۱ ـ ۴) پنجه فولادي

۱ـ ۵ ـ گيره سيم خط‌گرم HOT LINE WIRE GRIPS
از اين وسيله در پايه‌هاي انتهايي و يا در زوايا كه از مقره‌هاي بشقابي استفاده مي‌ش

ود بي‌جهت برداشتن نيروي كشش سيم از روي مقره استفاده مي‌شود. قسمت فك مانند آن مطابق شكل(۱ ـ ۵) دور سيم قرارگرفته و هرچه بيشتر به آن نيرو وارد شود سيم را بيشتر جذب خواهد كرد، و با قطع نيروي وارده به سيم بطور اتوماتيك آزاد مي‌شود. داراي مواد محافظي است كه از وارد شدن آسيب به سيم و همچنين لغزش سيم داخل فك جلوگيري مي‌كند. توسط شاخه گردان كه روي استيك عمومي نصب شده روي سيم قرارمي‌گيرد و بعنوان يك چشمي براي نصب قلاب چرخ طناب يا تنشن پولر در طرف خطوط برقدار مورد‌استفاده قرارمي‌گيرد.

شكل(۲ ـ ۵) انواع گيره‌سيم سيم خط‌گرم

۱ ـ ۶ ـ سيم برو ابزار پرس WIRE CUTTETRS & COMPRSSION

اين ابزار براي بريدن و پرس كردن سيمها بكار ميروند. تيغه‌هاي اين ابزار از جنس فولاد سخت ساخته شده است تا خاصيت خود را براحتي از دست ندهد. قسمت بدنه و مكانيزم فرمان آنها از جنس اپوكسي گلاس ساخته شده است كه از ايمني و دوا بالايي برخوردار است.

شكل(۱ ـ ۶) سيم‌بر وابزار پرس
۱ ـ ۷ ـ سكوي عايق PLATFORMS
سكوهاي اپوكسي گلاس براي قرارگرفتن افراد در ارتفاع بالا(روي انواع تير) طراحي شده‌اند، تمام قسمتهاي بدنه اين سكوها از استحكام بالايي برخوردار هستند. اين سكوها قابل تنظيم بوده و داراي تسمه نايلوني با زنجير ايمني و دسته‌هاي حلقه‌دار ايمني دوبل جهت اجتناب از احتمال اتصال كوتاه هستند. عرض اين سكوها اينچ مي‌باشد. كليه اجزاء فلزي كه به‌عنوان نگه‌دارنده سكوها مورد استفاده قرار مي‌گيرند در قسمت زيرين به سكوها متصل هستند. وضعيت ساختماني آنها با كيفيتي تهيه گرديده است كه سطح سكوها از بدنه عايق شده و قابل خشك كردن مي‌باشد.
براي راه رفتن روي اين سكوها، سطح آنها پوشيده از موادي شن مانند است تا شخص روي آن سُر نخورد. قسمتي در نزديكي تير و انتهاي سكو وجود دارد كه امكان كاهش رطوبت در هواي طوفاني را بوجود مي‌آورد و لازمست اكيپ تعميرات قبل‌از كار آن منطقه را از رطوبت و آلودگي پاك نمايد. تحمل نيروي مكانيكي سكوهاي يك نفره ۶۰۰ پوند و سكوي دو نفره ۸۰۰ پوند مي‌باشد.

شكل(۲ ـ ۷) سكوي عايق و نحوه نصب آن

۱ ـ ۸ ـ جمپر موقت TMEPEERRY JUMPER
اين وسيله بصورت موازي جايگزين جمپرهاي فرسوده يا قسمتي از مدار مي‌شود. قبل‌از هرگونه اقدامي جمپرهاي موقت در محل موردنظر قرارمي‌گيرد، اين جمپرها ولتاژ خط و جريان عبوري از آن را موقتاً تا انجام كامل تعميرات در مسير خط برقدار امكان‌پذير مي‌نمايد.

شكل(۲ ـ ۸) جمپر موقت
۱ ـ ۹ ـ بازوي موقت AUXILIARY ARM
اين بازو در انواع مختلف ساخته شده‌اند. بعضي از آنها برروي لاين‌تراك و بعضي از آنها روي پايه نصب مي‌گردند، تا بطور موقت جايگزين نيروي مكانيكي سيم و خاصيت عايقي مقره در پايه‌هاي عبوري شوند با استفاده از اين ابزار اكيپ تعميرات قادر خواهند بود براحتي كنسول را تعويض نمايند.

شكل(۲ ـ ۹) انواع بازوي موقت

۱ ـ ۱۰ ـ جك كششي HOT STICK TENSION PULLER
اين ابزار براي ايجاد خلاصي و برداشتن نيروي كشش سيم از روي زنجير مقره، در تعويض مقره‌هاي انتهايي يا براي نگهداري دو‌طرف سيم براي ولتاژ‌هاي بالاتر از kv5/34 طراحي شده‌اند.
مزاياي اين ابزار نسبت به چرخ طناب سرويس، سهولت استقرار و عملكرد راحت آن مي‌باشد.
جامد بودن ستون اصلي و چرخ ضامن‌دار آن كه با نيروي خيلي كمي به حركت در‌مي‌آيد، آنرا نسبت به مستقر كردن و استفاده از چرخ طناب سرويس مؤثرند مي‌سازد. همچنين در مواقعي كه شكستگي مقره بسيار زياد است و ممكن است باعث آسيب و پاره‌شدن چرخ طناب

سرويس گردد، مورد‌استفاده قرارمي‌گيرد.
پيچ فلزي آن در داخل ستوني از عايق قرارگرفته و در اين‌شرايط حداقل عايق باقي‌مانده بين دو‌طرف فلزي دستگاه اينچ مي‌باشد. جنس عايق آن از اپوكسي گلاس بوده، و دامنه عملكرد آن بين اينچ تا حداكثر اينچ، داراي ظرفيت كششي ۴۰۰۰ پوند، طول ۵/۴ فوت و وزن آن ۱۱ پوند مي‌باشد.

شكل(۱ـ ۱۰) جك كششي

۱ـ۱۱ـ تجهيزات ايمني دست(دستكش عايق) HAND SAFETY EQUIPMENT
دستكش عايق زماني مورد‌استفاده قرارميگيرند، كه اكيپ تعميرات بخواهند به‌قسمتهاي برقدار يا سازهاي فلزي اينگونه خطوط در سطح ولتاژ تا kv63 نزديك شوند. لازم بذكراست، هنگام نزديك شدن به خطوط برقدار ارتباط الكتريكي با زمين توسط بوم و باكت يا سكوي عايق الزاماً قطع گردد. شكل(۱ ـ ۱۱)

۱ـ۱۲ـ تجهيزات ايمني بازو(بازوبند عايق) ARM SAFETY EQUIPMENT آرنجبند مكمل دستكش عايق است و از مچ دست تا كتف را در بر‌ميگيرد زمانيكه به خطوط حامل انرژي در سطوح ولتاژ زير kv63 نزديك مي‌شوند علاوه بر پوشيدن دستكش الزاماً از آرنجبند استفاده مي‌كنند. آرنجبند بايد در هر روز كاري كنترل شود، و در‌صورت مشاهده پارگي يا فرسودگي از آن استفاده نمي‌شود.شكل(۱ ـ ۱۲)

شكل(۱ ـ ۱۱) دستكش عايق شكل(۱ ـ ۱۲) آرنجبند عايق

۱ ـ ۱۳ ـ ابزار خط‌گرم(آدابتورها)
اين ابزار بايد بوسيله افراد با تجربه، نصب، بهره‌برداري و سرويس شوند. لذا با‌توجه

به مهارت‌كافي و تجربه‌‌كاري. اين‌تجهيزات داراي ايمني كافي خواهند بود.

شكل (۱ـ۱۳) تيغه گردان نصب شده روي استيك عمومي

۱ ـ ۱۳ ـ ۱ ـ تيغه‌گردان قابل نصب روي چوبهاي عايق
Rotary Blade Tie Stick Head
اين وسيله براي بازكردن سيم‌هاي اصلي، كه انتهاي آنها بصورت حلقه درنيامده باشند مورد استفاده قرارمي‌گيرند، تيغه V شكل آن از آلياژ فولاد كربن ساخته شده و گيره محك

مي براي گرفتن سيم‌هاي اصلي بوجود‌آورده است. حالت گردشي اين تيغه، باعث شده است كه بدون جابجا كردن استيك و با گردش استيك دور سيم، سيم اصلي باز شود.

شكل(۱ـ ۱۴) تيغه گردان
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ تيغه ثابت قابل نصب روي چوبهاي عايق
Fixed Blade Tie Stick Head
اين‌وسيله نيز براي بازكردن سيم‌هاي اصل از روي مقره سوزني يا اتكايي مورد‌استفاده قرار
مي‌گيرد. شكافهاي V شكل آن باعث مي‌شود كه سيم اصلي داخل آن قرارگرفته و محكم شود. تا هنگام بازكردن سيم‌اصلي از مسير خود منحرف نشود. براي سادگي عملكرد رأس اين تيغه با زاويه ۶۰ درج طراحي شده است.

شكل (۱ـ۱۷ ) دوشاخه ثابت
۱ ـ ۱۳ ـ ۳ ـ شاخه‌گردان قابل نصب روي چوبهاي عايق Rotary prong TIE Stick head
اين وسيله براي بستن سيم اصلي به‌روش خط‌گرم مورد‌استفاده قرارمي‌گيرد. حالت گردشي شاخه باعث مي‌شود كه بدون جابجا كردن استيك و با گردش دست آنرا دور سم چرخانده و سيم ‌اصلي را بست. با توجه به شكل ويژه آن براي نصب بعضي از ابزار روي خط كاربرد دارد، مانند نصب چرخ طناب سرويس برروي كنسول و ….

شكل(۲ ـ ۶) شاخه‌گردان
۱ ـ ۱۳ ـ ۴ ـ دو‌شاخه ثابت قابل نصب روي چوبهاي عايق

Fixed prong TIE stick Head
اين وسيله براي بستن اصلي و همچنين گره‌زدن طناب عايق در روي پايه‌ها مورد استفاده قرارمي‌گيرد.

شكل(۱ ـ ۱۷) دوشاخه ثابت
۲ ـ ۱۳ ـ ۵ ـ اشپيل‌كشي متحرك cotter key remeover
اين وسيله با فنري كه در داخل آن تعبيه شده است، باعث خارج شدن اشپيل از داخل

حفره مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۱۸) اشپيل كش متحرك
۱ ـ ۱۳ ـ ۶ ـ اشپيل كش گردان Cotter key pulle
اين وسيله براي بيرون كشيدن اشپيل از داخل حفره بين‌ارتباط مقره و كلمپ، با حركت دوراني به چپ يا راست مناسب است.

شكل (۱ ـ ۱۹) اشپيل كش گردان
۲ ـ ۱۳ ـ ۷ ـ اشپيل كش فشاري Cotter key pusher
اين وسيله زمان كه قسمت ورودي حفره در دسترس باشد مورد استفاده قرار‌مي‌گيرد. نحوه عملكرد آن به اين‌صورت است كه انتهاي صاف و تخت وسيله با نيرويي كه به اشپيل وارد ميكند، اشپيل را از داخل حفره بيرون آورده و انتهاي خميده آن با ضربه‌اي كه به پشت اشپيل وارد مي‌آورد، آن را به وضعيت اول بر‌مي‌گرداند.

شكل(۱ ـ ۲۰) اشپيل كش فشاري
۱ ـ ۱۳ ـ ۸ ـ اشپيل‌كش ثابت All Purpos’e cotter key tool
از اين وسيله علاوه‌بر بيرون آوردن اشپيل از داخل حفره، براي جازدن اشپيل پين در رابط‌هاي خطوط نيز استفاده مي‌گردد.

شكل(۲ ـ ۲۲) پين نگه‌دار
۱ ـ ۱۳ ـ ۹ ـ پين نگه‌دار Pin holder
اين وسيله براي جازدن پين و پيچها از راه دور مناسب است. قسمت سرپين در پين نگه‌دار محكم شده و در محل موردنظر نصب مي‌شود.

شكل(۲ ـ ۲۲) پين نگه‌دار
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۰ ـ تنظيم كننده توپي حفره Ball Socket Adjuster
اين وسيله جهت تنظيم و ثابت نگه‌داشتن چشمي حفره(آي ساكت) براي جداكردن يا اتصال كلمپ مقره‌هاي آويزي و انتهايي به مقره مورد‌استفاده قرارمي‌گيرد.

شكل ( ۱ ـ ۲۳) تنظيم‌كننده توپي حفره
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۱ ـ داسي Shepherd Hook
اين وسيله براي در دسترس قرارگرفتن رشته مقره بعد‌از جداشدن از هادي طراحي شده است بطوريكه قلاب داسي به دور يكي از مقره‌هاي بشقابي قرارمي‌گيرد و رشته مقره به‌طرف برج يا پايه هدايت مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۲۴) داسي
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۲ ـ چنگال مقره تنظيم Adjusble insulartor Fork
اين وسيله براي گرفتن ۹ يا ۱۰ نوع مقره بشقابي طراحي شده است و قادر است مقره‌هاي تا ۱۵ پوند را بلند كند. فك‌هاي آن قابل تنظيم بوده و بوسيله حركت چرخشي كه توسط استيك

عمومي ايجاد مي‌شود از تا اينچ باز و بسته مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۲۵) چنگال مقره قابل تنظيم
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ـ چكش Hammer
اين وسيله در بعضي از موارد در تعميرات روي خطوط گرم كاربرد دارد، مثلاً براي ضربه‌زدن به كلمپ آويزي و …….

شكل(۱ ـ ۲۶) چكش
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ قلاب طناب Tree & Rope hook
قلاب طناب درختي از جنس آلياژ آلومينيوم ساخته شده، روي استيك عمومي نصب مي‌شود. شاخك بلند آن براي پيچيدن و گره‌زدن طناب مورد استفاده قرار‌مي‌گيرد.

شكل(۱ ـ ۲۷) قلاب طناب
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ فيوز‌كشي Fuse puller
اين وسيله براي كشيدن فيوز در حالت برقدار مناسب است. فيوز كش اين قابليت را داراست كه قبلاً در دو وضعيت دلخواه تنظيم شده، به‌وسيله دو باله، دور فيوز قفل شود. يك فنر در اين وسيله باعث نگه‌داشتن فيوز مي‌شود، تا هنگام كشيدن فيوز با فيوز‌كش در يك راستا قرارگيرد. فيوز كش با چرخاندن استيك بازو بسته مي‌شود در بعضي از انواع آن آرواره‌هاي فيوزكشي با مواد پلاستيك پوشانده شده است.

شكل(۱ ـ ۲۸) فيوزكش
۲۱ـ ۱۳ ـ ۱۶ ـ چاقو پوست‌كن Skinning knife
اين وسيله براي بريدن شاخه‌هاي نازك درختان و همچنين بريدن و پاره‌كردن پوشش سيم‌ها و تميز كردن آن بكار مي‌رود.

شكل(۱ ـ ۲۹) چاقو
۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ آدابتور عمومي Universal Adapter
وقتي كه اين وسيله روي استيك عمومي و ابزار عمومي ديگر متصل مي‌شود آن وسيله در زواياي مختلف تنظيم مي‌شود از اين ابزار در جاييكه محدوديت فضا وجود دارد و امكان حركت دادن محدود است، استفاده مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۳۰) آدابتور عمومي

۲ ـ ۱۳ ـ ۱۸ ـ پيچ گوشتي Screw Driver
اين وسيله براي كارهاي منحصر به فرد بكار مي‌رود. مثلا براي سفت كردن پيچهاي شكاف‌دار و …..

شكل(۱ ـ ۳۱) پيچ‌گوشتي
۱ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ اره چوب‌بر Pruning Saws
اين وسيله داراي دندانه‌هاي عميق براي بريدن سريع شانه درختان مي‌باشد، نوع دسته هفت تيري آن براي آرايش درختان و از بين‌بردن شاخه‌هاي بزرگ خطوط برقدار مورد‌استفاده قرار‌مي‌گيرد.

شكل(۱ ـ ۲۳) اره چوب‌بر
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۰ ـ آچار جغجغه Ratchet wrench
اين وسيله براي سفت كردن پيچ و مهره‌ها در خطوط برقدار مورد استفاده قرارمي‌گيرد. بلندي، طول پيچ و ميزان چرخش مهره با توجه به شكل جغجغه محدوديتي ايجاد نمي‌كند. دسته بلند و ساكت بلند آچار جغجغه اين وسيله را براي سفت كردن پيچ‌هاي كنسول مناسب مي‌سازد.

شكل(۱ ـ ۳۲) آچار جغجغه
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۱ ـ اره‌آهن‌بر Hack Saw
از اين وسيله براي بريدن سيم يا پيچهاي در خطوط استفاده مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۳۳) اره آهن‌بر
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۲ ـ برس پاك كننده Paint Brush
اين وسيله با موهاي زبر پلاستيكي براي برطرف كردن گرد و خاك اطراف دستگاههاي برقدار مورد‌استفاده قرارمي‌گيرد.

شكل(۱ ـ ۳۵) برس پاك كننده
۲۱ـ ۱۳ ـ ۲۳ ـ قطع كننده حلزوني Spiral Disconnect
اين وسيله كاربرد زيادي در بازكردن كليدها، كشيدن و جازدن كت‌اوت فيوز(جنس چيني) از گروه قطع كننده‌هاي آويزي دارد.

شكل(۱ ـ ۳۶) قطع كننده حلزوني
۱ ـ ۱۳ ـ ۲۴ ـ آينه براي ديد بهتر Clear Vision mirror
اين وسيله باعث بهتر ديدم محل پيچ و مهره‌ها، اشپيل‌ها و … شده، توانايي

كاركردن روي مقره‌ها، كليدها، باسبارها و ديگر تجهيزات را فراهم مي‌سازد.

شكل(۱ ـ ۳۷) آينه
۱ـ ۱۳ ـ ۲۵ ـ خط‌كش تاشو Folding rule
از اين وسيله براي اندازه گيري فاصله و همچنين انتخاب سيم يا جمپر مناسب، جهت كار در شبكه‌هاي گرم استفاده مي‌كنند.

شكل( ۱ ـ ۳۸) خط‌كش تاشو

۱ ـ ۱۳ ـ ۲۶ ـ برس تميز كننده هادي Conductor cleaing brush
اين وسيله فرچه‌اي كه در موقعيت V شكل قرارمي‌گيرد در حالت دوطرفه عمل تميز كردن سيم را انجام دهد.

شكل(۱ ـ۳۹) برس
۱ـ ۱۳ ـ ۲۷ ـ آچار با سري قابل انعطاف wrench Flexible head
اين وسيله با توجه به قابليت انعطاف آن اين امكان را به اپراتور مي‌دهد تا در زواياي مختلف پيچ و مهره‌هاي موردنظر را باز و بسته نمايد.

شكل(۱ ـ ۴۰) آچار با سر قابل انعطاف
۱ـ ۱۳ ـ ۲۸ ـ گيره پتوي عايق chmpin pin
اين وسيله براي نگه ‌داري پتوي عايق روي جمپرها و همچنين در جلوي كاور سيم جهت جلوگيري از حركت كاور بداخل اسپن بكار مي‌رود.

شكل(۱ ـ ۴۱) گيره پتوي عايق
۱ ـ ۱۴ ـ چوب رابط كششي STRAIN LINK STICK
از اين وسيله در پايه‌هاي انتهايي و پايه‌هاي زاويه كه انتهايي شده‌اند به‌عنوان عايق بين گيره سيم خط‌گرم و چرخ طناب استفاده مي‌شود. همچنين در اسپانهاي طولاني و پايه‌هاي H كه نيروي وزن سيم خيلي زياد بوده و نمي‌توان بصورت ايمن از سيم‌گير استفاده كرد براي تقويت آنها استفاده مي‌شود. اين چوبها در خطوط kv63 به هادي متصل شده و در نزديكي سيم‌گيرها قرارمي‌گيرند و بوسيله چرخ طناب يا جك زنجير در قسمت بالا روي برج نگهداري شده و نيروي وزم سيم را براحتي تحمل مي‌نمايد از چوب رابط كششي همچنين براي نگه داشتن فاز وسط در ساختار H در مدت زمان تعويض مقره يا كنسول استفاده مي‌شود.

قلابها و قسمتهاي پرچ شده آن از آلياژ آلومينيوم حرارت ديده ساخته شده تا اينكه بهترين نسبت از نيرو به وزن را داشته باشند، قلاب چرخ طناب يا چرخ طناب سرويس درقسمت چشمي انتهاي چوب رابط كششي قرارمي‌گيرد كه در آن استيل با كيفيت بالا بكار رفته است. اين قسمت بطور آزاد برروي ياتاقانهاي ساچمه‌اي مي‌چرخد تا هرگونه احتمال پيچ‌خوردگي چرخ طناب و طناب در آن از بين برود. فك‌هاي جلو نيز طوري ساخته شده‌اند كه از ايجاد خراش در روي سيم جلوگيري نمايد.
بيشترين نيروي قابل تحمل برحسب قطر در اين چوبه عبارتند از:
نيروي قابل تحمل برحسب پوند قطر چوب برحسب اينچ
۳۵۰۰

۳۶۰۰

شكل(۱ ـ ۴۲) چوب رابط كششي

۱ ـ ۱۵ ـ چوب رابط حلزوني SPIRAL LINK STICK
چوب رابط حلزوني به‌جاي چوب رابط كششي در فاصله‌ها كوتاه، جايي كه پرسنل تعميرات نمي‌توانند بطور ايمني چوب رابط كششي را با دست نصب نمايند، مورد استفاده قرارمي‌گيرد، يك چشمي، مخصوص بلندكردن، روي سرفلزي آن قراردارد كه با استفاده از استيك عمومي آن را به‌ هادي متصل مي‌نمايد. چوب رابط حلزوني از جنس اپوكسي گلاس بقطر اينچ ساخته شده است. فريم حلزوني آن از جنس آلومينيوم حرارت ديده، همچنين قلاب حلزوني و چشمي انتهاي آن را استيل گالوانيزه ساخته شده‌اند.
ماكزيمم نيروي قابل تحمل اين چوبها ۳۵۰۰ پوند مي‌باشد.

شكل(۱ ـ ۴۳) چوب رابط حلزوني
۱ـ ۱۶ ـ چوب رابط غلطكي ROLLER LINK STICK
چوب رابط غلطكي براي جداكردن و دور نگهداشتن هادي در وسط اسپن بكار مي‌رود، همچنين زمان تعويض يا جابجا كردن تير آنها را به هادي وصل كرده و سيم را توسط چرخ طناب سرويس يا چرخ طناب كه به چشمي انتهاي اين چوبه وصل شده، كشيده و در موقعيت مناسب قرارمي‌دهند. چوبهاي رابط غلطكي همچنين براي اندازه‌گيري فاصله بين هاديها و زمين از طريق اتصال يك تكه نوار يا طناب به حلقه انتهايي آن نيز بكارگرفته مي‌شوند.
بدنه اين ابزار از جنس اپوكسي گلاس بقطر اينچ ساخته شده است. اندازه روزنه قلاب آن برابر با اينچ، و زمانيكه بسته مي‌شود برابر اينچ مي‌باشد. با چرخاندن چوب رابط غلطكي قلاب آن بسته شده و مي‌تواند براحتي روي هادي بلغزد و در موقعيت مناسب قرارگيرد. ماكزيمم نيروي قابل تحمل اين چوبها ۱۰۰۰ پوند مي‌باشد.

شكل(۱ ـ ۴۴) چوب كششي غلطكي
۱ـ ۱۷ ـ آچار عايقي قابل تنظيم EXBLE INSULATED WRENCHES
از اين ابزار براي سفت كردن پيچ و مهره‌ها در خطوط ولتاژ بالا استفاده مي‌شود. حالت فلزي اين ابزار باعث مي‌شود كه افراد در زواياي مختلف بتوانند عمل باز و بسته كردن پيچها را، آسانتر انجام دهند در قسمت پايين آن سوراخي وجود دارد كه دسته آچار جغجغه در آن فيك

س مي‌شود.

شكل(۱ ـ ۴۵) آچار قابل تنظيم
۱ـ ۱۸ ـ ست بكس شش‌گوش HEX SOCKET SETS
اين ست بكس مي‌توانند بر روي آچار عايقي قابل تنظيم و همچنين آچار عايقي زاويه دار نصب شده و در موقعيت‌هاي مختلف، پيچ و مهره‌ها را باز يا بسته نمايند.

شكل(۱ ـ ۴۶) ست بكس شش‌گوش
۱ـ ۱۹ ـ آچار بكس زاويه‌دار ALL ANGLE COG WRENCH
اين وسيله يك آچار بكس است كه در زواياي مختلف مي‌تواند پيچ و مهره‌هاي گوناگون را باز و بسته نمايد.

شكل(۱ ـ ۴۷) آچار بكس زاويه‌دار