تورم

سياست داخلي : تورم
تورم براي مردم كشورمان اكنون كلمه اي بسيار آشناست.كلمه اي چندش آور مهمان ناخواسته اي بوده و به همين راحتي هم دست بردار نمي باشد.
حال چطور اين مهمان نا خواسته وارد اقتصاد كشور شده دلايل زيادي متصور است.دلايلي كه داخلي هستند و خارجي،دلايلي كه حاصل سياست خودمان مي باشد و دلايلي كه خواسته و ناخواسته اقتصاد جهاني عامل اصلي آن مي باشد اما اگر بخواهيم عوامل اصلي تورم را در كشور نام ببريم به اين صورت مي باشد كه:

اقتصاد نفتي سياست انبساطي مالي دولت،عدم انضباط مالي دولت،حجم بالاي نقدينگي مخرب و سرگردان- گسترش سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني و زيربنايي كه قابليت جذب اقتصادي ندارند- برداشت از حساب ذخيره ارزي- افزايش قيمت هاي جهاني- افزايش قيمت هاي حاصل انرژي كه خود هزينه هاي توليد را بالا مي برد.
اما اگر كمي دقيق تر به موضوع نگاه كنيم به دو عامل بسيار مهمي مي رسيم كه زياد بيان نشده اند و كمتر به آنها پرداخته شده كه شامل:۱-بهره وري۲-فساد اقتصادي مي باشند.
عواملي كه در كشورهاي جهان سوم بسيار مشهود مي باشند.حال چرا اين عوامل اكنون به عنوان عوامل اصلي ياد شده اند؟

به چند دليل است: يكي از دلايل آن اين است كه در كوتاه مدت يا ميان مدت با حل اين دو عامل حداقل تورم را در يك سطح مشخص نگه داشت و دليل ديگر اينكه اين دو عامل حداقل تورم را در يك سطح مشخص نگه داشت و دليل ديگر اينكه اين دوعامل به نوعي به خودمان برميگردد و راحت تر قابل حل شدن است.در شرايطي كه اقتصاد داخلي تحت تحريم بين المللي مي باشد و همين تحريم هزينه توليد و هزينه واردات را افزايش مي دهد.به نظر مي رسد راهكار اصلي آن بهره وري يا ارزش آفريني مي باشد.سؤالي كه اينجا پيش مي آيد اين است كه واقعا ما چقدر ساعات مفيد كاري در كشور داريم؟ و سؤالي ديگرآيا ما فرهنگ صرفه جويي را در كشور نهادينه كرده ايم؟ آيا

نمي توان با بهره وري اثر آن را حداقل كرد،اما در مورد فساد اقتصادي به اين صورت كه فردي را در نظر بگيرند كه متقاضي دريافت تسهيلات بانكي بوده و در اين مسير هم بايد بوروكراسي زيادي را طي كند وي براي فرار از اين بوروكراسي و سريع دريافت كردن تسهيلات به رشوه دادن متوسل خواهد شد و همين رشوه را به هزينه توليد خود اضافه خواهد كرد،اما طرف ديگر اين موضوع همي

ن فرد اگه همين تسهيلات را وارد توليد نكند و آن را در مسكن يا طلا و غيره وارد كرد خود موجبات بحران ديگري را فراهم خواهد كرد.پس در اينجا مبارزه با فساد اقتصادي و كاهش بوروكراسي سيار اهميت پيدا مي كند.
در پايان اينكه با كمي تامل به اين نتيجه مي رسيم كه باز خودمان هستيم كه مي توانيم اثر تورم را حداقل نماييم.

سياست خارجي : سياست خارجي ايران در عراق جديد
در طول چهار دهه گذشته هيچ كشوري در سطح منطقه به اندازه عراق زمينه هاي چالش و تحميل هزينه هاي امنيتي و سياسي براي ايران فراهم نكرده است.تغيير رژيم بعثي و بروز تحولات جديد كه منجربه تغير ماهيت و ويژگي هاي جديد در ساخت قدرت و سياست عراق گرديد.نقطه عطفي در روابط دو كشور به حساب مي آيد،بدين معني كه براي اولين بار تاكيد بر اشتراكات و زمينه هاي فرصت سازي در كنار چالش هاي موجود معيار برقراري روابط شده است.

منطق اهميت عراق جديد از حوزه سياست خارجي ايران بر شكل گيري يك سري متغيرهاي جديد همچون ورود تقويت عنصر شيمي در ساخت قدرت و حكومت عراق روند حركت عراق از يك دشمن استراژيك به يك دوست وهمكار منتقه اي و به طبع تعادل در سياست ايران با منطقه و جهان عرب و همچنين جايگاه عراق در روابط بين الملل ايران و تنظيم سيلست خارجي با قدرت هاي بزرگ همچون آمريكا و آثار آن به امنيت و منافع ملي ايران مي باشد.به عبارت ديگر نوع حكومت آينده عراق و چگونگي تنظيم روابط با آن،فراتر از روابط دو جانبه در سطوح منطقه اي و بين المللي نيز حوزه سياست خارجي ايران را تحت تاثير قرار مي دهد.
سابقه تنش و ريشه هاي بي اعتمادي و تنازع در روابط د

و كشور بيش از آنكه جنبه هاي استراتژيك و عميق داشته باشد ماحصل حضور و نقش قدرتهاي مداخله گر خارجي در ساخت قدرت و سياست منطقه از يك سو و رقابت هاي سياسي منطقه اي در كشور در پرتو تعريف نقش تهديد گر براي يكديگر از سوي ديگر بوده است.

بر اين اساس با بروز تحولات جديد در ماهيت و شكل قدرت عراق و زمينه هاي خروج از نقش تهديدگر متقابله دو كشور مي تواند وارد مرحله جديدي مبتني بر اعتماد متقابل و در چارچوب همكاريهاي استراتژيك سياسي-امنيتي ،اقتصادي و فرهنگي در سطح منطقه تعريف شود.
منطق استفاده از نقش عنصر شيعه بر اين اساس قرار دارد كه سياست خارجي ايران به دليل سابقه فرهنگي ،رقابت مذهبي-تاريخي و رقابت و دشمني ،زمينه ها و ظرفيت هلي اندكي براي حضور در مسائل قدرت و سياست جهان عرب دارد.به عبارت ديگر،هر چند چگونگي تطبيق نقش عنصر شيعه با سنت ها ،شاخص ها و جهت گيريهاي طبيعي سياسي و فرهنگي تاثير گذار بر

سياست خارجي ايران به نوبه خود مي تواند يك محدوديتبه لحاظ تنظيم سياست خارجي ايران در سطح روابط با جهان عرب به حساب آيد،اما مهمتر از آن بايد توجه داشت كه استفاده از اين عنصر يك ابزار فرصت ساز در روند انتقال سياسي-امنيتي خاورميانه در شرايط جاري ميباشد.در واقع با بروز تحولات جديد در عراق نقش عنصر شيعه به عنوان يك مسير غير قابل برگشت وارد مسايل قدرت و سياست خاور ميانه شده است.لذا تقويت اين نقش در حوزه سياست خارجي ايران به معناي تقويت جايگاه ايران در منطقه خاورميانه به حساب مي آيد.

فرهگي _ اجتماعي : اعتياد
اولين ضربه هاي اعتياد بر پيكره خانواده و بويژه فرزندان وارد ميشود . شايد اگر در يك موقعيت انتزاعي آسيب اجتماعي و رواني مثل اعتياد را بررسي كنيم،بتوانيم آنان را مقصرين و عاملان اصلي اعتيادشان تلقي نماييم و فرض كنيم آنان پيله اعتياد را خود خود به دور خويش تنيده اند.
اما با نگاهي جامع تر و عميق تر و با استفاده از رويكردهاي تعميقي علمي؛ابعاد،علل و عوامل اين پديده چند متغيره تحت عنوان يك آسيب اجتماعي بررسي مي شود. در چنين جوامعي نوجوانان در ميان مجموعه اي از علل و عوامل رواني،زيستي و اجتماعي معتاد مي شوند و فرد به عنوان يك يك عامل ميزبان تحت تاثير دو عامل در دسترس بودن مواد مخدر و محيط آلوده و آسيب زا به رفتار سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر گرايش پيدا مي كند.و در اين محيط اعتياد نه فقط يك بزه

كاري،بلكه قبل از آن يك نوع بزه ديدگي است.اعتياد عبارت است از حالتي كه استعمال متوالي يا متناوب ماده مخدر در فرد ايجاد مي كند.با استعمال مواد مخدر تحريك پذيري سلولهاي عصبي در دستگاه عصبي افزايش مي يابد در نتيجه داروي بيشتري لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتياد خطر بزرگي براي ارزش هاي اسلامي جامعه محسوب مي شود.دروغ گفتن،دزدي كردن،جنايت و حتي پشت پا زدن به ناموس همه از عوارض اعتياد است.در زمينه فكري و فلسفه زندگي ،معتادان بي اعتنا به زندگي ،بدبين،منفي باف،بي هدف ، بي بند و بار،بي هيجان و بي توجه به ارزشهاي حاكم بر جامعه هستند.

علت هاي اعتياد
الف:استفاده روز افزون مواد مخدر منحصر به عده خاصي نيست بلكه در تمام گروهها و طبقات مردم كشورهاي مختلف در حال پيشرفت است تا حدي كه در سال هاي اخير مصرف مواد مخدر در بين دانشجويلن و دانش آموزان بسيار زياد ديده شده است.
ب:خانواده:براساس نتايج تحقيقات انجام شده محروميت هاي عاطفي فرد در دوران كودكي و كمبود محبت لازم منجر به سازوكاري مي گردد كه نوجوان را براي دستيابي به تسكين ولذت سريع بي اختيارمي سازد.نبودن مرجع و تكيه گاه ثابت پدر يا مادر در خانواده از عوامل مهم است همچنين اعتياد يكي از والدين به مواد مخدر در فرزندشان اين گمان را به جود مي آورد كه اعتياد يك عمل معمولي و ازخصوصيات افراد برگسال است.
ج:وفور مواد مخدر:وفور مواد مخدريكي ديگر از علل عمده اي است كه دراختيار جوانان و خانواده ها نقش به سزايي دارد.آزاد بودن مصرف مواد مخدر با وجود قوانين ناقص و استعمال مشروط آن دربعضي از كشورها سبب فراواني و دستيابي آسان به آن مي گردد.

د:در دسترس بودن مواد مخدر:يكي ازعوامل مؤثر در اعتياد جوانان در دسترس بودن اين مواد است.وقتي چيزي به آساني در اختيار مردم قرار گيرد گرايش به آن آسانتر صورت مي پذيرد.
اعتياد يك بزه ديدگي اجتماعي است پس بايد به عنوان يك بيمار به معتاد نگاه كرد و براي درمان آنان بايد مراكز مشاوره و درمان در كشور راه اندازي شود تا بتوان اين عارضه اجتماعي و بلاي خانمان سوز از دامن جامعه پاك كرد.

پرسش نامه
۱)نظر شما راجع به اينكه اعتياد در بين دانشجويان را نبايد يك مشكل سياسي دانست،چيست؟
الف)كاملا موافق ب)بي نظر ج)مخالف د)كاملا مخالف
۲)به نظر شما كداميك از قطب هاي زير تاثير بيشتري در افزايش اعتياد در بين دانشجويان دارد؟
الف)ماده تاثيرات آن بر ارگانيسم ب)نقش محيط اطراف

در دوران هاي مختلف زندگي ج)عوامل عاطفيدر مورد فرد د)فقدان اعتماد به نفس ه)غرور
۳)به چه دليل دانشجويان غير بومي بيشتر در معرض خطر اعتياد هستند؟
الف)تنهايي ب)مواجه با مشكلات و سختي ها ج)استرس هاي بيشتر د)زندگي جمعي ه)مشكلات عاطفي

۴)رايج ترين انحراف در بين دانشجويان از ديدگاه شما چيست؟
الف)اعتياد ب)انحراف جنسي ج) دختران فراري د)سرقت ه)تكدي گري
۵)در مرحله آغاز استعمال مواد در بين دانشجويان مهمترين عناصر حوزه فرهنگي-اجتماعي كدام است؟
الف)موانع اجتماعي ب)انتظارات اجتماعي ج)دسترسي به مواد د) فرار از مشكلات ه)فشارهاي محيطي
۶)به نظر شما دلايل افزايش مصرف سيگار در بين دانشجويان به ويژه دختران چه بوده است؟
الف)برنامه ريزيهاي فرهنگي،اجتماعي،سياسي گذشته ب)كم كاريهاي گذشته ج)عدم مديريت در گذشته د)امروزه متولد شده است ه)بي نظر
۷)آيا ناهماهنگي درباورهاي مذهبي باعث افزايش رفتارهاي انحرافي مي شود؟
الف)كاملا موافق ب)موافق ج)بي نظر د)مخالف ه)كاملا مخلف
۸)چه عوامل اجتماعي باعث افزايش روي آوردن به مصرف مواد دربين دانشجويان مي شود؟
الف)نابرابري اجتماعي و اقتصادي ب)در دسترس بودن مواد ج)عوارض جمعي د)تسلط گروه هاي اقليت نژادي ه)جنگ و بحران اقتصادي
۹)انگيزه هاي مصرف مواد اعتياد آور دربين دانشجويان چيست؟

الف)كنجكاوي ب)غرور ج)شكست هاي اجتماعي د)فشارهاي عصبي و رواني ه)تفريح و سرگرمي
۱۰)آيا بين وضعيت موجود خوابگاهها و رفتارهاي انحرافي دانشجويان رابطه وجود دارد؟
الف)كاملا موافق ب)موافق ج)بي نظر د)مخالف ه)كاملا مخالف
۱۱)به نظرشما چرا امروزه بعضي از دانشجويان مصرف الكل را بدون اشكال مي دانند؟
الف)عدم دينداري ب)دسترسي آسان ج)افزايش شانيت د)تربيت نادرست ه)بي نظر
۱۲)آيا بين وضعيت خانواده و رفتارهاي انحرافي رابطه وجود دارد؟
الف)كاملا موافق ب)موافق ج)بي نظر د)مخالف ه)كاملا مخالف
۱۳)مهمترين عواملي كه بيشترين تاثير را در گرايش دانشجويان به مواد دارند كدامند؟
الف)فقدان اعتماد به نفس ب)نبود بهداشت رواني و استرس و فشارهاي رواني ج)مشكلات عاطفي د)احساس تنهايي و غربت ه)احساس پوچي و بي هدفي
۱۴)دلايل افزايش طلاق هاي توافقي در بين دانشجويان چيست؟

الف)بي كاري ب)اختلافات طبقاتي ج)اعتياد د)طولاني بودن مراحل قانوني طلاق
۱۵)چه عوامل خانوادگي باعث افزايش روي آوردن به اعتياد مي شود؟
الف)سردي روابط ب)عدم مهارت والدين در تربيت فرزندان ج)بي توجهي والدين د)خانواده هاي بد سرپرست،بي سرپرست،تك سرپرست ه)مشكلات عاطفي

تحليل پرسش نامه
همانطور كه در اكثر پاسخها مشاهده مي كنيم اعتياد را نبايد يك مشكل سياسي بدانيم.وقتي اعتياد را به منزله بيماري در نظر مي گيريم نبايد وجود اين بيماري در دانشگاهها را به مسائل سياسي مرتبط كنيم. اعتياد در كل جامعه ما به بحران تبديل شده است،بنابراين دانشگاهها نيز از اين قاعده مستثني نيستند.اعتياديك-آسيب اجتماعي است بايد آن را بپذيريم و براي حل اين مشكل راهكاري ارائه كنيم.

آسيب هاي اجتماعي بخصوص اعتياد معضلي نيست كه امروزه متولد شده باشد،بلكه ريشه آن در برنامه ريزي هاي فرهنگي ، اجتماعي ،سياسي يا كم كاري هاي گذشته يا عدم مديريت صحيح در گذشته است. وجود پيوندو ارتباطات عميق خانوادگي نقش بسزايي در پيشگيري از اعتياد دارد و هر قدر اين ارتباطات به سردي گرايد خطر اعتياد در ميط خانواده نيز افزايش مي يابد.
دانشجويان غير بومي بيشتر در معرض خطر اعتياد هستند.با پيدايش دانشگاههاي غير دولتي و نظير آن در تمامي شهرهاي ايران دانشجويان غير بومي به شدت افزايش يافته است.بالطبع دانشجو چند سال از خانواده ، دوستان و آشنايان خود دور مي افتد و در اين بين آمادگي پذير

ش بسياري از آسيب ها را دارد.در اين ميان نقش دوستان بسيار حائز اهميت است.
اگر دوستاني ناباب در طول سالهاي دانشجويي جوان را احاطه كنند و خانواده ها نظارتي بر عملكرد جوان خود نداشته باشند ، بايد منتظر عواقبي وخيم بود.از اين رو پدران و مادران اگر قصد دارند فرزندشان در شهرهاي ديگر به تحصيل ادامه دهد بايد بسيار مواظب باشند.
گرايش برخي دانشجويان بيشتر به سمت موادي است كه سطح هوشياري ،يادگيري و پردازش اطلاعات را در آنها افزايش دهد و با اين باور غلط كه موادي مانند حشيش با يك بار اعتياد آور نيست ،به اين ماده گرايش بيشتر دارند.

حتي اگر همه عوامل بوجو آورنده اعتياد نيز مهياباشد ، باز در نهايت خود فرد براي مصرف مواد تصميم مي گيرد.ضعف ايمان،اخلاق،كنجكاوي،تمتع معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و … از عوامل فردي گرايش افراد به مصرف مواد مي باشند.
دستيابي به هيجانات دوره جواني،تقليد از دوستان،خارج شدن از فشارهاي عصبي و رواني،فرار از مشكلات زندگي،غرور،كنجكاوي، مسائل جنسى و شكست‏هاى اجتماعي، همه از انگيزه ‏هاى مصرف مواد اعتيادآور در بين افراد جامعه بويژه جوانان محسوب مي ‏گردد.بنابر اين براى اينكه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتياد دور سازند، ارتقاء بخشيدن به توانايي‏هاى ايشان كاملاً

ضرورى بنظر مي‏رسد. افزايش مهارت‏هاى زندگى (مهارت حل مشكل، قدرت تصميم ‏گيري، توانايى
«نه» گفتن، هنر دوست‏يابى …) از عوامل حفاظت‏ كننده فردى است كه اگر امروز آنها را به فرزندانمان نياموزيم فردا در غياب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت.
در زمينه رفتارهاي انحرافي عواملي از قبيل نحوه توزيع در اتاقها ، كاهش شرم حضور ناشي از كمبود فضاي تعويض لباس وسوسه هاي جنسي در رفتار انحرافي در خوابگاه مؤثر بوده و عامل غير مذهبي بودن و آشفتگي خانواده، زمينه ساز رفتار انحرافي در خوابگاهها است.
جامعه كنوني ما، رقمي درحدود ۲ ميليون دانشجو دارد كه بهترين وحساسترين دوران زندگي جوانان است.اين دوران ازنظر دانشجويان، دوران بحرانها و سئوالات بسيار است. ازطرفي دوران جدائي ازمحيط امن و مانوس ومالوف خانواده و احساسات وعواطف خانوادگي (مخصوصاً دانشجويان غيربومي خوابگاهي) وازطرف ديگر ورود به فضا و دنياي فراخانوادگي وآماده شدن براي
تشكيل زندگي مستقل وسازندگي جامعه آينده است كه پيامد آن، مواجهه شدن با مسائل و

مشكلات زياد، هجران خانوادگي، روبرويي با شخصيتها و چالشهاي علمي، سياسي، فرهنگي و عدم امكان گذران اوقات فراغت و تفريحات سالم به دليل كمبودها در اين زمينه واضطرابهاي استرس ناشي از فراغت از تحصيل، اشتغال و همسرگزيني كه بدليل وجود مسايل يادشده، كلاً يابعضاً بسياري از خواسته هاي آنها بسمت و سوي انحرافات اجتماعي، ازجمله روابط اخلاقي نامشروع در مراكز جمعي خوابگاهي و تكاپو در اقناع احتياجات به شيوه ناپسند جامعه است.

در برنامههاي آموزشي، حتي درسطح عالي نيز به مسائل جنسي توجه كميشده و دختران و پسران بدون داشتن اطلاع صحيح، از زير چتر نظارت وحمايت خانواده خارج و وارد جامعه بزرگتر و دانشگاه وبعضاً خوابگاه دانشجويي ميشوند كه حاصل اين روند، بلوغ زودرس و فقدان معلومات و آگاهيهاي جنسي و عدم وجود شرايط مناسب ارتباط صحيح بين دختر و پسر، گرايش دانشجويان مخصوصاً در خوابگاهها، احتمالاَبسمت انحرافات اخلاقي و رفتاري كشيده ميشود.
لازم بذكر است كه اساساًزندگيهاي گروهي و جمعي، مخصوصاً خوابگاههاي دانشجويي، محيطي پر از هيجان جواني و آسيب زاست و بدليل ماهيت غيرقابل كنترل، بدون زمان خاص و محدوديتهاي ياد شده، وقوع ارتباطات جنسي بصورت غير معمول و غير مشروع براي دختران و پسران و نيز رفتارهاي انحرافي نامناسب براي هردو جنس دور از انتظار نيست. متاسفانه پژوهشگران ايراني وهمچنين دانشگاهها، بخاطر همان محدوديتها و ممنوعيتها (بايد و نبايدها و ارزشهاي حاكم) از اقدام براي پژوهشهاي مسائل جنسي احتراز ميكنند.
بنابراين، هنگامي كه برغم همه اين قوانين، مقررات و توصيه هاي ملي و بينالمللي، انحراف جنسي تهديدي براي جامعه و خانواده باشد به عنوان يك مسئله اجتماعي(Social problem)
تلقي و آن مسئله همانند موضوع اين طرح بمنظور كشف عوامل رفتارانحرافي و دستيابي به راه حلهاي ممكن، موردمطالعه تحقيقاتي قرار ميگيرد.

نتيجهگيري :
بين شرايط خوابگاهي و شرايط خانوادگي و شرايط جامعه و رفتارهاي انحرافي در خوابگاههاي دانشجويي رابطه معني دار وجود دارد.بنابراين موارد ذيل ازجمله پيشنهادات اين پژوهش است:
تقويت ديدگاه مثبت دانشجويان غيربومي (خوابگاهي) ازطريق پيش آگاهي دانشجويان قبل از استقرار درخوابگاهها -فرصت براي جابجايي دانشجويان دراتاقها وامكان تعويض اتاق درطول ترم تحصيلي كه شناخت بهتري از يكديگر پيدا ميكنند با مشاركت نماينده شوراي صنفي و مشاورخوابگاه.

پيش بيني واحدي ولو بعنوان درمانگاه يا كلينيك براي حادثهها، مسموميتهاي دانشجويي وبسياري از اتفاقات اورژانسي دانشجويان خوابگاهي كه دور از خانواده و حمايت خانوادگي هستند.
-تامين نيازهاي عاطفي دانشجويان، از طريق ايجاد امكانات لازم براي ازدواج و تشكيل خانواده براي جوانان، بصورت كلان عمدتاً و دانشجويان خصوصاً از طريق ايجاد نهاد مستقل ازدواج در دانشگاهها.
-ازآنجا كه در سطح كلان برخورد تا بو گونه براي مديران درروابط بين پسر ودختر و درسطح مياني، محدوديت بحث و گفتگو با جوانان در زمينه انحرافات جنسي و رفتاري بوسيله نهادهاي آموزشي و خانواده و در سطح فردي ويژگيهاي شخصي نظير مهرطلبي، تلقين پذيري (تئوري انتقال فرهنگي رفتارهاي انحرافي ادوين ساترلند) و تاييد خواهي، مجموعاً عواملي بر رفتارهاي انحرافي در خوابگاهها بشمار ميروند لذا پيشنهاد ميشود:
درسطح كلان و ساختار جامعه، نگاه آسيب شناختي به جوانان به تمهيداتي براي معاشرتهاي سلامت وكنترل شده منجر گردد.
در سطح مياني، رسالت نهادهاي اجتماعي و آموزشي مخصوصاً نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش زمينه آموزش مهارتهاي زندگي و ايجاد امكانات بحث وگفتگو درباره نوع روابط سلامت پسران و دختران بعنوان روش عام پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي جوانان باشد. كما اينكه آيت الله اميني نايب رئيس مجلس خبرگان در ديدار با دبيران اعضاي تشكلهاي غيردولتي جوانان ندادن آزادي معقول و مشروع به جوانان از سوي والدين را مشكلي جدي دانسته و لذا ايجاد شبكههاي تخصصي تشكلهاي ديني، براي انجام اين مهم بنحويكه موجب دين گريزي جوانان نشود را توصيه اصلاحي كردند. و در سطح فردي و در درون خوابگاهها، همسو با نظر هنري كمپ روانشناس آمريكايي

نويسنده كتاب (فرياد جواني) خوابگاه دانشجويي بايد بخشي از منظومه آموزشي دانشگاه به حساب آيد وجود مشاوران و مددكاران اجتماعي در دانشگاهها و تشكيل جلسههاي پرسش و پاسخ گروهي براي دانشجويان، بنوعي كه شرايط تخليه دروني را براي آنان فراهم نمايند. لازم است كه حاصل موارد ياد شده منجر به پيشگيري ازرفتار هاي انحرافي دانشجويان درخوابگاهها خواهد شد.

اضافه مينمايد كه علاوه بر موارد مذكور، پيشنهادات ديگري در مورد بومي گرايي درنظام گزينش دانشجو ، معاينه هر ازگاهي كلينيك هاي تخصصي ازدانشجويان مشكوك به اعتياد وايدز درخوابگاهها، زمينه سازي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها، آگاهسازي دانشجويان ازخطر بيماري ايدز درزيستگاههاي جمعي، خصوصي سازي خوابگاهها ، فراهم ساختن امكانات اوقات فراغت در خوابگاهها برابر استاندارد جهاني فراغت، سايت خوابگاهي وعطف توجه جامعه به خوابگاهها در گزارش طرح آمده است كه بدليل طولاني بودن از تفصيل آن خود داري ميشود.
ضروري بودن توجه به بهداشت رواني براي پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي مانند خودكشي ، اعتياد، خشونت ، رفتارهاي بزهكارانه و اختلالات رواني را واقعيتي غير قابل انكار است.

برنامه پيشگيري موسوم به آموزش مهارتهاي زندگي در سال ۱۹۹۳ به منظور ارتقاي سطح بهداشت روان و پيشيري از آسيبهاي رواني و اجتماعي از سوي سازمان جهاني بهداشت طراحي و در سطح وسيع در كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته، از راهكارهاي مناسب براي تامين بهداشت رواني است.
انجام تصميمگيريهاي درست ،روابط بين فردي مناسب و موثر، انجام مسووليتهاي اجتماعي ، حل مهارتهاي زندگي يعني ايجاد .تعارضها و كشمكشها بدون توسل به اعمال و رفتارهايي كه به خود يا ديگران صدمه مي زنند.

مردم نگاري استان يزد
يزد شهري نشسته بر مركز فلات ايران، تكيه زده بر ارتفاعات شيركوه و چشم دوخته به

دل كوير در جهت طلوع آفتاب، شهري با الگوهاي متفاوت و منحصر به فرد در كار و زندگي، حتي در چالشي مدرن مانند حاشيهنشيني است.
البته به رغم شباهتهاي بسيار ماهيت اين پدپده در شهر يزد با ديگر نقاط كشورمان، ظاهر حاشيهنشيني از منظر ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در يزد شكلي خاص دارد و ميتوان گفت كه هنوز شكلهاي گسترده معضلات اين پديده اجتماعي در اين ديار مشاهده نميشود.
شهر يزد كه افزون بر نيمي ازجمعيت يك ميليون نفري استان يزدبا وسعت۱۳۱ هزار كيلومتر مربعي را در خود جاي دادهاست، ذهن هر شنوندهاي را نخست معطوف به نيكويي و سخت كوشي مردمان اين ديار ميكند . قنات و قناعت، شيريني كام و لهجه، بادگيرها و بوي خوش كاهگل و دراوج هر وصفي، تدين مردمان دارالعباده يزد از ويژگيهاي خاص بزرگترين شهر خشتي جهان است كه آوازه آن قرنها است از گستره ايران زمين فراتر رفته و شهرتي جهاني دارد.

معرفي موزه ها و مراکز فرهنگي استان يزد گشت و گذري در استان يزد

موزه آيينه و روشنايي يزد

اين موزه در خيابان آيت الله کاشاني، رو به روي پارک هفتم تير قرار دارد. موزه آيينه و روشنايي در سال ۱۳۷۷ هجري شمسي، پس از انجام تعميرات اساسي در خانه “صراف زاده”، در اين مکان افتتاح شد. اين موزه با زير بناي ۸۳۷ متر مربع در باغي مصفا با وسعت ۸۱۷۴ متر مربع قرار دارد. اين موزه تنها موزه تخصصي در رابطه با موضوع نور در ايران است و شامل انواع پيه سوز، شمع سوز، نفت سوز و اشياي برقي است. اشياي موجود در اين موزه از جنس سفال، شيشه، برنج، مس و برنز است.
از اشياي خاص موجود در اين موزه مي توان به پيه سوزهاي پايه دار چند شعله سفالي، آيينه هاي سنگي و کارهاي هنري انجام شده بر روي شيشه و آيينه اشاره کرد.

 

موزه مردم شناسي مهريز
موزه مردم شناسي مهريز به منظور احياي بناهاي فرهنگي و تاريخي و در جهت شناخت آداب و رسوم و اعتقادات مردم منطقه در ساختمان يک حمام قديمي- معروف به حمام استهريج – تشکيل شده است. اين بنا فاقد هر نوع کتيبه اي است، ولي با توجه به سبک معماري و شيوه ساخت مي توان آن را به اوايل دوره قاجاريه نسب داد.

طرح بنا مانند ساير حمام هاي قديمي به صورت زيرزمين است و با مساحتي حدود ششصد و پنجاه متر مربع، در شش متري عمق زمين واقع شده و پشت بام آن هم سطح خانه هاي اطراف است. قبه هاي موجود بر روي سقف و شيشه هاي رنگي که بعد از مرمت در آن به کار رفته است، با انعکاس نور طبيعي محيط زيبايي را براي موزه فراهم مي سازد.
عمليات مرمت و بازسازي اين بنا توسط اداره کل ميراث فرهنگي استان يزد در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و با ايجاد تغييرات کلي در کف ساختمان در سال ۱۳۷۹ به پايان رسيد. در سال ۱۳۸۰ نيز عمليات تکميلي شامل سيم کشي، نورپردازي، نصب ويترين ها و همچنين ايجاد سيستم صوتي انجام گرفت. ساختمان اين بنا با شماره ۵۶۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۹ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

در مجموع بيش از ششصد اثر فرهنگي و تاريخي شامل ابزار و ادوات جنگي و کشاورزي، پوشاک سنتي، اسناد و قباله هاي قديمي، ظروف شيشه اي فلزي، سفالي و غيره در اين موزه گرد آوري شده است.
آثار موجود در اين موزه شامل موارد ذيل است:
۱-ابزار و وسايل مربوط به مشاغل سنتي اعم از ريسندگي، پارچه بافي، حلاجي، گيوه دوزي، سبد بافي، چاقو سازي، کشاورزي و …
ديگ سنگ).۲-ظروف فلزي و شيشه اي طبخ و صرف غذا(
است که با دو خط کوفي و ثلث بر روي سنگ کتيبه و سنگ نبشته هاي قديمي: قديمي ترين کتيبه مربوط به قرن ششم هـ-۳
مرمر نوشته شده و داراي نقوش اسلامي در حاشيه هاي محرابي است.
از سال ۱۲۵۰ هـ. ق)۴-اسناد و قباله هاي قديمي شامل وکالتنامه، صداقنامه، سند خريد و فروش زمين، باغ و … (

چادر چاقچور)، تن پوش (شليته، شلوار، چاقچور و …)، پاپوش،گيوه، جوراب و ۵-پوشاک سنتي مردم منطقه شامل سرپوش (
بقچه حمام قلمکار، سوزني زيرپايي، طاس حمام، تشت، سفيدآب دان و … ۶-وسايل استحمام:
سپر، زره، گرز، تفنگ، شمشير و … ۷-ابزار جنگ: