تکنولوژی ماشین های کشاورزی -سیستم هیدرلولیک و اجزاء آن

نام استاد: آقای دکتر میره ای ۸۳۰۴۴۶۱۰ نام : محمد رضا حمیدی
اجزاء سیستم هیدرولیک ووظایفشان:
یک سیستم هیدرولیک فقط یک سیستم هست یک سیستم از دو یا اجزاء بیشتری ساخته شده است که آنها کار می کنند با هم و کار مخصوصی را انجام می دهند .
این سیستم مثل سیستم گردش خون بدن کار می کند قسمت های گردشی این سیستم از اجزاء گوناگونی تشکیل شده است(قلب ,سیاهرگ,سرخرگ وشریانها)که آنها کار می کند با هم برای به گردش درآوردن خون از طریق قسمتهای خارجی بدن .

کارایی موفق هر یک از اجزاء به انجام دادن یک کار رضایت بخش می انجامد.
سیستم گردشی بدن شمامانند یک سیستم هیدرولیک از اجزاء گوناکونی تشکیل شده است هر یک ازاین اجزاءها باید موفق باشند زیرا آنها در انجام دادن کارهای سیستم موثر هستند و سیستم انجام می دهد کاری را که باید انجام بدهد.
اجزاء یک سیستم هیدرولیک در همه جای سیستم شرکت می کنند به گردش در آوردن سیستم هیدرولیک در فهمیدن کار این سیستم موثر است.

هر یک از اجزاء یک سیستم هیدرولیک درگردش کل سیستم شرکت می کنند
سیستم هیدرولیک نشان داده شده است در شکل ۲-۱۴ اکثر اجزاء نشان داده شده است : مخزن
صافی و فیلتر و پمپ و فشارسنج وشیر اطمینان و شیر کنترل مسیر و فعال کننده و شلنگ ها و
بستها .
در قسمتی از این سیستم که به یک فعال کننده اول جهت به گردش در آوردن مواد نیاز است که این قسمت در سیستم وجود دارد .

مخزن:
مخزن عامل تدارک روغن به پمپ هیدرولیک و انبار روغن باز گشته از میان جریان مدار هیدرولیک می باشد.
روغن سرد در بالای مخزن یادر یک روغن سرد قبل از اینکه فرستاده شود در میان مسیر گردش قرار می گیرد.
به طور کلی در بالای ۲تا۳ زمان به طوری که ظرفیت وسیعی از پمپ ( ارزیابی شده به وسیله گالن در دقیقه ) برای این روش موثر است و باید پر باشد.
این حدعملی است برای استفاده این روش سرد در تجهیزات محرک در هر جا که وزنه ای با سایز و اندازه معین وجود داشته باشد.
روغن هابه صورت سرد در مخزن جمع می شوند زیرا روغن از میان یک مسیرجداگانه سرد کننده گردش میکنند و روغن هیرولیک گرم به سرد کننده برده میشود در گردش روغن در سرد کننده گرمی روغن به وسیله فشار هوا جذب شده و از بین می رود و روغن سرد شده دردسترس می باشد.
در واقع کار مخزن هیدرولیک کاربرد ویژه ای است (برای مثال مخزن در تراکتور از از صفحهای محکم تشکیل شده است که میتوان آن را تشخیص داد)
به هر حال مخزن ساکن ماشین های هیدرولیکی به اندازه هشار هیدرولیک وابسطه است و معمولا مخزنی جدا و آماده وجود دارد .

فیلتر ها و صافی ها:
فیلتر ها و صافی ها روغن هیدرولیک را تمیزمی کنند .

روغن هیدرولیک شل به صورت مستقیم از میان قسمت های صافی هر کدام از آنها که ازپره های فلزی ساخته شده اند عبور می کند در واقع روغن از میان گذر گاه دهانه صافی با سوراخ های ریز زیاد که به صورت توری در بالای آن هستند عبور میکنند.
به طور کلی سوراخ های ریز و وسیع روی پرده صافی ها تا ۴۰ میکرون که میزان آن از نظر چشم انسان پیدا است( یک میکرون برابر ۳۹ میلیونم اینچ است)

روغن هیدرولیک از یک مسیر تقریبا پر پیچ و خمی از یک یا چند لایه متخلخل با سوراخ های ریز وحدود یک میکرون عبور می کند بدین گونه فیلتر ها ذرات ریز موجود در روغن هیدرولیک راجدا می کنند همچنین صافی ها ذرات ریز زیادی را از روغن هیدرولیک رفع می کنند.
روغن هیدرولیک به طور کلی در ساختمان فیلتر ها گردش میکنند به همین دلیل فیلتر ها معمولا در مسیر بازگشت سیستم هیدرولیک ( که فشار آن کم است) قرار می گیرند بنابر این آنها نمی توانند گردش روغن به پمپ هیدرولیک را محدود کنند.
صافی ها مقاومت کمتری در برابر حرکت روغن ارائه می کنند و به طور کلی در مسیر گردش روغن هیدرولیک استفاده میشوند.
بعضی از صافی ها و فیلتر های مغناطیسی به شدت ذرات ریز مکانیکی فلزی را گیر انداخته و از داخل سیستم هیدرولیک جمع آوری می کنند . سیستم هیدرولیک تحمل پذیری کمی در برابر ذرات ریز آشغال دارد و این ذرات موجب خرابی سیستم می شوند.

پمپ هیدرولیک قلب هر سیستم هیدرولیک میباشد پمپ ها با قدرت مکانیکی کار می کنند ( به وسیله سیستم تکان دهنده اول ) که علت گردش روغن هیدرولیک به دلیل گردش آن است.
در واقع کار یک پمپ هیدرولیک تغییر دادن قدرت مکانیکی به قدرت هیدرولیکی است .
یک پمپ هیدرولیک فشاری را تولید نمی کند در واقع فشار بر اثر برخورد روغن با محور گردش تولید می شودکه این فشار ممکن است به علت بسته شدن شیر سیستم هیدرولیک یا فشار ایجاد شده بر اثر حرکت ایجاد شده باشد.

پمپ های استفاده شده در یستم هیدرولیک کشاورزی جانشین مناسبی برای پمپ های دیگر هستند.
در یک جانشینی مثبت پمپ مقدار یکسانی از روغن توسط گردش آن و صرفه نظراز فشار دریچه خروجی پمپ به گردش در می آید که این در مقایسه با جانشینی غیر مثبت پمپ ها است در حالی که سرعت تحویل کاسته شده و فشار دریچه خروجی افزایش می یابد .
یک پمپ همچنین می تواند از یک یا دوپمپ با جانشینی ثابت یا پمپ با جانشینی متغییر تشکیل شود.
صدای درون اتاق پمپ های با جابجایی ثابت نمی تواند افزوده یا کاسته شوددر صورتی که پمپ در حال گردش است بدین گونه پمپ مقدار یکسانی از روغن را در هر یک از دوره های گردش آزاد می کند(جابجا می کند) بر عکس صدای اتاق با جابجایی متغیر هنگامی که پمپ در حال گردش است می تواند افزوده یاکاسته شود بدین صورت مقدار روغن آزاد شده در مدت هر یک از دورههای گردش می تواند مقدار گو ناگونی باشد .
در هیدرولیک های مورداستفاده در کشاورزی از هر دو نوع پمپ های با جابجایی ثابت و جابجایی متغییر استفاده می شود.

به طور کلی سه نوع از پمپ های هیدرولیکی در کشاورزی کاربرد دارندکه آنها عبارتنداز:
۱-پمپ های دنده ای ۲- پمپ های پره ای ۳- پمپ های پیستونی
اساس ساختمان و مشخصات گردش هر یک از این پمپ ها در قسمت های زیر توضیح داده شده است .
پمپ های دنده ای:
یک پمپ دنده ای به وسیله منافذ بین دنده هایش و گردش آنها باعث حمل کردن و گردش مایع اطراف آن می شود .
منافذ بین دنده ها به صورت جفت شده در محفظه ای فلزی که دارای یک راه ورودی و یک راه خروجی قرار دارند در شکل ۶-۱۴ نمونه ای از یک پمپ دنده ای در حال گردش نشان داده شده است .

 

به طور معمول دندانه ها نزدیک راه ورودی و راه خروجی قرار دارند یک خلا (فشار کم هوا) در سمت راه ورودی پمپ ایجاد می شود که این خلا سبب می شود که مایع از درون مخزن به پمپ هیدرولیک به گردش در آید ضمنا مایعدر بین دنده ها از آزاد کننده به سمت دهانه خروجی پمپ هیدرولیک گیر می کنداز این رو مقصود از کار هیدرولیک این است که مایع رابه صورت مساوی تا دهانه خروجی پمپ جابجا کند که این جابجایی سبب گردش مایعاز میان مدار هیدرولیک می شود
پمپ های دنده ای از نوع پمپ های با جابجایی مثبت هستند در این میانه میزان یکانی از مایع آزادشده به سمت دهانه خروجی پمپ درمدت هر یک از واگشت های پمپ بر گردانده می شود بدین گونه فقط از راه ورودی پمپ بیشتر روغن در واحدی از زمان به پمپ بر گردانده می شود
برخی از تجهیزات اساسی پمپ های هیدرولیک که در کشاورزی از نوع دندانه خارجی هستند
( نشان داده شده در شکل۶-۱۴ )
پمپ های دندانه ای و پيستونی و پره ای
اینها ۳ طرح ازتجهیزاتی هستند که در شکل ۷-۱۴ نشان داده شده است با وجود تفاوتهایی در طرح های آنها هر سه پمپ روش کلی یکسانی دارند.
یک نوع پمپ پرهای درشکل ۸-۱۴ نشان داده شده است .
شکاف روتور به یک شفت محرک متصل است و پره های آن به سمت درون گردش می کنند که این پره ها به روتور جفت شده اند و به وسیله روتور می چرخند زیرا نیروی گریز از مرکز و فشار روغن زیر پره ها با عث حرکت تند تر آنها می شود .

با گردش روتورپره ها به سمت دهانه ورودی و سپس دهانه خروجی پمپ حرکت می کنند .
با چرخش پره ها به پشت دهانه ورودی شکل دهانه این اجازه را می دهد که پره ها باز شده و روغن را به گردش در آورد.

منبع :کتاب mechanical technology in agriculture
( با تشکر از زحمات شما استاد گرامی )