آيةالكرسي۱ :
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئي من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم

سيد آيات:
پيامبر اكرم صلی الله علیه واله آية الكرسي را با عظمت ترين وسيد آيات قران كريم دانسته است.

ائمه معصومين عليهم السلام در روايات به طور گسترده ودرزمانها ومكانهاي گوناگون به تلاوت آن سفارش كرده اندوآن را همواره مانند تابلوي زيبائي فراروي انسان قرار داده اند .

با اندكي دقت وآشنائي نسبت به فضيلت، خاصيت، آثار فراوان، گسترده ومتنوع اين آيه شريفه، احساس شوق ورغبت در انسان زنده مي شود ومصمم مي گردد تاخود را هرچه بيشتر از بركت

وفضيلت آن بهره مند سازد وگاهي هم باديدن آثار موثر، مشكل گشا، اعجاز آفرين وفوق العاده آية الكرسي، ناراحت مي شود وباحسرت ياد مي كند كه : چرا ما باوجود اين چراغ پر فروغ، به بيراهه مي رفتيم واز آن براي سعادت خويش وحل مشكلات روحي، معنوي، دنيائي، آخرتي، كلي وجزئي استفاده نكرديم وبهره مند نشديم؟ چرا باآن دير آشنا ومانوس گشتيم؟

اميدواريم اين گفتار گامي باشد- هرچند كوچك- درراه آشنائي وبهره مندي ونزديكي با فضيلت، آثار، خاصيت وموارد استفاده وكاربرد آية الكرسي، اين شريف ترين وباعظمت ترين آيه قران كريم.

نام يك آيه:
آية الكرسي نام يك آيه است كه با الله لا اله الا هو الحي القيوم آغاز وبا هو العلي العظيم پايان مي يابد ودو آيه بعد از آن جزء آية الكرسي نمي باشد، هر چند در برخي از مواردبه خواندن آنها همراه آية الكرسي تاكيد شده است.

درروايت آمده است كه: آية الكرسي پنجاه كلمه ودر هر كلمه پنجاه بركت است ودر آيه يادشده تا علي العظيم، پنجاه كلمه مي باشد. همچنين استفاده از تعبير آية الكرسي به جاي آيات الكرسي، روشن مي سازد كه تنها يك آيه منظور بوده است واز سوي ديگر لفظ الكرسي نيز فقط در آيه اول آمده است، به علاوه آن كه در مواردي كه منظور، خواندن هر سه آيه بوده است.
گفته اند:
آية الكرسي ودو آيه بعد از آن را بخوانيد. بنابراين آية الكرسي تنها يك آيه است ودر بين آيات، داراي نام مخصوص به خود مي باشد.

فضيلت وعظمت:
رسول اكرم صلی الله علیه واله به علي علیه السلام فرمودند: «قران كلامي برتر وبزرگ است وسوره بقره، سيد قران وآية الكرسي سيد بقره است.». سپس فرمودند: «آية الكرسي از گنجينه اي در زير عرش به من عطاشده است وقبل از من به هيچ پيغمبري چنين عطائي نشده است.»

آية الكرسي در همه جا:
دستور به خواندن، نوشتن وبهره مندي از اين آيه در بسياري از مناسبتهاي مكاني وزماني مي تواند فضيلت آن را نمايان وروشن سازد وكمك مي كند تا انسان در هر موقعيت وزماني از بركت ورحمت اين آيه شريفه استفاده ببرد. ازاين روي برخي از موارد كاربرد واستفاده اين آيه را برمي شماريم.

به اين اميد كه با عمل به آنها نور ورحمت نصيب خويش سازيم . هر چند كه به يقين مي توان اظهار كرد كه اهميت، عظمت وموارد آية الكرسي، بيش از آن است كه بتوان دراين مجال ازآن سخن به ميان آورد.

سه مرتبه در هر شب:
حضرت علي علیه السلام فرمودند: برمسلمان لازم است كه شب را به پايان نياورد مگر آنكه آية الكرسي را بخواند واگر مي دانستيد كه آية الكرسي چيست ودرآن چيست، هرگز آن را رها نمي كرديد

. پيامبر به من فرمود: «آية الكرسي» از گنجينه اي درزير عرش به من عطاشده است وقبل ازمن به هيچ پيغمبري چنين عطائي نشده است.» سپس حضرت فرمود: «از وقتي اين مطلب را از پيامبر صلی الله علیه واله شنيدم، در تمام شبها آن را خواندم وهرگز آن را ترك نكردم .» سپس فرمودند: «هر شب در سه وقت آية الكرسي را مي خوانم.»۲

وقت خوابيدن:
حضرت علي علیه السلام فرمودند: پيامبرصلی الله علیه واله مرا خواست وفرمود: آنگاه كه به بستر خواب رفتي بسيار استغفار كن وصلوات بفرست وزياد قل هو الله احد(سوره توحيد) را بخوان كه نور قران است وبرتو باد به قرائت آية الكرسي كه در هر حرف آن هزار بركت وهزار رحمت است.۳

درپي وضو گرفتن:
امام باقرعلیه السلام فرمودند: هر كسي در پي وضو گرفتن، آية الكرسي بخواند، خداوند ثواب چهل سال عبادت به وي عطا كندو…..۴

برآورده شدن حاجت:
همواره انسان براي انجام كاري در پس اسباب مي رود واز آن نتيجه مي خواهد وبراي رسيدن به مقصد ومقصود، تلاش وكوشش مي كند ودر آرزوي اهداف بلند مي باشد. در دين به ما دستور داده اند كه: قبل از انجام هر كاري به خداوند توجه كنيم وازاو خير، سلامت وسعادت بخواهيم وبا كمك خواهي از خداوند، كاري را آغاز وبه انجام برسانيم، زيرا دراين صورت است كه كار وكوشش، نتايج

درخشان نصيب انسان مي سازد. پس بنابراين، از آداب انجام كار اين است كه انسان چشم به اسباب ندوزد وخودرا از غفلت نجات دهد وباياد ودرخواست خير وصلاح از خداوند، وارد كارشود. ازجمله اينكه: قبل از تعقيب حاجتها، آية الكرسي بخواند، زيرا كه ابزار بسيار قدرتمندي است. دررساندن انسان به هدف، نتيجه ومقصود.