حقوق و مديريت ثبت اختراع

(تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع )
حقوق مديريت ثبت اختراع به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي حقوق مالكيت معنوي (مالكيت فكري ) از موضوعات اساسي كنوانسيون پاريس در حمايت از مالكيت صنعتي است ۰ بخش اول اين مقاله در فصلنامه شماره ۱۲ ديدگاههاي حقوقي از نظر گراميتان گذشت ۰ مقاله حاضر نيز بر مبناي گزارشي تهيه شده كه در كنفرانس جولاي ۱۹۹۶ كشورهاي آسيا و اقيانوسيه توسط آقاي هانزباردل (ethedraB znieH) وكيل ثبت اختراعات آلمان در سريلانا- كلمبو ارائه گرديد و طي آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمايت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسي پيرامون

موقعيت كشورهاي در حال توسعه ،تحول وتكامل سيستم ثبت اختراع ، معاهده همكاري ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسيون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بين المللي جهت ثبت اختراع در كشورهاي عضو، قلمرو حمايت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ملاحظات اساسي
اجازه دهيد با چند اظهار اساسي شروع كنيم :
۱) از حق اختراع همواره وكرارا\” بعنوان يك حق انحصارري ياد ميشود۰ آنطوريكه ما از حق انحصاري درك مي كنيم انحصار عبارت از يك قاعده يا آئين نامه باز است كه بويله آن فقط به دارنده يا صاحب حق انحصاري به بخش خاصي از بازار اجازه ورود داده مي شود۰ مثالي كه مي توان در اين مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاري تنباكو و كالاهاي ذيربط آن مثل سيگارت است ۰ مثال ديگر

انحصاري كشوري (ملي ) مخابرات از راه دوراست .
برخلاف اين موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكيتي در زمينه يك خلاقيت تكنيكي ، يعني اختراع است ۰ مالكيت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعيين كننده اي را ايفاء مي كند۰ هيچ فرد منطقي ومعقولي منكر اين امر نخواهد بود كه نقاش يك تصوير بعنوان يك اثر يا قطعه هنري مالك تصويري خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .
۲) همين اصل بايستي در مورد يك اختراع تكنيكي هم كه معمولا\” در جهت خلق آن تلاش و

كوشش قابل توجهي ضشروري است مورد استناد و كاربرد واقع شود۰ يك سرمايه گذاري متناسب نيز بايستي در چنين تلاش و كوشش جلوگر باشد پيشرفتهاو تحولات تكنيكي مستلزم وجود مهندسين آزمايشگاهها و غيره است كه بايستي براي فراهم نمودن اينها سرمايه گذاري نمودو پول پرداخت كرد۰ اگر مخترعي بتواند راز اختراع خود را حفظ نمايد در اينصورت ممكن است تا حدودي مال يا ملك خود را حفظ و تامين نمايد۰ اما اگر مخترع قصد دارد كه اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز اين طريق در خدمت مصرف كننده باشد، بدون داشتن حمايت ثبت اختراع اين خطر او را تهديد مي كند كه اختراع او به جهت جذابيت آن فورا\” كپي و تقليد خواهد شد۰ معمولا\” كپي كننده يا فرد تقليدگر در وضعيتي است كه مي تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعي توليد كند كه اين مخترع مجبور است قيمت محصول خود را با محاسبه هزينه هاي تحول تكنيكي و فن آوردي يا به عبارت ديگر، با احتساب سرمايه گذاريهاي ذيربط خود بسدت آورد۰ بالعكس ، تقليد كننده به هيچ وجه بارچنين هزينه هائي را بدوش نمي شكد.

 

۳) تجربه به ما نشان ميدهد كه در يك كشور صنعتي بدون داشتن حمايت حقوق ثبت اختراع تمام شركتهاوموسسات پيشتاز تجاري كه بطور قابل توجهي در تحولات تكنيكي جديد سرمايه گذاري مي كنندخيلي زورد نابود و مضمحل مي شوند، حداقل در رابطه با مركزيت تحول و پيرفتشان ، زيرا آنها نمي توانند با موسسات تقليدگر يا كپي كننده رقابت كنند۰ نتيجه فقدان حمايت حقوق ثبت اختراع

اين است كه موسسه تجاري مراقب رقباي خود است كه ببيند تا چه حدودي ودر چه زمينه اي آنها محصولات جذاب جديد خلق مي كنند تا اينكه دراسرع وقت ممكن آنها را كپي كند۰ پيامد يا نتيجه منطقي اين كارعبارت از اينست كه تحقيق تكنيكي بدون حمايت حقوق ثبت اختراع مي ميرد و از بين مي رود۰ براي اين تحول مثال روشني وجود دارد: كشورهائي كه فاقد حمايت از مواد داروئي هستند صنعتي ندارند كه به اتكاي خود محصولات داروئي پيشرفته يا تحول گران قيمت است و بايد متعاقبا\” بوسيله قيمت محصولات بازگردند.
در اين قبيل كشورها ما غالبا\” فقط كپي كننده ها يا تقليد گراني را داريم كه معمولا\” بدترين نوع محصولات را عرضه مي كنند.
۴) اساسا\” حمايت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمايت از سرمايه گذاري لازم براي ساخت يا خلق اختراعات ، اين سرمايه گذاريها بي فايده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازكپي كردن محصولات اختراعي جديد جلوگيري كرد۰ وضعيت كشاورزي را در نظر بگيريد كه در بها رسيب زميني هاي خودرا مي كار تا اينكه در پائيز آنها را برداشت كند۰ كاشت سي زميني سرمايه گذاري اوست كه با مالكيت او روي زمين و سيب زميني هاي سبز شده حمايت مي شود۰ اين امر باور نكردني است كه تصور كنيم هر كس مجاز به برداشت سيب زميني از اين زمين مزروعي خواهد بود.

ممكن است اظهار شود كه اين ملاحظات خيلي ساده هستند۰ اما نمونه هاي متعددي از اشتبا

ه بين يك حق ثبت اختراع با يك حق انحصاري وجود دارند و اين قضيه مشهوري است كه حق انحصاري مفهوم يا دلالت ضمني بدي دارد۰ اين است دليل آنكه چرا اين اصول در آغاز بررسي وملاخظات مد نظر قرار داده شده است ۰ اكنون با ذكر اين مدقمه موقعيت يك شكرو در حال توسعه را بررسي مي نمائيم
موقعيت يك كشور در حال توسعه :
آيا اين اصول در رابطه با يك كشور در حال توسعه اي كه هنوز صنعتي همراه با تحقيق و توسعه

ارائه نداده است نيز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتي كردن يا به عبارت ديگر، ايجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگي بالاتر بطور قاطع و موثر بستگي به سرمايه گذاري توسط شركتها وموسسات تجاري – صنعتي پيشتازدارد۰ كشورهاي در حال توسعه انگيزه يا موجبات نيروي كار ارزانتر را در قبال آنچه كه در دسترس كشورهاي صنعتي است به اين كشورها(به كشورهاي صنعتي ) فراهم مي آورند۰ اين امر يكي از دلايل استقبال و روي آوري موسسات پيشتاز تجاري به ايجاد شعباتي از كارخانجات خود در كشورهاي در حال توسعه است تا كارفرآيند توليد را كه در كشروهاي صنعتي بسيار گران است به انجام برسانند۰ مثال بارز در اين خصوص صنعت الكترونيك است ۰ قطعات راديو وتلويزيون اغلب در كشورهاي در حال توسعه ساخته مي شوند۰ معمولا\” اين قبيل محصولات در كشور مبداء(وطن ) موسسه پيشتاز تجاري در تحت حمايت ثبت اختراع قرار مي گيرند ايجاد شعبات كارخانجات اين امكان رافراهم مي سازد كه دانش فني مناسب و مرابتط وارد كشور در حال توسعه بشود كه بدينوسيله كاركنان ومهندسين اين قبيل كشورهاكاملا\” دروضعيتي قرار گيرند كه توليد چنين محصولاتي را به عهده گرفته و انجام دهند۰ اين امر قابل درك است كه يك موسسه پيشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) كه محوصلات خود را در كشور در حال توسعه به توليد مس رساند علاقمند است كه اين محصولات بلافاصله در همان كشور توسط ساير موسسات پيشتاز تجاري تقليد نو كپي برداري نشود كه البته اين امر معمولا\” مشكل آفرين نمي باشد زيرا كه دانش فني كار وارد كشور مربوط گرديده است ۰ مضافا\” بر اينكه ، طبيعي است موسسه پيشتاز تجاري ، در انتظار است محصولات ذيربط يا به سمت آن موسسه بارگيري و ارسال شود و يا به سمت مشتريان آنها.
در اين رابطه گزارش يك مثال يا نمونه عملي خالي از فايده نيست :
يكي از موكلين آلماني آقاي هانز باردل كه توليد كننده ماشينهاي توليد كفش ميباشد توليد نوع خاصي از اين قبيل ماشينها را به يكي از كشورهاي بلوك شرق سابق انتقال داده بود۰ كمپاني شريك در كشور ذيربط نقشه ها، ترسيمات و مشخصه هاي مورد نيازجهت انتقال دانش را تحصيل كرده بود۰ در بدو امر همكاري با كمپاني شريك بخوبي پيش مي رفت تا اينكه موكل آلماني وي مطلع شد كه همين ماشينهائي كه مي بايست منحصرا\” به موكل او ارسال مي شد در تعداد ديگري از كشورها نيز ظاهر گرديده است ۰ كمپاني شريك با نقض قرارداد مربوطه معلومات و دانش فني نوع خاص اين ماشين را جهت ساخت اين ماشينها بمنوظر ارسال به ساير كشورها بر مبناي قيمتي كه خودشان تعيين كرده بودند، مورد استفاده قرار داده بود۰ تحقيق و بررسي اين موضوع در آن زمان خيلي دشورا بود زيرا آنطور كه ميدانيد كشورهاي بلوك شرق بسهولت قابل دسترسي نبودند۰ علي ايحال ماشين ذيربط در كشور كمپاني شريك از طريق حق ثبت اختراع حمايت نشد زيرا به جهت مشكلات زماني (محدوديت زماني )اين امر ممكن نبود۰ نتيجه اين رويدادها قطع فوري همكاري بود كه براي مدت زماني بسيار ثمربخش و مفيد واقع شد۰ اگر حمايت از حقوق ثبت اختراع در رابطه با ماشين مورد بحث در كشور كمپاني شريك موجود بود اين امكان وجود داشت كه از توليد مستقل جلوگيري بعمل آيد و در هر صورت اين امكان ميسر بود كه ادعاي خسارت بشود.

بنابراين نتيجه گيري كه ميتوان كرد اينست كه وجود حمايت از حقوق ثبت اختراع براي كشورهاي در حال توسعه هم حائز اهميت فراوان است ، زيرا اين امر انگيزه يا محرك خاصي براي موسسات پيشتاز تجاري كشروهاي صنعتي جهت سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه نه تنها در رابطه با توليد كالاهاي قراردادي جهت مصارف روزمره بلكه د رجهت توليد محصولات صنعتي پيچيده تر نيز مي باشد.
مثال بارز صنعيت شدن يك كشور با معرفي يا ورود يك سيستم ثبت اختراع مدرن ، جمهوري خل

ق چين مي باشد۰ اين كشرو رشد فزاينده صنعت خود را شاهد بوده و تجربه مي كند۰ سرمايه گذاران كشورهاي صنعتي نگران جلوگيري از تقليد و كپي محصولات جديد و جالب توليدي خود د رچين از طريق حقوق حمايت از ثبت اختراع هستند۰ فعاليتهاي سرمايه گذاري قدرتمند موسسات پيشتاز تجاري در حال حاضر براين اساس در چين در حال انجام است ۰ ملاحظات مذكوركلا\” ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه حمايت از حقوق ثبت اختراع مدرن ، جمهوري خلق چين مي باشد۰ اين كشرو رشد فزاينده صنعت خودرا شاهد بوده و تجربه مي كند۰ سرمايه گذاران كشروهاي صنعتي نگران جلوگيري از تقليد و كپي محصولات حديد و جالب توليدي خود درچين از طريق حقوق حمايت از ثبت اختراع هستند۰ فعاليتهاي سرمايه گذاري قدرتمند موسسات پيشتاز تجاري در حال حاضر بر اين اساس در چين در حال انجام است ۰ ملاحظات مذكور كلا\” ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه حمايت از حقوق ثبت اختراع با تاثيري بين المللي ضروري و لازم است .
ت،ول و تكامل سيستم ثبت اختراع
آيا سيستم ثبت اختراع به نحوي خود عمل مي كند كه احتياجي به تحول و تكامل نداشته باشد؟ به نظر ما عكس قضيه صحيح است ۰سيستم بين المللي ثبت اختراع پيچيده و گران است ۰ هزينه هاي فوق العاده سيستم بين المللي ثبت اختراع تحصيل حمايت لازم را خصوصا\” در رابطه با موسسات تجاري كوچك و متوسط، خراب و معيوب مي سازد.
الف ) معاهده همكاري حقوق ثبت اختراعات TCP
(ytaerT noitarepooC tnetaP) ماوبناواساسي بنام كنوانسيون پاريس (۱۸۸۳ noitnevnoC siraP) در اختيار داريم كه يك سال حق تقدم (raeY ytiroirP) را براي ثبت اختراع در نظر گرفته است ۰ مضاف بر اين ، ما معاهده همكاري حقوق ثبت اختراعات (TCP) را در اختيار داريم كه مخصوصا\” توسط صنايع ساير متوسط و كوچك بكار گرفته مي شود۰ TCP دو تاثير اساسي را در بر دارد:

۱)TCP كثرت و تعدد الزامات يا احتياجاتي كه سابقا\” جهت ثبت اظهارنامه اختراع لازم واز كشوري به كشور ديگر متفاوت بود را هماهنگ مي نمايد و اظهارنامه واحدي را كه در سطح همه كشورهاي عضوTCP شناخته شده است جايگزين اين كثرت وتعددالزامات مي نمايد
۲)TCP زمان بررسي و رسيدگي ثبت اظهارنامه هاي خارجي را تمديد مي نمايد و بدينوسيله هزينه هاي عمده و قابل توجه اظهارنامه ها ي خارجي در كشور مورد نظر را به تعويق مي اندازد يعني بمدت بيست ماه (۲۰ماه ) و يا – در صورت استفاه از فصل دوم – بمدت سي ماه (۳۰ماه ) از تاريخ

حق تقدم به تعويق مي اندازد۰ اظهارنامه TCP منتهي به يك ثبت اختراع متحدالشكل در همه كشورهاي تعيين شده نمي گردد گرچه با هر يك از اظهارنامه هاي TCP در هريك ازكشورهاي تعيين شده با روشي معمول رفتار مي شود كه از نظر ملي (داخلي ) بر صدور گواهي ثبت اختراع مقدم مي گردد۰ فصل دوم TCP با بررسي مقدماتي بين المللي كه بايستي كشورهاي عضو TCP را وادار به پذيرش و توصيب نتيجه بررسي مقدماتي بين المللي در كشور خود بنمايد، قدمي در اين جهت است ۰ اما قضيه در عمل اين نيست ۰مخصوصا\” كشورهائي كه داراي سيستم بررسي

ماهوي هستند، چنين روشي راحتي اگر گزراش بررسي مقدماتي بين المللي وجود داشته باشد، در داخل كشور انجام مي دهند۰ هر كشوري عادات ملي خود را دوست مي دارد وبه آن عشق مي ورزد۰ نتيجه نااميدكننده و حرماني كه مي ماند براي مخترعين و صنعت است كه عبارت از

هزينه ها و مخارج عمده و قابل توجه مي باشد۰ در بسياري از كشورها حمايت از حقوق ثبت اختراع جهت بسياري از موسسات تجاري رايگان است .
ب) كنوانسيون حقو ثبت اختراعات اروپائي – CPE
(noitnevnoC tnetaP naeporuE)
تاسيس و ابداع سيستم حقوق ثبت اختراعات كوشش رد جهت كاهش هزينه هاي حمايت از حق ثبت اختراع در اروپاي غربي مي باشد۰هرچند كه تاثير اين كاهش هزينه فقط در رابطه با روش بررسي در تعداد اندكي از كشورهاي اروپائي است كه داراي سيستم بررسي ماهوي ميباشد۰ در رابطه با كشورهائي كه داراي اختراعات ثبت شده هستند تغيير عمده اي بعمل نيامده زيرا عامل اصلي هزينه ، يعني ترجمه ها، دست نخودره و به همان صورت سابق باقي مانده است .
ج) معاهده حقوق ثبت اختراع TLP
(ytaerT waL tnetaP)
سازمان جهاني مالكيت معني (وايپو- opiW) با آماده نمودن پيش نويس معاهده حقوق ثبت اختراع TLP وتجديدنظرآن گام مهمي را برداشته كه هدف آن بخصوص هماهنگ نمودن قوانين ثبت اختراع كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس ميباشد۰ پيش نويس معاهده مذكور بطور گستره و وسيع طي هشت كنفارنس كميته كارشناسان كه متشكل از هياتهاي نمانيدگي كشورهاي عضو كنوانسيون

پاريس و هياتهاي نمايندگي سازمانها، متقاضيان و وكلاء ميباشد مورد بحث و بررسي واقع شده است ۰ وايپو هموارده در مراحل مختلف تهيه و آماده نمودن موافقت نامه هاي بين المللي به نحو موفقيت آميزي اجازه داده است كه حرف گروههاي ذينفع در خصوص موضوع مالكيت معنوي ،مخصوصا\” مخترعين ومتقاضيان ثبت اختراع وهمچنين نمايندگان آنان شنيده شود
به اين گروها فرصتي كامل داده مي شود تا در جلسات ومجامع وايپو به ارائه نظرات و مواضع خود بپردازند.

اين معاهده پيش نويس نه تنها در بر دارنده تشريفات وفرمهاي ظاهري است بلكه قانون ثبت اختراع كلي را نيز شامل مي شود.
پيشنهاد اصلي يا اساسي اين معاهده شامل ۳۹ ماده مي باشد كه از بين اين موادموادي كه به نظر حائز اهميت خاص هستند ذيلا\” ذكر مي گردد:
۱- حداقل الزامات براي تاريخ اظهارنامه (ماده ۸)۰

۲- چاپ وانتشار اظهارنامه همراه به گزارش تحقيق (سرچ ) بعداز ۱۸ ماه (مواد۱۵و۱/۱۶)
۳- آخرين شروع بررسي و رسيدگي سه سال بعد از تاريخ اظهارنامه (ماده ۲/۱۶)
۴- اصل شناسنائي اولين نفري كه تقاضاي ثبت اختراع رامي نمايد بعنوان مخترع (eliF ot-tsriF)درتمام كشورهاي طرف قرارداد(ماده ۲/۹)
۵- قابليت ثبت اختراع (ماده ۱۱)۰
الف ) بديع بودن يا جديد بودن (نشريات در سراسر دنيا اعم از چاپي ، كاربردي ، شفاهي – بديع بودن مطلق ) (ماده ۲/۱۱).
ب)گام اختراعي (ماده ۳/۱۱)۰
۶- مدت يا مهلت بين المللي (ماده ۱۲)۰
۷- حقوق و امتيازات اعطاء شده توسط حق ثبت اختراع (جلوگيري اشخاص ثالث ازاستفاده موضوع ثبت شده تحت حق ثبت اختراع (ماده ۱۹)
۸- وصعت يا دامنه حمايت و تفسير ادعانامه ها(ecnataviuqE) (ماده ۲۱).
۹- دور۲۰ ساله حق ثبت اختراع (ماده ۲۲)۰
اكنون درباره موادي بحث ميشود كه بنظر از ضروريات واجزاء لاينفك پيش نويس معاهده مي باشند۰ البته در جريان بحث ممكن است به ساير مواد نيز اشاره اي داشته باشيم :
الف ) مدت يا مهلت بين المللي
مهلت بين المللي مذكور در ماه ۱۲ نقطه آغازين يك معده بين المللي بود.
يك دوره مهلت زماني در سيستم eliF fo tsriF (يعني مخترع كسي است يا اولين نفري است كه اختراع بنام او ثبت مي شود) درست تاثير يك تور ماهيگيري امن و محفوظ را دارا مي باشد۰ اين حداقل تاثير دوره مهلت زماني بود كه قبل از به اجراءدرآمدن كنوانسيون حقوق ثبت اختراعات اروپائي در آلمان وجود داشت ۰ اين تور ياشبكه امن د رموارد افشائات غير قابل اجتناب يا افشائات عمدي مخترع قبل از ثبت اظهارنامه اختراع از تاثير تخريبي بديع بودن آن و متعاقبا\” بي اعتباري يا بي ارزش شدن گواهي اختراع بعدي جلوگيري مي كند.
بمنظور نشان دادن اهمين دوره مهلت زمان (doireP ecarG)مثال قايق بادي را بكار مي بريم .

اين ويله ورزشي را به جهت طبيعت وساختار خاص آن تنهامي توان در ملاء عام و در مكاني بازمورد آزمايش قرار داد۰ ولي آيا تنها با آزمايش آن اين امكان وجود دارد كه تمام كيفيات و شرايط قايق راني و نتل و هدايت آنرا توسط فردي كه روي آن سوار است مورد مطالعه قرار داد؟ هر كس كه اطلاعاتي درباره قايقراني با انرژي باد دارد اينرا نيز مي داند كه چقدر بدست گرفتن قايق بادي – مخصوصا\” اگر فردي مبتدي باشد- دشوار و مشكل است .
در چهارچوب يك سيستم تازه و نوظهرو مطلق همانطوريكه وسيله كنوانسيون حقوق ثبت اختراع

اروپائي تحرير يا تجويز گرديده ونيز توسط ماده ۱۱ معاهده حقوق ثبت اختراعات (TLP) جايگزين شده ،اين امكان وجود دارد كه حمايت معتبري را تحت حقوق ثبت اختراعات مشابه يا برابر(يا مربوط به هم ) براي اين قبيل وسايل وتجهيزات بعد از انجام آزمايشات لازم در ملاء عام بدست آوريم .
مثال ديگري مربوط به دستگاههائي است كه جهت توليد كفش تكميل و بهبود مي يابند۰ اين دستگاهها بايستي قبل از اينكه آنها در رابطه با اختراعات نهائي ذيربط كامل تلقي شوند دركاخانجات كفش سازي مور آزمايش واقع شوند۰ اين آزمايشات را تنها ميتوان در كارخانجات توليدي كفش انجام داد و در اينجا معمولا\” از دستيابي اشخاص ثالث نمي توان جلوگيري نمود۰ اين بدين معني است كه آزمايش اين دستگاهها بطور اتوماتيك خطر توليد هنر مقدم (rtA roirP) را با تاثير تخريبي كامل آن در رابطه با تازگي يا نوظهوري اختراعات ذيربط ايجاد مي نمايد.
مثال ديگر تكنولوژي ماينهاي كشاورزي است كه فقط در ملاءعام قابل آزمايش است .
پيامد نتيجه اين سيستم تازه يا نو ظهور مطلق ، آنست كه تمام تكنولوژيهاي كه قابل توسعه و تكميل در پشت درهاي بسته هستند در مقابل سيار تكنولوژيهاي مذكور كه در آنها امرتحقيق و آزمايش تكميل و توسعه د رملاء عام غير قابل اجتناب است ، ازو وضعيت و موقعيت مطلوبتري برخوردارند۰ چنين وضعيت يا موقعيتي به جهت عدم تعيين واطمينان از اينكه آيا رقيب يا مقلد بعدي خواهد توانست اثبات نمايد كه آزمايش لازم چيز تازه يا نوظهوري را خلق كرده هنر مقدم (trA roirP) را تخريب و از بين برده ، كاملا\” غير رضايتبخش است .
مشكلات مذكور را ميتوان يا دوره مهلت زماني از بين برد زيرا تاثير اين مهلت زماني عبارت از اينست كه افشائات مخترع دررابطه با اظهارنامه بعدي ثبت اختراع توسط مخترع ) آن توسط مخترع ثبت شود۰ نتيجتا\” دوره مهلت زماني بر اساس معاهده حقوق ثبت اختراعات (TLP) از گذشته محاسبه مي شود يعني از زمان اولين تاريخ ثبت (تاريخ تقدم ) اظارنامه ذيربط اختراع و از هنگام ثبت اظهانامه اول و اظهارنامه هاي بعدي كه براساس كنوانسيون پاريس به ثبت مي رساند داراي اثر و اعتبار مي باشد بطوريكه عبارت ((دوره مهلت زماني بين المللي )) كاملا\” قابل توجيه است .
دوره مهلت زماني بين المللي مخصوصا\” براي دانشگاهها وموسسات علمي حائز اهميت است زيرا دانشمندان كارهاي تحقيقاتي انجام ميدهند كه منجر به اختراعات مهم مي گردد۰ عادت معمول دانشمندان اينست كه احساس مي كنند موظفند نتايج تحقياقت خود را بلافاصله و فورا\” چاپ و منتشر نمايند كه تاثير اين اقدام عبارت از، ازبين بردن چيز تازه و نوظهر در سطح جهاني است .

معرفي يا ايجاد دوره مهلت زماني بين المللي سريعا\” اين مشكلات را حتي در ايالات متحده از بين خواهد برد۰ در ايالات متحده در حال حاضر يك دوره مهلت زماني يك ساله وجود دارد كه فقط تاثير ملي يا داخلي دارد۰ بعبارت ديگر فقط در داخل كشور معتبر است ۰ اين بدين معني است كه يك دوره مهلت يك اسله از زمان گذشته يعني از تاريخ ثبت در ايالات متحده محاسبه مي شود۰ نتيجتا\” هر گونه چاپ يا انتشار توسط يك مخترع كه بعدا\” بعنوان نفر اول اظهار نامه اي را خارج از ايالا

ت متحده و سپس طبق كنوانسيون پاريس در پايان سال حق تقدم به ثبت رسانده باشد، ممشول دوره مهلت زماني ايالات متحده نمي شود زيرا، در اين مثال ، چاپ و انتشار قبل از تاريخ حق تقدم انجام شده است
اين ، دليل ساده اين امر است كه چرا فقط يك دوره مهلت زماني بين المللي مفيد معني وفايده است كه طي آن دوره مهلت زماني از زمان گذشته يعني ز تاريخ حق تقدم محاسبه مي شود.
در اينجا لازم به ذكر است كه متاسفانه تعدادي از كشورهاقويا\” مخالف هر گونه دوره مهلت زمان

ي هستند.
ب ) مخترع نفر اولي است كه اختراع را به ثبت مي رساند
(eliF ot -tsriF)
اصل (eliF ot-tsriF) در تمام كشورهاي طرف قرارداد (ماده ۲/۹ يكي از مشكلات بحث انگيز معاهده حقوق ثبت اختراعات ( TLP) است زيرا اين اصل ايالات متحده را متعهد وملزم مي كند كه سيستم tnevnI ot -tsriF (مخترع نفر اولي است كه اختراع را انجام داده ) را كنار بگذارد۰ بجز ايالات متحده تنها كشور فيليين است كه سيستم eliF ot – tsriF را اجراء مي كند۰ در حاليكه كل دنيابغيراز اين دو كشور براساس سيستم eliF ot- tsriF عمل مي كنند۰ كانادا هم اكنون كشوري است كه سيستم eliF ot-tsriF را انجام مي دهد۰ اين كشور چند سال پيش از سيستم tnevnI ot-tsriF به سيستم eliF ot- tsriF تغيير وريه داد.
بسياري از كارشناسان ثبت اختراع ايالات متحده سيستم tnevnI ot-tsriF بعنوان سيستمي كه در قانون اساسي اين كشور لنگر انداخته و محكم بسته شده است محسوب مي دارند۰ مخالفت اين گروه از اين قرار است كه سيستم tnevnI ot-tsriF تنها سيستم عادلانه ثبت اختراع براي بسياري از مخترعين و متقاضيان ثبت اختراع ايالات متحده ميباشد مخصوصا\” به جهت اينكه يك دوره مهلت زماني براحتي امكان افشاي عام (آشكارسازي عمومي ) وسيله مخترع را فراهم مي سازد و اين كار مخترع يا متقاضي را قادر مي سازد كه اختراع ذيربط را از جهت تكنيكي يا تجارتي قبل از تهيه و ثبت اظهارنامه اختراع مورد آزمايش و امتحان قرار دهد۰ نمي توان در مخالفت گفت كه سيستم tnevnI ot-tsriF به بسط و توسعه افشاي اظهارنامه ها كمك مي كند و بعلاوه در كوشش و تلاش در ثبت اظهار نامه هائي كه بنظر نمي رسد از نظر تكنيكي ياتجاري نويد بخش باشند صرفه جوئي مي شود.
بخشي از صنعت ايالات متحده بنام صنعت صادرات (شركتهاي چند مليتي ) ابراز علاقه به معرفي سيستم eliF ot -tsriF در ايالات متحده نموده است ۰ متقاضيان ايالات متحده كه امكان ثبت اظهار نامه هاي خارجي را دارند وضعيت خود رااز قبل در رابطه با استاندارد eliF ot-tsriF منطبق نموه اند۰ كشورهائي كه اصولا\” مخالف دوره مهلت مزاني هستند( مانند هلند، فرانسه ، سوئيس )تنها در صورتي آ\’ادگي پذيرش دوره مهلت زماني بين المللي را دارند كه ايالات متحده سيستم خود را ازtnevnI ot- tsrIFبه eliF ot-tsriF مبدل نمايد۰ بنظر اين دسته از كشروها در رويه فعلي حقوق ثبت اختراعات ايالات متحده تبعيض عليه خارجيها وجود دارد.

 

در حال حاضر براساس بند۱۰۴ حقوق ثبت اختراعات ايالات متحده سيستم tnevnI ot -tsriF در ايالات متحده فقط اعمال و اقداماتي را برسميت مي شناسد كه قب لا زتاريخ اظهارنامه ايالات متحده در اين كشرو انجام شده باشد، اين امر در بر دارنده اشكال يا وضع نامساوي برا يخارجيها

است هر چند كه اصل ((رفتار ملي )) تضمين شده وسيله كنوانسيون پاريس ه بان صورت نقش نمي شود۰ آمريكائيها از مدتهاي طولاني اظهار داشته اند كه خرخارجي ميتواند از مزاياي مذكور در حقوق ثبت اختراعات ايالات متحده بطور ساده با اجراي اقدامات لازم در ايالات متحده استفاده نمايد۰ البته اين قاعده حقوقي (مذكور در حقوق ثبت اختراع آمريكا) بخاطر موافقت نامه spirT (thgiR ytreporP lautcelletnI fo stce[sA detateR edarT) (جبنه هاي تجارتي حقوق مالكيت معني ) تغيير داده شده بنحويكه اعمال و اقدامات در كشورهاي خارجي نيز در چهارچوب سيستم tnevnI ot – tsriF ايالات متحده برسميت شناخته خواهد شد، اين اصلاحيه از اول ژانويه ۱۹۹۶ به مراحله اجرا گذارده شده است .
اشكال اصلي وعمده سيستم tnevnI ot- tsriFاينست كه يك متقاضي يا يك صاحب اختراع هرگز نمي داند كه آئا ممن است رقيبي ناگهان و به يكباره ظاهر شده و برا ياختراع واحدي كه او مستقلا\” بعمل آورده تاريخ قبل ادعا نمايد يعني بعبارت ديگر ادعا كند كه اين اختراع را من قبلا\” طي اين تاريخ بعمل آورده ام .
رويه ذيل ، يعني مداخله اي كه طي آن اين آزمايش بعمل مي آيدكه چه كسي اولين مخترع بوده است ، بسيار پيچيده و پر هزينه است بنحويكه براي موسسات تحاي كوچك دشوار است كه اين رويه را تا پايان تلخ آن تحمل كنند.

اما درچهار چوب سيستم eliF ot-tsriF انكار غير ممكن است زيرا در هر زمان اداره ثبت اختراعي كه اولين اظهارنامه در آن ثبت گرديده مي تواند سن دحق تقدم تصديق شده اي را صادر نمايد كه بوسيله آن آشكار سازي وافشاي خاص در تاريخ معين گواهي شده است ۰ تحت سيستم eliF ot-tsriF متقضاي اين امنيت را دارا است كه تمامي اظهارنامه هاي مطرح و معلق ثبت اختراع با تاريخ احتمالي قبلي بايستي بعد از۱۸ ماه از تاريخ حق تقدم چاپ ومنتشر شوندبطوريكه وضعيت حقوقي تاريخ تشكيل پرونده او(تاريخ ثبت اظهارنامه )حداقل ۱۸ماه پس از تاريخ تشكيل پرونده كاملا\”

روشن گردد بدون امكان اينكه سالها بعد متقاضي ديگري با ادعاي تاريخ تشكيل پرونده مقدم (قبلي ) بتواند اظهار وجود كند۰ چاپ وانتشار مقدم همراه با سيستم eliF ot – tsriF امنيت لازم را در مقابله با زيردرياي هائي كه بعدا\” در قالب ادعاها يا وانمودهاي مخترعين ديگري كه مدعي تاريخ قبلي (سبق تاريخ ) اختراع هستند بوجود مي آورد.