درخت فندق و درخت گردوي ايراني

درخت گردويي ايراني يا انگليسي jaglans regia تحت تاثير چندين بيماري است كه به رشد آن ضربه زده و كيفيت و محصول هسته هاي آن را كاهش مي دهد. برخي از اين بيماري ها كه بيماري هاي انگلي ناميده مي شوند را توليد مي كنند كه به عنوان انگل روي گياه ميزبان زندگي مي كنند. ناهنجاري هاي ديگر كه بيماري هاي غيرانگلي مي باشند از شرايط آب و هوايي نامطلوب ناميده

مي شوند و همچنين ناشي از خاك نامناسب يا كمبود و اضافه بودن يك يا تعدادي مواد معدني در خاك مي باشند. آفات باكتريايي گردو كه باjaglandis xanthomonos ايجاد مي شوند نسبت به كل بيماري هاي گردو از اهميت اقتصادي بيشتري برخوردار مي باشند. شيوع و زيان باري آن هر ساله متغير است. آن معمولا در نواحي ساحلي پوشيده از مه(مه آلود) اقيانوس آرام نسبت به نواحي بومي داخلي جدي تر است (از نظر شيوع و زيان) بيش از پنجاه درصد محصول در باغ هاي سم

پاشي نشده در سال شيوع اپيدمي از بين رفته است برگها، هسته، دم گربه اي، جوانه و ريشه هاي رشد كنوني مورد هجوم قرار گرفته است بيماري در ابتدا در فصل بهار در برگهاي جوان بصورت نقاط كوچك (لكه هاي ) قهوه اي مايل به قرمز در حاشيه ها يا بافتهاي بين برگها نمايان مي شوند. بر روي ريشه مترها اين بيماري سبب نقطه هاي سياه و تقريبا پژمرده مي شوند كه اغلب ريشه ها را احاطه مي كند و سبب مي شود آنها خشك شوند برگهاي جوان و جوانه هاي دم گربه اي به رنگ قهوه اي تيره يا سياه شده و خشك مي شوند. اين بيماري بويژه برروي هسته ها جدي تر

است كه در آنها سبب نقطه لكه هاي سياه به اندازه هاي مختلف مي شود موجود زنده كه علت بيماري است از يك سال تا سال بعدي در جوانه هاي بيمار هستند و در مقادير كم تر در پوسيدگي هاي شاخ و برگهاي رشد كرده از سال قبلي وجود دارند . اين باكتري ها در اصل با قطرات باران از منابع آلودگي متصل شده منتشر مي شوند اين باكتري ها از طريق منافذريز stomata وارد بافتهاي رشد كنوني مي شوند. باران هاي طولاني و فراوان دقيقا قبل و طي شكوفه دهي و براي حدود دو

هفته پس از آن مي توانند سبب شيوع جدي مي شود چون هسته ميوه در آن زمان بيشتر مستعد بيماري است. آلودگي ها (عفونت) كه پس از آن رخ مي دهد كه هسته ها سه چهارم رشد خود را كرده اند از اهميت اقتصادي كمي برخودار است چون به ندرت به پوست مي رسد گرده هاي آلوده از دم گربه اي هاي بيمار نيز گاهي اوقات اين باكتري ها را منتشر مي كند اين آفت مي تواند با مصرف محلول هاي محصول خاص در فواصل زمان بندي شده و يكسره كنترل شود. هر يك از مواد سم پاشي زيراگر بدرستي بكار رود موثر مي باشد:
۱)-۲-۱۰۰ (۶-۳-۱۰۰) Bordeaux-4 در نواحي بي نهايت مرطوب يك اموليسون (محلول) تابستاني روغن به ميزان يك پانيت از محلول روغن در هر ۱۰۰ گالن مخلوط Bordeaux بايد قبل از شكوفه دهي افزوده شود تا وخامت(شدت) آسيب برگ كاهش يابد حتي در شرايطي كه براي رشد آن مطلوبست.

۲- اكسيد مس زرد(كاپروكسيدزرد) به ميزان يك پوند در هر ۱۰۰ گالن آب (۱۰۰- ۲/۱ ۱ بويژه در نواحي مرطوب)
۳- تترااكسي كلرويدكلسيم – مس (محلول مس ) به ميزان ۲ پوند در هر ۱۰۰ گالن آب ۳ پوند تا ۱۰۰ پوند بويژه در مناطق مرطوب)
هر يك از فرمول بندي هاي خاك زير موثر است اگر اين شيوه هاي درماني زمان بندي شده به ميزان كافي استفاده شوند:
۱- خاك روغن ، سولفور، آهك، مس كه از ۱۵ درصد سولفات مس مونوهيدرات و ۳۰ درصد آهك

هيدراته شده و ۱۰ درصد سولفور خاك و ۳۹ درصد پودرآهك و ۲ درصد bentonite و ۲ درص

 

د خاك دياتومه و درصد روغن معدني سبك تشكيل شده است.
۲- خاك سولفور، اكسيد مس زرد كه از ۵ درصد اكسيد cuprous و ۱۵ درصد سولفور خاك و ۷۸ درصد پودر تالك و ۲ درصد خاك دياتومه تشكيل شده است.
اگر باغ گردو در وفواصلش فندق كاشته شده باشد از فومول ۲ بايد سولفور ۴۹ حذف شود. چ

ون اغلب براي جوانه هاي فندق سمي است. تركيبات خاك زير در يك باغ تشكيل شده از گردو و فندق پيشنهاد مي شود.
۱- ۱۵ درصد سولفات مس مونوهيدراته، ۳۰ درصد آهك هيدراته ۴۰ درصد پودر تالك ، ۲ درصد نتبونيت، ۲ درصد خاك دياتومه و درصد روغن معدني سبك.
۲- پنج درصد اكسيد مس زرد، ۹۳ درصد پودر تالك و ۲ درد خاك دياتومه.

تعداد موارد سم پاشي كه براي كنترل رضايت بخش بيماري مورد نياز است با توجه به فصل متفاوت ۱ در سال هايي كه با زندگي طي فصل آلودگي به ندرت رخ مي دهد يك مورد كاربرد در زمان مناسب آن را كنترل خواهد كرد اگر با زندگي سيلين و فراوان باشد(طي اين مدت) سه مورد بدرستي در تنظيم خوب نياز است تا اين بيماري بطور رضايت بخشي كنترل گردد. از آنجا كه امكان ندارد تا آب و هوا طي دورده آلودگي پيش بيني شود عاقلانه تر اين است كه تعداد حداكثر موارد بكار رود كه در موارد زير ايجاد مي شود.
۱- ابتداي مرحله قبل از شكوفه دهي
۲- مرحله اواخر شكوفه دهي
۳- مرحله ابتداي پس از شكوفه دهي رشد گل مادگي
چهار تا شش مورد كاربرد خاك نياز خواهد بود تا آفت گردو كنترل شود كه به ميزان بارندگي طي دوره اصلي آلودگي بستگي دارد. در سال هايي كه بارندگي طي دوره آلودگي سبك است چهار مورد به درستي تنظيم شده اين بيماري را كنترل خواهد كرد در فواصل بارندگي سنگين طي اين دوره تعداد شش برنامه كاربردي با فاصله نياز است سالم ترين كار بكاربردن شش برنامه هر سال در فواصل تقريبا ۷ روزه است كه در اوايل دوره شكوفه دهي شروع مي شود.
پوسيدگي تاج

پوسيدگي قارچ توسط قارچ هاي phytorhthora cactorunكه يك قارچ آب مي باشد ايجاد مي شود اين قارچ تحت شرايط مرطوب بخوبي زنده مي ماند. پوسيدگي تاج به پوست زير خط زمين حمله كرده و آفت هاي سياه يا قهوه اي تيره نامنظمي يا نواحي فاسدي توليد مي كند كه در پوست مخفي هستند. چوب درخت مورد هجوم قرار نمي گيرد اگر چه اين بيماري ممكن است فضاي كوچكي از داخل چوب را بي رنگ كند. يك مايع سياه اغلب در حفره هاي ناحيه قوسي شكل جمع مي شود و در نهايت راهش را بسوي سطوح پيدا مي كند. در مراحل پيشرفته تر بيماري به سمت بيرون روي ريشه هاي جانبي گسترش مي يابد و ريشه اصلي را مي خشكاند. اين آفت ه

ا معمولا در ناحيه پيوند متوقف مي شوند اما بندرت به سمت تنه درخت پشت اين منطقه گسترش مي يابند.اولين علامت آلودگي(عفونت) در بخش هاي باله ي خاك(زمين) درخت معمولا تا اندازه ظا هري جلوگيري كننده از رشد دارد و به همراه برگهاي سبز مايل به زرد و رشد شاخ و برگهاي ضعيف مي باشد، درختان آلوده اغلب محصول گردوي بطور غيرمعمول سنگين دارنددر موارد پيشرفته تر بيماري درخت در اواسط تابستان حالت چسبنده مي شد برگها زرد مي شوند و دائما ريزش دارند. شاخ و برگها و شاخه هاي كوچكتر خشك مي شوند. درخت بطور كلي تا سال بعد مقاومت مي كند. اين بيماري بوفور در درختان در نواحي زهكش ضعيف يا خاك هاي مرطوب ديده مي شود كه جريان سيل شديد ديده مي شود. موثرترين روش كنترل كيفيت گردويي است كه به رشد دو

رگه ايراني يا ضد آن پيوند زده شده باشد. در باغ هايي كه درختان به ريشه هاي مستعد پيوند زده باشد بهتر است كه در معرض تاج يا بخش هاي اصلي ريشه هاي اصلي در معرض هوا و تابش نور خورشيد باشند و اين امر مي تواند با حفر حفره اي حدود ۱۸ اينچ عرض و ۱ تا ۲ پا عمق اطراف پايه درخت حاصل شود. برگها و موارد ديگر بايد از درخت جدا نشود تا تاج خشك شود.
اب آبياري هرگز نبايد نزديكتر از چهارپايي درخت باشد وقتي اولين بار بيماري گزارش شده تاج ها بايد جدا شوند در نواحي داراي زمستان هاي سرد پيشنهاد مي شود كه تاج ها قبل از شروع آ

ب و هواي سرد پوشانده شوند تا آسيبي از سرما وارد نشود. گاهي مي توان بيماري را كنترل كرد وقتي هنوز زخم ها كوچك است يا با برداشتن نواحي آلوده حاصل مي شود. زخم ها بايد با بگيريد ضد عفوني شود ۱۰۰۰-۱ و سپس با روغنbordeaux- linseed پوسيده يا پوشاننده هاي ديگر زخم كه شامل يك قارچ كش مي باشند پوشانده مي شود.
پژمردن(پلاسيدن) شاخه:
پژمردن شاخه با قارچ هاي exosporan faucetti Hendersanula toruloiden ايجاد مي شود. اولين علامت آن، پژمردن ناگهاني برگها برروي برخي شاخه ها در وسط تابستان يا اواخر تابستان است اين بيماري در ابتدا روي شاخ و برگها و شاخه هاي كوچكتر ديده مي شود اما پس از آن ممكن است شاخه هاي بزرگتر را نيز شامل شود. ممكن است برروي هر بخشي از درخت ايجاد شود اگرچه در طرف جنوب و جنوب غربي آن متداولتر است.

تمامي برگها روي شاخه آسيب ديده ناگهان پژمرده مي شوند و سپس به رنگ قهوه اي خشك مي شونود اما تا اواخر زمستان به شاخه ها متصل باقي مي مانند. پوست چوب شاخه هاي پلاسيده به رنگ قهوه اي تيره و اغلب سياه مي باشد.
ناحيه هاي خشك مشابه نيز ممكن است روي شاخه هايي كه پلاسيده نيت ديدشود. ناحيه هاي بي رنگ يا آفت ها معمولا روي سمت بالاي شاخه ها ديده مي شوند و بطور فراواني در نواحي سوخته در اثر آفتاب يا آسيب هاي ايجاد شده در ميله يا قلاب كشت متمركز مي شوند. بي رنگ شدن در چوب در هز با يك رسوب قهوه اي تيره ايجاد مي شود كه سلول ها را پر مي كند و از جريان طبيعي روبه بالاي آب به برگها جلوگيري مي كند. يك ويژگي مهم شل شدن لايه بالاي پوست در ناحيه بيمار است يك رسوب پودري قهو ه اي تيره يا سياه ديده مي وشد اين رسوب از ها گهاي متعدد قهو ه اي تيره قارچ هاي علت ايجاد شده كه باران يا باد آنها را پخش كرده است. انواع گردوها كه بيشتر تحت تاثير هستند شامل Mayete, Fran quette, مي باشد.Blackmer, Meylan,concord, Payne انواعي از گردوها هستند كه تحت تاثير مي باشد. نوع concord مقاوم تر مي باشد. چون كمبود توان استعداد به بيماري را افزايش مي دهد، درختان بايد در شرايطي سالم قرار گيرند با كوددهي مناسب و هرس كافي و كشت مناسب. تمامي شاخه هاي بيماري بايد برداشته شوند به محض اينكه فهميديم بيمارند. وقتي شاخه هاي بيمار حذف مي شوند برش بايد بخوبي در عقب حاشيه هاي ناحيه آسيب ديده ايجاد شده باشد. تمامي آسيب ها بايد با يك پوشش خوب زخم مثل رنگ روغن cordeann- linsedپوشانده شود بايد سعي كرد شاخه ها با قلابها وميله هاي كشت آسيب نبيندتجربيات نشان مي دهند كه تركيب bordeaun(100-10- 10) پس از افتادن برگها به جلوگيري از آلودگي (عفونت) كمك مي كنند.
Melanuma
Melanuma(شيره سياه) با قارچ هاي Dothiorella gregaria ايجاد مي شود. و به شاخه ها شاخه و برگها و تنه حمله مي كند و يك مايع سياه جوهري ايجاد مي كند كه از سطح ناحيه

آلوده(عفوني) به بيرون تر اوش مي كند پوست زير آن بي رنگ مي شود و سرانجام خشك شده و يك پوسيدگي نسبتا فرورفته اي را ايجاد مي كند. تمامي فرورفتگي ها روي تنه و شاخه هاي بزرگ بايد بريده شوند. تمامي پوست بي رنگ شده و بخشي از پوست سالم اطراف حاشيه پيشرفته نيز بايد برداشته شود. پس زخم هاي اجاد شده بايد با بي كلريد يا ۱-۱-Mercury ضد عفوني شوند و در نتيجه با رنگ يا خمير bordeaux رنگ شوند.
Blotch
تك با قارچ هاي Gnomonia leptostyla ايجاد مي شود و به برگها و شاخه ها و هسته هاي جو

ان حمله مي كند. برروي برگها آن نقطه هاي گرد قهوه اي مايل به قرمز ايجاد مي كند كه مركز آن قهو ه اي مايل به خاكستري است و قطر آن ۴/۳ اينچ مي باشد برروي ساقه ريشه هاي رشد كنوني ريشه اصلي اين زخم ها بصورت بيضي و دايره هاي نامنظم تورفته و به رنگ خاكستري روشن و ناحيه هاي خشك كه در حاشيه آنها قهو هاي مايل به قرمز تيره است ديده مي شوند لك بويژهدرهسته ها جدي و نابود كننده است و سبب پژمرده و دايره هاي نامنظم و نقطه هاي خشك در پوست آن مي شود. اما به بزرگي لكه ها روي برگها نمي باشند. گردوهاي خيلي جوان كه آلوده شده اند رشد طبيعي ندارند و به زمين مي افتند قبل از اينكه رسيده باشند. اين بيماري مي تواند محصول را به ميزان زيادي كاهش دهد وقتي بي نهايت جدي باشد. قارچ هاي زمستان در برگهاي آلوده و ميوه هاي آلوده و ميوه هاي آلوده روي زمين و آلودگي هاي شاخه ها و جلوگيري از رشد سالانه را ايجاد مي كند. طي دوره هاي بارندگي در بهار گلها (اسكوسپورها) از بدنه ميوه يا انواع ديگر جدا مي شوند كه در برگها و ميوه هاي قبلي ايجاد شده بود و با جريان هوا وارد رشد جديدي مي شوند كه آلودگي اوليه را القا مي كنند. هاگها در بدنه ميوه ها در زخم هاي كهنه و برروي شاخ و برگها نيز مبنعي از آلودگي اوليه ايجاد مي كند. ايجاد اضافي هاگهاي تابستاني در زخم هاي اوليه و ثانويه بيماري را گسترش مي دهند.Blotch به گردو در گردوي سياه شرقيs.nigra و گردوي سياهHinds و گردوي ايراني حمله مي كند در ايالات شرقي(كنتورهاي شرقي) آن در butternut J.cinerea نيز ديده مي شود. اين بيماري در گردوي ايراني اقيانوس آرام نادراست. تنها در تعدادي از نهال هاي نزديك بلنيگهام واش ديده مي شود. سم پاشي منظم با تركيب Bordeaux اين بيماري را در butternut كنترل خواهد كرد. مصرف سم بايد زماني باشد كه
۱- برگها جدا شده باشد.
۲- به اندازه كامل باشند
۳- حدود دو هفته پس از سم پاشي دوم باشد/
يك برنامه سم پاشي مشابه نيز مي تواند براي گردوي ايراني موثر باشد. شخم زدن

(كودسبزدادن) زير برگهاي آلوده قبلي روي زمين قبل از اينكه هاگها از پوست درآيند در بهار نيز توصيه مي شود.
Ring spot(نقطه لكه حلقه اي:
نقطه هاي گرد با قارچ هاي نوع Ascochyta Juglandis ايجاد مي شوند و سبب نقطه هاي قهوه اي و گرد به اندازه يك هشتم اينچ تا يك اينچ قطر در بافت برگها بين و گلبرگها مي شود. ويژگي اصلي آن لبه هاي گردو در ناحيه آلوده است. آسيب لكه ها ممكن است با هم ادغام شده و ناحيه ه

اي بزرگتري را نيز ايجاد كنند. اين قارچ ها در زمستان برگها را به زمين انداخته كه طي دوره هاي بارندگي در فصل بهار برخوردارند و به ميزان زيادي ناحيه برگ اصلي را كاهش نمي دهد و سبب تغيير شكل پيش ازبلوغ نمي شود. اين بيماري به ندرت در باغ هاي سم پاشي شده با تركيب Bordeaux براي كنترل آفت گردو ديده مي شود كه نشانگر برنامه كنترل آفت براي نقطه هاي حلقه اي نيز مي باشد.
خط سياه black line
ناهنجاري خط سياهgirdle در گردوهاي پيوندن در ابتدا با رشد ضعيف ريشه ها و زرد شدن قبل از بلوغ و سايه هاي برگها در يك بخشي يا تمامي بخش هاي درخت شناخته مي شود. و خشك شدن معمولا ۳ تا ۵ سال پس از آن است كه اولين علائم در بالاي درخت ديده مي شود. ضعيف شدن و در نهايت خشك شدن درخت با تجزيه يا جداشدن بافت هاي حمل كننده(هدايت كننده) در واحد پيوندي مي باشد اولين علامت دروني اين بيماري وجود محل هاي كوچك آبكشي به رنگ شكلاتي در پوست و در نقطه واحد مي باشد. سپس هاگها بطور افقي پخش مي شوند. اغلب دو يا تعداد بيشتري از آنها به چوب نفوذ مي كنند تنها تعداد اندكي اينچ از فضاي بافت جديد در نقطه واحد در ابتدا تحت تاثير مي باشد اما در نهايت يك لايه كركي شكل غيرهدايت كننده آب اطراف درخت ايجاد شده و حمل آب و موادمعدني را قطع مي كنند طوريكه درخت خشك مي شود. خطوط سياه در درختان پيوند شاخه و پيوند سبز ديده مي وشد.
اين ناهنجاري بيماري ساحل در شمال غربي تنها در Franquetteپيوند مختلف در ريشه هاي گردوي سياه ديده مي شود.تعدادي از گونه هاي تجاري ديگر شاملEureka,Mayette, concord,payne كه ريشه اصلي گردوي سياه پيوند مي شود دركاليفرنيا تحت تاثير اين بيماري قرار گرفته است اين بيماري هرگز در گردوي ايراني پيوند شده بر گردوي ايراني نهال در كاليفرنيا را گزارش نشده است. علت دقيق خط سياه شناخته شده نسبت اين بيماري منشا انگلي ندارد چون هيچ آهكي دائما در ارتباط با وقوع اين بيماري ديده نمي شود يك نظريه اين است كه مربوط به تاخير عدم تطابق بين پوست يا يه و ساقه جوان مي باشد. اين واقعيت كه تنها در پيوند گردوي ايراني به ساقه گردوي سياه ديده مي شود اين نظريه را تقويت مي كنند نظر مي رسد كه رابطه اي بين زمان ايجاد و توسعه خط سياه در كاليفرنيا وجود دارد. تغييرات اوايل ايجاد مثل payne در زندگي درخت موثرتر از شاخصي كه هم توليد سنگين با كاهش رشد يا هر دوست كه با رشد(توسعه) خط سياه مربوط است هيچ روش رضايت بخشي براي كنترل خط سياه شناخته شده اين بيماري از

فرورفتگي گردوي سياه از حمله به گردوي ايراني مي رسد اما بدون موفقيت است گردو نهال هاي گردوي ايراني اطراف درختان كاشته مي شوند و سعي مي كنند تا تنه هاي درختان بيمار را ترميم كنند اما نتايج رضايت بخشي نداردو نهال هاي franguette و گونه هاي ديگر گردوي ايراني به عنوان پايه بجاي گردوي سياه Hinds استفاده مي شود با مراقبت زياد تا از اين بيماري جلوگيري شود. مي تواند اين بيماري را كنترل كند اما هنوز در پيوندFranguettcsدر پايه گردوي ايراني ديده نشده است.

برخي بيماري هاي ديگر
برخي بيماري ها هم به گردو و هم فندق حمله مي كنند.گال تاج كه مربوط به ارگانسيم باكتريايي Tumefaciens Agrobacteriun است سبب گال يا رشد بيش از حد به ويژه در ريشه تاج مي شود اما به ندرت برروي تنه شاخه ها و ريشه هاي جانبي ديده مي شود اين گال ها در collar يا تاج ريشه به صورت نقاط بزرگ سياه قهو ه اي تيره با سطوح گرد ديده مي شوند. اين ها ممكن است تنها در يك سمت درخت باشد يا اطراف فضاي تاج يا collar وجود داشته باشد اين گال هاي سخت و چوبي هر ساله بزرگترمي شوند و به مدت چندين سال وجود دارند. ارگانسيم موجود علت بيماري تنها از طريق زخم ها به بافتها دسترسي دارد. اگر هرگز به يك سطح غيرشكسته نفوذ نكند. اين باكتري در بافتهاي نزديك سطح چند برابر مي شود. با كشتن بخش هاي بالاي گال بسياري از

باكتري ها در خاك به مدت طولاني باقي مي مانند. شيوع تاج در يك باغ به ميزان زيادي با اقدامات كشت مرتبط است. در باغ هايي كه باغ ها نسبتا ريشه هايي عمق و شخم عميق دارند يا ديسك زدن انجام مي شود درختان گال ها ريشه هاي جانبي بيشتري دارند نسبت به زماني كه شخم يا ديسك كم عمقي انجام مي شود. رشد بيش از حدي كه اغلب زيرناحيه پيوندي گردوي ايراني و گردوي سياه Hinds انجام مي شود يا در دورگهparadon نبايد با بيماري گال تاج اشتباه شود.