دستور العمل ساختن پاپيروس

پاپيروس يكي از مهمترين مواد در تاريخ مي باشد . از قرن ۱۱ م مادة مترشحه براي ساختن آن گم شد . متن ابتدايي نامبهم مورد بحث قرار گرفته ساختن پاپيروس و دانستن محل زيست آن مي باشد . آزمايشهاي اخير دردو مرتبه بدون تجديد مراحل مختلف ساختن پاپيروس نتيجه داد . مطالعه با ميكروسكوپ روشن وSEM در رسيدگي به اين روشها منتقل شده بود . نشان ويژه شكلها ( كيفيتهاي ) پاپيروس طرز عمل آوريهاي مختلف آن را شرح مي دهد . مطالعه امكان تشخيص دادن دو پاپيروس موجود در امتحان را آشكار كرد .

پاپيروس يكي از تعداد زيادي ماده مصري است . گريك رومن متنهايي حفظ شده را دارند . به زودي متنابهي از كتاب مقدس انتخاب شده و همچنين روي پاپيروس نوشته شد . در دوره هلنستيك وقتي وسترن كاملاً پيشرفت كرد كلمه بر روي پاپيروس نوشته شد . ميليونها كتاب پاپيروس ساخته شدند . در آن زمان آن بهترين محصول صادراتي مصر بود . پاپيروس استفاده شده در سيكل بعد از قرن ۱۱ م . به نظر آن يكي از ماده هاي نخست بود كه مي توانست متصدي حمل و نقل تمدن وسترن باشد. {۱} نظريه مهم بودن ماده حيرت انگيز آن هست كه توصيف نامبهم حقيقت مرحله عمل آوري آن قطعي نيست . توزيع مرحله عمل آوردن با پليني . فقط يكي است كه هنوز وجود دارد ، بسيار روشن نيست و شايد منجر به تفسيرهاي گوناگون شود . كوششها تجديد مرحله ساخت

استودهارد در ۱۸۳۴ و پايان با لوكاس در ۱۹۲۸ . موفقيت بسيار زيادي ديده نشد فقط پيروي كردن از پركينس و گان نتيسكم در ۱۹۳۰ يك محصول قابل استفاده را نتيجه داد .مطالعه مدرن وآزمايشها با لوئيس و راگاب {۲}، قابل استفاده است در يك روش كه اكنون مي آيد پذيرفته شود در ساختن مرحلة كلاسيك كه محصولات تجاري ورقهاي پاپيروس با راگاب و ال كاتان {۳} انجام مي شود براستي شباهت آن با پاپيروس عتيقه (باستاني ) ديدني است .

۱۰۱ مرحله ساختن
گياه پاپيروس ، كه تقريباً به طول سه متر هست عمل آورده مي شود ، فقط بالاتر از سطح آب قطع شده (ه ،ت، بعد قسمتي از ساقه كه مورد نياز است به طول ( معمولاً حدود ۳۰ سانتي متر ) و باريك بريده شد . دورتر از پوسته بيروني نرم سفيد . اهميت ساخت هسپس اونگيتا دينالي در طول باريك بريده شد . نوارهاي باريك (حالت ۱) . اين نوارهاي باريك زير آب گذاشته شده اند و توزيع كامل (دقيق) آب در سلولهاي پارنچيمال و ساختن نوارهاي باريك نرم را انجام مي دهند

. در آب نوارهاي باريك پاپيروس بصورت كمي نيم شفاف و بالاي سراشيبي بدست آمد . يك رديف بعد از باريكه ها موازي با اندازه مورد نياز ورقها تنظيم مي شود ( در مهارت مدرن در يك قسمت پارچه يا پشم ماليده ).
هر نوار باريك يكبار پيچيده مي شود . وقتي اين لايه كامل شد ، يك لايه دوم يكسان رويش تنظيم مي شود . براي باريكه ها لاية خواباندن در اولين بار عمودي است (حالت ۲) . بعد دو لايه ورقها چكش زده مي شوند و به شكل تومار يا مسطح در مي آيند . سپس با خيس كردن ساختمان آن را ورقه ورقه مي كنند ( با قسمتي ديگر پارچه يا پشم ماليده مي پوشانند فشار مي دهند تا خشك شود . اين درمان باريكه ها مي باشد هم شيميايي {۴} و فيزيكي {۵} ورقه هاي قابل انعطاف برگزيده شده آن ها را به هم ديگر
مي چسبانند و مي بندند .۱٫۲ مرحلة ديگر
كار هندريكس يك گذر در تاريخ طبيعي پلينز هست كه درتوصيف
عمل آوري نوشته مي شود . نتيجه دريك گزارش جديد {۶} . پيشنهاد دكتر هندريكس اساس اصلي يك دليل زبان شناسي است . بحث او حول موضوع پلينز دور مي زند چگونگي ساخته شدن دو لايه پاپيروس :
فيلارز معمولاً به صورت هرچه بزرگتر باريكه كوام لتيسيمز برده
مي شود يك تفاوت مهم بين دو پهناي باريكه كه در ضخامت ساقه محدود
مي شود وجود دارد . اين به نظر مي رسدكه ساخته شدة كوام لتيسيمز مطابق با روش باستاني بر طبق فيلارز غير ممكن باشد از آنجائيكه عرض باريكه ها ثابت بكار رفته در اين صورت وجود كوام لتيسيمز بي معني مي شود .

بعلاوه نوارهاي باريك مطابق پليني ، توسط چاقو از ساقه قطع نشده بودند اما “ديويزواكو” با يك سوزن جدا شده بود . تشريح پليني قابل مجسم خواهد بود اگر مغز تيره آن تا انتهاي مغز داخلي آن توسط سوزن كنده شود البته بدون اينكه آسيبي بهآن برسد . در ادامه اين تشريح قسمتي از ساقه با پوسته خارجي كنده شده با استفاده از سوزن در طول يكي از سه گوشه مغز تيره شكاف داده مي شود . سپس سوزن به طور همطراز و همسان از يك طرف از بالا تا پايين حركت مي كند . زمانيكه دوم گوشه بدست آمد مغز تيره به راحتي ۶۰ درجه برمي گردد بنابراين كندن بدون هيچ آسيبي تا انتها ادامه دارد . بنابراين به طور پي در پي ساقه تا پايين كنده مي شود تا به مغز داخلي برسد كه درنهايت به يك ورق تبديل مي شود . (شكل ۳) ( مغز تيره تا مغز داخلي در طول خطهاي لكه و نقطه دار كنده شده است )

دو تا از اين ورقها به هم فشرده شده بودند ، مثل متدهاي سنت و قديمي ، يكي با رشته ها (فيبرها ) يي كه حركت عمودي داشتند و ديگري با رشته ها ( فيبرها ) يي كه حركت افقي داشتند . و نتيجه اين آرايش فيبرها يك تكه كاغذ پاپيروس مخصوص نوشتن با كيفيت خوب بود (شكل ۴) ( ساختار يك پاپيروس خارج از دو ورق كنده شده ) .

در آخرين مطالعات انجام شده به اين نكته اشاره شده است كه هر دومتد ممكن است در دوران گذشته استفاه داشته است . اين مسئله سؤالاتي را بوجود مي آورد كه آيا ساخت پاپيروس در طي فرايند مخصوصي محدود به معيار و ملاك ويژه اي بود ؟ و يا آيا انواع خاصي از پاپيروسها
مي توانستند به دوره هاي اصلي ، محيطهاي جغرافيايي با وضعيتهاي مختلف نسبت داده شوند .

تعيين فرايند ساخت و توليد پاپيري(papyri) ممكن است راههاي جديدي براي جستجوي دوباره باز كند و ممكن است وابستگي شديد و مهمي به واژه شناسي تاريخي و تطبيقي و نتايج تاريخي داشته باشد . {۷و۸} . به هر حال اين خود به نظر مي رسد كه بسيار مشكل است با چشم غير مسلح بين نوارهاي باريك چاك خوردة واقعي و شبيه آنها كه به علت تا كردن شكستن و يا غلطاندن تودة خشك و ترد پاپيروسها ايجاد مي شود ، تمايزي قائل شد . جستجو براي تعيين و

تشخيص هويت نمي تواند به تنهايي موضوعي براي يك پژوهش تخميني قضاوتي باشد اما بايد زمينه اي در آزمايشات فيزيكي داشته باشد . نياز به يكسري مشخصات تشخيصي براي تعيين فرايند ساخت و توليد كاملاً واضح و بديهي به نظر مي رسد . آزمايشات ميكروسكوپي امروزي و نوين گاهي اوقات به خوبي (papyri) پاپيري هاي قديمي مي تواند مفيد باشد .
اين مطالعات اوليه ، اولين قصد و كوشش براي تهيه جواب علمي به مشكلات انساني است .{۹}
۲ـ روشها و مواد
۲٫۱ اسبابها ، حلالها و نمونه تداركات براي تكرار مطالعه از يك دوربين ميكروسكوپي ، يك ميكروسكوپ ليتز (leitz) نوري و يك JEOL ميكروسكوپ الكتروني نوع c 35 ساخته مي شوند . نمونه هاي قديمي وجديد پاپيروس و مواد تازة گياه بوسيلة ميكروسكوپهاي نوري درمحيطهاي خشك و مرطوب مورد مطالعه قرار گرفته بودند . بافتهاي گياهي گاهي اوقات براي ثابت كردن ساختارهاي پياين قابل ديد رنگ مي شوند . فلورولگوسيز هيدروكسي اسيد معرف ليگنين مطابق گرلاژ آماده

شده بودند . وجود نشاسته با محلول IIK تثبيت شده بود .{۱۰} گاهي اوقات بافتها با هيپوكلورايت سفيد مي شدند . عكسهاي كوچكي در بزرگنمايي هاي متفاوتي گرفته شده بود . نمونه هاي الكترونهاي ميكروسكوپي پاپيري (papyri) هاي قديمي و جديد در ساختهاي مختلف كه به روي ريشه ها نصب شده بود ، توسط ازميوم تتروكسايد عمل آورده شد و با لايه اي از طلا روكش شده بود .

در چند مورد نمونه هاي ميكروسكوپي جديد و بسيار قديمي ، پاپيروسها به مدت ۶ روز در دماي اتاق با آب شسته شده بود . در اين روش لايه هايي تشكيل شدة الياف مي توانستند از هم جدا شوند و بافتهاي سطحي كه در داخل نگهداري شده بود ، امتحان شده بودند . يك تعداد نسبتاً بالايي (۱۲۰) از پاپيري هاي قديمي در بزرگنمايي هاي مختلفي با يك استريوميكروسكوپ مدل وايلد M5 مورد مطالعه قرار گرفتند .

۲ . ۲ مواد استاندارد
نمونه هايي كه از تكه هاي استاندارد پاپيروس كه شامل پاپيروسهاي جديد ( امروزي ) مي شدند مطابق “ متد نوار باريك ” يا “ متد چاك دادن ” از هرم انستيتوي پاپيروس از محمد ال كتان ساخته شده بود . يك نمونه مشابه از دكتر حسن رجب و چندين نمونه از پاپيروسهاي ساخته شده مطابق “ ضد كندن ” از دكتر هندريكس . نويسنده همچنين نمونه هاي پاپيروسي را كه توسط نويسندة ديگري آماده شده بود آزمايش كرد و مطابق هر دو متد آنها را ساخت . هر دومورد تأثيرات برشهاي طولي و عرضي بر روي مواد گياهي مورد مطالعه قرار گرفته بود . دلايل اين آزمايشات با تكه هاي پاپيروس قديمي از يك كلكسيون خصوصي مورد مقايسه قرار گرفت . ( پسلويا ۱۱)

۳ .۲ روش آزمايش
مطالعه با آزمايش مغز تيره پاپيروس آغاز شد . مغز تيره سفيد و نرم ازتعداد زيادي سلولهاي بزرگ و مرتبط بافت اصلي كه لوله اصلي عمودي هوا را ساخته است ، ساخته شده است . همطرازي اين فضاهاي بين ياخته اي هدايت كنندة هوا تعداد زيادي از مجموعه هاي فيبرهاي آوندي ( بافت هاي آوندي ) را حركت مي دهد كه غذا و آب را از ريشه ها به گلبرگها مي رسانند و ساختار گياه را

محكم مي كنند .گاهي اوقات بافت هاي آوندي توسط مجموعه هاي از بافتهاي باريك شيب دار به هم متصل مي شوند . فضاهاي بين ياخته اي بسيار بلند وخارج از سلولهاي بافت اصلي ساخته شده اند كه به طور عمودي در يك توده شبكه اي به شكل خانه زنبور عسل يعني شش گوشه مرتب شده اند .
در برشهاي عرضي سلولهاي بافت اصلي ظاهر مي شوند كه به طور دايره واربه دور لوله هاي هوا مرتب شده اند (شكل ۶و۵) (شكل۵ برشهاي عرضي پاپيروسهاي تازه و بافتهاي آوندي و بافتهاي اصلي را نشان مي دهد كه دايره وار به دور لوله هاي هوا مرتب شده اند بزرگنمايي ×۱۰۰ ) ( شكل ۶ داخل لوله هاي هوا از سلولهاي بافت اصلي ساخته شده است مقياس = ۱۰۰۰ ميل ) سلولهاي بافت اصلي معمولاً خالي هستند . اما گاهي اوقات ممكن است شامل يك يا تعداد

بيشتري بلورهاي كلسيم اگزاليت شوند . نمونه هاي پاپيروس كه مطابق مدلهاي پيشنهايي ساخته شده بودند ، خصوصياتي را نشان مي دادند كه توسط اين ساختار گياهي خاص تعيين شده بود .
زمانيكه قسمتي از مغز تيره بوسيلة بريدن يا كندن به طور عمودي از ساقه جدا مي شود ، لوله هاي هوا ديواره هاي بلند و باريك سلولهاي خراب شده بافت اصلي را قطع مي كنند . در برشهاي عرضي ، اين به شكل نيم دايره فنجاني شكل ديده مي شوند ، لبه هاي راست و قائم سلولهاي بافت اصلي كه به سرعت در خشكي فرو مي ريزند .