راندمان (بارده) و آب

كاربرد آب و تراكم طول ريشه گياه cupheqspp تحت تاثير فواصل رديف ريشه و زمان بذر افشاني.
چكيده:
Cupheauiscosissima jaog. Xc lanceolata caphea f. srlnoides E. T Aiton
اين محصول در مناطق با آب و هواي معتدل بسيار كم شناخته شده است يك رشته مطالعات و تحقيقات در ايالت مينوسوتا براي مشخص كردن تاثري زمان بذر افشاني فواصل رديف در مصرف آب خاك و خصوصيات ريشه زايي گياه cuphea spp آغاز شد.

گياه cuphea spp در روزهاي ۴ و ۱۸ و ۳۰ ماه مي سال ۲۰۰۱ و روز سي ام آپريل، ۱۴ ماه مي، و ۲۸ ماه مي سال ۲۰۰۲ در رديفهاي با فاصله ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ ميلي متري بذر افشاني مي شد. توده هاي زيستي بالاي سطح زمين و عملكرد دانه دا؟ و كاربرد مصرف آب بخاطر بذر افشاني بيوماس قسمتهاي هوايي گياه cuphea spp در اواخر ماه آپريل يا اوايل ماه مي نخست به اواخر ماه مي تقويت شد. كاربرد آب براي اولين بذرافشاني مي و آخرين بذر افشاني گياه cuphea spp به ترتيب ۳۶۶ ميلي متر و ۳۱۱ ميلي متر بود.

زمان(تاريخ) بذر افشاني همچنين راندمان (بازه) كاربرد آب (WUE) را تحت تاثير قرار داد. اما فقط در سال ۲۰۰۲ كه راندمان كاربردآب (WUE) اولين بذر افشاني و آخرين بذر افشاني گياه cuphea spp به ترتيب ۸۷/۱ و ۶۴/۱ kgha -1 mm-1 بود. اولين بذر افشاني در فصل بهار همچنين رشد ريشه را تقويت كرد زماني كه تراكم طول ريشه در بالاي ۲/۰ متري پروفيل خاك kmm-3 24 براي اولين بذر افشاني و kmm-3 17 براي آخرين بذر افشاني بود. فاصله گذاري رديف بذر روي محصول دانه، كار

 

سرد آب، يا طول ريشه تاثير نمي گذارد. اين مطالعه و تحقيق نشان مي دهد كه بيوماس عملكرد دانه كاربرد آب و رشد ريشه گياه cuphea spp در اولين بذر افشاني در فصل بهار تقويت مي شوند. گر چه اولين بذر افشاني منجر به كاربرد بيشتر آب، مي شود. گياه cuphea spp يك تمايل و گرايش براي استفاده آب با راندمان بالا درتوليد دانه دارد، زمانيكه اولينبذر افشاني در فصل بهار باشد.
كاربرد صنعتي شيميايي اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) براي توليد صابون ها، پاك كننده هاو محصولات خوراكي و رژيمي و روان كننده ها اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط نظير coprhlic (c8:0)، لوريك (c12:0) و ميرنيستيك (c14:5) كه براي توليد اين فرآورده ها استفاده مي شوند، در حال حاضر از نارگيل از (cocos huciferal) و درخت نخل (Elaeis guineehsis jacq) روغن كارنل و مواد شيميايي نفتي (پترو چميكال) استخراج مي شود.

تقريبا هر سال به ترتيب Tg 5/1 و Tg 8/0 روغن نارگيل و روغن كارنل نخل در ايالات متحده امريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته جهان براي تامين نيازهاي صنعتي به اسيد هاي چرب بازنجيره متوسط (MCFA) وارد مي شود (برگرفته شده از اطلاعات Fao سال ۲۰۳ هيچ گونه ذخاير قابل تجديد و ذخاير بومي از اسيد هاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) در ايالات متحده امريكا وجود ندارد.
گياه cuphea spp (در خانواده (ythraceae دانه هاي سرشار از اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) توليد مي كندGraham 1989 و Miller 1964 و ديگران).

گياه cuphea spp بومي آمريكاي شمالي، جنوبي و مركزي است و تا اخيرا بصورت وحشي باقي مانده است. (knapp 1993)
چندين عدداز ۲۶۰ گونه گياه cupeq كه تا كنون شناخته شده اند در مناطق با آب و هواي معتدل پيدا شده اند. (Graham 1989) كه خصوصيات زراعتي مطلوبي را نشان داده اند (Hir singer 1985) كه مي تواند منجر به يك منبع ذخيره قابل تجديد يا بومي از اسيدهاي چرب با زنجيره متوسط (MCFA) شود.

گياه cuphea spp بطور وسيعي در مناطق با آب وهواي حاره اي (گرمسيري) مي رويد اما همچنين بسياري از گونه ها به خوبي با مناطق با آب و هواي معتدل ومرطوب سازگار شده اند. در واقع خصوصيت دارا بودن ريشه اصلي و ctproot كوچك اين گونه ها احتمالا تطابق و سازگاري آنها را به محيطهاي مرطوب تر محدود كرده است و اين شايد يكي از خصوصيات مرفورلوژيكي (ريخت شناسي اين گياه باشد كه موجب پژمردگي اين گياه در غياب آب مي شود (Graham 1989) تعداد كمي از گونه هاي گياه caphen در نواحي باآب و هواي خشك پيدا شده اند.
برگ هاي ضخيم و ريشه هاي اصلي با (toproot) بزرگ به اين گونه ها اجازه مي دهد كه با استرسهاي خشكسالي مواجه شوند (Graham 1989).
ساير ويژگيهاي مورفولوژيكي (ريخت شناسي) نظير متلاشي شدن دانه و دوران خواب خصوصيات بياباني هستند كه توليد تجاري cuphea spp جلوگيري مي كند. بهره خطوط gerplasm گياه cuphea كه غير متلاشي شدني و غير غير فعال است خصوصيات پيوند پذيري اش در طي دهه گذشته توسعه يافته اند. (۱۹۹۳ (knnap
در يكي از دو شيوه آزمايش كه بهترين تجربيات مديريت كشاورزي براي توليد گياه )(knnap را مشخص مي كند. Gesch و ديگران (۲۰۰۳ و ۲۰۰۲) تاثير زمان تاريخ بذر افشاني و فاصله گذاري ريشه اي بر رشد و محصول دانه گياه cuphea spp در corh Bolt شمالي ايالات متحده مورد بررسي قرار گرفته است. هر چند جمعيت گياهي نتايج مطالعات و تحقيقات آنها را سر در گم كر

ده است گياه cuphea spp وقتي كه در ماه مي بذر افشاني مي شود محصول بيشتري مي دهد نسبت به زماني كه در ماه ژوئن يا آپريل بذر افشاني شود. emergence (بر آمدگي ساقه) ضعيف منجر به كاهش محصول گياه cuphea spp بذر افشاني شده در اواسط ماه آپريل مي شود درحاليكه رقابت بين گياهي (interplant) را به منظور دست يابي به نور، آب و مواد غذايي را افزايش مي دهد و باعث كاهش محصول cuphea spp مي شود بذر افشاني در رديفهاي وسيع براي

محصول دانه خسارت آور (زيان آوري) است بخاطر توليد شاخه ها و بذرهاي دانه اي بيشتر نسبت به آنهايي كه در رديفهاي باريك بذر افشاني مي شوند. ساير آزمايشات و روشهاي شناخته شده تاثير عميق و سرعت بذر افشاني را بر emeryence (برآمدگي ساقه) نهال و محصول دانه گياه cuphea spp در ايالت Iwa مورد بررسي قرار مي دهد. (Rooth 1998) Emergerce (برآمدگي ساقه) و بنابراين محصول دانه توسط بذر افشاني با سرعت بالاتر و عمق كمتر مطلوب تر مي شو

د. محصول دانه بطور قابل ملاحظه اي در طول سالها تغيير مي كند. نقصان و كاستي محصول منجر به عدم توليد دانه در طي ۲ يا هفت سال از مطالعه (تحقيق) شد. براي ۵ سال ديگر كه در اين ۵ سال گياه cuphea spp دانه توليد كرده محصول از كل تيمار ها ميانگين گرفته شده است بين ۵۲ تا ۷۰۵ kg ha-1 در تغيير بود. هيچ مثالي ونمونه اي براي اين انحراف ميان سالي در ارتباط با محصول دانه ارائه نشده است.Roath (1988) پيشنهاد كرده كه شدت بارندگي بعد از بذر افشاني از بهم پاشيدن و متلاشي شدن دانه در اواخر فصل باعث محصول ضعيف دانه مي شود هر چند گياه cuphea spp بطور موفقي در منطقه corn Belt رشد كرده بود اين طور به نظر مي رسد كه قابليت در دسترس بودن آب يكي از عواملي باشد كه ممكن است رشد و توليد دانه گياه cuphea spp را محدود كند (Ardnt , 1985 , Graham 1989) بهر حال اطلاعات اندكي وجود دارد كه خصوصيات ريشه زايي و كاربرد آب گياه cuphea spp را توضيح مي دهد بنابراين هدف از اين مطلاعه و تحقيق تكوين تاثير زمان (تاريخ) بذر افشاني و فاصله گذاري رديفي بر روي كاربرد آب خاك وخصوصيات ريشه زايي گياه cuphea spp بود

شيوه ها و مواد
اين مطالعه و تحقيق در بخشي واقع در ۲۴ كيلومتري شمال، شمال شرقي موريس با مختصات جغرافيايي انجام گرفته است كه بين ناحيه Praiie[othole و شمال آمريكا واقع است اين منطقه توسط نقش توپوگرافي و فشارهاي زمين لغزش كه طي دوران بخچالي ؟ شكل گرفته ويژه مي شود . قطعات زمين هاي آزمايش بر روي خاك هاي لومي منطقه (لوم ريز دانه، مخلوط شده با يخچالهاي بسيار يخزده (منجمد شده) با يك شيب ۵/۰ تا ۴/۰ در سال ۲۰۰۱ و شيب كمتر يا مساوي ۵/۰% و ۲۰۰۲ مستقر شده است. field site قبلا گياه capheo spp و سويا بود قبل از

اينكه به ترتيب در سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ مستقر شود. يك روز قبل از بذر افشاني به وسيله ۱۰ k

g N ha -1 و ۱۲ kh pha-1 و ۳۰kg kha-1 تقويت شدند و در طول site در آميخته شوند گياه cuphea spp در روزهاي ۴ و ۸ و ۳۰ ماه مي سال ۲۰۰۱ و ۳۰ آپري و ۱۸ ماه مي ۲۰۰۲ بذر

افشاني شد اين تاريخها نمايشگر يك تايخ اوليه، عادي و نرمال و تاريخ (زمان) آخري براي بذر افشاني محصولات است كه بطور تيپيك در منطقه رشد يافته اند دانه هاي در عمق ۱۳ ميليمتري و فضاهاي بلين رديفي ۴۰۰ و ۲۰۰ و ۶۰۰ ميلي متري با استفاده از يك graindrill (دستگاه حفاري كه براي سوراخ كردن به منظور كشت دانه استفاده مي شود) بذر افشاني شدند دانه بصورت g 85/0 دانه در هر رديف يا با سرعت برابر ۴۲ ، ۲۱ و ۱۴ kgha-1 به ترتيب براي Treatment هاي با فاصله گذاري رديفي ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ ميلي متر بذر افشاني شد. سطح خاك به وسيله يك دستگاه packer بعد از مرحله بذر افشاني به منظور اطمينان از ايجاد تماس و كنتاكت بهترين دانه و خاك فشرده شد. مهمترين Treatment ها (در زمان بذر افشاني) در قطعات (كرتهاي) ۶ تا ۱۸ متري قرار داشت و به منظور فراهم كردنT era tment دوم (فاصله گذاري رديفي) شكافته شده اند قطعات (كرت هاي ) منفرد ۶ تا صد متري بودند سه تا شدگي (tcplication) در اين برنامه و طرح آزمايش وجود دارد در زمان emergence (برآمدگي ساقه بعبارت ديگر، هيچ تغييري در تعداد گياهان بر طبق مشاهدات وملاحضات انجام شده در هر كدام ازساير روزها روئت شده است)

هرقطعه (كرت)بوسيله دست براي مستقركردن تعداد ha 100000گياه يا ايجاد يك فاصله گذاري گياهي بين رديفي حدود ۱۲۰،۶۰و۴۰ميلي متري به ترتيب براي Treatmentهاي فاصله گذاري رديفي ۲۰۰و۴۰۰و۶۰۰ ميلي متري تنك مي شد.ابزار و دستگاهي به منظور اندازه گيري محتواي آب خاك وپتانسيل (ذخيره)آب خاك بلافاصله بعداز عمل بذزافشاني درهرقطعه (كرت)نصب شد محتواي آب خاك درهر قطعه (كرت)بخاطر رقيق شدگي نوتروني ودرآغاز وانتهاي فصل بدليل نمونه برداري gravimetric (اندازه گيري نيروي گراويته)بطور ضعيفي بررسي شد. تيوبهاي ورودي نوترن در بين وداخل رديفهاي دانه اي نصب شد. محتواي آب در عمق ۳/۰ متري با ۹/۰ متري مشخص شد

پتانسيل (ذخيره) matric خاك با استفاد از تسيومترهاي جاي گرفته در عمق ۱ و ۲۵/۱ متري در يك از تاشدگي هاي (repli catioh) هر Treat ment زمان بذر افشاني و همه قطعات (گرت هاي) با فضاي بين رديفي ۴۰۰ ميلي متري (در كل ۱۵ قطعه كرت) اندازه گيري شد اين اندازه گيري ها كه به طور ضعيفي انجام شده بودند براي مشخص كردن جهت و شدت جريان آب در زير زون ريشه كمك كردند.
كاربرد آن (WU) به شيوه زير تعيين مي شود.

كه P ميزان بارندگي تغييرات محتواي آب خاك و RO از دست دادن آب بخاطر جريان آب سطحي جانبي (بعبارت ديگر جاري شدن) و WFBR جريان آب در زير زون ريشه مي باشد. جاري شدن (runoff) بخاطر رويدادهاي بارش شديد (سه رويداد در سال ۲۰۰۱ و چهار رويداد در سال ۲۰۰۲ بيشتر از ۳۰ ميلي متر در روز بارندگي داشت) جوي باريك غير قابل ديدن و شسته شدن واريزه ها در سطح خاك بالافاصله بعد از اين رويداد هاي بارندگي و توپوگرافي سطحي نزديك بصورت نا چيز و اندكي بر آورد شده است. بارندگي محتواي آب خاك و جريان آب در زيرزون ريشه از زمان emetgence (برآمدگي ساقه) تا زمان برداشت اندازه گيري شده است. بارندگي بصورت روزانه در نزديكي يك ايستگاه هوا شناسي كوچك (در فاصله ۱۰۰ متري قطعات (كرتها) آزمايش اندازه گيري شد جريان آب در زير زون ريشه بر طبق معادله زير تعيين مي شود.

كه k هدايت هيدروليكي بر حسب cms-1 تفاوت پتانسيل هيدروليك بر حسب سانتيمتر در طول عمق اينتروالي بر حسب cm مي باشد.
هدايت هيدروليكي بصورت متغيري همراه با پتانسيل Matric خاك بر طبق معادله compbell (1985) برآورد مي شود كه ks هدايت هيدروليكي اشباع شده بر حسب پتانسيل Matric ورودي هوا بر حسب cm برابر با مختصات لگاريتم طبيعي منحني ابقاء (نگهداري) آب پتانسيل Matric بر حسب cm و b شيب لگاريتم طبيعي منحني نگهداري (ابقاء) آب مي باشد.

قابليت هدايت هيدروليكي اشباع شده با استفاده از يك روش اصلي ثابت (klater, Drolsem 1989) برر وي نمونه هاي مغز (core) خاك استخراج شده از عمق ۱ تا ۰۵/۱ و ۲/۱ و ۲۵/۱ در تمام قطعات (كرت هاي) بذر افشاني شده در اواسط ماه مي مشخص و تعيين شده اين نمون هاي مشابه براي تعيين و يژگيهاي نگهداري و بقاء آب با استفاده از يك روش پلات كردن فشار، مورد استفاده قرار مي گيرند. ۱۹۸۶ klute تراكم طول ريشه در ۲۶ ژولاي ۲۰۰۱ و ۵ آگوست ۲۰۰۲ براي اولين بذر افشاني ف ۹ آگوست ۲۰۰۱ و ۹ آگوست ۲۰۰۲ براي بذر افشاني مياني ماه مي و ۱۵ آگوست ۲۰۰۱ و ۱۶ آگوست ۲۰۰۲ براي آخرين بذر افشاني ماه مي بررسي و ارزيابي شد. اين

زمانها (تاريخها) با شروع دانه كاري (seed filling) دانه ها در غلاف هاي قديمي قابل ديدن هستند.
مطابقت دارند. نمونه هاي مغزه خاك (با قطعه ۳۳ ميلي متر) از عمق ۶/۰ متري استخراج شده اند. حفاريهاي انجام شده در سال ۲۰۰۲ (سال قبل از ‌آغاز اين تحقيق) نشان داده شده كه گياه capheaspp يك ريشه اصلي (Toproot) كوچك با ريشه هاي اندكي دارد كه در زير نمونه هاي مغزه ۰۴/۰ متري خاك نفوذ كرده اند. نمونه هاي مغزه خاك از داخل و بين رديف ها از چهار نقطه هر قطعه كرت جمع آوري شده اند.
نمونه ها براي تراكم طولي ريشه معلوم در عمقهاي ۰- ۱۰۰، ۱۰۰-۲۰۰، ۲۰۰-۳۰،۲۰۰-۴۰۰ و ۴۰۰-۶۰۰ ميلي متر تقسيم شده اند در نمونه هاي داخلي و رديفي و بين رديفي كه از هر كرت (قطعه) تهيه شده اند به منظور ايجاد يك نمونه داخل رديفي و يك نمونه بي رديفي مخلوط شده اند تراكم طولي ريشه توسط يك روش مختصات بر خورد خطي (Bohn 1979) تعيين مي شود. اين روش احتياج به خيس كردن نمونه ها در يك آب ملايم و استخراج مواد ريشه اي با استفاده از شستشوي آرام و ملايم موادي كه در بين غربالها جاي گرفته اند دارد. (سوراخهاي كوچك ۱/۰ و ۵/۰ ملي متري)
ريشه وديگر مواد ارگانيكي توسط غربالهايي كه در ظروف شيشه اي پر آب شده قرار دارند نگهداري و حفظ مي شوند يك شبكه در زير ظروف قرار دارد و پس طول ريشه توسط شمردن تعداد ريشه هايي كه هر خط شبكه را قطع كرده اند مشخص مي شود.

گياه cuphea spp در ۹ اكتبر ۲۰۰۱ و ۸ اكتبر ۲۰۰۲ برداشت شده اند كه به ترتيب سه روز بعد از واريز قبل از اولين بخ زدگي كشنده (كمتر از ۲ درجه زير صفر) در فصل پائيز مي باشد نمونه هاي ۱m-2 در سطح خاك بريده (clipped)، بسته بندي و در دماي ۶۰ درجه تا وزن ثابت خشك شده اند، وتوسط ماشين خرمن كوبي شدند. دانه هاي جدا شده توسط خرمن كوب در دماي ۰C 60 خنك شدند و با استفاده از يك تميز كننده دانه تميز شدند و پس وزن شدند.
تعداد نهايي گياهان از روي مساحت برداشت شده داخل هر قطعه كرت به دست آمد.

اطلاعات آزمايشي توسط يك برنامه split plot آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت تفاوت مهم كوچك LDS براي جدا كردن تاثيرات Treatment زمانيكه ميزان F مشخص (p<0/05) در يك آناليز واريانس مشخص مي شود، مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج و بحثها
محصول cuphea spp ميانگين گرفته شده در طول تمام Treat ment ها در سال ۲۰۰۱ نسبت به سال ۲۰۰۲ كمتر بود توده هاي زيستي بالاي زمين، بعنوان مثال در سال ۲۰۰۱ برابر kg ha-1 6779 و در سال ۲۰۰۲ برابر kg ha-1 7491 بود. بعلاوه، محصول دانه در سال ۲۰۰۱ برابر kg ha-1 537 و در سال ۲۰۰۲ برابر kg ha-1 653 بود. محصول كمتر سال ۲۰۰۱ با دوام كمتر و بارش پايينتر سال ۲۰۰۰۱ نسبت به سال ۲۰۰۲ هم خواني دارد از زمان emergence (برآمدگي ساقه) تا برداشت محصول و ميانگين گرفته شده در طي زمانهاي بذر افشاني بارش (بيشتر از ۲ ميلي متر در روز) در ۲۹ روز از سال ۲۰۰۱ و ۴۲ روز از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد. بعلاوه بارش برابر ۳۰۴ ميلي متر در سال ۲۰۰۱ گزاش شده است در حاليكه اين ميزان در سال ۲۰۰۲ برابر ۳۵۴ ميلي متر بوده است ميانه درجه حرارت هوا از زمان emergence (برآمدگي ساقه) تا زمان برداشت در هر دو سال همانند هم بود c 5/9 همچنين ميزان كمتر توده هاي زيستي بالاي سطح زمين و محصول دانه در سال ۲۰۰۱ با بقاي كمتر گياهان در طي سال ۲۰۰۱ نسبت به فصل رشد ۲۰۰۲ همخواني دارد. هر چند موضوع هاي گياه cuphea spp در زمان eergene (برآمدگي ساقه) در هر دو سال به تعداد ۴۰۰۰۰۰۰ گياه ha-1 تنك شده بود، تعداد گياهان برداشته شده در سال ۲۰۰۱ برابر با ha-1 297710 گياه و در سال ۲۰۰۲ برابر ha-1 344866 بود.

توده هاي زيستي بالاي سطح زمين به تاخير افتادند زمانيكه زمان بذر افشاني در فصل بهار به تاخيير افتاد. (جدول ۱) هر چند توليد توده زيستي توسط فاصله گذاري بين رديفي تحت تاثير قرار نمي گيرند. در زماني كه احتمال خطاي نوع ۱ (احتمال رد كردن غير قانوني همانندي وسايل Treatment) براي ۶۵/۰ در سال ۲۰۰۱ و براي ۲۴/۰ در سال ۲۰۰۲ بود. اين عدم پاسخگويي در

توليد در فاصله گذاري رديفي توسط ۲۰۰۳ Gesch و ديگران مشاهده شده است كه گزارش كرده است گياه cuphea spp رشد كرده در رديفهاي وسيع به خاطر توليد شاخه ها و انشعابات بيشتر از لحاظ توليد محصول دچار خسارت شده است توده هاي زيستي (Biomass) گياه cuphea spp از ميزان برابر ۸۰۵۵ kg ha-1 در بذر افشاني اوايل ماه مي و ۷۰۶۸ kg ha-1 براي بذر افشاني اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha-1 3/52 در آخرين بذر افشاني ماه مي كاهش يافت. Kg ha -1 1384=LSD).

در سال ۲۰۰۲ ميزان توليد توده دهاي زيستي يك رنج kg ha-1 براي آخرين بذر افشاني در ماه آپريل kgha-1- 7879 براي بذر افشاني در اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha-1 6777 براي آخرين بذر افشاني ماه مي دارد. kg ha -1 905LSD= هيچ تفاوتي بين توليد توده زيستي مشاهده شده است زماني كه بذر افشاني بين اواخر آپريل و اواسط ماه مي در هر دو سال انجام گرفته است مشابه توده هاي زيستي بالاي سطح زمين، ميزان دانه براي گياه cuphea spp كه در اواخر آپريل يا اوايل ماه مي بذر افشاني شده نسبت به آن گياه cuphea spp كه در اواخر ماه مي هر دو سال بذر افشاني شده، بيشتر مي باشد در سال ۲۰۰۱ ميزان محصول دانه برار kg ha-1 647 براي بذر افشاني در اوايل ماه مي، ميزان برابر kg ha-1 539 براي بذر افشاني در اواسط ماه مي و برابر با kg ha-1424 در بذر افشاني اواخر ماه مي مي باشد. ۱۱۸kg ha -1 LSD= محصول دانه در سال ۲۰۰۲ از حدود kg ha-1 710 براي بذر افشاني اواخر آپريل و اواسط ماه مي به ميزان برابر با kg ha -1 524 براي بذر افشاني در اواخر ماه مي در تغيير است.
Kg ha-1 72LSD=). فاصله گذاري بين رديفي توليد دانه گياه cuphea spp را زمانيكه ميزان خطاي

نوع I برابر ۷۹/۰ در سال ۲۰۰۱ و ۳۸/۰ در سال ۲۰۰۲ بود، تحت تاثير قرار ندارد شاخص برداشت يا نسبت محصول دانه به توده هاي زيستي با زمان (تاريخ) بذر افشاني يا فاصله گذاري رديفي در اين مطالعه تغيير نمي كند. (احتمال خطاي نوع I براي زمان (تاريخ) بذر افشاني برابر با ۱۵/۰ و براي فاصله گذاري رديفي برابر ۲۲/۰ در سال ۲۰۰۲ بود. شاخص برداشت (محصول) بين ۰۸۰/۰ در سال ۲۰۰۱ تا ۰۱۰۸۷ در سال ۲۰۰۲ در تغيير وبد اين شاخصهاي شبيه آنهايي هستند كه از اطلاعات ارائه شده توسط (۲۰۰۲) Gesch وديگران استنتاج شده اند اين استنساحات نشان ميدهد كه شاخص محصول براي گياه cuphea spp كه در ايالت مينوسيتا Minnesota رشد كرده داراي يك

رنجي بين ۰۵۶/۰ تا ۰۸۱/۰ مي باشد.
تفاوتها در توليد توده هاي زيستي و محصول دانه در بين زمانهاي بذر افشاني به نظر مي رسد كه در ارتباط با تفاوت بين بقاي گياه در طي فصل رشد باشد. در زمان برداشت محصول در سال ۲۰۰۱ تعداد گياهان برابر ha -1 375710 براي بذر افشاني در اوايل ماه مي، و ha-1 230178 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه مي بود. ha-1 73437LSD= در سال ۲۰۰۲، تعداد گياهان بين ha-1 377915 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه آپريل و ha 369784 گياه براي بذر افشاني در اواسط ماه آپريل تا ha-1 288665 گياه براي بذر افشاني در اواخر ماه مي .