روش شناسائي يرسينيا انتروكلي تيكا در مواد غذائي

-۰ مقدمه

جنس يرسينيا با پذيرفتن نام‌هاي متعددي چون فلاوباكتريوم پسودومولئي، باكتريوم انتروكلي تيكا، پاستور لاپسودوتوبركلوزيس، پاستور X و ژرم X نهايتا از سال ۱۹۷۴ از خانواده پاستور لاسه جدا و به همراه سه گونه اصلي يرسينياپستيس، يرسينيا پسودوتوبركلوزيس و يرسينيا انتروكلي تيكا بطور قطعي در خانواده آنتروباكتريا سه جاي گرفت.

اين باكتريها از جمله بيماري زاهاي مشترك انسان و دام هستند و مهم ترين گونه‌اي كه نقش آن در بيماري زايي انسان از سال ۱۹۶۵ به اثبات رسيده است يرسينيا انتروكلي تيكا مي‌باشد، شير خام، گوشت، سبزيجات و آب مي‌تواند بعنوان منبع آلودگي اين باكتري مطرح باشد.

 

يرسينيا انتروكلي تيكا مي‌تواند عامل بيماري معدي روده‌اي، آدنيت مزانتريك، اريتم گره‌دار عفونت خوني و پلي آرتريت باشد. اين ارگانيسم، كوكو باسيلي است گرم منفي، بدون كپسول، بي‌هوازي اختياري بطول ۱-۳ ميكرومتر و عرض ۰/۵ – ۰/۸ ميكرومتر كه حركت آن فقط در دماي پائين تر از ۳۰ درجه سلسيوس به كمك فلاژل‌هاي پيراموني صورت مي‌گيرد. دماي مناسب رشد آن ۲۸-۲۹ درجه سلسيوس PH مناسب آن ۷/۲ – ۷/۴ است و مانند اكثر آنتروباكترياسه‌ها گلوكز را بدون گاز تخمير مي‌كند و اكسيداز منفي است.

سروتيپ‌هاي جديدي چون ۰:۱۳a; 13b, 0:4,32, 0:5,27, 0:21 بيماري‌زا تشخيص داده شده‌اند.

بيشترين سروتيپ‌هاي بيماري‌زا ۰:۳ ۰:۸, ۰:۹ مي‌باشد.

از نظر سرولوژي آگلوتيناسيون‌هاي متقاطع با ارگانيسم‌هايي مانند سالمونلا، بروسلا، شيگلا، اشري شياكلي و ويبربو گزارش شده است.

۱ ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش جداسازي و شناسايي يرسينيا انتروكلي تيكاي بيماري زا براي انسان است . اين روش در مورد فرآورده‏هاي غذايي انسان و دام كاربرد دارد . ۲ ـ واژه‏ها و تعاريف در اين استاندارد واژه‏ها با تعاريف زير بكار مي‏روند :
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش جداسازي و شناسايي يرسينيا انتروكلي تيكاي بيماري زا براي انسان است . اين روش در مورد فرآورده‏هاي غذايي انسان و دام كاربرد دارد .

۲ ـ واژه‏ها و تعاريف
در اين استاندارد واژه‏ها با تعاريف زير بكار مي‏روند : ۲ ـ ۱ ـ يرسينيا آنتروكلي تيكاي بيماري زا باكتريهاي سرما گرايي هستند كه اگر طبق روش مشروح در اين استاندارد آزمايش شوند روي محيط هاي جامد انتخابي پرگنه‏هاي ويژه‏اي ايجاد مي‏نمايند كه از نظر خواص بيوشيميايي با معيارهايي بيماري زائي اين استاندارد مطابقت مي‏كند .
در اين استاندارد واژه‏ها با تعاريف زير بكار مي‏روند :

۲ ـ ۱ ـ يرسينيا آنتروكلي تيكاي بيماري زا

باكتريهاي سرما گرايي هستند كه اگر طبق روش مشروح در اين استاندارد آزمايش شوند روي محيط هاي جامد انتخابي پرگنه‏هاي ويژه‏اي ايجاد مي‏نمايند كه از نظر خواص بيوشيميايي با معيارهايي بيماري زائي اين استاندارد مطابقت مي‏كند .

۲ ـ ۲ ـ شناسايي يرسينيا آنتروكلي تيكا

شامل حضور يا عدم حضور اين باكتري در مقدار معيني از فرآورده غذايي است كه بر طبق روش مشروح در اين استاندارد تعيين مي‏شود .

۳ ـ اساس آزمايش

شناسايي يرسينيا آنتروكلي تيكاي احتمالا بيماري زا در طي سه مرحله پي در پي زير صورت مي‏گيرد . ۳ ـ ۱ ـ غني سازي در محيط مايع انتخابي ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ كشت نمونه مورد آزمون در دو محيط غني كننده زير :
شناسايي يرسينيا آنتروكلي تيكاي احتمالا بيماري زا در طي سه مرحله پي در پي زير صورت مي‏گيرد .

۳ ـ ۱ ـ غني سازي در محيط مايع انتخابي

 

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ كشت نمونه مورد آزمون در دو محيط غني كننده زير :

الف آبگوشت نمك هاي صفراوي و سوربيتول و پپتن

Peptone Sorbitol and Bile salts Broth (PSB )

ب : آبگوشت ايرگازان ـ تيكارسيلين وكلرات پتاسيم

Jrgasan ticarcillin and Potassium chlorate broth (ITC)

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ گرمخانه گذاري

كشت (PSB) در دماي ۲۵ ـ ۲۲ درجه سلسيوس بمدت ۳ تا ۵ روز

كشت (ITC) در دماي ۲۵ ـ ۲۲ درجه سلسيوس بمدت ۲ روز (۴۸ ساعت )

۳ ـ ۲ ـ كشت در محيطهاي جامد

كشت سطحي از محيطهاي PSB.ITC بترتيب در محيطهاي جامد زير :

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ محيط سفسولودين ـ ايرگازان و نووبيوسين آگار

Cefsulodin Irgasan and novobiocin agar (CIN)

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ محيط سالمونلا ـ شيگلا آگار حاي ذركسي كلات سديم و كلرور كلسيم

Salmonella / Shigella agar with Sodium desoxychlate and Calcium chloride (SSDC)

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ گرمخانه گذاري

محيطهاي CIn و SSDC در دماي ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد . پس از ۲۴ ساعت و در صورت لزوم پس از ۴۸ ساعت متناسب با محيط , كشت ها را به منظور حضور پرگنه هاي ويژه يرسينيا آنتروكلي تيكا بررسي كنيد .

۳ ـ ۳ ـ تاييد

 

در اين مرحله روي پرگنه‏هاي مشكوك به يرسينيا آزمايش‏هاي بيوشيميايي , آزمايش هاي خاص منطبق با معيارهاي بيماري زايي و در صورت امكان آزمايش هاي سرولوژيكي براي تاييد انجام مي‏شود .

به راهنماي روش كار مراجعه شود .

۴ ـ محيطهاي كشت ومعرف هاي لازم

۴ ـ ۱ ـ كليات بدليل تعداد زياد محيطهاي كشت و معرف‏ها و براي وضوح شرح آزمايش , تركيبات محيطها , جزييات مربوط به تقسيم و نگهداري آنها به صورت پيوست در استاندارد آمده است . ۴ ـ ۲ ـ محيطهاي غني كننده
۴ ـ ۱ ـ كليات

بدليل تعداد زياد محيطهاي كشت و معرف‏ها و براي وضوح شرح آزمايش , تركيبات محيطها , جزييات مربوط به تقسيم و نگهداري آنها به صورت پيوست در استاندارد آمده است .

۴ ـ ۲ ـ محيطهاي غني كننده

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ محيط مايع حاوي پيتن , سوربيتول و نمكهاي صفرا (PSB)

۴ ـ ۲ ـ ۲ محيط مايع حاوي ايرگازان ـ تيكارسيلين وكلرات پتاسيم (ITC)

۴ ـ ۳ ـ محيطهاي كشت

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ سفسولودين ـ ايرگازان و نووبيوسين حاوي آگار (CIN)

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ سالمونلا ـ شيگلا آگار حاوي ذركسي كلات سديم و كلرور سديم (SSDC)

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوترنيت آگار

۴ ـ ۴ ـ محيط هاي شناسايي ومعرفها

۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ محيط كشت اوره تريپتوفان

۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ معرف شناسايي تريپتوفان دي آميناز

۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ كليگر آگار

۴ ـ ۴ ـ ۴ ـ معرف تشخيص اكسيداز

۴ ـ ۴ ـ ۵ ـ محيط هاي كشت دكربوكسيلاز

۴ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ محيط كشت لايزين دكربوكسيلاز

۴ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ محيط كشت اورني تين دكربوكسيلاز

۴ ـ ۴ ـ ۶ ـ محيط براي تخمير قندها ( ساكارز ( رامنوز يا ساليسين )

۴ ـ ۴ ـ ۷ ـ محيط سيمون سيترات

۴ ـ ۴ ـ ۸ ـمحيط صفرا و اسكولين آگاردار

۴ ـ ۴ ـ ۹ كازئين سويا اگاردار

۴ ـ ۴ ـ ۱۰ ـ كارتين سويا آگار دار براي شناسايي آميداز

 

۴ ـ ۴ ـ ۱۱ ـ محلول سولفات آمونيوم و آهن دو ظرفيتي براي شناسايي پيرازين آميداز

مازئين سويا آگاردار حاوي منيزيم وآگزالات

۴ ـ ۵ ـ سرم فيزيولوژي

 

۴ ـ ۶ ـ پتاسيم هيدروكسايد در سرم فيزيولوژي

۴ ـ ۷ ـ محيط SIM آگار

۵ ـ وسايل ضروري
يادآوري : بجاي ظرف شيشه‏اي چند بار مصرف از وسايل يكبار مصرف بشرط دارابودن ويژگيهاي مناسب مي‏توان استفاده كرد. . ۵ ـ ۱ ـ وسيله سترون كردن خشك ( آون ) يا سترون كردن مرطوب ( اتوكلاو ) ۵ ـ ۲ ـ گرمخانه قابل تنظيم در ۲۲±۱درجه سلسيوس و ۲۵±۱درجه سلسيوس.
يادآوري : بجاي ظرف شيشه‏اي چند بار مصرف از وسايل يكبار مصرف بشرط دارابودن ويژگيهاي مناسب مي‏توان استفاده كرد. .

۵ ـ ۱ ـ وسيله سترون كردن خشك ( آون ) يا سترون كردن مرطوب ( اتوكلاو )

۵ ـ ۲ ـ گرمخانه قابل تنظيم در ۲۲±۱درجه سلسيوس و ۲۵±۱درجه سلسيوس.

۵ ـ ۳ ـ قفسه خشك كردن يا آون داراي تهويه هوا با جابجايي و قابل تنظيم در ۳۷±۱ درجه و ۵۵±۱ درجه سلسيوس

۵ ـ ۴ ـ حمام آب قابل تنظيم در دماي ۴۵±۰/۵درجه سلسيوس و ۵۰±۰/۵درجه سلسيوس

۵ ـ ۵ ـ لوله‏هاي آزمون با ابعاد ۱۸۰*۱۸ و ۱۸۰*۹ و ۵۰*۱۲ ميلي متر

۵ ـ ۶ ـ ظروف شيشه اي و بطري هاي با گنجايش مناسب

۵ ـ ۷ ـ ظروف پتري شيشه‏اي يا پلاستيكي بقطر ۱۰۰ ـ ۹۰ ميلي متر

۵ ـ ۸ ـ پي پت‏هاي ۱ و ۱۰ ميلي ليتري با درجه بندي ۰/۱ ميلي ليتر

۵ ـ ۹ ـ مكنده‏هاي لاستيگي ( پوآر ) مخصوص پي پت

۵ ـ ۱۰ ـ حلقه كشت بقطر تقريبي ۳ ميلي متر و سوزن كشت سر صاف از جنس پلاتين / ايريدوم يا نيكل / كروم و يا پي پت پاستور شيشه‏اي بجاي سوزن كشت .

يادآوري : حلقه و سوزن كشت يكبار مصرف مي‏تواند استفاده شود حلقه كشت از جنس نيكل / كرم براي انجام آزمون اكسيداز مناسب نيست .

۵ ـ ۱۱ ـ PH متر بادقت ±۰/۱ واحد PH در ۲۵ درجه سلسيوس

 

۵ ـ ۱۲ ـ منبع نور مناسب براي تابش مورب

۵ ـ ۱۳ ـ ذره بين يا ميكروسكوپ

۵ ـ ۱۴ ـ مخلوط كن ( استوماكر )

۶ ـ نمونه برداري

نمونه برداري از فرآورده بايد با رعايت اصول مربوط به نمونه برداري فرآورده غذايي براي آزمايش‏هاي ميكربي صورت گيرد . نمونه‏اي كه به آزمايشگاه مي‏رسد بايد معرف واقعي كالا بوده و در حين نمونه برداري و حمل و نقل دچار آسيب ديدگي و تغيير نشده باشد . ۷ ـ آماده كردن نمونه نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد ملي شماره ۳۵۶ ايران (( آماده كردن نمونه غذايي و تهيه رقم اعشاري نمونه براي آزمايش هاي ميكربي )) آماده شود .
نمونه برداري از فرآورده بايد با رعايت اصول مربوط به نمونه برداري فرآورده غذايي براي آزمايش‏هاي ميكربي صورت گيرد . نمونه‏اي كه به آزمايشگاه مي‏رسد بايد معرف واقعي كالا بوده و در حين نمونه برداري و حمل و نقل دچار آسيب ديدگي و تغيير نشده باشد .

۷ ـ آماده كردن نمونه
نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد ملي شماره ۳۵۶ ايران (( آماده كردن نمونه غذايي و تهيه رقم اعشاري نمونه براي آزمايش هاي ميكربي )) آماده شود . ۸ ـ روش آزمايش ۸ ـ ۱ ـ سوسپانسيون‏هاي اوليه
نمونه مورد آزمون با توجه به استاندارد ملي شماره ۳۵۶ ايران (( آماده كردن نمونه غذايي و تهيه رقم اعشاري نمونه براي آزمايش هاي ميكربي )) آماده شود .

۸ ـ روش آزمايش
۸ ـ ۱ ـ سوسپانسيون‏هاي اوليه ۸ ـ ۱ ـ ۱ ـ مقدار معيني ( وزن ي حجم نمونه ) از نمونه مورد آزمايش را به حجم مشخصي از محيط PSB منتقل كنيد بطوري كه رقت يكدهم وزن به حجم يا حجم به حجم بدست آيد و بعد با استوماكر آن را مخلوط كنيد تا يكنواخت شود . ۸ ـ ۱ ـ ۲ سوسپانسيون ديگري از نمونه , با محيط ITC با رقت وزن به حجم يا حجم به حجم تهيه كنيد .
۸ ـ ۱ ـ سوسپانسيون‏هاي اوليه

۸ ـ ۱ ـ ۱ ـ مقدار معيني ( وزن ي حجم نمونه ) از نمونه مورد آزمايش را به حجم مشخصي از محيط PSB منتقل كنيد بطوري كه رقت يكدهم وزن به حجم يا حجم به حجم بدست آيد و بعد با استوماكر آن را مخلوط كنيد تا يكنواخت شود .

۸ ـ ۱ ـ ۲ سوسپانسيون ديگري از نمونه , با محيط ITC با رقت وزن به حجم يا حجم به حجم تهيه كنيد .

۸ ـ ۲ ـ غني سازي ۱

۸ ـ ۲ ـ ۱ ـ محيط PSB كشت شده را در ۲۵ ـ ۲۲ درجه سلسيوس بمدت ۵ روز بدون هم زدن و ۲ تا ۳ روز با هم زدن قرار دهيد .

۸ ـ ۲ ـ ۲ ـ محيط ITC كشت شده را در ۲۵ درجه سلسيوس براي ۲ ورز (

۴۸ ساعت ) گرمخانه گذاري كنيد .

۸ ـ ۳ ـ كشت

۸ ـ ۳ ـ ۱ ـ با حلقه كشت از محيط (PSB) برداريد و روي محيط جامد (CIN) طوري كشت دهيد كه پرگنه هاي مجزا حاصل شود .

۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ با پي پت سترون , ۰/۵ ميلي ليتر از كشت PSB را به ۴/۵ ميلي ليتر

محلول پتاسيم هيدروكسايد ( محيط شماره ۲۰ پيوست ) بيفزاييد و خوب مخلوط كنيد و بعد از ۲۰ ثانيه با حلقه كشت از ان برداريد و در سطح محيط (CIN) طوري كشت دهيد كه پرگنه‏هاي مجزا حاصل شود .

۸ ـ ۳ ـ ۳ ـ با حلقه كشت از ITC كشت شده برداريد و در سطح جامد SSDC براي حصول پرگنه‏هاي مجزا كشت دهيد .

۸ ـ ۳ ـ ۴ ـ ظروف پتري بندهاي ۸ ـ ۳ ـ ۱ و ۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ و ۸ ـ ۳ ـ ۳ را بطور وارونه در گرمخانه در دماي ۳۰ درجه سلسيوس براي ۲۴ ساعت قرار دهيد .

۸ ـ ۳ ـ ۵ ـ ظروف پتري را از گرمخانه خارج و آنها را به منظور شناسايي پرگنه هاي ويژه يرسينيا آنتروكلي تيكا در نور مايل (۴۵ درجه ) با ذره بين بررسي كنيد .

الف – پرگنه هاي يرسينيا آنتروكلي تيكا در محيط CIN

كوچك ( برابر يا كوچكتر از يك ميلي متر ) صاف يا مركز قرمز و حاشيه شفاف و در زير نور مايل با ظاهري گرانول دار ريز و بدون قوس و قزح است .

ب – پرگنه‏هاي يرسينيا آنتروكلي تيكا در محيط SSDC

كوچك ( برابر يا كوچكتر از يك ميلي متر ) خاكستري رنك يا حاشيه نامشخص و در زير نور مايل با ظاهري دانه دار و ريز و بدون قوس و قزح است

۸ ـ ۳ ـ ۶ ـ اگر پرگنه هاي يرسينياريز و يا كمرنگ باشند و يا ديده نشوند ظروف پتري را براي ۲۴ ساعت ديگر گرمخانه گذاري كنيد .

۸ ـ ۳ ـ ۷ ـ انتخاب پرگنه‏ها

از هر ظرف پتري هر يك از محيطهاي انتخابي بند ۸ ـ ۳ ـ ۱ و ۸ ـ ۳ ـ ۲ و ۸ ـ ۳ ـ ۳, ۵ پرگنه مشكوك برداريد . اگر در يك ظرف ۵ پرگنه مشكوك يا كمتر وجود داشت تمام آنها را براي تاييد برداريد .

۸ ـ ۳ ـ ۸ ـ جدا سازي پرگنه‏ها

پرگنه‏هاي انتخاب شده را روي محيط نوتر نيت آگار ( محيط شماره ۵ پيوست ) كشت خطي دهيد و سپس ظروف پتري را براي ۲۴ ساعت و در ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد . پس از اين مدت ظروف از گرمخانه خارج و آنها را در دماي ( ۵ ـ ۰) درجه سلسيوس ( دماي يخچال ) براي آزمايش‏هاي تاييدي و بيماري زايي نگهداري كنيد .

۹ ـ آزمايش هاي بيو شيميايي

از كشت هاي خالص براي آزمايش هاي زير استفاده مي‏شود . ۹ ـ ۱ ـ آزمايش هاي تشخيص بيو شيميايي ۹ ـ ۱ ـ ۱ ـ آزمايش اوره از
از كشت هاي خالص براي آزمايش هاي زير استفاده مي‏شود .

۹ ـ ۱ ـ آزمايش هاي تشخيص بيو شيميايي

۹ ـ ۱ ـ ۱ ـ آزمايش اوره از

با ميله شيشه‏اي يا سوزن كشت از پرگنه‏هاي مجزا شده در محيط نوترنيت آگار برداريدو بطور دقيق زير محيط مايع اوره ترپيتوفان ( محيط شماره ۶ پيوست ) كشت دهيد و براي ۲۴ ساعت در دماي ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد .

نتيجه ـ رنگ صورتي بنفش نشان دهنده واكنش مثبت اوره آز است .

رنگ زرد نارنجي نشان دهنده واكنش اوره از است .

۹ ـ ۱ ـ ۲ ـ آزمايش تريپتوفان دي آميناز

سه قطره ازمعرف شناسايي تريپتوفان دي آميناز ( شماره ۷ پيوست ) را به كشت حاصل از بند ۹ ـ ۱ ـ ۱ بيفزاييد .

نتيجه : رنگ قهوه‏اي نشان دهنده واكنش مثبت است .

۹ ـ ۱ ـ ۳ ـ كليگلر آگار

از پرگنه‏هاي خالص شده روي نوترينت آگار برداشته و در سطح محيط مورب كليگلر آگار ( شماره ۸ پيوست ) بطور خطي كشت دهيد و بعد سوزن را به عمق محيط فرو بريد . سپس آن را در دماي ۳۰ درجه سلسيوس براي ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت گرمخانه گذاري كنيد و . سپس تغييرات حاصله در محيط را بشرح زير مورد بررسي قرار دهيد و نتيجه‏گيري كنيد .

۹ ـ ۱ ـ ۴ آزمايش اكسيداز

با ميله شيشه‏اي قسمتي از پرگنه مجزا و خالص يرسينيا را برداريد و روي يك كاغذ صافي مرطوب شده با معرف اكسيداز ( شماره ۹ پيوست ) يا روي ديسك قابل دسترس تجارتي تماس دهيد ( از سوزن كشت يا حلقه كشت نيكل / كروم براي اين منظور استفاده نشود).

نتيجه : چنانچه رنگ كاغذ صافي در مدت ۱۰ ثانيه ارغواني روشن , بنفش و يا آبي تيره نشود آزمايش اكسيداز منفي است .

توجه ـ علاوه بر آزمايش‏هاي بيوشيميايي فوق از آزمون حركت نيز جهت تشخيص يرسينيا مي‏توان استفاده كرد .

 

۹ ـ ۱ ـ ۵ ـ آزمايش حركت

از پرگنه هاي مجزا و خالص يريسنيا برداريد و بطور عمودي در دو لوله محتوي محيط SIM آگار ( شماره ۲۱ پيوست ) فرو بريد و يكي از دو لوله را در ۲۵ درجه و ديگري را در ۳۷ درجه سلسيوس براي ۲۴ ساعت گرمخانه گذاري كنيد و پس از اين مدت آنها را بررسي كني

د .

نتيجه : در صورتي كه باكتري در محيط كشت به طرفين انتشار يافته باشد و كدورت در آن منطقه حاصل شده باشد آزمايش حركت مثبت است .

۹ ـ ۱ ـ ۶ ـ انتخاب پرگنه‏ها

پرگنه هايي كه خصوصيات مندرج در جدول شماره يك را دارا هستند براي آزمايش‏هاي تاييدي انتخاب ‏شوند .

(۱) – سويه هاي اوره آز منفي از يرسينيا انتروكلي تيكا گزارش شده اند كه بيماري زا نيستند .

(۲) – در موقع تشكيل گاز از گلوكز ممكن است كمي حباب هوا ايجاد شود اگر چه يرسينيا معمولا قندها را بدون ايجاد گاز تخمير ميكند ولي بعضي از سويه هاي يرسينيا ( بيووار ۳ ) ممكن است يك يا دو حباب ايجاد كند ( ايجاد گاز ضعيف )

(۳) – برخي از سويه هاي يرسينيا انتروكلي تيكا لاكتوز + از فراوره هاي لبني جدا شده اند كه معمولا بيماري زا نيستند .

۹ ـ ۲ ـ آزمايش‏هاي تاييدي بيوشيميايي

۹ ـ ۲ ـ ۱ ـ آزمايش لايزين دكربوكسيلاز

با سوزن با حلقه كشت يا ميله شيشه‏اي از پرگنه هايي مجزا و خالص شده روي نوترنيت آگار برداريد و در محيط لايزين دكربوكسيلاز ( شماره ۱۰ پيوست ) كشت دهيد و براي ۲۴ ساعت در ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد .

نتيجه : پيدايش رنگ بنفش در محيط پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش مثبت است و پيدايش رنگ زرد در محيط پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش منفي است .

۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ آزمايش اورني تين دكربوكسيلاز

از پرگنه‏هاي خالص برداريد و در محيط اورني تين ( شماره ۱۱ پيوست ) كشت دهيد و ۲۴ ساعت در ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد .

نتيجه : پيدايش رنگ بنفش پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش مثبت است و پيدايش رنگ زرد در محيط پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش منفي است .

۹ ـ ۲ ـ ۳ ـ تخمير ساكارز و رامنوز

از پرگنه هيا خالص برداريد و در محيطهاي قندي مايع ( شماره ۱۲ پيوست ) كشت دهيد و براي ۲۴ ساعت در ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد .

نتيجه : پيدايش رنگ زرد پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش مثبت است و پيدايش رنگ قرمز پس ازگرمخانه گذاري نشان دهنده واكنش منفي است .

۹ ـ ۲ ـ ۴ ـ هيدروليز سيترات

 

از پرگنه‏هاي خالص يرسينيا برداريد و در سطح مورب محيط سيمون سيترات ( شماره ۱۳ پيوست ) كشت دهيد و آن را براي ۲۴ ساعت در ۳۰ درجه سلسيوس گرمخانه گذاري كنيد .

نتيجه : پيدايش رنگ آبي در محيط پس از گرمخانه گذاري نشان دهنده و

اكنش مثبت است و اگر در محيط تغيير رنگ ايجاد نشود هيدروليز سيترات منفي است .

۹ ـ ۳ ـ آزمايش‏هاي تاييدي بيماري زائي