زبان و آداب و رسوم جودو

جودو يك كلمه ژاپني است زيرا جودو درژاپن ابداع شده است.ياد گرفتن نام تكنيك ها به ژاپني چند دليل مهم دارد.اولين منظور از ياد گرفتن اين اصطلاحات آن است كه كساني كه اين ورزش را در كشور هاي مختلف انجام مي دهند قادر باشند با يكديگر ارتباط بر قرار كنند و در مسابقات بين المللي از آنها استفاده كنند.

دوم اينكه ياد گرفتن اصطلاحات ژاپني باعث مي شود كه در مسابقات حرف داور مسابقه را بفهميد و از او پيروي كنيد . معمولا در تمام طول مسابقه تمام دستورات و امتيازات به ژاپني گفته مي شود.
سوم اينكه دانستن نام تكنيك به زبان اصلي به جاي ترجمه آن به زبان خودتان براي همه راحت ترخواهد بود. براي مثال مربي با گفتن “سي اوناگه” در مسابقه به جاي “پرتاب شانه با دو دست” راحت تر خواهد بود.
يكي ديگر ازجنبه هاي ياد گرفتن اصطلاحات ژاپني احترام گذاشتن به آن زبان مي باشد. استفاده از زبان ژاپني نشانه احترام گذاشتن به كشوري است كه اين ورزش رزمي در آنجا شروع شده است.
ايستادن ها

جودو بر ايستادن و حركت طبيعي تاكيد بسيار دارد.
وضعيت طبيعي(شي زن هونتاي)
براي ايستادن به نحو شي زن هونتاي به طور طبيعي بايستيد و پشت خود را راست و زانو ها را كمي خم كنيد.پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد و وزن بدن را به طور مساوي بين آنها تقسيم كنيد. اين وضعيت ايستادن به “شي زنتاي” نيز معروف است
وضعيت دفاع شخصي
براي ايستادن به روش “جيگو تاي” ابتدا پاها دو برابر عرض شانه باز كنيدودر حاليكه پشت خود را راست نگهداشته زانوها راخم كنيد دستها ي مشت شده خود را در كنار داخل كشاله ران قرار دهيد.
وضعيت نشستن راس

ت
“سي زا”نشستن رسمي ژاپني مي باشد. از وضعيت شي زنتاي ابتدا به روي زانوي چپ و سپس روي زانوي راست قرار بگيريد، پشت خود را در تمام مدّت راست نگهداريد. كفل ها را روي قوزك پاها قرار دهيد و دست ها را روي ران ها بگذاريد،نوك انگشتان كمي به سمت داخل قرار مي گيرد.
وضعيت زانو زدن
“كيو شي نو كامائه” وضعيت زانو زدن مي باشد،در اين روش در حاليكه بدن بالا آمده، زانوي يك پا و كف پاي ديگر روي زمين قرار مي گيرد .اين وضعيت معمول براي تمرين “شي مه و ازا “(تكنيك هاي خفه كردن)مي باشد ودر كاتانيز از آن استفاده مي شود.

گرفتن ها

يك جودو كار بايد بداند چگونه حريف را به روش صحيح بگيرد .در جودو هنر گلاويز شدن اوليه،توانايي ارتباط و كنترل حريف با گرفتن اوبه روش صحيح و مناسب شروع مي شود.
گرفتن اصلي
با دست راست يقه چپ در ارتفاع سينه و با دست چپ استين حريف را از ناحيه بالاي آرنج بگيريد. در ايام گذشته ،مسابقه با اين نوع گرفتن شروع مي شد،اما به ندرت ديده مي شود كه در

مسابقات ازاين نوع گرفتن استفاده شود چون رقبا براي گرفتن يكديگر مبارزه مي كنند.
گرفتن زير بغل
بادست راست طرف چپ حريف را در نقطه اي كهآستين به يونيفرم وصل مي شود(زير بغل)بگيريدوبادست چپ آستين راست حريف(نزديك مچ )را بگيريد.
با اين نوع گرفتن كنترل بسيار خوبي بر روي قسمت بالاي بدن حريف خواهيدداشت،امادر مسابقات اروزه به دليل لباس هاي تنگي كه جودوكاها مي پوشنداين نوع گرفتن كمترديده ميشود.
گرفتن كمر بند
به محض اينكه آستين راست را با دست چپ گرفتيد،دست راست خود را از زير دست چپ حريف به پشت او ببريدو كمر بند اورا بگيريد.

گرفتن كمربند شايد محكم ترين و قوي ترين نوع گرفتن در جودو باشد چون داكثر كنترل قسمت بالاي بدن حريف را به جودوكا مي دهد. گرفتن كمر بند جودوكاهاي باتجربه كاري بسيار دشوار است و هميشه به خاطر داشته باشيد كه بعد از گرفتن كمربند حريفبايد در كمتر از۳ تا۵ ثانيه حمله خودراانجام دهيد. كوتاهي دراين كارنتيجه اش خطاي “شيدو” (جريمه كمي است كه براي شكستن قوانين جزئي به كار مي رود)خواهد بود.
خفه كردن ها

يكي از مهارت هاي گلاويز شدن شيمه وازا(تكنيك هاي خفه كردن)مي باشد. در دفاع شخصي، شيمه براي حمله به هريك از سه ناحيه گردن طراحي شده است. بعضي از اين تكنيك هاي خفه كردن به مسير عبورهواكه ناي مي باشدحمله مي كند. بعضي ديگرجريان خون راقطع مي كند تاحريف در اثر نرسيدن اكسيژن به مغزبيهوش شود. و خفه كردن در اثر حمله به اعصابي كه از گردن عبور مي كنند،كه نتيجه اش بي حسي و بي حركت كردن حريف است.

خفه كردن با قسمت برهنه دست
هاداكاجيمه : به خفه كردن با قسمت برهنه دست مي گويند. بدون استفاده از پيراهن براي
اهرم كردن.تُري(كسي كه تكنيك را اجرا مي كند)از وضعيت زانوزده درپشت اوكه(كسي كه تكنيك برروي اوانجام ميگيرد) شروع مي كند. تُري دست راست خود را در حاليكه كف دست او به سمت پايين قرار دارد از روي شانه راست و زير چانه به طرف چپ گردن اوكه مي برد، سپس با دست چپ كه كف آن به سمت بالا مي باشد نزديك شانه چپ اوكه دست راست خود را مي گيرد.تُري سرخود را پايين مي برد و با طرف راست سر خود به طرف چپ سراوكه فشارواردمي

كند.بااستفاده ازلبه استخواني دست راست به روي گردن وكشيدن آن به سمت خودش حريف را مجبور به تسليم شدن مي كند.
چپ زانو ي راست را لمس كند ،و با پاها شكل مثلث را تشكيل دهد . در حاليكه پاها را به سمت يكديگر فشار مي دهد ، با دست راست بازوي چپ اوكه را مي گيرد و به طرف چپ مي چرخاند واو را به آن طرف مي كشد در حاليكه تُري به طرف چپ مي غلتد ، پاي چپ خود را صاف مي كند و پاي راست رابه بالاي بدن اوكه مي برد ومطمئن مي شود كه دست اوكه را بين پاهاي

خودگرفته است.تُري آستين اوكه رابادست راست به طرف خود مي كشد و پاي چپ را داخل زانوي راست قرار مي دهد. تُري براي خفه كردن اوكه پاهاي خود را به طرف يكديگر فشار مي دهد .

خفه كردن از يك طرف
براي “كاتاهاجيمه” ،تُري پشت اوكه زانو مي زند و دست راست خود را از پشت گوش راست اوكه به زيرچانه مي برد و يقه چپ اورادرمحل استخان ترقوه مي گيرد . تُري دست چپ خودرااز زير دست چپ اوكه مي گذراند و آنرا به سمت خودش مي كشد و شروع به كشيدن يقه اوكه با دست راست مي كند.براي تمام كردن

اين تكنيك،تُري دست چپ خود را جلو مي برد و آنرا به پشت سر اوكه (از روي ساعد راست)برده ودر حاليكه با دست راست يقه اوكه رامي كشدبادست چپ به پشت گردن اوفشاروارد مي كند.
خفه كردن مثلثي
“سانكاكوجيمه” يكي از تكنيك هاي خفه كردن مي باشد كه به طور وسيعي ازآن در مسابقات بين المللي استفاده مي شود. بر خلاف ديگرتكنيك هاي “شيمه وازا” ،”سانكا كوجيمه” با استفاده از پاها صورت مي گيرد .
در حاليكه اوكه روي چهار دست وپا قرار گرفته تُري با يك دست ، كمر بند و با دست ديگر،پشت يقه اورا مي گيرد .تُري، اوكه را به طرف خودش مي كشد . با انجام اين عمل، بدن اوكه به اندازه كافي باز مي شود تا تا در وضعيت شروع خفه كردن قرارگيرد.تُري زانوي راست خودرا دركنارسراوكه پايين مي بَرد و پاي چپ راپشت آرنج مخالف او قرار مي دهد .

خفه كردن با كشيدن يقه
براي اجراي” اُكوري اري جيمه” تُري دست راست خودرااز زيرگوش راست اوكه به زير گردن او مي برد ويقه را مي گيرد. بعد از گرفتن يقه تُري شروع به كشيدن آن به طرف راست مي كند. هرچه يقه بالاتر گرفته شود فشار بر روي گردن بيشترخواهدبود.تُري دست چپ خود رااز زير بغل اوكه به طرف ديگر بدن او مي برد و يقه راست اورامي گيرد.براي اجراتكنيك خفه كردن،تُري به كشيدن با دست راست ادامه مي دهد در حاليكه با دست چپ هم مستقيماً يقه راست اوكه را پايين مي كشد. اگر اين تكنيك به طور صحيح انجام گيرد اوكه خيلي زود تسليم خواهد شد.
تكنيك هاي تركيبي
“رنراكو وازا” مفهوم تكنيك هاي تركيبي مي باشد كه جودوكا با مهارت و نرمي از يك تكنيك به تكنيك ديگر مي رود. اگر يك تكنيك ناموفق بود،جودوكا به راحتي به تكنيك ديگر مي رود و شايد يك تكنيك ديگر را هم اجرا كند،تا حريف رابه زانودرآورد.توانايي تركيب تكنيك ها داراي اهميت است چون استراتژي ديگري رابه جودوكا پيشنهاد مي كند.
اُاوچي گاري به تاي اوتوشي گاري
“اُاوچي گاري” به “تاي اوتوشي گاري” يك مثال كلاسيك تكنيك تركيبي است. تركيب وقي شروع ميشود كه تُري يك حمله اُاوچي گاري راست و محكم انجام مي دهد كه اوكه آنرا متوقف مي كند و با بلند كردن و عقب بردن پاي چپ دفاع مي كند.در حاليكه اوكه وضعيت خود را دوباره به دست مي آورد پاي چپ اودوباره با زمين تماس پيدامي كندو شروع به جلو رفتن مي كند.تُري سپس با پاي راست خود “تاي اوتوشي” را اجرا مي كندو دست چپ اوكه را مي كشد و پاي چپ خود را كنار مي برد . براي تمام كردن اين حركت ،تُري پاي راست خود را جلو ي پاي راست اوكه مي

گذاردوپرتاب خود را انجام مي دهد.
اتوسوگاري به كِساگاتامه
“اوسوتوگاري” به “كساگاتامهمثالي براي تركيب تكنيك در حوادث طبيعي مي باشد. بعد از پرتاب اوكه با اوسوتوگاري(چپ) تُري بايدهنوزآستين حريف را با دست راست خود نگه دارد.سپس تُري به دنبال حريف به روي تشك مي افتد و در وضعيت “ني وازا” (افتادن به پشت) در كنار او قرار مي گيرد.
تُري دست چپ اوكه را در زير بغل دست راست خودنگه مي دارد،سپس كنترل سر اورا با بردن دست چپ خود به زيرسراو بدست مي آورد واورادرخاك نگه مي دارد. در هنگام اجراي اين كار،تُري بايد پاهاي خودرا باز كند و سرخود را پايين نگه دارد.

كليد موفقيت دراين كارسرعت تغييراز”تاچي وازا” (تكنيك هاي ايستاده)به “ني وازا”(افتدن به پشت) مي باشد.
كسب امتيازو موفقيت درمسابقات احتياج به داشتن دانش و به كاربردن كامل وقدرتمند تكنيك هاست،امابراي مقابله با حريف باتجربه وماهر رموز موفقيت “كااِشي وازا”(تكنيك هاي مقابله اي)، “رنزوكووازا”(تكنيك هاي ادامه دار )و”رنراكووازا”(تكنيكهاي تركيبي) مي باشد.
مسابقات

دربيشتر نقاط دنيا مسابقات در سطوح مختلف ملی ومسابقات بين المللی انجام میگيرد.منظورازانجام مسابقات فقط تعيين کردن قهرمان نيست،بلکه مسابقات راه خوبی برای ارزشيابی در پيشرفت جودو می باشد وزمينه خوبی رابرای تمرينات مسابقه ای درتکميل تمرينات روزمره فراهم میکند. البته هرشخصی دوست دارد در مسابقه برنده شوداماشما بايد مسابقه رابه عنوان آزمايش مهارتهای خودببينيد ونقاط ضعف و قوت خودراباشرکت درآنها پيدا کنيد.

شمامی توانيد از مسابقات درس های ارزشمندی بگيريد. در خلال مسابقات سعی کنيد روی تکنيکهای موردعلاقه خودتان بدون اشتباه کار کنيد. هرچه بيشتر تکنيک های خود را بدون اشتباه انجام دهيد متوجه خواهيدشد که تکنيکهای تان قوی ترمی شوند. برعکس اگربطور دائم در ناحيه ای خاص ضعيف هستيد متوجه خواهيدشدکه بايدوقت وتمرکز بيشتری رادر هنگام تمرينات روی آ نها صرف کنيد .