زندان وعلوم مربوط بزندانها

اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده واز طريق دفتر آموزش ورارت دادگستري به مجله رسيده است.
******

فهرست مطالب
۱- تعريف
۲- اشاره مختصري بجنبه تاريخي مجازات وزندان
۳- سيستم هاي مختلف زندان
۱- سيستم هاي قديمي
۱- سيستم زندانهاي عمومي
۲- سيستم انفرادي ( پنسيلواني. فيلادلفي)
۳- سيستم مابورنين
۴- سيستم ايرلندي
۲- سيستم هاي جديد:
۱- سيستم تدريجي جديد
۲- رژيم زندانهاي آموزشي
۳- رژيم زندانهائي كه مبتني براعتماد به محكوم است :
۱- رژيم كارخارج اززندان توام با مراقبت
۲- رژيم زندانهاي باز
۴- رژيم همه آزادي
۵- توقيف هاي آخر هفته

۴- بررسي وضع زندانها در كشور مترقي: ( سوئيس. سوئد.فرانسه)
۶- سازمان اداره زندان درفرانسه
۱- امورزندان
۲- بازرسان
۳- اداره كارگزيني
۴- شوراي اداري
۵-كميته عالي آزادي مشروط
۷- بررسي مطالعاتي
۵- وضع زندانها درايران

 

۱- مقدمه
۲- زندانها درتهران
۳- زندانها درشهرستانها
۴- زندان كرمانشاه
۱- ندامتگاه مركزي ( زندان قصر)
۲- زندان قزل حصار
۳- كانون اصلاح وتربيت براي اطفال بزهكار
۴- بازداشتگاه شهرباني
۵- بازداشتگاه كاخ دادگستري
۶- زندان زنان
۷- زندان قزل قلعه
۸- زندان اداره گمرك وراه آهن واداره ثبت
********
۱-تعريف
موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند.
البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند.
باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد:
(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجراي مجازات وتطبيق دادن مجازات با مجرم وهمچنين بررسي اصولي است كه رعايت آن دربهبود وضع مجرمين واصلاح وتربيت زندانيان موثر است))
قبل ازمطالعه سيستم هاي مختلف زندان وطرزاجراي مجازات درزمان حاضر لازم است كمي بعقب برگرديم واشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات وزندان نمائيم
۲- اشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات درزندان

برخلاف امروز كه هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبيه مجرمين جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانكه دردوره انتقام فردي وجوامع اوليه اجراي انتقام غير انساني وحد وحصري نداشته است بطوريكه غير از خود قاتل نزديكان وبستگان او نيز از طرف خانواده يا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل ميرسيدند.
بعد ازدوره انتقام فردي نيز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا بر

اي طبقات متنفذ خفيف وافراد عادي بسيار شديد بوده است بطوريكه مجرمين درطبقات پائين اجتماع را شديدا شكنجه داده وقطعه قطعه ميكردند چنانكه دررم مجازاتهاي كيفري عبارت از(دارزدن. سربريدن. بجنگ واداشتن. باحيوانات وحشي وتبعيد) بود. درقديم همچنين درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه . فرانسويها نيز مجازاتهاي رومي را اساس قرارداده وبا جرح وتعديل آنها را اجرا مي نمودند ( درآتش انداختن . شقه كردن واعدام بوسيله سربريدن . قطع اعضاء ومجازاتهاي شديد ديگر اجرا مي شد)
بايد متذكر شد كه درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه قضات بميل خودبراي يك جرم مجازاتهاي مختلفي را تعيين وقضاوت طبق سيستم Inquisitoire ( تفتيش عقايد) اجرا مي شد.
وضع زندانها درقديم هول انگيزبوده است چنانكه Albert Desjardines دركتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال ۱۸۸۵ مينويسد: زندانهاي فرانسه شبيه به دخمه هائي بوده اند بسيار تنگ وتاريك ووحشتناك وبدون روزنه وهمچنين نمناك كه زندانيان متخلف را بيش از گنجايش اين سياه چالها درآن زنداني ميكردند وبيشتر اززندانيان دراثر كم غذائي ومرض ويا دراثر آزار وشكنجه پس از مدت كوتاهي درهمين زندانها ميمردند .
براثر اجراي مجازاتهاي شديد وغير انساني درقرن هفدهم فلاسفه ونويسندگان بزرگ مانند : ميرابو، والتر، منتسكيو، ژان ژاك روسو وديد رو.. عليه اجراي اين مجازاتهاي وحشيانه قيام كردند وشديدا زبان بانتقاد گشودند ودرنتيجه انتقاد همين نويسندگان انقلابي بود كه درسال ۱۷۹۱ درفرانسه مجازاتهاي غير انساني منسوخ وبخلاف سابق كه تعيين مجازاتها بسته بميل قاضي بود بقانونگزار واگذار گرديد . همچنين قانون سال ۱۷۹۱ مقررداشت كه مجرمين مختلف بايد از يكديگر جدا باشند قانون ۱۸۸۵ فرانسه آزادي مشروط را كه تحول بزرگي درسيستم مجازات بود شناخت بنابراين پس از انقلاب كبير فرانسه است كه جنبه انتقامي صرف مجازات ازبين ميرود ومجازاتهنا تعديل ميگردد.
۴-سيستم هاي مختلف زندان
۵-ازاوائل قرن هيجدهم سيستمهاي مختلف مجازات بوجود آمد ودركشورهاي مختلف بمورد اجرا گذارده شد دراين سيستم ها تا امروز تغييرات زيادي حاصل شده وبا توجه بفلسفه (( اصلاح وتربيت ومعالجه)) مجرم كه امروز هدف قانونگزاران اغلب كشورهاست رژيمهاي نو ومنطقي تري كه دربهبود وضع مجرم واصلاح او موثر است جايگزين سيستم هاي قديمي شده است . بنابراين ميتوان سيستم زندانها را كه بمرورزمان تكامل حاصل كرده است بدو قسمت نمود:
۱-سيستم هاي قديمي
۲- سيستم هاي جديد.
سيستم هناي قديمي ( زندان عبارتند از:
۱-زندانهاي عمومي ( دسته جمعي E nprisonnement en commun

۲-سيستم ابورنين -R egime auburnien
3-سيستم انفرادي( پنسيلواني. فيلادلفي) Regime cellulaire
4-سيستم ايرلندي S S ystem Yrlanrdais
1- زندانهاي عمومي( دسته جمعي
دراين نوع زندانها، زندانيان بغير از مجرمين سياسي، زنان، اطفال صغير بطور دسته جمعي ز

نداني هستند واغلب روزها دركارگاههاي عمومي كار كرده وشبها درخوابگاههاي عمومي استراحت ميكنند. زندانيهاي عمومي بعلت عدم طبقه بندي مجرمين داراي معايب بسياري است بدينقرار:
۱-زندانهاي عمومي اصولا محل مناسبي براي ترويج فساد وتعميم افكار فاسد مي باشد.
۲-دراين زندانها توجهي بنوع جرم وشخصيت افراد نميشودوهمه بطور دسته جمعي دريك محل نگهداري ميگردند.
۱- شيوع بيماريهاي واگيرداربين زندانيهازياد است.
۲-محل مناسبي است براي همفكري وتباني براي تشكيل باندهاي خطرناك وتبهكاريهاي بيشتر پس از خروج اززندان اين نوع زندانها بعلت كم خرج بودن ونداشتن جاي كافي براي مجرمين دراغلب كشورها وجوددارد وفقط دربعضي از كشورهاي مترقي ازاينوع زندانها فقط بعنوان بازداشتگاه موقت استفاده ميكنند
۲-رژيم انفرادي( پنسيلواني، فيلادلفي)
اين رژيم ابتدا بوسيله W elliam Pen ( ويليام پن) آمريكائي بوجود
آمد وازاوائل قرن هيجدهم براي اولين با درزندان هاي پنسيلوانيا
وسپس درزندان مخصوص فيلادلفيا اجرا گرديد وبهمين دليل بنام
رژيم پنسيلواني يا فيلادلفي معروف گرديد. تاثير كليسارا نيز دربوجود
آمدن وتنوسعه اين نوع زندانها كه آنهارا ميتوان بهترين نوع زندان
براي تزكيه نفس وجلوگيري ازارتكاب جرم دانست نبايد ازياد برد،
اين رژيم درفرانسه بعد از مسافرتهاي ( توك كوويل Toquevelle
بوسون Baumont درسال ۱۸۳۱ بايالات متحده شناخته وبموقع اجرا
گذاشته شد. لكن بنا بملاحظات اقتصادي ومخارج زياد اين نوع
زندانهاازسال ۱۸۵۳ اجراي اين سيستم موقوف ومجددا چند سال بعد

طبق قانون ۱۸۷۵ رژيم سلولي درفرانسه مورد اجرا واقع گرديد. در
بلژيك طبق قانون ۴ مارس ۱۸۷۰ رژيم سلولي برقراروتا سال۱۹۱۹
كشوربلژيك ازلحاظ داشتن رژيم سلوليدردرجه اول قرارگرفت ولي
بعد از سال ۱۹۳۰ كه قانون دفاع اجتماعي بتصويب رسيد سيستم هاي
مترقي جايگزين آن شده است علماء حقوق جزاايرادات وانتقاداتي

نسبت برژيم سلولي نموده اند بدينقرار:
اولا- ساختمان ونگهداري اين نوع رندانها مستلزم مخارج سنگين است
كه براي كشورهاي فقير امكان ندارد.
ثانيا- براي سلامتي روحي وجسمي زنداني بسيار مضراست مخصوصا
ازلحاظ روحي چون بشرذاتا اجتماعي است واگر مدتي درسلولهاي
انفرادي ودوراجتماع زندگي كند دچاراختلالات رواني شده وديوانه
ميشود ونسبت باجتماع نيز بدين ميگردد.
شايد بهمين دليل است كه امروزكشورهاي فرانسه، ايتاليا، انگلستان از
رژيم سلولي فقط براي حبس هاي كوتاه مدت استفاده ميكنند.
۲-سيستم مختلط يا ( سيستم ابورين)
۳-اين سيستم تركيبي است از سيستم سلولي وسيستم زندانهاي عمومي بدين ترتيب كه زندانيان روزها بطور دسته جمعي كارميكنند وشب ها درسلول انفرادي خود بسر ميبرند . اين رژيم ازابتكارات شخصي بنام
(آلن لينبدر) فرانسوي است وبراي اولين باردرسال۱۸۱۶ درشهرابرن
(ايالات نيويورك) بمورد اجرا گذاشته شد.
اين سيتم داراي محاسني است ازاينقرار:
اولا- بعلت اينكه شبها زندانيان ازيكديگر جداهستند فساد وجودندارد
ثانيا- براي حبسهاي طويل المدت سيستم بهتري است.
۵- سيستم تدريجي ايرلندي .
اين سيستم تركيبي است ازسيستم سلولي وابورنين توام باآزادي مشروط.اين سيستم درسال ۱۸۲۸ ازطرف H .Neville ( هايدنويل) فرانسوي طرح ريزي ودرسال ۱۸۴۰ توسط گرانتون درزندانهاي ايرلندبموقع اجراء گذارده شد، درسال۱۸۸۰درجزيره N orfok (نورفلاك) درانگلستان اين رژيم درباره تبعيديها اجراگرديد) اساس اين سيستم برمبناي خوش رفتاري زنداني وپاداش قراردارد يعني هرچه محكوم ازخودحسن سلوك بيشتري نشان دهد بتدريج رژيم خفيف تر وبهتري درباره او اجرا ميشود واورا بمرحله آزادي نزديك تر ميكند.
۱-درمرحله اول محكوم بايد مدتي را درسلول انفرادي( شب وروز) بطور دائم بگذراند،

۲-درمرحله دوم باتوجه بحسن رفتاراو رژيم ( ابورنين) درباره اواجرا ميگردد، يعني روزها بطور دسته جمعي وهمراه با سكوت بازندانيان ديگر كارميكنند وشبها درسلول انفرادي خود حبس ميشود.
۱-درمرحله سوم باتوجه بحسن سلوك او وباوآزادي مشروط داده ميشود.
۲-برتري وامتياز اين سيستم نسبت به رژيم هاي ديگر بدينقراراست:
اولا- براي محكومين خوشرفتاربهترين تشويق است وموجب تشويق ساير زندانيان ميشود كه براي اصلاح خود كوشش نمايند.

ثانيا- اين بهترين سيستمي است كه باتوجه برفتاروشخصيت محكومين درباره آنهااجراء ميشود.
سيستم هاي جديد زندان
۱-سيستم تدريجي جديد:
اين سيستم باالهام از سيستم ايرلندي بوجود آمده است اجراي مجازات دراين رژيم بجاي سه مرحله كه درسيستم ايرلندي اجراميشود طي چهارمرحله انجام ميگيرد وهدف آن اصلاح وتسهيل بازگشت محكوم بزندگي اجتماعي است.
۲ – رژيم زندانهاي آمورشي:
زندان E lmira اولين زندان آموزشي است كه درسال۱۸۷۶ درايالات متحده بنام زندان اصلاحي ايجاد شده كه هدف آن تعليمات آموزشي وحرفه اي بوده است .
دراوائل قرن بيستم دولت انگلستان با الهام از زندان E lmia درنزديكي دهكده B orstal اقدام بساختن زنداني نظير زندان آموزشي آمريكا نمود.
بعدا بتدريج كشورهاي المان، سوئيس، سوئد، هلند، بلژيك، فرانسه اقدام بساختن زندانهاي آموزشي نمودند.
هدف ازايجاد زندانهاي آموزشي تسهيل بازگشت زندانيان جوان باجتماع از طريق تربيت واصلاح اطفال بزهكار از نظر اخلاقي، جسمي، آموزشي وحرفه اي ميباشد. اصولا اين زندانها بكساني اختصاص داده ميشود كه كمتر از ۲۱ سال داشته باشند درايران ميتوان كانون اصلاح وتربيت اطفال بزهكاررا دركوي كن جزو زندانهاي آموزشي وتربيتي شمرد.
۲- رژيم هائي كه مبتني براعتماد بمحكوم است :
درحال حاضر اكثر كشورهاي مترقي باتوجه برفتاروشايستگي مجرم ومدت مجازات ، اجراي رژيمها زندانيان ازآزادي بيشتري بهره مند ميشوند اين رژيمها عبارتنداز: رژيم كاردرخارج اززندان توام با مراقبت – زندانهاي باز- رژيم نيمه آزادي وتوقيف هاي آخرهفته.
۱- رژيم كارخارج اززندان همراه با مراقبت:
دراين رژيم زندانيان خارج اززندان ودرمحل هاي مخصوصي كه اداره زندان بوجودآورده است با مراقبت وكنترل اداره ومامورين مخصوص زندان كارميكنند نوع كارعبارتست از كارهاي دسته جمعي يا كارمخصوصي كه زنداني درآن تخصص دارد وبوسيله مسئولين اداره زندان نوع آن تعيين ميش

ود از لحاظ شرائط واجرت مانند يك كارگر آزاد هستند، زندانيان حق مراوده وتماس بااشخاص خارج اززندان راندارند وبايد از لباس مخصوص زندانيان استفاده كنند ، زندانيان پس از كارروزانه بايد شب ها بسلول خود برگردند ، لكن درصورتي كه محل كاراززندان خيلي فاصله داشته باشد درمحل براي آنها خوابگاه مخصوص براي استفاده ازاين رژيم زندانيان بايد واجد شرايطي باشند بدينقرار:
اولا – ازمدت مجازات زنداني نبايد بيش از ۳ سال باقي مانده باشد

ثانيا- سابقه مجازاتي بيش از ۶ماه محكوم نشده باشد
ثالثا- بايد تعهد كند كه مسئوليت خودرا درك وداراي حسن رفتارباشد.
۲- رژيم زندانهاي باز
دراكثر كشورهاي اروپائي وامريكائي درمورد زندانيان مورد اعتماد كوشش شده است كه اين قبيل زندانيان بجاي زندانهاي سرپوشيده درزندانهاي باز ودرهواي آزاد نگهداري شوند وكاركنند.
زندانهاي باز بيشتر شامل مزارع كشاورزي وموسسات حرفه ايست كه زندانيان روزها آزادانه درمزارع وموسسات كشاورزي بدون مراقبت كاركرده وشبها براي استراحت درخوابگاههاي خوذ بسر ميبرند.
اين سيستم درفرانسه بيشتر نسبت بزندانياني اعمال ميشود كه قسمتي از مجازات خود را درزندانهاي ديگر گذرانده وداراي حسن سلوك ميباشند.
دركشورهاي اسكانديناوي، مانند كشورهاي سوئد ودانمارك بخاطر امتيازات زيادي كه اين رژيم براي اصلاح زنداني دارد مزارع وموسسات كشاورزي براي كار زندانيان درهواي آزاد بوجود آورده اند واين رژيم نسبت به اكثر زندانيان محكوم اجراء ميشود.
۳-رژيم نيمه آزادي
رژيم نيمه آزادي بدين ترتيب اجراء ميشود كه محكوم روزها بدون مراقبت بشغل عادي خود بپردازد وشب وروزهاي تعطيل وبيكاري را بايد درزندان بگذراند درصورتيكه درروزها وساعات مقررخود را بزندان معرفي نكرد پس از دستگيري بزندان معمولي معادل آن محكوم ميشود.
اين رژيم ممكن است بعنوان مرحله اي از رژيم تدريجي قبل از آزادي قطعي اجرا گردد ويا براي برحذر داشتن مجرمين كم خطر كه هنوز دچار مفاسد حاصله از معايب زندانهاي عمومي وتماس بازندانيان ديگر نشده انداجرا شود.
توقيف هاي آخر هفته بيشتر دركشورهاي بلژيك والمان اجرا ميشود طرز اجراي آن باينصورت است كه محكومين درطول هفته زندگي عادي خود را ادامه ميدهند ودرتعطيلات آخر هفته خود رابزندان معرفي ميكنند( ازساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه)
توقيفهاي آخر هفته بيشتر درمنورد زندانيناني اجراء ميشود كه بحبسهاي كوتاه مدت محكوم شده اند ومورد اعتماد هستند چنانكه درآلمان رژيم درمورد مجرميني كه مجازات آنها ازدوهفته بيشتر نباشد وهمچنين اطفال كمتر از ۲۱ سال كه مرتكب جرائم كم اهميت ميشوند اجرا ميگردد.
********

براي وقوف بيشتر به طرز اجراي اين تقسيم بنديها وطرق مختلفي كه براي اصلاح وتربيت زندانيان دركشورهاي مترقي بكاربرده ميشود بعنوان مثال مختصرااشاره اي به رژيم زندانها درچند كشور مترقي مانندسوئيس، سوئد وفرانسه بعمل مي آيد.
زندان درسوئيس
درسوئيس ازاوائل قرن بيستم اداره وسيستم زندان دجار تحولات وپيشرفتهاي زيادي شده است . امروز هدف از مجازات درسوئيس ((تربيت واصلاح مجدد زنداني بمنظور بازگشت باجتماع وشروع يك زندگي جديد شرافتمندانه است .

زندانيان درسوئيس تامرحله آزادي بايد سه مرحله متفاوت را طي كنند:
۱-درمرحله اول زنداني براي مدت كوتاهي تحت نظر مراكز تحقيقاتي قرارگرفته ودرسلول انفرادي بسرميبرد وفقط روزي درحدود ۲ ساعت براي استماع مطالب اخلاقي وورزش ازسلول خود خارج ميگردددرحاليكه تحت مراقبت ميباشد، درصورتي كه زنداني داراي حسن اخلاق باشد واردمرحله دوم ميشود.
۲- درمرحله دوم زنداني بكارگاههاي حرفه اي يا اردوي كاروارد ميشود دراين مرحله نيز تحت مراقبت قرارميگيرد ودركارگاههاي حرفه اي وكلاسهاي تربيتي واموزشي نيز شركت داده ميشود.
۳- درمرحله سوم بامقررات وشرائط خاصي كه درراس آن شرائط حسن سلوك زنداني قراردارد باو آزادي مشروط ميدهند.
نكته قابل ذكر كه درسوئيس زياد بدان توجه ميشود پيداكردن كاري مناسب وشرافتمندانه براي زنداني از طرف كميته محصوصي است كه راهنماي زندانيان است ، اين كميته كه كميته (( تدارك كار براي زندانيان )) ناميده ميشود بعد از آزادي زنداني نيز دررفع مشكلات وراهنمائي او حد اكثرمساعدت را نسبت باو مينمايند.
زندان در سوئد
درسال ۱۹۴۵ اصلاحات مترقيانه اي دررژيم زندانهاي كشور پيشرفته سوئد بوجود آمده پس ازقانون ۱۹۴۵ هدف مجازات درسوئد عبارتست از : اصلاح ومعالجه مجرمين از طريق روانپزشكي ، تربيتي وآموزشي براي بازگشت مجدد باجتماع))
دركشور سوئد مجرمين درهرطبقه كه باشند ابتداء درمراكز مخصوص تحقيقاتي مورد معاينه دقيق قرارميگيرند وپس ازگزارش اين مراكز تحقيقاتي كه متشكل از روانشناسان پزشكان وعلماي تربيتي واجتماعي است وشامل تحقيقات كافي درباره شخصيت واخلاق مجرم ميباشد گزارش را بقاضي مربوطه ميدهند وقاضي باتوجه بگزارش مزبور وقانون اقدام بصدور راي مينمايد.
قضات مجرمين را بيشتربجرائم نقدي وحبس هاي كوتاه مدت محكوم ميكنند وكسانيكه بحبس هاي طويل المدت محكوم ميشوند تعدادشان بسيار كم است چنانكه طبق آمار منتشر شده درسوئد فقط۵% محكومان كيفري بزندان محكوم شده اند وغالبا نيز بعلت حسن سلوك پس از جلب رضايت مسئولين زندان مشمول تعليق مجازات گرديده و۹۵% بقيه بجرائم نقدي محكوم شده اند.
( درسو ئد ، نروژ، دانمارك، فنلاند گرفتن جرائم نقدي روزانه را جانشين مجازاتهاي سنگين كرده اند)( سيستم جرائم روزانه اين حسن را دارد كه بقاضي اجازه ميدهد تا مجازات را بااوضاع اقتصادي ومادي مجرم تطبيق دهد).
عده بسيار كمي كه به حبس هاي طويل المدت محكوم ميشوندتحت نظر ومراقبت مراكز تحقيقاتي ومسئولين زندان قرارميگيرند وپس از مدت كوتاهي كه تحت تعليم آموزشي وتربيتي قرارگرفتند درمزارع وكارگاهها درهواي آزاد بكاراشتغال مييابند.
-مجرميني كه درچاراختلاف دماغي باشند درموسسات رواني درمان ميشوند.
-اطفال بزهكار نيز دركانونهائيكه بيشتر جنبه آموزشي وتربيتي دارد نگهداري ميشوند وبآنان حرفه هاي مختلف آموخته ميشود.

زندان درفرانسه
تعداد زندانهاي فرانسه ۱۷۹ عدد ميباشد كه ۳۱ عددازآنها مجهز ومدرن وبزرگ است ، اغلب ساختمان زندانهاي فرانسه قلعه ها وبناهاي تاريخي است .)
زندانهاي معروف فرانسه عبارتند از (( كلرو، نيم، پواسي، رن،)) زندان مخصوص زنان ، مولهوزو…..ميباشد.

زندانهاي مختلف فرانسه : درفرانسه چند نوع زندان وجوددارد:
۱-زندان مخصوص براي محكومين كوتاه مدت ( بيشتر بصورت كانون اصلاح ميباشد).
۲-زندانهاي مخصوص براي حبس هاي طويل المدت ( دراين زندانها سيستم تدريجي زندان درباره زندانيها اجرا ميشود.)
۳-زندانهاي مخصوص آموزشي ( كه براي افراد بزهكار ومجرمين كم خطر ساخته شده است.
اززندانهاي معروف آموزشي فرانسه دوزندان ( اورمينژن Ormijen ودولنس D oulens راميتوان نام برد.)
۴-زندانهاوآسايشگاههاي مخصوص براي بيماران وافراد معلول ( مانند زندان هوگنو، براسي، وسن مالو)
۵-زندانهاي باز: معروفترين زندانهاي بازدرفرانسه كازا بياند
( Cazabianda) (Ecrouve) واكروميباشد.
زندان كازابياندابيش ازدوهزار هكتار مساحت دارد كه بصورت يك مزرعه بزرگ ومجهز كشاورزي است ودرناحيه كرس ( Corse) ايجاد شده است وزندان اكرو بصورت يك موسسه بزرگ حرفه اي وفني است وازآن استفاده شايا ن ميشود.
لازم بتذكر است كه حبسهاي ابد با اجراي سيستم تدريجي عملا ازبين رفته است وحد اكثر حبس درفرانسه امروز بين ۱۶ تا۲۰ سال است وبا اجراي سيستم هاي جديد كوشش ميشود كه زندانيان از هرحيث اصلاح شده وپس ازآزادي دراجتماع زندگي شرافتمندانه را درپيش گيرند ومرتكب جرائم مجددنشوند.
وضع محكومين مختلف زندانهاي فرانسه ، طبق آخرين آماربدين ترتيب است:
افزايش مجرمين نسبت به جمعيت.
طبق آمار ازسال ۱۹۵۴تا۱۹۶۴ باآنكه درصد افزايش جمعيت فرانسه ۱۵% بوده افزايش تعداد مجرمين ۷۵% بوده است .
مجموع محكومين بحبس ابد درفرانسه درسال ۱۹۶۴ (۳۰۱) نفرونسبت بسال ۱۹۶۰كه ۷۱۶ نفربوده سيرنزولي داشته است.
تعداد تبعيد شده ها درفرانسه درسال۱۹۶۶ درمقايسه با سالهاي قبل بيشتربوده است.
چنانكه درسال۱۹۶۶ (۱۲۳۵نفر) ودرسال۱۹۶۳ (۱۰۴۵نفر) بوده اند.
تعداد كساني كه اززندانهاي فرانسه ازسال۱۹۵۲- تاسال۱۹۶۳ فراركرده اندبمرورافزايش يافته است چنانكه:

درسال۱۹۵۲تعداد۲۰۷نفر
درسال۱۹۵۸ ( تعداد۲۵۸) نفر
ودرسال ۱۹۶۳، ( تعداد۵۱۰) نفراززندانهاي فرانسه گريخته اند.
تعداد زندانيان زن
نسبت محكومين زن نسبت بمجموع محكومين مرد بسيار كم است بطوريكه مردها ۹۵% ازمحكومين جنحه و۹۳% ازمحكومين جنائي را تشكيل ميدهند.
طبق آمار مجموع محكومين درفرانسه بطور متناوب درحدود۳۵۰۰۰ نفراست وافرادي كه درظرف سال توقيف ميشوند بيش از۱۰۰۰۰۰ نفرميباشند.
براي اطلاع از طرز اداره زندان وادارات تابعه آن بسازمان زندانهناي فرانسه بطور خلاصه اشاره ميكنيم:
طبق تصويبنامه سال۱۹۴۴ سازمان مركزي زندان فرانسه بقرارذيل است:
۱-مديرزندان
۲-بازرسان
۳-اداره كل كارگزيني
۴-شورايعالي اداري زندان
۵-كميته عالي آزادي مشروط
۶-سرويس مطالعاتي
۱- مديرزندان
مديرزندان بكليه امور زندان نظارت ورسيدگي ميكند وتمام كارمندان زندان تحت نظر او انجام وظيفه مينمايند معمولا مدير يا زئيس زندان طبق قانون ۱۹۴۴ ازميان اعضاي اداري زندان با توجه به لياقت وتجربه انتخاب ميشود.
۲-بازرسان رندان
بازرسان زندان دودسته هستند: بازرسان عادي يا بازرسان فوق العاده (بازرسان عمومي)
بازرسان عادي امر بازرسي زندانها را از نظر اداري، بهداشتي، فني وساير وظايفي كه بآنها محول ميشود انجام ميدهند.
بازرسان عمومي( فوق العاده) بازرساني هستند كه از نظر كلي زندانها را بازرسي وگزارش مستقيم امور زندان را بوزير دادگستري ميدهند.